ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejDrukuj informacjęSprawa: Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Szczegóły informacji

Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wydział: Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Ogłoszono dnia: 2019-07-03 08:38:21

Termin załatwienia

Wydanie decyzji następuje w czasie nie dłuższym niż 90 dni od dnia dostarczenia wniosku z kompletem materiałów

Osoba kontaktowa

Karolina Lepko Stanisław Owczaryszek Mateusz Patrzykąt Agnieszka Nogas

Miejsce załatwienia

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 211, 212, 213
 
Złożenie dokumentów: biuro podawcze Starostwa lub pocztą na adres urzędu
 
Godziny pracy:
poniedziałek             od 7:00 do 16:00
wtorek – czwartek    od 7:00 do 15:00
piątek                       od 7:00 do 14:00

Telefon kontaktowy

68 4790640, 68 4790641

Adres e-mail

poczta@powiatzarski.pl

Sposób załatwienia

Sprawdzenie kompletności wniosku - w przypadku braków formalnych wzywa się Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w określonym przez organ terminie (nie krótszym niż 7 dni) licząc od dnia otrzymania wezwania.
W sytuacji nie uzupełnienia wniosku we wskazanym terminie, wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.
 
W przypadku kompletnego wniosku, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza:
 1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko;
 2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;
 3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20, 1 pkt 1b ustawy prawo budowlane, oraz zaświadczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 7;
 4. wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.
W razie stwierdzenia naruszeń w zakresie podanym wyżej organ administracji architektoniczno-budowlanej nakłada na inwestora obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia.
 
W przypadku nie uzupełnienia wniosku lub załączonego do niego projektu budowlanego we wskazanym terminie organ wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
 
Pisma, oraz postanowienia i decyzje wydawane w toku prowadzonego postępowania administracyjnego organ przesyła do Inwestora listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
W trakcie postępowania informacji udziela osoba prowadząca postępowanie.
 
Postępowanie administracyjne kończy wydanie decyzji.

Miejsce odbioru

Starostwo Powiatowe w Żarach,
Al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary
Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska
pokój 211, 212
 
Sposób odbioru dokumentów - dokumenty można odebrać osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej, bądź zostaną wysłane pocztą na adres wnioskodawcy lub pełnomocnika.

Wymagane Dokumenty

 1. wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (w oryginale),
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w oryginale, wypełnione na druku ściśle określonym przepisem prawa B-3) - dla działek poza planowanym pasem drogowym,
 3. informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w oryginale, wypełnione na druku ściśle określonym przepisem prawa B-4),
 4. pełnomocnictwo – jeśli inwestor udzielił pełnomocnictwa,
 5. mapę w skali co najmniej 1:5 000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu,
 6. analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi,
 7. mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami,
 8. określenie nieruchomości lub ich części, które planowane są do przejęcia na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
 9. określenie nieruchomości lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone,
 10. określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu,
 11. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu,
 12. opinie:
 1. ministra właściwego do spraw zdrowia – w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
 2. dyrektora właściwego urzędu morskiego – w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
 3. właściwego organu nadzoru górniczego – w odniesieniu do terenów górniczych,
 4. dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
 5. dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych – w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
 6. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków – w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
 7. właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej – w odniesieniu do linii kolejowej,
 8. innych organów wymaganych przepisami szczególnymi
 1. wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne (np. decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenie wodnoprawne),
 2. opinie właściwych miejscowo:
 1. zarządu województwa,
 2. zarządu powiatu
 3. wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
zgodnie z art. 11b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 1. dowód dokonania należnej opłaty skarbowej, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej.

Czas realizacji

Sprawy są załatwiane niezwłocznie w terminie do jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku.W sprawach skomplikowanych termin rozpatrzenia sprawy wynosi 90 dni.
 
Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Opłaty

Opłaty skarbowe - wysokość opłaty naliczona zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej:
 1. pozwolenie na budowę obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym
 1. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów, z zastrzeżeniem lit. b – 2143 zł
 2. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg o długości do 1 kilometra – 105zł
 3. innych budowli – 155zł
 4. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł
 1. za pełnomocnictwo - 17,00 zł.
Opłatę skarbową uiszcza się w kasie Urzędu Miejskiego w Żarach lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Żarach nr 95 1020 5402 0000 0402 0374 1675.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje stronom postępowania, odwołanie do Wojewody Lubuskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (ogłoszenia). 
 
Odwołanie należy złożyć za  pośrednictwem Starosty Żarskiego, osobiście w siedzibie Urzędu w godzinach pracy lub przesłać za pośrednictwem poczty.

Uwagi

Rozpoczęcie wykonania robót budowlanych może nastąpić tylko w przypadku, kiedy decyzja jest ostateczna lub został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
 
Decyzja staje się ostateczna jeśli strony postępowania nie wniosą odwołania w przysługującym terminie (14 dni od dnia jej doręczenia-ogłoszenia).
Ponadto jeśli wszystkie strony postępowania w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzekną się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję - z dniem doręczenia organowi oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
 
Dziennik budowy jest wydawany po uzyskaniu przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej statusu decyzji ostatecznej.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA  DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Żarach z siedziba przy al. Jana Pawła II 5, 68 – 200 Żary, reprezentowane przez Starostę Żarskiego
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@powiatzarski.pl bądź telefonicznie +48 (68) 479-06-05.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Żarach oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3.  Podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia, a także: ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo  budowlane, ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dane przetwarzane są w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U.2011 r.  nr 14, poz. 67 ze zm.) oraz przepisami  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217 ze zm.).
 6.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
a.     dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
b.    sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia;
c.     ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia.
 1. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nierozpoznanie sprawy.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 3. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo  budowlane 
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Pracownicy Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-03 08:37:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paula Przybyłek
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-03 08:38:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Przybyłek
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-03 08:38:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
60 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony