ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Podinspektor ds. rejestracji pojazdów

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żarach

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy

Data udostępnienia: 2017-10-11

Ogłoszono dnia: 2017-10-11 przez Lucyna Czahajda

Termin składania dokumentów: 2017-10-26 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2017

Zlecający: Starosta Żarski Janusz Dudojć

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe.
b. Wymagania dodatkowe:
a) wykształcenie wyższe administracyjne,
b) doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
c) znajomość przepisów: ustawy prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, tj; rozporządzenie w sprawie rejestracji pojazdów, rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach, przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
d) bardzo dobra obsługa komputera,
e) rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 
a) przyjmowanie dokumentów i rejestracja pojazdów,
b) przyjmowanie zawiadomień o nabyciu lub zbyciu pojazdu,
c) dokonywanie wpisów w kartach pojazdów i zmian danych w dowodach rejestracyjnych,
d) przyjmowanie dokumentów w zakresie wyrejestrowania pojazdów,
e) wprowadzanie do depozytu zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
f)  wydawanie wtórnika dowodu rejestracyjnego,
g) wydawanie nalepki kontrolnej i wtórnika nalepki kontrolnej oraz znaków legalizacyjnych,
h) przyjmowanie dokumentów w sprawie wyrażenia zgody na nadanie i wybicie numerów na podwoziu lub nadwoziu,
i)  przyjmowanie dokumentów w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej,
j)  przyjmowanie dokumentów o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu,
k) wydawanie kart pojazdów,
l) prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
m) zamawianie tablic rejestracyjnych oraz ich wtórników,
n) wprowadzanie i przetwarzanie danych w podsystemie POJAZD,
o) współpraca z Urzędem Celnym, Policją oraz innymi urzędami w zakresie spraw prowadzonych przez referat.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

powyżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) Curriculum Vitae,
c) kwestionariusz osobowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*,
d) kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie, kserokopie posiadanych uprawnień lub kwalifikacji,
e) kserokopie świadectw pracy a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu – zaświadczenie o zatrudnieniu,
f) oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*:
- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- o korzystaniu z pełni praw publicznych,
-  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- oświadczenie o zapoznaniu z Regulaminem naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,
g) dokument potwierdzający niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. 
 
Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
a) zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
b) referencji,
c) innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-10-26 15:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żarach (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa), w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 5/2017 na stanowisko: podinspektor w Referacie ds. Rejestracji Pojazdów i Praw Jazdy”. 
 
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu do ich składania nie będą rozpatrywane. 
c. Miejsce:
Siedziba Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (Biuro Podawcze).

VII. Informacje dodatkowe:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o miejscu, czasie i wybranej procedurze selekcji końcowej kandydatów będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5.
 
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5. 
 
* Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie pobrać można osobiście w Wydziale Organizacyjnym i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5  – pokój 101 lub ze strony internetowej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/)

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyla informację: Lucyna Czahajda Data wytworzenia informacji: 2017-10-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Starosta Zarski /-/ Janusz Dudojć Data wprowadzenia do BIP 2017-10-11 13:33:40
Wprowadził informację do BIP: Paula Przybyłek Data udostępnienia informacji: 2017-10-11 13:43:49
Osoba, która zmieniła informację: Paula Przybyłek Data ostatniej zmiany: 2017-11-03 09:52:52
Artykuł był wyświetlony: 1004 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu