ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Co i jak załatwić - lista spraw

Lista informacji

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Referat Gospodarki Miejskiej

Działalność gospodarcza - wpis, zmiana, wykreślenie

Referat Organizacyjno - Prawny

Interpretacja przepisów prawa podatkowego

Referat Finansowy

Numer PESEL dla noworodka

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Pierwszy dowód osobisty

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Podatek leśny

Referat Finansowy

Podatek od nieruchomości

Referat Finansowy

Podatek od środków transportowych

Referat Finansowy

Podatek rolny

Referat Finansowy

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Referat Gospodarki Miejskiej

Rejestracja zgonu (sporządzenie aktu zgonu dla osób zmarłych na terenie działania USC w Gozdnicy)

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Udostępnianie danych osobowych z ewidencji ludności, zbioru PESEL, oraz z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Ustalenie prawa do dodatku mieszkaniowego

Referat Gospodarki Miejskiej

Utrata dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Wydanie odpisów i zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Wymeldowanie z pobytu czasowego do 3 miesięcy

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Wymiana dowodu osobistego

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Wymiana dowodu osobistego w przypadku utraty

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Wypis i wyrys w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Miejskiej

Załatwienie formalności związanych z zawarciem związku małżeńskiego (ślub cywilny, ślub konkordatowy - wydanie zaświadczenia)

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące lub na pobyt stały

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Zameldowanie na pobyt czasowy do 3 miesięcy

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Zameldowanie na pobyt stały

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Referat Spraw Obywatelskich i USC

Zaświadczenie w sprawie przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Referat Gospodarki Miejskiej

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Organizacyjno - Prawny

Zmiana imienia lub nazwiska

Referat Spraw Obywatelskich i USC