ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-14 14:10:30

Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

UWAGA!
 
Informacja na temat opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
14.03.2018 r.
 
Z dniem 1 stycznia br. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie będą podlegały osoby fizyczne i prawne na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Opłacie  będzie podlegało  70% lub więcej części nieruchomości. Ustawa  przewiduje stawki opłat od 0,10 zł/m2/rok do  1 zł/m2/rok, tj. minimalną wartość w przedziale od 245 zł do 2450 zł od podmiotu.  Dochód z opłat w 90 % będzie stanowił wpływy budżetu państwa, a w 10 % budżetu gminy.
 
Osoby zobowiązane  do uiszczenia opłaty zostaną powiadomione pisemnie, przy czym informacja będzie zawierała wysokości opłaty, sposób naliczenia, terminy płatności, możliwości złożenia reklamacji.
Rozpoznanie skali nałożonego obowiązku wymaga przeprowadzenia analiz przestrzennych, rozwiązania wątpliwości prawnych, wykonania zestawień osób zobowiązanych, sporządzenia i wysyłki do nich informacji o opłacie.
Przewiduje się, że osoby zobowiązane  do opłat zostaną powiadomione  do końca I kwartału br.
 

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
 
 
Objaśnienia:
 
Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych.
 
Retencja (wody) - czasowe zatrzymanie lub ograniczenie prędkości, czyli spowolnienie  obiegu wody. Zjawisko naturalne lub sztuczne zatrzymywania wody na powierzchni, w glebie
i pod ziemią.
 
Powierzchnia terenu biologicznie czynnego - rozumie się przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy nawierzchni tarasów i stropodachów, urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym ich naturalną wegetację, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Struś Data wytworzenia informacji: 2018-03-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Struś Data wprowadzenia do BIP 2018-03-14 14:10:30
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-03-14 14:11:37
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-03-14 14:11:37
Artykuł był wyświetlony: 301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 1/18 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie, przeznaczonych do sprzedaży.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-08 10:16:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-03-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-03-08 10:16:57
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-03-08 10:20:05
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-03-08 10:20:05
Artykuł był wyświetlony: 657 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-03-05 11:50:33

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Mariusz Polonis Data wytworzenia informacji: 2018-03-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Polonis Data wprowadzenia do BIP 2018-03-05 11:50:33
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-03-05 11:53:07
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-03-05 11:53:07
Artykuł był wyświetlony: 890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie dotyczące usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018r

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 12:28:38

dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018r.

Znak: RŚ.6232.7.2018.KS
                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Wg rozdzielnika
 
 
dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w 2018r.
 
 
               W związku z informacją uzyskaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Zielonej Górze w zakresie dofinansowania zadań wynikających z gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, przekazuję główne założenia uzyskania dotacji w 2018r. w powyższym zakresie:
  1. Gmina przejmuje pełną odpowiedzialność za merytoryczną i formalno-prawną realizację przedsięwzięć zgłoszonych do dofinansowania tj. zbiera oświadczenia mieszkańców, zawiera umowy z mieszkańcami, przeprowadza procedury przetargowe, składa wniosek o dofinansowanie, rozlicza przedsięwzięcie itd.,
  2. Wysokość dofinansowania:
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
- do 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji,
KOSZTAMI KWALIFIKOWANYMI do dofinansowania są koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmują WYŁĄCZNIE koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów  zawierających azbest.
3. Koszt usunięcia, transportu oraz utylizacji azbestu ponosi Gmina Dąbie do wysokości środków uzyskanych  z dofinansowania udzielonego w ramach Programu WFOŚiGW pn.” Usuwanie wyrobów zawierających azbest” .
4.  W przypadku, gdy kwota dofinansowania nie pokryje w całości faktycznie poniesionych kosztów usunięcia transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest, obowiązek zapłaty różnicy pomiędzy kwotą dofinansowania a rzeczywistym  kosztem prac obciąży właściciela nieruchomości.
5. Dofinansowanie jest przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest z majątku będącego w posiadaniu osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego.
Dofinansowanie nie obejmuje osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych, które we własnym zakresie zleciły demontaż, transport i/lub przekazały do unieszkodliwienia wyroby zawierające azbest.
6. Koszty wykonania nowych elementów np. pokryć dachowych, pokrywać będą mieszkańcy w odniesieniu do obiektów będących ich własnością, wspólnoty mieszkaniowe w odniesieniu do majątku będącego w ich zarządzie, podmioty gospodarcze w odniesieniu do majątku będącego ich własnością i Urząd Gminy Dąbie w odniesieniu do swojego majątku,
7. Złożenie wniosku i otrzymanie  ewentualnej dotacji w 2018r. skutkuje zakończeniem zadania do 31 lipca  2018 r.
8. W związku z powyższym zainteresowane osoby mogą składać wnioski do tut. Urzędu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 luty 2018r. Osoby, które wyrażą chęć udziału w w/w projekcie będą zobligowane do podpisania umowy z Wójtem Gminy Dąbie na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z obiektów należących do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych, podmiotów gospodarczych. Do projektu będą zgłoszone WYŁĄCZNIE kompletne wnioski wraz z załącznikami.
 
Ze względu na bardzo krótki termin, który zobowiązuje Gminę do złożenia wniosku wstępnego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górzeo dofinansowanie usuwania azbestu  i wyrobów zawierających azbest do pisma załączono wniosek, który zainteresowane osoby powinny złożyć w tut. Urzędzie  w nieprzekraczalnym terminie jak podano wyżej tj. do 15.02.2018r.
 
               Wnioski będą dostępne również  w Urzędzie Gminy Dąbie (pok. nr 12) oraz na stronie www.bip.dabie.pl  (zakładka – co i jak załatwić, Referat Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska).
               W razie wątpliwości proszę o kontakt z tut. Urzędem tel. 68 888 6017.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Struś Data wytworzenia informacji: 2018-01-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Struś Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 12:28:38
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 12:33:29
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 12:34:56
Artykuł był wyświetlony: 2622 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie nr 15/2018 Wójta Gminy Dąbie z dnia 31.01.2018 r. W sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i klasy pierwszej szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dąbie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-31 23:43:50

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Satała Data wytworzenia informacji: 2018-01-31 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Satała Data wprowadzenia do BIP 2018-01-31 23:43:50
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-02-01 00:00:30
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-02-01 00:00:30
Artykuł był wyświetlony: 2921 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2018r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-08 13:07:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Tadeusz Szejbakowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tadeusz Szejbakowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-08 13:07:19
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-01-08 13:08:54
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-01-08 13:08:53
Artykuł był wyświetlony: 4557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Umowa nr 4/2017 pomiędzy Związkiem Powiatowo Gminnym pt. "Świadczenie usług przewozu regularnego osób w ramach lokalnego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych, z zapewnieniem dowozu uczniów do szkół na terenie działania Związku w okresie od 02.01.2018 do 21.06.2019 z możliwością przedłużenia".

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-27 14:48:36

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Mateusz Gruszczyński Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Gruszczyński Data wprowadzenia do BIP 2017-12-27 14:48:36
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2017-12-27 14:49:47
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2017-12-27 14:49:47
Artykuł był wyświetlony: 5291 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-12-12 12:27:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Mateusz Gruszczyński Data wytworzenia informacji: 2017-12-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mateusz Gruszczyński Data wprowadzenia do BIP 2017-12-12 12:27:10
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2017-12-12 12:27:44
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2017-12-12 12:27:44
Artykuł był wyświetlony: 6246 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o zakończeniu realizacji zadania dot.: usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Dąbie w 2017r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-14 12:11:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Wanda Frąckowiak Data wytworzenia informacji: 2017-11-14 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wanda Frąckowiak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-14 12:11:16
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2017-11-14 12:13:32
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2017-11-14 12:13:31
Artykuł był wyświetlony: 7890 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.10.2017 do 31.12.2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-11-11 11:42:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Wanda Frąckowiak Data wytworzenia informacji: 2017-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wanda Frąckowiak Data wprowadzenia do BIP 2017-11-11 11:42:17
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2017-11-11 11:52:45
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2017-11-11 11:53:36
Artykuł był wyświetlony: 8237 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu