ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zaborze

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży
w Zaborze
I. Postanowienia ogólne
§ 1
 1. Regulamin Organizacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze zwany dalej „Regulaminem”, określa organizację wewnętrzną, zadania i zakres podmiotu leczniczego jakim jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze, zwany dalej ”Centrum”.
 2. Centrum działa poprzez Zakłady lecznicze:
 1. Szpital Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, zwany dalej „Szpitalem”, w skład którego wchodzi jednostka organizacyjna o tej samej nazwie,
 2. Poradnia Psychiatryczna dla Dzieci i Młodzieży, zwana dalej „Poradnią” , w skład której wchodzi jednostka organizacyjna o tej samej nazwie.
 1. Obszarem działania Centrum jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.
 2.  Siedziba Centrum znajduje się w Zaborze.
§ 2
Regulamin opracowano w oparciu o przepisy:
 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 217 z późn. zm.),
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)
II. Cele i zadania podmiotu
§ 3
    Celem Centrum jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży w zakresie zdrowia psychicznego  oraz promocja zdrowia.
III. Struktura organizacyjna Zakładów leczniczych Centrum
§ 4
W skład Centrum wchodzą Zakłady lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych
 1. Szpital w zakresie lecznictwa stacjonarnego
 2. Poradnia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 
§ 5
Strukturę organizacyjną Szpitala stanowi:
                                                              
 1. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
 2. Przełożona Pielęgniarek
 3. Izba Przyjęć
 4. Dział Farmacji
 5. Sekcja Ekonomiczno – Finansowa
 6. Sekcja Administracyjna
 7. Samodzielne stanowisko ds. pracowniczych
 8. Samodzielne stanowisko ds. bhp i ppoż.
 9. Samodzielne stanowisko ds. obronnych
 10. Administrator sieci
§ 6
Strukturę organizacyjną Poradni stanowi:
 1. Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 
§ 7
Schemat organizacyjny Centrum stanowi  załącznik  do niniejszego regulaminu.
 
IV. Zakres i rodzaje udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 8
1. Zakres świadczeń zdrowotnych Centrum obejmuje lecznictwo stacjonarne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną, obejmujące w szczególności diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi:
 1. schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe ) i urojeniowe,
 2. zaburzenia nastrojowe (afektywne ),
 3. zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,
 4. zaburzenia odżywiania,
 5. zaburzenia rozwoju psychicznego,
 6. zaburzenia zachowania i emocji, rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym,
 7. ocenę funkcjonowania rodziny,
 8. orzecznictwo.
 
 
2.    Centrum:
 1. zapewnia pacjentom odpowiednie warunki higieniczne, sanitarne oraz socjalno – bytowe,
 2. zajmuje się pobudzaniem u pacjentów umiejętności życia w środowisku społecznym poprzez radzenie sobie w trudnych sytuacjach,
 3. zajmuje się zaspokajaniem potrzeb opiekuńczych pacjentów,
 4. koordynuje działalność leczniczą z działalnością dydaktyczno – wychowawczą szkoły, funkcjonującej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 5. udziela w ramach Poradni świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z zakresu psychiatrii.
 
V. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 9
Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest siedziba Centrum zlokalizowana w Zaborze przy ul. Zamkowej 1.
 
VI. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
§ 10
 1. Centrum udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie. Finansowe zasady udzielania świadczeń określają akty prawne wyższego rzędu lub pozostające z nimi w zgodzie umowy cywilnoprawne.
 2.  Osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych   w ustawie z dnia  27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.) Centrum udziela nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych.  
 3.  Świadczeń zdrowotnych udzielają osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach:
 1. zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 2. z należytą  starannością,
 3. z poszanowaniem praw pacjenta.
 1. Świadczenia zdrowotne są udzielane:
 1. dostępnymi metodami i środkami zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej,
 2.  przy użyciu aparatury i sprzętu medycznego właściwych dla rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, wprowadzonych do obrotu i do używania zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 11
 1. Centrum zapewnia rejestrację pacjentów do leczenia ambulatoryjnego lub  stacjonarnego na podstawie zgłoszenia osobistego lub telefonicznego oraz za pośrednictwem osoby trzeciej.
 2. Przyjęcia na oddział Szpitala odbywają się na podstawie skierowania lekarskiego lub postanowienia sądu, w trybie nagłym pacjent może być przyjęty bez skierowania.
 3. Udzielenie świadczenia zdrowotnego w Poradni nie wymaga skierowania lekarskiego, poprzedzone jest zarejestrowaniem pacjenta.
 4. Pracownik Poradni lub Izby Przyjęć Szpitala dokonujący rejestracji, informuje pacjenta  o przybliżonym terminie udzielenia świadczenia zdrowotnego.
 5. W przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia zdrowotnego pracownik dokonujący rejestracji ustala nowy termin i informuje o tym pacjenta.
 § 12
Warunkiem uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych jest pozytywna weryfikacja w systemie eWUŚ uprawnień pacjenta na podstawie numeru PESEL, sprawdzonego przez okazanie dowodu tożsamości albo w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia przez okazanie legitymacji szkolnej.
 
§ 13
 1.  Świadczenia zdrowotnego udziela się po dokonaniu przyjęcia do Centrum.
 2.  W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w wyżej określonym terminie, Centrum umieszcza pacjenta w prowadzonym rejestrze osób ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego, zwany dalej ,,listą oczekujących”.        
 3.  Lista oczekujących:
 1.  zawiera imię  i nazwisko ubezpieczonego oraz jego numer PESEL,
 2.  tworzona jest zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej i stanem zdrowia pacjenta oraz kolejnością zgłoszeń,
 3. stanowi źródło miesięcznych, przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia, informacji o liczbie ubezpieczonych oczekujących na udzielenie świadczenia i czasie oczekiwania,
 4.  informuje ubezpieczonego o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne oraz kryteriach, które zdecydowały o jego miejscu w rejestrze.
 1.  W przypadkach nagłych, wymagających pilnej interwencji lub zagrażających życiu lub zdrowiu pacjenta świadczenia zdrowotne są udzielane niezwłocznie.
§ 14
Centrum prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych i zapewnia ochronę danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
 
VII. Organizacja i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala
§ 15
 1. W Szpitalu działają komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.
 2. Komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych są: izba przyjęć, dział farmacji,  oddział.
§ 16
 1. Do zadań Izby Przyjęć należy:
 1. W zakresie obsługi pacjentów:
 1. rejestracja przyjętych i nieprzyjętych spośród chorych skierowanych do Szpitala,
 2. badanie lekarskie osoby zgłaszającej się do Szpitala,
 3. przyjmowanie do Szpitala pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,
 4. udzielanie pomocy medycznej chorym, którzy nie zostali zakwalifikowani do przyjęcia do Szpitala, a wymagają takiej pomocy,
 1. W zakresie dokumentacji:
 1. obsługa programów do wymiany danych z Narodowym Funduszem Zdrowia,
 2. prowadzenie wymaganej dokumentacji (rodzaje dokumentacji, sposób jej prowadzenia oraz warunki jej udostępniania regulują odrębne przepisy),
 3. generowanie wykazów i  faktur za zrealizowane świadczenia zdrowotne,
 4. prowadzenie wymaganej statystyki i sprawozdawczości medycznej.
 1. Nad realizacją zadań Izby Przyjęć  czuwa lekarz wyznaczony przez Dyrektora Centrum, a nadzór pielęgniarski powierzony jest Przełożonej pielęgniarek.
 2. W Izbie Przyjęć prowadzona jest:
 1. księga główna przyjęć i wypisów, (przyjęcia w trybie planowanym, pilnym i nagłym, na podstawie postanowienia sądu),
 2. księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych,
 3. księga oddaleń,
 4. księga wykonywanych porad ambulatoryjnych i zabiegów,
 5. lista oczekujących na przyjęcie do Szpitala.
 1. Izba Przyjęć czynna jest całodobowo. Obsługiwana jest przez lekarza dyżurnego i pielęgniarkę dyżurną  oraz personel Poradni (w godzinach pracy poradni). 
 2. W razie przyjęcia pacjenta w stanie ciężkim bez wiedzy rodziny lub opiekuna prawnego, lekarz przyjmujący zobowiązany jest do powiadomienia ich o tym fakcie dostępnymi środkami łączności.
 3. Do Szpitala może być przyjęty pacjent bez jego zgody, jeżeli uzasadnia to jego stan zdrowia. Przyjęcie odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawy o działalności leczniczej.
 4. W przypadku, gdy zachodzi konieczność przyjęcia chorego do Szpitala, a zakres świadczeń udzielanych przez Szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, lekarz po udzieleniu niezbędnej pomocy, zapewnia w razie potrzeby, przewiezienie pacjenta do innego szpitala.
 5. W przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do Szpitala, otrzymuje on pisemną informację o  rozpoznaniu choroby, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, zastosowanym postępowaniu lekarskim, ewentualnych zaleceniach oraz adresie placówki, w której powinien kontynuować leczenie.
 6. Wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi może być stosowany przymus bezpośredni zgodnie z przepisami wyżej powołanej ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
§ 17
Dział Farmacji prowadzi farmaceuta szpitala,  a do jego zadań należy:
 1. Wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych.
 3. Organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne.
 4. Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków.
 5. Udział w racjonalizacji farmakoterapii.
 6. Współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w szpitalu.
 7. Prowadzenie ewidencji  uzyskiwanych darów produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 8. Ustalanie procedur wydawania produktów leczniczych lub wyrobów na oddziały oraz dla pacjenta.
§ 18
 1. Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, zwany dalej „Oddziałem” jest komórką organizacyjną Szpitala, realizującą świadczenia zdrowotne (diagnostyka, leczenie, rehabilitacja, pielęgnacja, orzecznictwo). W celu zapewnienia podziału wiekowego pacjentów w oddziale funkcjonują Pododdziały:
 • Pododdział psychiatryczny dla młodzieży,
 • Pododdział psychiatryczny dla dzieci,
 • Pododdział psychiatryczny obserwacyjny dla dzieci i młodzieży.
 
 1. O przyjęciu dziecka do Szpitala  postanawia lekarz zatrudniony w Oddziale lub lekarz dyżurny, po stwierdzeniu wskazań do przyjęcia.
 2.  Na terenie Centrum oraz szkoły zabronione jest:
 1. posiadanie i palenie papierosów,
 2. posiadanie zapałek i zapalniczek,
 3. wnoszenie i posiadanie przedmiotów niebezpiecznych/ noży, scyzoryków, nożyczek,  żyletek, substancji toksycznych/ oraz leków.
 1. Przedmioty te należy zgłosić przy przyjęciu do Szpitala. Zostaną one przekazane rodzicom lub zabezpieczone i wydane dziecku w dniu wypisu ze Szpitala.
 2. W Oddziale pacjent powinien posiadać tylko najpotrzebniejszą odzież, przybory toaletowe, książki i przybory szkolne.
 3.  Za rzeczy wartościowe nie zabrane przez rodziców lub opiekunów dziecka, nie oznakowaną odzież, personel oddziału nie odpowiada. Za zgodą rodziców dziecko może posiadać telefon komórkowy ( bez wmontowanego aparatu fotograficznego).
 4. W Oddziale przebywają dzieci w wieku do 18 roku życia bądź starsze, jeżeli zespół leczący orzeknie, iż poziom intelektualny lub fizyczny pacjenta kwalifikuje go do grupy dziecięcej.
 5. O terminie zakończenia leczenia w Oddziale decyduje ordynator lub kierownik  w porozumieniu z zespołem terapeutycznym.
 6. Oddział pracuje na zasadach społeczności leczniczej.
 7. Raz w tygodniu odbywają się zebrania społeczności dziecięcej każdej grupy. Zebrania mogą odbywać się częściej, jeśli zachodzi tego potrzeba.
 8.  Zespół terapeutyczny, raz w tygodniu, podsumowuje pracę każdego dziecka i ustala wytyczne terapii na następny tydzień.
 9.  Wszystkie zajęcia terapeutyczne uzgodnione i zalecone przez lekarza są obowiązkowe. Należą do nich: społeczność terapeutyczna, terapia zajęciowa, terapia indywidualna, psychoedukacja i inne zalecone zajęcia.
 10. Zajęcia lekcyjne w szkole są obowiązkowe.
 11. Z ważnych przyczyn, pacjent może być zwolniony w danym dniu z zajęć tylko za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 12.  O zwolnieniu pacjenta z zajęć lekarz informuje pielęgniarkę dyżurną, która odnotowuje ten fakt w książce raportów. Osoba odprowadzająca dzieci do szkoły przekazuje tę informację nauczycielom. O zwolnieniu pacjenta z zajęć lekcyjnych może również zadecydować nauczyciel. Ma on wówczas obowiązek poinformowania lekarza prowadzącego lub pielęgniarki dyżurnej o przyczynach tego zwolnienia.
 13.  Pacjent przebywający w oddziale może uzyskać zgodę ordynatora /lekarza prowadzącego/ na okresowe przebywanie poza Zakładem, bez wypisywania go ze szpitala, jeżeli nie zagraża to jego życiu i zdrowiu innych osób. Pacjent, który korzysta z przepustki powinien powrócić do oddziału w oznaczonym dniu, najpóźniej do godz. 19.00.
 14. W przypadku oddalenia się dziecka, po wstępnym 1 godzinnym bezskutecznym poszukiwaniu, personel zawiadamia najbliższy posterunek Policji i rodziców / opiekunów/ dziecka. W razie zatrzymania pacjenta przez Policję, rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są do odbioru dziecka.
 15.  Pacjent ma obowiązek dbać o wygląd własny i swego otoczenia. Opiekunowie dziecka mają obowiązek / przynajmniej raz na dwa tygodnie / wymieniać odzież na czystą.
 16. Szczegółowy harmonogram opisujący plan dnia w oddziale zatwierdza Dyrektor Centrum na wniosek Ordynatora lub Kierownika Oddziału.
 17. Rodzice lub opiekunowie dziecka mają prawo:
 1. do odwiedzin dziecka w dni powszednie, po zakończeniu zajęć lekcyjnych, a w dni    wolne od nauki, w godzinach od 9,00 do 18,00,
 2. uzyskania informacji o stanie zdrowia dziecka / w czasie wyznaczonym przez lekarza prowadzącego, aby nie przerywać zajęć terapeutycznych z dziećmi/. Rodzice mają obowiązek, przynajmniej raz w miesiącu, bez odrębnego wezwania, zgłosić się osobiście w Szpitalu w celu uzyskania informacji i wskazówek dotyczących dziecka,
 3. wglądu do dokumentacji medycznej, włącznie ze sporządzeniem kserokopii dokumentów,
 4.  uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych proponowanych przez personel, jeżeli będzie do niezbędne w procesie leczenia dziecka.
 1. Dzieciom nie wolno samowolnie, bez uzgodnienia z personelem, zmieniać grup ani sal sypialnych.
 2.  Wypisanie pacjenta ze Szpitala następuje:
 1.  gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia,
 2.  na żądanie osoby przebywającej w Szpitalu jeśli ukończyła 16 lat lub jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli nie zachodzą sytuacje przewidziane przepisami ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,
 3.  gdy osoba przebywająca w Szpitalu w sposób rażący narusza regulamin, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
 4. jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze  Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia, Dyrektor lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd opiekuńczy.
 5. jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera dziecka w wyznaczonym terminie, Centrum zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt Gminy, przewiezienie go do miejsca zamieszkania.
 1.  Treść niniejszego paragrafu udostępniana jest rodzicom /opiekunom/ dziecka w trakcie przyjęcia pacjenta na Oddział.
§ 19
Do zadań samodzielnego stanowiska Przełożonej Pielęgniarek należy w szczególności:
 1. Współdziałanie z kierownictwem szpitala w zapewnieniu ciągłości i kompleksowości udzielanych świadczeń medycznych.
 2. Tworzenie warunków organizacyjno - technicznych szpitala poprzez planowanie wyposażenia stanowisk pracy, uczestnictwo w doborze sprzętu i środków do realizacji zadań.
 3. Zatwierdzanie miesięcznych rozkładów pracy personelu, planów urlopów, alokacja kadry (grafiki pracy, urlopy, zastępstwa), rozliczanie czasów pracy.
 4. Prowadzenie archiwum medycznego szpitala, zgodne z ustawą.
 5. Realizacja polityki jakości żywienia i nadzorowanie organizacji pracy w dziale żywienia.
 6. Czuwanie nad organizacją pracy personelu Izby Przyjęć i Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
 7. Planowanie i dobór optymalnych metod pracy oraz określanie standardów praktyki pielęgniarskiej.
 8. Monitorowanie, analizowanie i ocena jakości świadczonych usług.
 9. Nadzorowanie stanu sanitarno- higienicznego pomieszczeń szpitala we współpracy z kierownikami działów i ordynatorami.
§ 20
Sekcją Administracyjną kieruje Kierownik Sekcji Administracyjnej, a do zadań sekcji  należy:
 1. W zakresie obsługi kancelaryjnej:
 1. przyjmowanie i ewidencjonowanie wszystkich przesyłek przychodzących i wychodzących
 2. rozdzielanie korespondencji zadekretowanej przez Dyrektora  do poszczególnych komórek i    pracowników szpitala,
 3. obsługa telefonu, faksu oraz poczty elektronicznej,
 4.  wysyłanie korespondencji i przesyłek,
 5. przechowywanie dokumentów wskazanych przez Dyrektora,
2 .  W zakresie zamówień publicznych:
 1. przygotowanie dokumentacji do zamówień jeśli wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w, art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
 2. prowadzenie postępowań  jeśli wartość zamówienia jest niższa niż kwota określona w art. 4. pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)
  3.  W zakresie spraw technicznych i administracyjnych :
 1. przygotowanie ofert w postępowaniu konkursowym z NFZ,
 2. prowadzenie zakładowego archiwum w zakresie dokumentacji kadrowej i technicznej, administracyjnej,
 3. prowadzenie spraw dotyczących organizacji wewnętrznej Centrum, w tym Statutu, Regulaminu porządkowego i innych aktów prawnych,
 4. prowadzenie spraw i dokumentacji związanej z prowadzonymi remontami i inwestycjami,
 5. nadzór  i organizacja pracy grupy pracowników technicznych i gospodarczych.
4.  W zakresie czynności technicznych i gospodarczych:
 1. utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz Centrum,
 2. wykonywanie bieżących drobnych napraw,
 3. wykonywanie usług transportowych.
§ 21
Do zadań samodzielnego stanowiska ds. pracowniczych należy:
 1. prowadzenie wymaganej statystyki,
 2. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem  Centrum przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych,
 3. prowadzenie w zgodnie z przepisami, spraw kadrowych załogi, w tym kontrolowanie dyscypliny załogi, ewidencjonowanie czasu pracy, oraz prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem przez załogę kwalifikacji,
 4. Prowadzenie spraw socjalnych załogi.
§ 22
 
Sekcją  Ekonomiczno –  Finansową  kieruje Główny księgowy,  a do zadań sekcji j należy:
 1. Prowadzenie ksiąg rachunkowych Centrum zgodnie z odpowiednimi przepisami
 2. Opracowywanie planów finansowych oraz planów inwestycyjnych  Centrum
 3. Sporządzanie sprawozdań z realizacji planów finansowych i inwestycyjnych oraz formułowanie ocen sytuacji finansowej Centrum.
 4. Bieżące analizowanie stanu kosztów i przychodów Centrum.
 5. Prowadzenie kasy Centrum.
 6. Prowadzenie spraw dotyczących obliczania wypłat wynagrodzeń pracowników zakładu oraz wypłacanie należności wynikających z zawartych umów zleceń umów o dzieło, delegacji służbowych i innych tytułów oraz obliczanie i odprowadzanie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składanie sprawozdań w tym zakresie.
 7. Prowadzenie gospodarki materiałowej i magazynowej w tym realizowanie zamówień     z poszanowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych.
 8. Przestrzeganie terminowego realizowania zobowiązań i należności Centrum.
 9. Prowadzenie zadań związanych z racjonalnym gospodarowaniem majątkiem Centrum w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych.
 10. Przygotowywanie, kontrola realizacji i prowadzenie rejestru zawieranych przez Centrum umów.
 11. Wystawianie faktur za wykonywane przez Centrum usługi niemedyczne.
 12. Bieżąca  analiza wyników osiąganych przez  oddziały szpitalne i Poradnie.
 13. Prowadzenie wymaganej statystyki i sprawozdawczości.
 14. Prowadzenie zakładowego archiwum w zakresie dokumentacji finansowo księgowej oraz płacowej.
§ 23
Do zadań administratora siecią informatyczną należy:
 1. Prowadzenie spraw związanych z informatyzacją i prowadzeniem domeny Centrum.
 2. Zabezpieczenie sprawnego działania sprzętu  komputerowego znajdującego się w Centrum.
 3. Zapewnienie ochrony danych przetwarzanych w formie elektronicznej objętych  polityką  bezpieczeństwa zasobów informacyjnych.
 4. Zabezpieczenie zbiorów danych przetwarzanych elektronicznie przed przypadkową utratą albo celowym zniszczeniem poprzez wykonywanie kopii zapasowych.
 5. Wdrażanie i monitorowanie  mechanizmów kontroli dostępu do danych przetwarzanych elektronicznie.
§ 24
Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw BHP i ppoż. należy:
 1. Prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa pracy.
 2. Prowadzenie spraw ochrony przeciw pożarowej Centrum.
 
 
§ 25
Do zadań samodzielnego stanowiska do spraw obronnych należy:
 1. Współdziałanie  z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi jednostkami w zakresie przedsięwzięć organizacyjno – obronnych.
 2. Koordynacja realizowania zadań obronnych w zakresie służby zdrowia w tym szkolenie obronne i Obrony Cywilnej.
 3. Opracowywanie i aktualizacja Zakładowego Planu Mobilizacji Gospodarki Służby Zdrowia zakładu.
 4.  Kontrola realizacji zadań w zakresie utrzymania, konserwacji sprzętu, stanowiącego rezerwy państwowe służby zdrowia, przechowywanego w naszej jednostce.
 
§ 26
 1. Oddziałem szpitalnym kieruje ordynator lub kierownik oddziału przy pomocy swoich zastępców,  pielęgniarki przełożonej i jej zastępców.
 2. Ordynator lub kierownik oddziału  sprawuje nadzór merytoryczny nad całością lecznictwa w zakresie swojej specjalności.
 
VIII. Organizacja i zadania Poradni
§ 27
Komórką organizacyjną Poradni jest Poradnia Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży, kierowana przez Kierownika Poradni.
       § 28
 1. Poradnia obejmuje ambulatoryjną opieką psychiatryczną i psychologiczną pacjentów do ukończenia osiemnastego roku życia, a wyjątkowo, za zgodą NFZ, także młodzież starszą, zwłaszcza uczącą się. Szczególnym argumentem do kontynuowania leczenia w Poradni jest nie zakończona psychoterapia.
 2. Zakres świadczeń udzielanych w Poradni obejmuje:
 1. Porady lekarskie diagnostyczne
 2. Porady psychologiczne diagnostyczne
 3. Porady lekarskie terapeutyczne
 4. Porady psychologiczne terapeutyczne
 5. Porady kontrolne
 6. Sesje psychoterapii indywidualnej
 7. Sesje psychoterapii rodzinnej
 8. Porady kompleksowo – terapeutyczne dla osób z autyzmem dziecięcym
 9. Program terapeutyczno – rehabilitacyjny dla osób z autyzmem
 1. Wykaz procedur dostępnych w Poradni:
 1. Wywiad od rodziny i pacjenta
 2. Badanie fizykalne
 3. Badanie neurologiczne
 4. Badanie ciśnienia krwi
 5. Pomiary antropometryczne
 6. Ocena stanu psychicznego
 7. Badania laboratoryjne ( w tym również badanie poziomu leków)
 8. Badania obrazowe TK i MR głowy
 9. EEG
 10. Leczenie farmakologiczne
 11. Psychoterapia indywidualna poznawczo – behawioralna i psychodynamiczna
 12. Psychoterapia w formie zabaw
 13. Terapia rodzinna
 14. Terapia grupowa
 15. Poradnictwo
 16. Badanie testem inteligencji
 17. Testy i ocena psychologiczna
 18. Interwencja kryzysowa
 19. Kierowanie do placówek o profilu terapeutyczno – opiekuńczym
 20. Wydawanie zaświadczeń dla spraw orzecznictwa i na wniosek sąd.
§ 29
 1. Przyjęcia pacjentów do Poradni odbywają codziennie od poniedziałku do piątku wg harmonogramu zatwierdzonego przez Dyrektora Centrum.
 2. Przy przyjęciu do Poradni pacjent powinien okazać dokumenty potwierdzające  jego tożsamość i prawo do udzielania świadczeń finansowanych ze środków NFZ, w szczególności udostępnić numer PESEL, adres, telefon kontaktowy oraz przedstawić posiadaną dokumentację medyczną (np. wypis ze szpitala, konsultacje).
 
IX. Zakres współdziałania komórek organizacyjnych Zakładów leczniczych
§ 30
 1. Komórki organizacyjne w trakcie wykonywania zadań zobowiązane są do wzajemnego współdziałania w drodze uzgodnień i konsultacji, opiniowania, udostępniania materiałów i danych oraz prowadzenia wspólnych prac nad określonymi zadaniami.
 2.  Dyrektor Centrum może powoływać osoby lub zespoły do wykonania określonego zadania oraz określić termin jego realizacji.
 
 
§ 31
 1. Wymienione w Regulaminie zadania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy pracownicy wykonują stosownie do ustalonych zakresów obowiązków.
 2. W ramach zatrudnienia, z zachowaniem ustawowego czasu pracy, pracownicy Centrum mogą obsługiwać jedno lub kilka stanowisk.
§ 32
Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych Zakładów leczniczych Centrum należy w szczególności:
 1. Realizacja zadań Centrum  określonych w przepisach prawnych.
 2. Inicjowanie działań służących skuteczniejszej realizacji zadań Centrum.
 3. Dbałość o należyty wizerunek Centrum
 4. Działania na rzecz racjonalizacji zatrudnienia
 5. Działania na rzecz właściwego wykorzystania czasu pracy i potencjału pracowniczego.
 6. Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych wśród pracowników.
 7.  Działania na rzecz skutecznego przekazu informacji przez kadrę kierowniczą podległym pracownikom.
 8.  Opracowywanie wniosków do projektów planu finansowego i inwestycyjnego Centrum na dany rok, realizacja zadań wynikających z tych planów.
 9. Działanie na rzecz pozyskiwania ponadplanowych środków finansowych na zadania realizowane przez daną komórkę organizacyjną.
 10. Opracowywanie sprawozdań z wykonanych zadań oraz sprawozdań i informacji wynikających z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 11. Przygotowywanie opracowań strategicznych dla Centrum .
 12. Przygotowywanie projektów Regulaminów Wewnętrznych dla poszczególnych komórek organizacyjnych.
 13. Współdziałanie w celu realizacji zadań wynikających z uzgodnień między komórkami
 14. Ochrona tajemnicy służbowej i państwowej.
 15. Przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w zakresie gromadzonych informacji.
 
X. Współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
§ 33
1.  W wykonaniu zadań Centrum współpracuje z:
 1. Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,
 2. Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu,
 3. Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu,
 4. Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Nowej Soli,
 5. Szpitalem Wojewódzkim SP. ZOZ w Zielonej Górze,
 6. Poradniami zdrowia psychicznego,
 7. Poradniami psychologiczno – pedagogicznymi.
2.  Współpraca opiera się na:
 1. Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
       O każdym pacjencie leczonym, Centrum przekazuje szczegółowe informacje do Instytutu / każdorazowo 28 wymaganych punktów/. Na tej podstawie Instytut sporządza opracowanie zbiorcze, opracowuje szczegółowe wytyczne na przyszłość. Lekarze zatrudnienia w Centrum w Zaborze zapraszani są na szkolenia organizowane w Instytucie.
 1. Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Poznaniu
           Kierownik Kliniki sprawuje nadzór merytoryczny nad praca terapeutyczna Centrum. Zatwierdza plany terapii, służy rada, konsultuje tzw.”trudne przypadki”, oporne na leczenie,  przekazywane są z Centrum Leczenia do Kliniki. Równie często pacjenci kliniczni trafiają do Centrum, celem kontunuowania terapii.
 1. Wojewódzkim Szpital Specjalistycznym dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SP ZOZ w Ciborzu
           Pacjenci Centrum, u których rozpoznawane są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych przekazywani są do Szpitala w Ciborzu.
           Pacjenci Szpitala w Ciborzu, leczenia z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych z zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych, u których występują zamierzenia suicydalne lub psychotyczne, związane z chorobą podstawową, przekazywani są do leczenia w Centrum.
 1. Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli
            Szpital w Nowej Soli, posiadający wysokiej klasy aparaturę diagnostyczną w badaniu ośrodkowego układu nerwowego u dzieci, wykonuje pacjentom Centrum badania, służy konsultacjami neurologa dziecięcego, na prośbę lekarza prowadzącego Centrum.
 1. Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze
            W szpitalu Wojewódzkim wykonywane są wszelkie pilne badania dodatkowe, niejednokrotnie związane z okresowym pobytem w nim. Szpital przyjmuje celem hospitalizacji pacjentów Centrum, którzy tego wymagają. Lekarze Centrum konsultują wszystkich pacjentów Szpitala Wojewódzkiego, wymagających konsultacji psychiatrycznej.
 1. Poradniach Zdrowia Psychicznego
           Do Poradni Zdrowia Psychicznego trafiają informacje zdrowotne, dotyczące pacjentów, kierowanych prze nie do Centrum. Dyrektor Centrum organizuje coroczne spotkania z lekarzami i psychologami poradni, w trakcie których omawiane są wspólne problemy i sukcesy, oraz nowe metody pracy z pacjentami.
 1. Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych
            Pacjenci po zakończeniu leczenia w Centrum, oraz ich rodziny, kierowani są celem kontynuowania psychoterapii do Poradni. Poradnie i pracownicy Centrum wymieniają wzajemnie informacje niezbędne w procesie leczniczym w trakcie pobytu pacjenta w Centrum, jak i po jego wypisaniu do leczenia ambulatoryjnego.
 
 
XI. Opłaty pobierane przez Centrum
§ 34
 1. Centrum nie pobiera opłat  za:
 1. udostępnianie dokumentacji medycznej
 2. przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny.
 1. Nie ustala się opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych, które nie są finansowane ze środków publicznych ponieważ Centrum nie świadczy takich usług  ze względu na swój  profil działalności.
XII. Kierowanie Centrum i komórkami organizacyjnymi Zakładów leczniczych
§ 35
 1. Centrum kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor.
 2. W prowadzeniu Centrum Dyrektora wspierają w szczególności:
 1. Zastępca Dyrektora ds. Medycznych,
 2. Ordynator  lub kierownik Oddziału,
 3. Główny Księgowy odpowiadający za prawidłowe prowadzenie ksiąg  rachunkowych, sprawozdawczość finansową, terminową regulację zobowiązań Centrum i ściąganie należności oraz pracę podległego personelu.
 4. Przełożona Pielęgniarek
§ 36
 1. W Centrum wydawane są następujące wewnętrzne akty normatywne:
 1. Zarządzenia Dyrektora — regulujące podstawowe zagadnienia dotyczące całokształtu działalności Centrum.
 2. Pisma ogólne Dyrektora — podające do wiadomości określone informacje, interpretacje przepisów zawartych w innych aktach normatywnych lub mające charakter komunikatu, zalecenia lub polecenia.
 3. Opracowanie projektu aktu normatywnego należy do tej komórki organizacyjnej, której zakresu działania dotyczy treść tego aktu.
 4. Projektom wewnętrznych aktów normatywnych, po weryfikacji pod względem formalnym, Dyrektor nadaje formę ostateczną i po zaopiniowaniu przez radcę prawnego podpisuje.
 5.  Oryginały wewnętrznych aktów normatywnych przechowywane są przez Sekcję Administracyjną Centrum.
§ 37
 1. Do samodzielnego wykonywania czynności prawnych w imieniu Centrum jest upoważniony Dyrektor.
 2. Pełnomocników ustanawia i odwołuje Dyrektor określając jednocześnie granice ich umocowania.
 3. Umocowanie pełnomocnictwa do działania w imieniu Centrum   wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Rejestr pełnomocnictw Centrum oraz dokonywanie wszelkich czynności prawno-administracyjnych  związanych z udzielaniem pełnomocnictw prowadzi Specjalista ds. pracowniczych.
 5. Upoważnienie do działania w swoim imieniu w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami (w granicach jego kompetencji i umocowania prawnego do jego działania), może udzielić każdy kierownik komórki organizacyjnej, składając pisemne oświadczenie szczegółowo określające rodzaj, zakres i datę upoważnienia.
 6. Upoważniony pracownik potwierdza przyjęcie upoważnienia własnoręcznym podpisem.
 7. Upoważnienie włącza się do akt osobowych pracownika.
 8. Udzielone pełnomocnictwa i upoważnienia są związane wyłącznie z osobą upoważnioną oraz z zajmowanym           przez nią stanowiskiem. W przypadku zmiany osoby lub stanowiska pełnomocnictwo lub upoważnienie wygasa.
 9. Pełnomocnictwo lub upoważnienie udzielone na czas określony wygasa po upływie terminu ważności.
 10. Bieżąca aktualizacja pełnomocnictw i upoważnień niezbędnych dla prawidłowej działalności komórki organizacyjnej należy do obowiązków jej kierownika.
§ 38
 1. Uprawnienia do podpisywania pism w imieniu Centrum poza Dyrektorem posiadają pełnomocnicy w granicach umocowania.
 2. Pismo przed podpisaniem parafuje każdorazowo kierownik komórki będący autorem korespondencji.
 3. Parafę należy umieścić po lewej stronie u dołu na znak merytorycznej prawidłowości załatwienia sprawy oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami.
 4. Jeżeli podpisywanie pism następuje za stanowisko hierarchicznie wyższe to w przypadku:
 1. sytuacji jednorazowej - obok podpisu umieszcza się klauzulę „z up." tzn. „z upoważnienia",
 2. sytuacji, w której podpisujący występuje jako stały zastępca, wtedy obok podpisu umieszcza się klauzulę „wz" tzn. „w zastępstwie".
 1. Ważność dokumentów odnoszących się do obrotu środkami finansowymi jest uwarunkowana podpisami:
 1. Dyrektora Centrum
 2. Głównego Księgowego
 1. Dokumenty finansowe bez podpisu osób, o których mowa w ust. 5 są nieważne.
 2. Wykaz osób upoważnionych do potwierdzania za zgodność kopii z oryginałem dokumentów określa Zarządzenie Dyrektora Centrum
 3. Upoważnieni pracownicy mają prawo używać pieczątek Centrum:
 1. tzw. firmowych tj. z nazwą i adresem Centrum oraz komórki organizacyjnej,
 2. imiennych (stanowiskowych) z wyszczególnieniem imienia, nazwiska i stanowiska pracownika lub pełnionej funkcji,
 3. innych pieczątek o specjalnym przeznaczeniu dla ułatwienia stałego znakowa dokumentów itp.
 1. Pieczątki firmowe  i stanowiskowe używane w Centrum mogą być zamawiane wyłącznie po akceptacji Dyrektora.
 2. Rejestr pieczątek prowadzony jest przez Specjalistę ds. pracowniczych zajmującego  się również zamawianiem, kasacją i postępowaniem w razie zaginięcia lub kradzieży pieczątek.
§ 39
Ramowy zakres zadań i obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Zakładów leczniczych Centrum obejmuje:
 1. Postanowienia ogólne:
 1. Każdy kierownik podlega bezpośrednio  Dyrektorowi Centrum.
 2. Kierownik komórki organizacyjnej w realizacji zadań współpracuje z kierownictwem pozostałych komórek organizacyjnych.
 3. Kierownik odpowiada za przestrzeganie zasad Polityki Bezpieczeństwa Informacji Centrum ,
 4. Kierownik odpowiada za powierzony majątek i przestrzeganie   zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia i przeciwdziałania niegospodarności.
 5. Kierownik odpowiada  za organizację  pracy i realizację  zadań komórki, którą kieruje.
 6. Kierownik odpowiada za  przestrzeganie Kodeksów Etyki  obowiązujących w Centrum.
 1. Obowiązki kierownika:
  1. Znajomość i przestrzeganie przepisów prawa potrzebnych do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków, regulaminów, zarządzeń i instrukcji obowiązujących w Centrum.
  2. Stosowanie się do poleceń służbowych Dyrektora
  3. Planowanie, organizowanie, nadzorowanie oraz kontrola funkcjonalna i zarządcza działalności komórki organizacyjnej, którą kieruje.
  4. Planowanie, organizowanie pracy i kontrola wykorzystania czasu pracy podległego zespołu, lub pracy podległej komórki organizacyjnej.
  5. Rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą wykonawców.
  6. Nadzór nad  zadaniami realizowanymi przez komórkę organizacyjną, którą kieruje.
  7. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji zadań.
  8. Właściwa organizacja pracy pod względem bhp i ppoż. oraz sprawowanie stałego nadzoru w tym zakresie.
  9. Bieżąca i okresowa ocena podległego personelu.
  10. Nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących ich przepisów i norm etycznych.
  11. Adaptacja nowo przyjętych do pracy pracowników, w tym wprowadzenie w specyfikę przydzielonych zadań, udzielanie wyjaśnień dotyczących ich nowych obowiązków, uprawnień oraz zakresu ich odpowiedzialności.
  12. Inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników.
  13. Analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległej komórce organizacyjnej
  14. Reprezentowanie Dyrektora Centrum w stosunku do podwładnych.
 2.  Zakres odpowiedzialności kierownika:
  1. Kierownik odpowiada za całokształt spraw należących do jego obowiązków oraz za powierzone mienie.
  2. Odpowiedzialność kierownika w jednakowym stopniu dotyczy terminowej i rzetelnej realizacji powierzonych zadań, podejmowania decyzji jak i inicjatywy wymaganej na jego stanowisku pracy.
  3. Kierownik odpowiada za podjęte decyzje jak i za niepodjęcie decyzji w sytuacjach tego wymagających.
  4. Kierownik odpowiada za prawidłowy przebieg informacji w zespole — sposób rejestrowania, przechowywania i przekazywania informacji.
  5. Kierownik odpowiada za realizację zadań, efektywność i skuteczność działania w nadzorowanej komórce organizacyjnej.
  6. Kierownik odpowiada za znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych oraz przepisów bhp i ppoż., w tym zaznajomienie podległych pracowników z dotyczącymi ich aktami prawnymi.
  7. Kierownik odpowiada za efektywne wykorzystanie czasu pracy przez podległych pracowników oraz terminowe, zgodne z przepisami Kodeksu pracy udzielanie urlopów wypoczynkowych.
  8. Kierownik odpowiada za racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów.
  9. Kierownik odpowiada za terminowe i rzetelne opracowywanie dokumentów sprawozdawczych, analitycznych i informacji z zakresu realizowanych zadań przez daną komórkę organizacyjną.
  10. Kierownik odpowiada za przestrzeganie tajemnicy służbowej.
  11. Kierownik odpowiada za skuteczne i efektywne realizowanie kontraktów i umów zawartych przez Centrum, w części mającej zastosowanie do działalności podległej komórki organizacyjnej.
 3.  Zakres uprawnień kierownika:
 1. Kierownik komórki organizacyjnej ma prawo do samodzielnego organizowania pracy podległego personelu.
 2. Kierownik ma prawo do wydawania podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórce organizacyjnej, w tym wyznaczanie stałych obowiązków i doraźnych zadań podległym pracownikom w zakresie czynności oraz ocena ich realizacji.
 3. Kierownik ma prawo dostępu do dokumentów i uzyskiwania od kierowników innych komórek organizacyjnych Centrum rzetelnych i sprawdzonych informacji potrzebnych do właściwego wykonywania powierzonych obowiązków.
 4. Kierownik ma prawo inicjować podejmowanie ważniejszych prac i przedsięwzięć mających na celu polepszanie metod i wyników gospodarowania środkami finansowymi i rzeczowymi oraz prowadzenie rachunku ekonomicznego tych przedsięwzięć.
 5. Kierownik ma prawo dobierania kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych, zgodnie z procedurą naboru.
 6. Kierownik ma prawo wnioskowania w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników.
 7. Kierownik ma prawo do zezwalania na opuszczenie przez pracowników stanowiska pracy w godzinach służbowych.
 8. Kierownik ma prawo do decydowania o realizowaniu urlopów wypoczynkowych podległych pracowników oraz do opiniowania wniosków o udzielanie urlopów bezpłatnych.
 9. Kierownik ma prawo do udzielania upoważnień do załatwiania określonych spraw podległym pracownikom.
§ 40
Wspólne zadania i obowiązki osób zajmujących kierownicze stanowiska w komórkach organizacyjnych Zakładów leczniczych Centrum realizujących świadczenia zdrowotne obejmują:
 1. Do podstawowych zadań i obowiązków kierowników komórek oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska należy właściwe zarządzanie i organizacja procesu diagnostyczno-leczniczego oraz leczenia i rehabilitacji.
 2. Kierownicy oraz osoby zajmujących kierownicze stanowiska powinni podnosić standard udzielanych świadczeń zdrowotnych.
 3. Obowiązkiem każdego kierownika oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska jest przestrzeganie obowiązujących norm etycznych i praw pacjentów oraz nadzór nad przestrzeganiem tych praw przez swoich podległych pracowników.
 4. Kierownik oraz osoby zajmujących kierownicze stanowiska powinny nadzorować jakość dokumentacji medycznej, jej przepływ, bezpieczeństwo i prawidłową archiwizację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 5. Kierownik oraz osoby zajmujące kierownicze stanowiska sprawują nadzór nad stanem epidemiologicznym podległej komórki organizacyjnej, podejmują działania profilaktyczne, dbają o eliminowanie i szczegółowo analizują incydenty epidemiologiczne oraz dbają o właściwe prowadzenie wymaganej dokumentacji dotyczącej zagadnień epidemiologicznych.
 6. Kierownik oraz osoby zajmujących kierownicze stanowiska komórki organizacyjnej obowiązani są realizować decyzje Dyrektora lub innych kompetentnych służb w sytuacjach nadzwyczajnych związanych z wystąpieniem zagrożenia epidemiologicznego, klęską żywiołową, katastrofą, wypadkiem masowym, atakiem terrorystycznym lub innymi zdarzeniami o podobnym charakterze.
§ 41
 1. Dyrektor Centrum na czas swojej nieobecności wyznacza swojego zastępcę udzielając mu pełnomocnictwa.
 2. Kierownika komórki organizacyjnej w przypadku jego nieobecności zastępuje zastępca kierownika, a w przypadku nieobecności zastępcy lub w przypadku niewystępowania stanowiska zastępcy kierownika komórki organizacyjnej — wyznaczony za zgodą zwierzchnika pracownik. Na zastępującego przechodzą wszelkie prawa i obowiązki wynikające z przepisów ogólnych i niniejszego regulaminu.
 3. Osoby zastępujące pracowników na stanowiskach kierowniczych ponoszą odpowiedzialność za decyzje podejmowane w ramach udzielonych im pełnomocnictw (upoważnień).
§ 42
 1. Przekazywanie i objęcie funkcji następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który winien być aprobowany przez bezpośredniego przełożonego.
 2. Protokół winien zawierać:
 1. wykaz zdawanych - przyjmowanych akt,
 2. stan zdawanych - przyjmowanych zagadnień,
 3. wykaz spraw niezałatwionych,
 4. w odniesieniu do osób na stanowiskach materialnie odpowiedzialnych, wykaz składników majątkowych wg arkusza spisu z natury- zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 
XIII. Prawa i obowiązki pacjentów oraz osób trzecich
§ 43
Dzieci przebywając w Centrum mają zapewnione prawa zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.) i Konwencją Praw Dziecka. Karta praw i obowiązków pacjenta Centrum jest umieszczona w miejscu umożliwiającym każdemu pacjentowi zapoznanie się z jej treścią.
§ 44
 1. Do osób trzecich przebywających na terenie Centrum - sprawujących opiekę prawną lub faktyczną nad pacjentem lub towarzyszących pacjentowi odnoszą się odpowiednio obowiązki i zakazy dotyczące pacjentów.
 2. Osoby te zobowiązane  są  podporządkować się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu Centrum.
 
XIV. Postanowienia końcowe
§ 45
Podanie Regulaminu do wiadomości pacjentów następuje przez wywieszenie Regulaminu na tablicach ogłoszeń i jego wyłożenie do wglądu w Poradni, Izbie przyjęć Szpitala i administracji Centrum.
§ 46
Zmiany do niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i mogą zostać wprowadzone wyłącznie w trybie właściwym dla wprowadzenia Regulaminu.
§ 47
W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odpowiednich aktów normatywnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży w Zaborze
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Rosochacka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-25 14:07:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Rosochacka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-25 14:08:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Wiesław Tomala
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 13:08:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
89 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »