ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

1.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-07-15 09:02:17 przez Maciej Grabianowski

Konkurs na stanowisko urzędnicze referenta w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie

 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1260 i 1669 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz. 936 z późn. zm.)
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze referenta
 
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie
Nazwa stanowiska: referent
Wymiar czasu pracy: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
 
Wymagania niezbędne:
 
 1. wykształcenie wyższe,
 2. staż pracy przynajmniej 1 rok na podobnym stanowisku, preferowane doświadczenie w jednostkach oświatowych,
 3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
 4. brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. nieposzlakowana opinia.
 
Wymagania dodatkowe:
 
 1. umiejętność obsługi urządzeń biurowych: telefon, faks, komputer, kserokopiarka,
 2. znajomość i obsługa programów komputerowych: Microsoft Office - Word, Excel,
 3. znajomość podstawowych przepisów prawa oświatowego,
 4. umiejętność pracy w zespole oraz samodzielnej organizacji pracy na stanowisku,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi i młodzieżą,
 6. kreatywność, dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.
 
Zakres obowiązków:
 
 1. organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 2. pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami,
 3. znajomość Systemu Informacji Oświatowej, przygotowanie i wprowadzanie danych,
 4. praca w programach komputerowych: VULCAN oraz na platformie internetowej UONET +,
 5. prowadzenie dokumentacji związanej z inwentaryzacją szkoły,
 6. prowadzenie archiwum szkolnego,
 7. wystawianie uczniom legitymacji szkolnych, kart rowerowych,
 8. prowadzenie ewidencji świadectw szkolnych,
 9. prowadzenie księgi dzieci, księgi uczniów,
 10. prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,
 11. prowadzenie ewidencji druków,
 12. prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 13. prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem uczniów,
 14. zamawianie materiałów, druków, sprzętu biurowego,
 15. wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora szkoły.
 
 
Wymagane dokumenty:
 
 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 2. kserokopie świadectw pracy potwierdzające wymagany staż pracy,
 3. oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,
 6. CV,
 7. list motywacyjny,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1).
 
 
Miejsce i termin składania ofert
 
Dokumenty w zamkniętych kopertach opatrzone imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: "Konkurs na stanowisko referenta", należy składać osobiście w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 15.00.
w terminie od 15 lipca 2019r. do 26 lipca 2019r.
Dokumenty dostarczone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert odbędzie się 29 lipca 2019r.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
 
Dokumenty kandydata wybranego w konkursie i zatrudnionego w Szkole Podstawowej Nr 1 we Wschowie zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w sekretariacie szkoły przez okres trzech miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wynikach konkursu. W tym okresie kandydaci będą mogli dokonywać za pokwitowaniem odbioru swoich dokumentów. Szkoła Podstawowa Nr 1 we Wschowie nie odsyła dokumentów kandydatom. Po upływie trzech miesięcy od upowszechnienia informacji o wynikach konkursu, nieodebrane dokumenty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone.
Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadzi komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie.
 
Wschowa, 15.07.2019r.
                                                                                                                                                                        dr Maciej Grabianowski
                                                                                                                                                     Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 we Wschowie
 
 
« powrót do poprzedniej strony