ˆ

Konkurs

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-01-04 12:08:39

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych SP ZOZ Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze

p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych.
Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:
 1. tytuł zawodowy lekarza,
 2. tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży lub specjalisty psychiatrii lub specjalizacji II stopnia w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży lub psychiatrii,
 3. co najmniej 8-letni staż pracy w zawodzie,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie oraz przewinienia zawodowe,
 5. umiejętność organizowania pracy i rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.
Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają pisemna ofertę zawierającą:
 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, oraz dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu,
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 4. dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
 5. Inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie kandydata, że posiada zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni praw publicznych,
 8. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,
 9. oświadczenie  kandydata,  że  wyraża  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych  w  celach przeprowadzania  postępowania  konkursowego  na  dane  stanowisko,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE  (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych osobowych). 
Kopie dokumentów w pkt. 2, 4 i 5, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.
Oferty w zamkniętych kopertach z imieniem i nazwiskiem, adresem i numerem telefonu kontaktowego kandydata oraz adnotacją na kopercie: „ Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze” należy składać do dnia 4 lutego 2019 r. osobiście w sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze (w godzinach pracy biura) lub drogą pocztową na adres (decyduje data stempla pocztowego): Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze ul. Zamkowa 1, 66-003 Zabór.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Słodnik Data wytworzenia informacji: 2019-01-04 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Słodnik Data wprowadzenia do BIP 2019-01-04 12:08:39
Wprowadził informację do BIP: Marta Słodnik Data udostępnienia informacji: 2019-01-04 12:08:44
Osoba, która zmieniła informację: Marta Słodnik Data ostatniej zmiany: 2019-01-04 12:08:44
Artykuł był wyświetlony: 93 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu