ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Awans zawodowy nauczycieliDrukuj informacjęSprawa: Awans zawodowy nauczycieli

Szczegóły informacji

Awans zawodowy nauczycieli

Wydział: Wydział Edukacji i Zdrowia

Ogłoszono dnia: 2019-04-01 14:11:19

Termin załatwienia

1. 30 czerwca 2. 31 października

Osoba kontaktowa

Bartłomiej Kubiak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Pok. 206

Telefon kontaktowy

68 479 06 09

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Osobiście
Pocztą tradycyjną

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Wydział Edukacji i Zdrowia
Pok. 207

Wymagane Dokumenty

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego dołącza się:
1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe, a w przypadku nauczyciela kontraktowego – także kopię aktu nadania tego stopnia, poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
2) zaświadczenie dyrektora szkoły o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie odbywania stażu, ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał staż,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego i dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji tego planu,
c) przyczynach wydłużenia okresu stażu oraz zaliczenia dotychczas odbytego stażu w przypadkach określonych w art. 9d ust. 5 i 5a oraz art. 9f ust. 2 i 4 Karty Nauczyciela, ze wskazaniem podstawy prawnej odpowiednio wydłużenia albo zaliczenia okresu stażu oraz okresu nieobecności w pracy lub niepozostawania w stosunku pracy;
3) kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem;
4) kopię karty oceny pracy dokonanej po zakończeniu stażu, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 

Czas realizacji

1. 30 czerwca - 31 sierpnia
2. 31 października - 31 grudnia

Opłaty

Brak opłat

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – AWANS ZAWODOWY NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
  1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
  2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: zgodnie z art. 9b ust. 4 pkt 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) bądź art. 124 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2017 poz. 2203 z późn. zm.). Dane przetwarzane są w celu UZYSKANIA/ODMOWY NADANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO. W przypadku podania danych kontaktowych np. nr telefonu do usprawnienia komunikacji między nami, dane te będą przetwarzane na postawie Pani/Pana  zgody ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Komisja Egzaminacyjna powołana przez Zarząd Powiatu Żarskiego.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, tj. 50 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została zakończona sprawa. Po tym terminie dokumentacja podlega ekspertyzie przez archiwum państwowe ze względu na jej charakter, treść i znaczenie.
  6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania  (poprawiania)  danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
c) ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu  - przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
d) w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, ma Pani/ Pan także prawo do  usunięcia danych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; cofnięcia wyrażonej zgody, w dowolnym momencie, w formie w jakiej została ona wyrażona, co w konsekwencji skutkuje usunięciem danych.
  1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji wniosku.
  2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tj.  Dz.U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 14:09:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 14:11:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-21 13:46:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
196 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony