ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko.Drukuj informacjęSprawa: Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko.

Szczegóły informacji

Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia - mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko.

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-06-28 12:08:44

Termin załatwienia

Organ przyjmuje zgłoszenie instalacji, jeżeli w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia nie sprzeciwi się w formie decyzji

Osoba kontaktowa

Krzysztof Szczechowiak

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 210
 
Złożenie dokumentów: biuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                       od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 4790616

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Sprawdzenie kompletności wniosku – zgłoszenia. W przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.
W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, organ pozostawia sprawę bez rozpatrzenia.
W trakcie postępowania informacji udziela osoba prowadząca postępowanie.
 
Postępowanie administracyjne kończy milcząca zgoda organu w terminie 30 dni od daty zgłoszenia eksploatacji instalacji bądź ostateczna decyzja o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 210
 
Sposób odbioru dokumentów -  dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

Wniosek zgłaszający eksploatację instalacji powinien zawierać wszystkie informacje zawarte w art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Czas realizacji

30 dni od dnia zgłoszenia eksploatacji instalacji dla milczącej zgody względnie wydanie w tym terminie decyzji sprzeciwiającej się przyjęciu zgłoszenia.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji – 120,00 zł.
Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (tj. Dz. U.2018. poz. 1044 z późn. zm.), załącznik do ustawy część IV.
Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do pełnomocnictwa z informacją jakiej dotyczy sprawy. 
 
Opłaty skarbowa uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żarach 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji zgłaszającej sprzeciw do przyjęcia zgłoszenia, wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Żarskiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Uwagi

Decyzja zawierająca sprzeciw do przyjęcia zgłoszenia staje się ostateczna jeśli strony postępowania nie wniosą odwołania w przysługującym terminie (14 dni od dnia jej doręczenia).
Ponadto jeśli wszystkie strony postępowania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - z dniem doręczenia organowi oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1.   Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2.   Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 799 ze zm.).Dane przetwarzane są w celu przyjęcia zgłoszenia.
 4.   Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5.   Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6.   W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
  3. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska ( t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 799 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044)
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-06-28 12:08:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-06-28 12:08:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-06-28 12:09:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony