ˆ

Ogłoszenia z Urzędu Gminy Dąbie

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE nr 6840.182.2018.MS WÓJTA GMINY DĄBIE z dnia 7 listopada 2018 r. przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-09 10:27:14

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-11-08 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-11-09 10:27:14
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-11-09 10:29:14
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-11-09 10:29:13
Artykuł był wyświetlony: 749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZARZĄDZENIE NR 99/2018 Wójta Gminy Dąbie z dnia 19 września 2018 w sprawie zatwierdzenia planu zimowego utrzymania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Dąbie w okresie zimowym 2018/2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-24 12:56:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Filip-Turczyniak Data wytworzenia informacji: 2018-09-24 11:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Filip-Turczyniak Data wprowadzenia do BIP 2018-09-24 12:56:08
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-24 12:57:39
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-24 12:57:39
Artykuł był wyświetlony: 3461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 5/18 nieruchomości stanowiących własność Gminy Dabie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-15 14:58:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-15 14:58:11
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-15 14:58:53
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-15 14:58:53
Artykuł był wyświetlony: 3969 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-15 14:48:49

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie

Dąbie, dnia 13.09.2018r.
OPS.252.3.2018
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
na wykonanie: usług opiekuńczych w Gminie Dąbie
 
I. Zamawiający:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu , 66-615 Dąbie ul. Szeroka 6c, tel. 683831298  e-mail- .
 II. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu, o których mowa w art. 50 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.(Dz.U.z 2017 r. poz.1769) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r.(Dz. U. z 2005 r. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) na terenie Gminy Dąbie.
Termin wykonywania zamówienia: od 01.10.2018 r. – do 31.12.2018 r.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Szczegółowy zakres rzeczowy usług opiekuńczych, o których mowa powyżej, obejmuje pomoc
w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych Podopiecznego, opiekę higieniczną, zaleconą
przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, w tym:
a)przygotowywanie posiłków z uwzględnieniem diety;
b) zakup artykułów spożywczych i innych potrzebnych w gospodarstwie domowym;
c) pranie bielizny osobistej i pościelowej;
d) utrzymanie czystości w pokoju chorego, kuchni i sanitariach
e) mycie i kąpiel;
f) z miana bielizny osobistej i pościelowej;
g) układanie chorego w łóżku;
h) przesłanie łóżka
i)   w przypadku osób mieszkających samotnie utrzymanie kontaktów
    z rodziną, sąsiadami , znajomymi,
j)  wychodzenie z podopiecznym na spacery,
k) utrzymanie stałego kontaktu z lekarzem,
l) zapewnienie możliwości kontaktu lub pośredniczenie w kontaktach
    z instytucjami np.: OPS, PCPR, ZUS;
 
IV. Miejsce wykonania usługi:
Miejscem  wykonania  usługi  będzie miejsce  zamieszkania  podopiecznego oraz inne miejsca niezbędne do wykonywania czynności wymienionych w punkcie III powyżej
V. Okres realizacji zamówienia:
 
Usługi opiekuńcze  realizowane będą od dnia  01.10.2018 do  31.12.2018
Zadania   będą  realizowane   u   osób,   którym   na   podstawie   decyzji   Kierownika   Ośrodka   Pomocy   Społecznej   w   Dąbiu   została   przyznana   pomoc   w   formie   usług opiekuńczych   w   miejscu   ich   zamieszkania.   W   decyzji   OPS   zostanie   określony   wymiar godzin, rodzaj, zakres przysługujących  usług oraz wysokość odpłatności ponoszonej przez osoby objęte usługami opiekuńczymi.
 
VI. Warunki wykonywania usługi:
Prawo do ubiegania się o udzielenie zamówienia mają ci wykonawcy którzy:
1. Prowadzą zarejestrowaną działalność gospodarczą  bądź działalność regulowaną na podstawie odrębnych przepisów, której przedmiot pokrywa się z przedmiotem zamówienia
2. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu podobnych do przedmiotu zamówienia usług
 
VII. Kryteria wyboru oferty:
Cena brutto jednej roboczogodziny świadczonych usług opiekuńczych -100%
Kryterium ceny 100%
Oferta sporządzona zgodnie z załączonym formularzem.
 
VIII. Sposób i termin złożenia oferty:
1. Oferty należy składać do dnia 27 września 2018r. do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Dąbiu, ul. Szeroka 4, 66-615 Dąbie.
2. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ,,oferta w postępowaniu na świadczenie usług opiekuńczych”
3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Marta Głowacka-Piosik tel. 683831298 w godzinach od 7.30 do 15.30
 
 
 

Formularz ofertowy na realizację zadania : wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbie

OPS.252.2.2018
Formularz ofertowy
na realizację zadania : wykonanie usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbie
1. Dane Oferenta
- Nazwa oferenta……………………………………………………………………………………………………
- Siedziba ………………………………………………………………………………………………………….
- NIP/ REGON……………………………………………………………………………………………………..
- Dane teleadresowe (adres, nr tel., fax., email)…………………………………………………………………
2. Oferuję wykonanie zadania w zakresie objętym zaproszeniem w następującej cenie:
- Wartość zamówienia w netto (zł)……………………………………………………………………………….
słownie………………………………………………………………………………………………
- Wartość należnego podatku VAT (w zł)……………………………………………………..…………………
słownie……………………………………………………………………………………………………………
- Wartość zamówienia brutto (w zł)…………………………………………………………………………….
słownie …………………………………………………………………………………………………………
4.  Akceptuje termin realizacji zamówienia do  dnia……………………………………………………………
5. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z treścią zaproszenia, nie wnoszę zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie niezbędne informacje do przygotowania niniejszej oferty.
 
data i podpis oferenta …………………………………………..
 
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Marta Głowacka-Piosik Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 15:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marta Głowacka-Piosik Data wprowadzenia do BIP 2018-09-15 14:48:49
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-15 14:52:22
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-15 14:52:21
Artykuł był wyświetlony: 3979 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości: Połupin, Stary Zagór

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-15 14:42:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Hybner Data wytworzenia informacji: 2018-09-14 10:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Hybner Data wprowadzenia do BIP 2018-09-15 14:42:51
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-15 14:44:32
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-15 14:44:32
Artykuł był wyświetlony: 3987 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE nr 6840.151.2018.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 10 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia I PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-09-11 08:14:13

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-09-11 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-09-11 08:14:13
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-09-11 08:15:11
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-09-11 08:15:11
Artykuł był wyświetlony: 4240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-24 12:30:04

Akapit nr 1 - brak tytułu

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W DĄBIU
 
informuje o możliwości składania ofert na opiekuna świetlicy środowiskowej na terenie Gminy Dąbie w miejscowości: Gronów, Łagów, Trzebule, Kosierz, Szczawno, Połupin, Pław, Nowy Zagór, Stary Zagór
 
I. Kandydatem na w/w stanowisko może być osoba, która spełnia następujące warunki:
Niezbędne:
1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych
2. nie była karana za przestępstwa umyślne
3. posiada wykształcenie pedagogiczne lub przygotowanie zawodowe, posiada doświadczenie w zakresie pracy na w/w stanowisku
 
II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.
Współpraca z GKRPA i prowadzenie niezbędnej dokumentacji. Zaplanowanie i realizacja na 10 miesięcy.
 
III. Oferta powinna zawierać :
1. list motywacyjny
2. życiorys-curriculum vitae
3. oświadczenie co do rozdziału I, punkt 1, 2, 3
4. krótką charakterystykę planowanych działań na w/w stanowisku
 
Oferty z wymaganymi dokumentami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem OFERTA-OPIEKUN ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ w Sekretariacie Urzędu Gminy w terminie do dnia 29.08.2018r.
 
         Przewodnicząca
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
/-/ Teresa Hybner
Dąbie, 20.08.2018r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Hybner Data wytworzenia informacji: 2018-08-23 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Hybner Data wprowadzenia do BIP 2018-08-24 12:30:04
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-08-24 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-08-24 12:31:45
Artykuł był wyświetlony: 5288 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Protokół inwentaryzacyjny dotyczący komunalizacji mienia będącego własnością Skarbu Państwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-17 12:34:58

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-08-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-17 12:34:58
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-08-17 12:35:38
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-08-17 12:35:38
Artykuł był wyświetlony: 5765 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE nr 6840.114.2018.MS WÓJTA GMINY D Ą B I E z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO I II PRZETARGU USTNEGO OGRANICZONEGO na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 13:03:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Magdalena Szejbakowska Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Magdalena Szejbakowska Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 13:03:52
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 13:04:55
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-22 14:29:17
Artykuł był wyświetlony: 9281 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu odpadów w okresie 01.07.2018 do 31.12.2018

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-22 09:53:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Dąbie
Osoba, która wytworzyla informację: Wanda Frąckowiak Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wanda Frąckowiak Data wprowadzenia do BIP 2018-06-22 09:53:57
Wprowadził informację do BIP: Mateusz Gruszczyński Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 09:54:50
Osoba, która zmieniła informację: Mateusz Gruszczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-27 13:54:53
Artykuł był wyświetlony: 9296 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Dąbie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu