ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Szczegóły informacji

Dostawa paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Zamówienie do 30.000 euro

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŻARACH

Finansowanie: Środki budżetowe

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-23 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-23 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2018-02-09 przez st. ogn. Justyna Józwa

Treść:

PK.2370.1.3.2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1) NAZWA I ADRES:
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
ul. Serbska 58
68-200 Żary
tel.: 68 3630700
faks: 683630721
adres strony internetowej zamawiającego: www.straz.zary.pl
godziny urzędowania: poniedziałek – piątek od 7:30 do 15:30

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach. Dostawa odbywać się będzie na Stacjach Paliw, znajdujących się w odległości do 5 kilometrów od miejsca garażowania, w okresie 12 miesięcy od podpisania umowy z podziałem na zadania:
 
Zadanie 1 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Żarach, ul. Serbska 58, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości                  –          do        18 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95             –          do          2 000 litrów.
 
Zadanie 2 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku, ul. Strażacka 1, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości                   –          do        9 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95               –          do        1 000 litrów.
Przedstawiona ilość paliwa nie stanowi dla Zamawiającego zobowiązania jego zakupu, jedynie stanowi podstawę obliczenia wartości zamówienia. Zakup paliwa będzie się odbywać sukcesywnie co miesiąc zgodnie z faktycznym zużyciem przez pojazdy i sprzęt silnikowy Zamawiającego.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 09134100-8, 09132100-4.
 
2. CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
 
Zawarcie umowy na okres 12 miesięcy:
 1. dla Zadania 1 – od dnia 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.
 2. dla Zadania 2 – od dnia 01.03.2018 r. do 28.02.2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1) WADIUM – nie dotyczy
 
2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Dostawcy, którzy spełniają warunki dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Opis  sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Warunki zostaną uznane za spełnione jeżeli:
 1. Dostawca przedstawi aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 ze zmianami).`
 2. Dostawca umożliwi tankowanie pojazdów na stacji paliw znajdującej się w odległości do 5 kilometrów od miejsca garażowania przez całą dobę przez wszystkie dni w roku.
 3. Dostawca umożliwi tankowanie jednorazowo 1200 litrów oleju napędowego, 500 litrów benzyny bezołowiowej 95 dla Zadania 1 oraz 1000 litrów oleju napędowego, 500 litrów benzyny bezołowiowej 95 dla Zadania 2.
 4. Dostawca posiada sprzęt umożliwiający dystrybucję paliw podczas przerw w dostawie energii elektrycznej.
 5. Dostawca umożliwi wjazd samochodu PSP na stację paliw jako uprzywilejowanego w ruchu poza kolejnością. Pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym jest pojazd samochodowy jednostek ochrony przeciwpożarowej, który wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego.   
3) DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ DOSTAWCÓW
Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
 1. wypełniony formularz ofertowy  wg załącznika nr 1 (oddzielnie dla wybranego zadania).
 2. wypełniony formularz cenowy wg załącznika nr 1a. (oddzielnie do wybranego zadania)
 3. parafowany wzór umowy wg załącznika nr 2.
 4. koncesja na obrót paliwami ciekłymi.
 5. reprezentacja Dostawcy do podpisania oferty określona we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej Dostawcy (np. wypis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wypis z ewidencji działalności gospodarczej).
 6. przedłożyć dokument potwierdzający cenę detaliczną (brutto) 1 litra oleju napędowego, benzyny bezołowiowej 95 (w odniesieniu do wybranego zadania) na dystrybutorze Dostawcy  na  dzień  08.02.2018 roku (np. paragon fiskalny). Cena na dokumencie musi odpowiadać cenie za 1 litr paliwa podanej w ofercie cenowej.
SEKCJA IV: PROCEDURA

1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - zapytanie ofertowe.

2) KRYTERIA OCENY OFERT - Cena – 100%

3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna instrukcja dla Dostawców: bip.wrota.lubuskie.pl/strazzary/
 
4) TERMIN SKŁADANIA OFERT -  23.02.2018 roku, godzina 10:00, miejsce: sekretariat Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary
 
 
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Żarach
st. kpt. mgr Robert Słowikowski
 
 
 
Żary, dnia 13 lutego 2018 r.
PK.2370.1.3.2018
 
WYJAŚNIENIA
TREŚCI INSTRUKCJI

 
Dotyczy: dostawy paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
 
            W związku z otrzymanym zapytaniem do Instrukcji dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej równowartości 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do ww. postepowania, Zamawiający wyjaśnia:
 
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu płatności na 21 dni od daty wystawienia faktury VAT? (§3 ust. 4 wzoru umowy)
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 2.
Wykonawca prosi o doprecyzowanie i modyfikację zapisu §3 ust. 2 wzoru umowy, gdyż na zmianę cen na stacjach paliw ma wpływ wiele innych czynników. Proponujemy zapis:
„Ceny jednostkowe benzyny, oleju napędowego mogą ulegać zmianie w czasie trwania umowy w przypadku: zmian cen hurtowych dokonywanych przez producenta, na skutek wzrostu lub obniżenia stawek podatku
od towarów i usług oraz akcyzowego, jak również ruchu cen ropy naftowej na rynku”.
Wyjaśnienie:
Tak
 
Pytanie 3.
Zwracamy się z prośbą o dodanie zapisu do §5 ust. 2 wzoru umowy: „Za przyczyny za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca nie uważa się remontu stacji paliw, dostaw paliwa na stację, awarii.
Ponadto prosimy o usunięcie zapisu „cena będzie znacznie różniła się od cen dystrybutorów ogólnopolskich”. Wykonawca wyjaśnia, że na wysokość cen w Polsce ma wpływ wiele czynników m.in. czynniki lokalne (w tym koszty transportu w dany rejon Polski, ceny kształtowane przez konkurencję i inne), położenie stacji paliw itp., gdzie ceny są różne w danych województwach na terenie całej Polski. Zamawiający nie może porównywać również dużych sieci stacji paliw ze stacjami prywatnymi, które kierują się innymi zasadami.
Wyjaśnienie:
Tak
 
Sprawę prowadzi:
st. ogn. Justyna Józwa
tel. 68 3630710; e-mail: j.jozwa@straz.zary.pl
 
 
Żary, dnia 13 lutego 2018 r.
PK.2370.1.4.2018
 
 
WYJAŚNIENIA
TREŚCI INSTRUKCJI

 
Dotyczy: dostawy paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
 
            W związku z otrzymanym zapytaniem do Instrukcji dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej równowartości 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do ww. postepowania, Zamawiający wyjaśnia:
 
 
Pytanie 1.
Zapytanie dotyczy pkt 2) warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: f). Jeżeli w ciągu dnia dostawca zmienia ceny na pylonie  kilka razy albo zmienia cenę tylko na np. godzinę to będą brane pod uwagę tylko i wyłącznie te przedstawione 
w ofercie (ceny - paragony)? Czy posiadacie Państwo jakąś kontrolę, porównanie tych cen w danym - wyznaczonym dniu?
 
Wyjaśnienie:
Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 1/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. dane cenowe przed upustem muszą być podane wg stawek obowiązujących w dniu 8 lutego 2018 r. czyli z dnia przed ogłoszeniem postępowania. Jest to dzień wybrany losowo, uniemożliwiający dokonanie przez Dostawcę zmiany cen na potrzeby złożenia oferty z zaniżoną ceną. Zamawiający nie ma wpływu na ilość dokonywanych zmian cen paliw w ciągu doby.
 
 
Sprawę prowadzi:
st. ogn. Justyna Józwa
tel. 68 3630710; e-mail: j.jozwa@straz.zary.pl
 
 
Żary, dnia 15 lutego 2018 r.
PK.2370.1.5.2018
 
 
WYJAŚNIENIA
TREŚCI INSTRUKCJI

 
Dotyczy: dostawy paliw ciekłych na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach.
 
            W związku z otrzymanym zapytaniem do Instrukcji dla wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza wyrażonej równowartości 30.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego do ww. postepowania, Zamawiający wyjaśnia:
 
 
Pytanie 1.
W odniesieniu do zapisów SIWZ i umowy, informujemy, że Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach, umożliwiających dokonywanie transakcji przy użyciu kart paliwowych. Czy Zamawiający może zaakceptować taką sytuację
i w przypadku ewentualnej modernizacji lub wyłączenia ze sprzedaży danej stacji dokonywać transakcji na innej stacji paliw Wykonawcy położonej najbliżej siedziby stacji wyłącznej lub modernizowanej (w okresie realizacji umowy może zaistnieć taka ewentualność – dostosowanie standardu do wymogów Unii Europejskiej)?
Wyjaśnienie: Tak, w przypadku, gdy zastępcza stacja położona najbliżej stacji wyłączonej będzie znajdowała się w odległości do 8 km od miejsca garażowania pojazdów w Żarach,
ul. Serbska 58 (Zadanie nr 1); w odległości do 8 km od miejsca garażowania pojazdów
w Lubsku, ul. Strażacka 1 (Zadanie nr 2).
 
Pytanie 2.
Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby w SIWZ, projekcie umowy:
 
- w par. 1 ust. 2 – usunąć część zapisu: „również w czasie przerw w dostawie energii elektrycznej”? Zgodnie z zapytaniem nr 1 Wykonawca daje możliwość tankowania paliwa na wszystkich swoich stacjach.
Wyjaśnienie: Nie
 
- par. 1 ust. 3 oraz SIWZ pkt V ppkt e) – usunąć treść zapisu? Wykonawca nie może zagwarantować pierwszeństwa tankowania.
Wyjaśnienie: Nie
 
- w par. 1 ust. 4 – dodać zapis: „Dostępność paliw w podanych ilościach zostanie uznana za spełnioną również w przypadku udostępnienia podanej ilości na więcej niż jednej stacji paliw Wykonawcy.”?
Wyjaśnienie: Nie
 
- w par. 2 ust. 2 – zamienić słowa: „do stacji paliw” na słowo: „Wykonawcy”? Wykaz powinien być przedłożony wraz z umową i nie przekazywany bezpośrednio na stację.
Wyjaśnienie: Tak
 
- w par. 3 ust. 3 – usunąć część zapisu zaczynającą się od: „przy czym ostatnie fakturowanie musi przypadać na ostatni dzień miesiąca…” do końca ustępu i zmianę na następujący zapis: „Rozliczenie za zakup paliwa przy użyciu kart paliwowych następować będzie na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego, zgodnie z przepisami podatkowymi. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego. Wykonawca do faktury załączy zbiorcze zestawienie transakcji dokonanych w danym okresie rozliczeniowym przez Kupującego, zawierające m.in.: rodzaj paliwa, numer rejestracyjny pojazdu, numer karty paliwowej, miejscowość i numer stacji paliw, datę dokonania transakcji, ilość paliwa, cenę brutto paliwa, należny upust dla paliw.”? Wykonawca wystawia faktury w ciągu 7 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego. Nie ma również możliwości zamieszczenia na załączniku imienia i nazwiska osoby pobierającej
oraz podpisu tej osoby.
Wyjaśnienie: Nie
 
- w par. 4 ust. 1 i ust. 2 – zamienić słowo: „płatnikiem” na „podatnikiem”?
Wyjaśnienie: Nie
 
- w par. 5 ust. 2 tiret 1 – dodać zapis: „…po uprzednim pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji w procedurze reklamacyjnej Wykonawcy”?
Wyjaśnienie: Nie
 
Pytanie 3.
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia już do właściwej umowy (po wyborze oferenta) załącznika w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych Wykonawcy -  w odniesieniu do kwestii nie uregulowanych w umowie (wskazany regulamin stanowi załącznik niniejszej korespondencji)?
Wyjaśnienie: Tak
 
Sprawę prowadzi:
st. ogn. Justyna Józwa
tel. 68 3630710; e-mail: j.jozwa@straz.zary.pl
 
 
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
PK-2370.1.6.2018 
 
W imieniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sprawie  zakupu paliw płynnych  na  potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach z podziałem na zadania:
 
Zadanie 1 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się
w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Żarach, ul. Serbska 58, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości – do 18 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95 – do 2 000 litrów.
Zadanie 2 – systematyczny, bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej 95 na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, polegający na tankowaniu pojazdów i sprzętu silnikowego Zamawiającego na stacji paliw Dostawcy, znajdującej się
w odległości do 5 km od miejsca garażowania pojazdów w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Lubsku, ul. Strażacka 1, liczonej najkrótszą drogą publiczną w zakresie:  
 1. olej napędowy w ilości – do 9 000 litrów,
 2. benzyna bezołowiowa 95 – do 1 000 litrów.
została wybrana oferta złożona przez:
 
Zadanie 1
DANPOL Daniel Dworak
68-100 Żagań, ul. Żarska 9
z ceną brutto 88 200 zł
 
Złożona oferta spełnia warunki określone w Instrukcji dla Wykonawców i jest najniższą ceną.
 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
 
LOTOS PALIWA Spółka z o.o.
80-718 Gdańsk, ul. Elbląska 135
z ceną brutto 90 795,44 zł
 
Waldemar Wagner
68-200 Żary, ul. Piastowska 12
STACJA PALIW
Żary, ul. Moniuszki 64
z ceną brutto 89 200 zł
 
Waldemar Wagner
68-200 Żary, ul. Piastowska 12
STACJA PALIW
Żary, Kadłubia 78A
z ceną brutto 89 160 zł
 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. 
68-200 Żary, ul. Okrzei 31-33
z ceną brutto 88 560 zł
 
DANPOL Daniel Dworak
68-100 Żagań, ul. Żarska 9
z ceną brutto 88 200 zł
 
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
35-322 Rzeszów
z ceną brutto 91 540 zł
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 26.03.2018 roku o godz. 10:00 w siedzibie  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary.
 
Zadanie 2
DANPOL Daniel Dworak
68-100 Żagań, ul. Żarska 9
z ceną brutto 44 000 zł

Złożona oferta spełnia warunki określone w Instrukcji dla Wykonawców i jest najniższą ceną.
 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
 
DANPOL Daniel Dworak
68-100 Żagań, ul. Żarska 9
z ceną brutto 44 000 zł
 
Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA
35-322 Rzeszów,
ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4
z ceną brutto 45 090 zł
 
Z przedmiotowego postępowania nie wykluczono żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucono żadnej oferty.
Jednocześnie informuję, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w dniu 27.02.2018 roku, o godz. 14:00 w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żarach, ul. Serbska 58, 68-200 Żary
 
Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Żarach
z up.
bryg. mgr inż. Paweł Hryniewicz
Z-ca Komendanta
 
 
Żary, dnia 23.02.2018 r. 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
Osoba, która wytworzyla informację: st. ogn. Justyna Józwa Data wytworzenia informacji: 2018-02-09 13:25:00
Osoba, która odpowiada za treść: st. ogn. Justyna Józwa Data wprowadzenia do BIP 2018-02-09 13:30:36
Wprowadził informację do BIP: Justyna Józwa Data udostępnienia informacji: 2018-02-09 13:42:33
Osoba, która zmieniła informację: Justyna Józwa Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 11:38:29
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żarach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu