Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

STAROSTWO POWIATOWE W ŻARACH
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Młodszy referent ds. obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Miejsce pracy: Starostwo Powiatowe w Żarach

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Wydział Geodezji i Katastru

Data udostępnienia: 2019-08-06

Ogłoszono dnia: 2019-08-06 przez

Termin składania dokumentów: 2019-08-20 00:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2019

Zlecający: Starosta Żarski Józef Radzion

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
I. Wymagania w stosunku do kandydatów
1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. wykształcenie min. średnie geodezyjne,
2. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w zawodzie geodety,
 2. znajomość przepisów ustawy prawo geodezyjne i rozporządzeń do ustawy,
 3. samodzielność, inicjatywa, komunikatywność, odporność na stres, prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 1. współpraca z wykonawcami robót geodezyjnych – uzgadnianie z wykonawcą listy materiałów niezbędnych lub przydatnych do wykonania zgłoszonych prac i udostępniania ich,
 2. obsługa osób fizycznych i prawnych korzystających z zasobu geodezyjnego
  i kartograficznego; w tym sprzedaż map, informacji i udostępnianie wglądu do dokumentów,
 3. aktualizacja powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez bieżące wprowadzanie zmian,
 4. znajomość programu do obsługi zasobu oraz zintegrowanego systemu do prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali oraz mapy numerycznej,
 5. koordynowanie i porządkowanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 6. wyłączanie z zasobu powiatowego opracowań, które utraciły przydatność użytkową,
 7. dbałość o stan techniczny i fizyczny dokumentów zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 

V. Wymagane dokumenty:

II. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny;
 2. kwestionariusz osobowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*,
 3. oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach*,
 4. kserokopie dyplomów lub świadectw ukończenia szkoły potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie świadectw pracy.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-08-20 00:00:00
b. Sposób:
III. Kandydat może dodatkowo przedłożyć kserokopie:
 1. zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
 2. referencji,
 3. innych dokumentów potwierdzających przydatność do pracy na danym stanowisku,
 4. oferta kandydata może zawierać CV.
 
IV. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów
 1. Termin składania dokumentów aplikacyjnych upływa 20.08.2019 r. o godzinie 1500.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowegow Żarach (Biuro Podawcze) lub przesłać drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe,al. Jana Pawła II 5, 68-200 Żary (decyduje data wpływu dokumentów do Starostwa), w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 7/2019 na stanowisko młodszego referenta w Wydziale Geodezji i Katastru”.
Dokumenty, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Żarach po upływie terminu  do ich składania nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

V. Informacje dodatkowe.
Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa w trybie ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.
 
Uwagi:
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o miejscu, czasie i wybranej procedurze selekcji końcowej kandydatów będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Żarach będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Żarach, al. Jana Pawła II 5.
* Kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie pobrać można osobiście w Wydziale Organizacyjnym
i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Żarach, al. Jana Pawła II 5, pokój 109 lub ze strony internetowej (http://bip.wrota.lubuskie.pl/spzary/)
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Powiat Żarski
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Starosta Żarski /-/ Józef Radzion
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-08-06 11:58:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Janicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-08-06 11:59:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Janicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-08-29 11:27:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
608 raz(y)