ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową w Gozdnicy ( II etap)

Szczegóły informacji

rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową w Gozdnicy ( II etap)

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Gozdnica

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-09-19 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-09-19 10:30:00

Ogłoszono dnia: 2017-08-30 przez Marek Jankowiak

Treść:

OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
 
 
znak postępowania: GM.271.9.2017
dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ze zmianami)
 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową w Gozdnicy ( II etap)”
 
 
 
CPV  45232400-6
 
ZAMAWIAJĄCY
 
Nazwa Zamawiającego:     Gmina Gozdnica; 68-130 Gozdnica ul. Świerczewskiego 2
 
NIP: 924-187-22-03
 
Strona internetowa: http:// www.bip.gozdnica.pl
 
Godziny urzędowania:  od poniedziałku   do piątku   7.00.- 15.00
 
Tel./fax.: Tel. 68 3601076
 
Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Gozdnicy, ul. Świerczewskiego 2 , 68-130 Gozdnica
 
Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
Gozdnica dnia  30.08.2017 r.
 
ZATWIERDZAM:
 
Krzysztof  Jarosz
 
   Burmistrz
 
 
 
 
 1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1.   „Dokończenie  budowy kanalizacji sanitarnej w mieście  Gozdnica wraz z budową trzech przepompowni  ”  tj. wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej  i deszczowej w  mieście  Gozdnica z wyłączeniem wybudowanej w I etapie  kanalizacji sanitarnej wg. poniższego zestawienia:
 
Kanalizacja wykonana w I etapie:
-ul. Kombatantów, ul. Świerczewskiego, ul. Żeromskiego, ul. 1-go Maja, (S432 - S415; S419 - S415; S413 - S415; S412 - S409; S447 - S409; S409 - S76);
 
      - ul. Kościelna, ul. Świerczewskiego, (S488-S487; S491-S487; S487-S484; S498-
      S486; S485.7-S485; S485.3 - S485; S483.2 - S483; S484.3 - S484; S483 - S476;
      S478 -S476; S476 - S470; S483.2 - S483; S510 - S471);
 
      - ul. Fabryczna, ul. Zacisze, ul. Matejki, (S524 - S521; S521 - S518; S518 - S514  S470, S514.4 - S514; S470 –                        
        S451; S51 - S451);                                                                              
      - ul. Strzelecka, ul. 1-go Maja, ul. 3-go Maja, ul. Sikorskiego, ul. Młyńska, (S451 – S69; S88 - S69; S69 - S54;
        S54 - S8; S563 - S465);
 
-ul. Konopnickiej, ul. Świerczewskiego, (S27 - S14; S19 - S14; S14 - S12; S38 - S12; S12 - S8; S8 -Tłocznia 2; S770 - S54;  Tłocznia 2 - do istniejącej oczyszczalni ścieków).
 
Oraz
 
 kanalizacji obszaru wyłączonego z aglomeracji Gozdnica tj
- ul. Leśna nr: 29, 31, 33
-ul. Armii Czerwonej nr: 3, 5, 6, 7
-ul. Dębowa nr 9
-ul. Wzniesienie nr: 1, 5;
-ul. Górna 15
-ul. Żagańska nr: 22, 24, 26, 28
-ul. Iłowiańska nr: 1, 2, 3, 4, 5
-ul. Zielona nr: 2, 3 5, 7
-ul. Łąkowa nr: 1, 2, 3
-ul. Witosa nr 22, 28
- ul. Ogrodowa 3
- ul. Partyzantów 12
 
      (dokumentacja projektowa obejmuje rozdział kanalizacji na terenie całego miasta  Gozdnica)
     
      Roboty budowlane do wykonania  w II etapie obejmuję wykonanie:
      -  kanalizacji sanitarnej  z rur pvc –u litej SN 8 i  tłocznej z rur PEHD w otwartych wykopach i
        w przewiertach pod drogami i przeszkodami wg poniższego zestawienia:
 
 • Kanały grawitacyjne z rur pvc –u lite SN 8  Ø 300 L= 323,21 mb.
 • Kanały grawitacyjne z rur pvc-u lite  SN8  Ø 200 L= 5.526,79 mb.
 • Kanały grawitacyjne z rur pvc-u lite SN 8  Ø 150 L= 1.490,75 mb.
 • Kanały tłoczne  PEHD Ø 110           L= 1.094,90n  mb.
 • Studnie rewizyjne na sieci Ø 1000  - 189   szt.
 • Studnie rewizyjne na sieci Ø 600 –  42  szt     
 • Studnie inspekcyjne Ø 425 na przyłączach – 239 szt.
 • Tłocznie ścieków  - 3 szt ( studnie, urządzenia, przyłącza wody i energetyczne )
UWAGA:
Przykanaliki wykonane będą do granic nieruchomości.
 
-  kanalizacji deszczowej w otwartych wykopach wg. poniższego zestawienia:
 • Kanał z rur PVC Ø 630  lite  SN 8   – 21 mb.
 • Kanał z rur PVC Ø 400 lite SN 8 – 41 mb
 • Kanał z rur PVC Ø 315 lite SN 8 – 88,5 mb
 • Montaż separatorów – 4 szt.
 • Montaż osadników – 4 szt.
       -  roboty ziemne i montażowe wraz z dostawą pompowni ścieków
       - wykonanie dróg dojazdowych wewnętrznych  do tłoczni szt.3  (korytowanie, ułożenie krawężników  drogowych 15x30 cm, podbudowa i nawierzchnia z kostki betonowej gr.  8 cm grodzenie terenu pompowni ścieków,
      - wykonawcę obciąża opracowanie i zatwierdzenie  projektów organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zarówno na drogach wojewódzkich , powiatowych i gminnych,
     - wykonawcę obciąża opracowanie projektów technicznych które podlegają uzgodnieniu z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na odtworzenie jezdni bitumicznej po robotach kanalizacyjnych prowadzonych w jezdni dróg wojewódzkich zgodnie z decyzja ZDW-ZG-II-535-163/08 z dnia 15.05.2008 r. ZDW w Zielonej Górze stanowiącą załącznik do dokumentacji projektowej,
     - wykonawcę obciąża obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej w skład której wchodzi także wideoinspekcja wykonana przy użyciu kamery posiadającej certyfikaty potwierdzające dopuszczenie jej użycie do ww. celów. Inspekcja musi być wykonana w sposób ciągły, nieprzerwany pomiędzy studniami a także umożliwiający identyfikację wizyjną badanych odcinków oraz poprzez oznaczenie w protokołach nr studni rozpoczynających i kończących badany odcinek.
  
 1. Szczegółowy zakres robót określa w szczególności PRZEDMIAR, PROJEKT BUDOWLANY oraz SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w szczególności w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze (przedmiar należy traktować, jako element pomocniczy).
 3. Projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiar  znajdujące się na nośniku CD - stanowi Rozdział II specyfikacji.
 4. Wersja papierowa w/w dokumentów do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Świerczewskiego 2 w Gozdnicy  w godzinach od 7.30 – 15.00 pok. 9
 5. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu technicznego oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ.
 6. Równoważność materiałów i urządzeń
7.1. W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych.
7.2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały, co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach.
7.3. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
7.4. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia.
7.5. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
7.6. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.
7.7. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane materiały/roboty są równoważne w stosunku do określonych przez Zamawiającego.
 1. Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Opracowanie i zatwierdzenie projektu leży z gestii Wykonawcy
 
 1. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
  (z wyłączeniem kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników budowy).
 
*Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
9.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących wskazane poniżej czynności w realizacji niniejszego zamówienia:
9.1.1. Prace fizyczne, instalacyjne,  ziemne i podbudowy, roboty w zakresie nawierzchni dróg.
 
9.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 9.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
 1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
 2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
 3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
9.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu, potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 9.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób (osoby) wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez adresów, nr PESEL pracowników, wysokości ich wynagrodzenia). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
9.4.  Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.
 1. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 9.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 zł. brutto za osobę wskazaną do wykonania czynności objętej wymogiem z ppkt 9.1 SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 9.1 czynności.
 2. W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 9.3 Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto.
 3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania obowiązków zatrudnienia zgodnie z ppkt 9, w tym również do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 
 1. Opis części zamówienia, jeżeli  zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
III  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
      
 1. Termin wykonania zamówienia
 
 do 20.08.2018 r.  – Zamawiajacy przewiduję zmianĘ – wydłuzenie Terminu realizacji inwestycji w przypadku, gdy Lubuski Urzad Marszałkowski  aneksuje umowy o dofinansowanie inwestycji ze środków RPO działanie 4.3 i znieni – wydłuŻy termin realizacji i rozliczenia inwestycji.
 
V.             warunkI udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
 1. Nie podlegają wykluczeniu.
 2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania w zakresie;
  1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
  2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
  3. zdolności technicznej lub zawodowej -
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał się wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - potwierdzonych dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Przez robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się jedną robotę budowlaną
(w ramach jednej umowy) polegającą na wykonaniu
 sieci kanalizacyjnej o długości minimum 5,0 km w roku oraz uzupełnieniu nawierzchni bitumicznej min. 1000,0m2  wraz z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m2 
UWAGA!
Nie spełni warunku Wykonawca, który w celu uzyskania ww. zakresów ( długości i powierzchni ) wskaże wykonanie kilku robót budowlanych polegających na wykonaniu ww. robót .
 
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek może być spełniony przez, wykonawców łącznie (wspólnie).
 
  VI            podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5
 1. Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza wykonawcę:
 1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba, że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
Vii   wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
 
 1. AKTUALNE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY na mocy art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, o wstępnym potwierdzeniu, że Wykonawca:
 1. nie podlega wykluczeniu (oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ) 
 2. oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
 
 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ŻADNYCH DOKUMENTÓW
 
 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ŻADNYCH DOKUMENTÓW
 
 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:
  1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne -  wg załącznika nr 6 do SIWZ.
(Dokument powinien potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie przez współpartnerów występujących wspólnie wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokument/y przedstawia jeden lub kilku współpartnerów)
 
 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu  Zamawiający żąda następujących dokumentów:
 
 1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
  W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę
Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że może uzyskać dokumenty, o których mowa w ppkt 5.1  za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
 1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę – Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23.
 1. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda:
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA ŻADNYCH DOKUMENTÓW
 
 
 1. Wykonawca zgodnie z art. 22a ustawy Pzp może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
 2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli podmioty te realizują roboty budowlane lub usługi do realizacji, których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy Pzp).
 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:
 1. zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp wymaga, aby wraz z ofertą i oświadczeniem Wykonawcy, z którego będzie wynikać korzystanie z zasobów innego podmiotu, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy przedłożyć pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów.
 3. Zamawiający zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu:
 1. zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców (art. 36b ust 1 ustawy Pzp)
 
 
PROCEDURA SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
 1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym (załącznik nr 5 do SIWZ) – w formie oryginału
 2. Oryginał oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 16 ppkt 1 lit.b - (załącznik nr 3 do SIWZ)
 3. Oryginał oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 16 ppkt 1lit a - (załącznik nr 2 do SIWZ)
 4. Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp (jeżeli Wykonawca korzysta) – w formie oryginału.
 5. Pełnomocnictwo, do złożenia oferty oraz do złożenia innych dokumentów i oświadczeń składanych wraz z ofertą, o ile umocowanie do reprezentacji nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Z treści pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać czynność, do wykonywania, których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy złożyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo lub pełnomocnictwa winny być złożone w oryginale bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 
W/w dokumenty muszą być aktualne na dzień składania ofert.
 
 1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5, wszyscy Wykonawcy zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
(odpowiednio załącznik nr 4a lub 4b do SIWZ)
 
 
Zamawiający zgodnie z art. 24 aa. ust. 1. ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 
 1. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym jednak niż 5 dni aktualnych na dzień składania oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt  16 (z wyłączeniem oświadczeń art. 25a ustawy Pzp) SIWZ
 
Dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu wykluczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia.
 
 1. Ostatecznie potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających metodą spełnia – nie spełnia. Ocenie na tym etapie polegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród ofert, które nie zostaną odrzucone po analizie oświadczeń, o których mowa w pkt 16 ppkt 1 lit. a i lit b.
 
 1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 16 ppkt 5 SIWZ.
 2. Zamawiający nie żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt 16 ppkt 5 SIWZ., dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
 3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit. 2f ustawy Pzp Zamawiający w celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postepowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
 
  VII        wykonawcy zagraniczni
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 16 ppkt 5 SIWZ
1.1     ppkt 5 lit. 5.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, w którym Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, ze dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia.
5. Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
  IX  Informacje dotyczące Oferty wspólnej ( łączna)
Oferta przedstawiona przez dwóch lub więcej Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej musi być przedstawiona, jako jedna oferta od jednego podmiotu i spełniać następujące wymagania:
 1. Współpartnerzy (zgodnie z art. 23 ustawy) ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielnie zamówienia publicznego. Umocowanie winno zostać przedłożone wraz z ofertą w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
 2. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument lub oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.
 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich współpartnerów.
 5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsze, Zamawiający przez zamarciem umowy może zażądać przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców.
X   Wymagania dotyczące wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda zabezpieczenia składanej oferty wadium.
 1. Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy w jednej lub kilku następujących formach:
  1. pieniądzu;
  2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze pieniężnym;
  3. gwarancjach bankowych;
  4. gwarancjach ubezpieczeniowych;
  5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późń. zm.);
 2. Wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 19.09. 2017r. do godz. 10:00
 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:
  1. nazwa dającego zlecenia udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
  2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;
  3. kwotę gwarancji lub poręczenia;
  4. termin ważności gwarancji lub poręczenia;
  5. zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 1. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp,
  z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie,
 2. Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
 3. Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
 4. zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 1. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu zostanie ono zdeponowane w pokoju nr 9 w siedzibie Zamawiającego najlepiej w odrębnej kopercie z dopiskiem „Wadium – Budowa kanalizacji II etap w miejscowości Gozdnica”.
 2. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt 2 terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego    BS/Iłowa
        Nr 70 9658 0006 0000 1283 2017 0001
 
z adnotacją: Wadium  na:
 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową w Gozdnicy ( II etap)”
 
 1. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 2. Zamawiający zwraca wadium:
  1. wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy;
  2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano;
  3. niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 3. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego;
 4. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie później niż 7 dni przed upływem ważności wadium wezwie Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skierowane zostanie jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
 5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
 6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
  1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
  2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
  3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 
 
 
 XI    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty niniejszego postępowania Zamawiający będzie kierował się kryterium oceny:
Cena brutto- 60%
Okres gwarancji – 40%
 1. Ilość punktów, jaką oferent otrzyma za stopień spełnienia kryterium ceny ofertowej zamówienia będzie obliczana z zależności:
         Kryterium 1:   Cena (cena brutto) – 60%.
Lc=Comin/Cobad  x Kp x Wc
gdzie:
Comin – najniższa cena brutto oferowana
Cobad – cena brutto oferty badanej
Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100
Wc – waga (znaczenie) kryterium cena,  równa 60%
Lc – liczba punktów
           
            Kryterium 2 : okres gwarancji (nie krótszy niż 3 lata nie dłuższy niż 5 lat) – 40 %
Liczba punktów , jakie każda z ofert otrzyma za stopień spełnienia wymagań będzie obliczona według następujących zależności :
Lc= OGbad/OGmax x Kp x Wc
gdzie:
OGbad – okres gwarancji wskazany przez ofertę badaną
OGmax – maksymalny okres gwarancji uzyskany spośród ofert nieodrzuconych
Kp – współczynnik proporcjonalności, równy 100
Wc – waga (znaczenie) kryterium okres gwarancji, równa 40%
Lc – liczba punktów
 
Okres gwarancji z formularza ofertowego wskazany przez Wykonawcę od 3 do 5 lat
 
 1. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca musi zaoferować termin gwarancji w okresach rocznych od min 3 do max 5 lat (włącznie).
 2. W przypadku braku określenia okresu gwarancji oraz wpisaniu okresu gwarancji niezgodnego z wymaganymi parametrami do przyznania punktacji w formularzu ofertowym, spowoduje to odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ – art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.
 3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
 4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
 5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Pzp  może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez zamawiającego.
 6. Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 7. Zamawiający wybierze ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba punktów przyznanych w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. – zgodnie z w/w wzorami dla każdego z kryteriów
 8. Zamawiający poprawi omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy niezwłocznie powiadamiając o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
 9. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców zgodnie z art. 92 ustawy.      
 
 
XII   Miejsce, termin składania i otwarcia ofert
1.Oferty oraz oświadczenia, w tym jednolity dokument sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i podpisuje bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
 
2.Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Pzp składanie ofert za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
 
3.Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczające jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:
Urząd Miejski
ul. Świerczewskiego 2
68-130 Gozdnica
i opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:
 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizacje sanitarną i deszczową w Gozdnicy ( II etap)”
 
nie otwierać przed  19.09.2017 r. godz. 1030
 
4,Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miejski w Gozdnicy, 68-130 Gozdnica , ul. Świerczewskiego 2 – sekretariat
5.Termin składania ofert upływa dnia 19.09. 2017 o godz. 10:00. Oferty złożone po terminie zwraca się zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
6.Otwarcie ofert nastąpi: w dniu   19.09.2017 r o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miejskim w Gozdnicy ul. Świerczewskiego 2  (sala narad)
7.Złożona oferta zostanie zarejestrowana w taki sposób, że osoba przyjmująca oznaczy kopertę odnotuje datę i dokładny czas wpływu.  Na żądanie wykonawcy zostanie wydany dowód wpływu oferty zawierający odcisk organizatora przetargu, nazwisko i imię osoby przyjmującej oraz datę i dokładny czas wpływu.
8.Zmiany - wycofanie oferty. Wykonawca może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert. W treści oferty zmieniającej można zamieścić uzupełniające informacje o zmianach w ofercie pierwotnej. Składanie ofert zmieniających podlega tym samym zasadom, co składanie ofert pierwotnych, przy czym kopertę należy dodatkowo oznaczyć napisem „ZMIANA OFERTY”. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę z postępowania. Warunkiem skutecznego wycofania oferty będzie dostarczenie do miejsca składania ofert oświadczenia wykonawcy przed terminem składania ofert.
9.Wszelkie koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
10.W przypadku nieprawidłowości zaadresowania lub zamknięcia koperty, o którym mowa w pkt 1 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie. Oferta taka nie weźmie udziału w postępowaniu.
11. Oferta należy sporządzić w języku polskim
 
XII   Termin związania ofertą
 1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
XIII  Umowa ramowa
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
 
XIV   Dynamiczny system zakupów
Zamawiający nie przewiduje
 
XV   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej umowy z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
 
XVI    Nie  przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Gozdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Jankowiak Data wytworzenia informacji: 2017-08-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Jankowiak Data wprowadzenia do BIP 2017-08-30 23:33:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-30 23:41:21
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-06 14:45:28
Artykuł był wyświetlony: 685 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu