Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

2019 rok

Szczegóły informacji

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu ,,Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021.

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-24 08:59:25 przez Paula Przybyłek

Akapit nr 1 - brak tytułu

UCHWAŁA Nr 82/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 14 maja 2019r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację działania w ramach projektu ,,Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021.
 
Na podstawie  art.4 pkt 5 i 17, art.32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2019 r., poz.511), art. 4 ust. 1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz Podrozdział 4.6 pkt 6, 7 i 8 ppkt c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata  2014-2020, zarządza się co następuje:
 
§ 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację działania w ramach projektu „Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2019-2021 pn.  „reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2019-2021, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji”.
 
§2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert określa załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Zarząd Powiatu Żarskiego.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Zarządu Powiatu:
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu
Marek Femlak – Członek Zarządu
Michał Rudnicki – Członek Zarządu

UCHWAŁA NR 108/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 11 lipca 2019r.

UCHWAŁA NR 108/2019 ZARZĄDU POWIATU ŻARSKIEGO z dnia 11 lipca 2019r.
 
w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna dla Działania 7.2 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie na lata 2014-2020.
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 w związku z art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U.  z 2019r., poz. 688) oraz Podrozdział 4.6 pkt 6, 7 i 8 ppkt c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, uchwala się co następuje:
 
§1. Przyznaje się dotację z działu 853, rozdział 85395 § 2007 na realizację działań w ramach projektu ,,Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie”, w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie - RPO lubuskie 2020, w latach 2014-2020, dla: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze, ul. Stary Rynek 17, Zielona Góra – na zadanie reintegracja zawodowa co najmniej 90 osób z grup: osób z niepełnosprawnością, osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających piecze zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, w okresie 2019-2021, zgodnie z  opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji. Przyznaje kwotę dotacji 225 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy zł 0/100).
 
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez zawarcie stosownej umowy z oferentem powierza się Zarządowi Powiatu Żarskiego.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                        Zarządu Powiatu:
 
Józef Radzion – Przewodniczący Zarządu…………………
Małgorzata Issel – Wiceprzewodniczący Zarządu …………
Marek Femlak – Członek Zarządu………………………….
Tomasz Czajkowski – Członek Zarządu……………………
Michał Rudnicki – Członek Zarządu……………………….

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zarząd Powiatu Żarskiego
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-24 08:57:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-24 08:59:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-17 13:53:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
725 raz(y)