ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wyrejestrowanie pojazdu Drukuj informacjęSprawa: Wyrejestrowanie pojazdu

Szczegóły informacji

Wyrejestrowanie pojazdu

Wydział: Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg Referat Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Ogłoszono dnia: 2019-01-04 10:23:31

Termin załatwienia

Niezwłocznie po złożeniu odpowiednich dokumentów jednak nie później niż w ciągu 30 dni.

Osoba kontaktowa

Ewa Komenda tel. 68 479 06 60 Izabela Dziedzińska tel. 68 479 06 61 Monika Wróblewska tel. 68 479 06 62 Beata Szrębska-Smok tel. 68 479 06 63 Ewelina Zasiadczyk tel. 68 479 06 64 Włodzimierz Ślósarczyk tel. 68479 06 65

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary
 
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.15 -15.30
Wtorek: 7.15 - 14.00
Środa: 7.15 - 14.00
Czwartek: 7.15 - 14.00
Piątek: 7.15 - 13.30

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami składa się osobiście lub przez pełnomocnika. 

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe 
Wydział Komunikacji Transportu i Dróg Powiatowych
Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy
Aleja Jana Pawła II 5
68-200 Żary

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu
Załącznikami do wniosku są oryginały niżej opisanych dokumentów:
1. dowód rejestracyjny pojazdu,
2. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
3. tablice rejestracyjne pojazdu,
4. dokument/dokumenty własności, jeżeli nastąpiła zmiana w zakresie własności pojazdu,
5. Dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
6. Dodatkową tablicę rejestracyjną albo jej wtórnik jeżeli była wydana, nie dotyczy jeżeli właściciel dokonał jej zwrotu wcześniej lub złożył stosowne oświadczenie o utracie.
 
 
Ponadto w niżej wymienionych przypadkach wnioskodawca dołącza do wniosku  o  wyrejestrowanie pojazdu następujące dokumenty:
 
Przekazanie pojazdu / niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub punkt zbierania pojazdów:
 • zaświadczenie o demontażu pojazdu lub zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o których mowa w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych  z eksploatacji albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie unijnym.
Kradzież pojazdu:
 • stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań złożone przez właściciela pojazdu,
 • zaświadczenie wydane przez właściwy organ policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ.
Wywóz pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granica lub zbyty    za granicę:
 • dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i stosowne oświadczenie lub
 • kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą,
 • jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym, należy dołączyć tłumaczenie  dokumentu przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Zniszczenie – kasacja pojazdu za granicą:
 • dokument potwierdzający zniszczenie – kasację pojazdu za granicą,
 • jeżeli dokument został sporządzony w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie dokumentu przez tłumacza przysięgłego na język polski.
Udokumentowana trwała i zupełna utrata pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności:
 • dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę pojazdu,
 • dokument potwierdzający wniesienie opłaty przez właściciela pojazdu na rzecz gminy na realizację zdań związanych z utrzymaniem czystości i porządku    w gminach.
W przypadku wycofania pojazdu z obrotu: dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu lub kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym, poświadczoną przez organ ją wydający (czyli przez ministra właściwego do spraw transportu
 

Opłaty

10 zł jako opłata  skarbowa za wydanie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (z wyjątkiem udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu).

W przypadku udokumentowanej trwałej i  zupełnej utraty pojazdu należy wnieść opłatę na rzecz gminy na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie. Wysokość opłaty jest indywidualnie wyliczana przez pracownika urzędu wg wzoru zawartego w rozporządzeniu w sprawie wysokości opłaty będącej warunkiem wyrejestrowania pojazdu w przypadku udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności.

Należną opłatę uiszcza się:
1. Opłaty komunikacyjne:
- kartą płatniczą przy okienku, w którym załatwiana jest sprawa , lub
- gotówką w kasie Agencji PKO BP S.A. w Żarach mieszczącej się w budynku Starostwa Powiatowego w Żarach Al. Jana Pawła II 5, lub przelewem na konto: Powiat Żarski 63 1020 5460 0000 5002 0006 0004
2. Opłata skarbowa: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach, Pl. Rynek 1-5  lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego w Żarach  : PKO Bank Polski O/Zielona Góra. Nr konta 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675

Tryb odwoławczy

Strona wnosi odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Starosty Żarskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi

 • można dokonać rezerwacji do systemu kolejkowego przez Internet na stronie www.rk.powiatzarski.pl

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym -  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2355 z późn.zm).
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
 • Ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 t.j).
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 1377 z późn.zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. 2016 r. poz. 1088).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U z 2016, poz. 689 z późn. zm);

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy Starostwa Powiatowego w Żarach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-01-04 10:19:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-01-04 10:23:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-01-04 10:23:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
560 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony