ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy

Status: unieważniony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Gozdnica

Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Nr UZP: 517039-N-2018

Termin składania ofert / wniosków: 2018-02-28 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2018-02-28 14:29:00

Ogłoszono dnia: 2018-02-12 przez Marek Jankowiak

Treść:

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe od dnia 12.02.2018r.
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Programów Wiejskich 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gozdnicy, krajowy numer identyfikacyjny 52511600000, ul. Ceramików  2 , 68-130   Gozdnica, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 601 076, e-mail zamowienia@gozdnica.pl, faks 683 601 076.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gozdnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
 
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
 
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gozdnica.pl zakładka - zamówienia publiczne

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy”
Numer referencyjny: GM.271.3.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n.: Przebudowa drogi gminnej nr 100927F w Gozdnicy W sytuacji, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały, co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w szczególności w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze (przedmiar należy traktować, jako element pomocniczy). 3.1 Opis stanu istniejącego i lokalizacja dróg na terenie miasta Gozdnica wg poniższego zestawienia : Droga nr F100927F ;ul. Matejki ; dz. nr ewidencyjny 575/2 Ul. Matejki – droga gminna o nawierzchni asfaltowej licznymi nierównościami. 3.2 Zakres prac budowlanych W ramach przebudowy planuje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika poprzez dostosowanie do aktualnie obowiązujących normatywów obciążeń ruchem. 4. Opis stanu projektowanego. a. Droga w planie i profilu podłużnym. Przedmiotową drogę należy wykonać z zachowaniem jej dotychczasowego przebiegu. Wszelkie rozwiązania odbiegające od dotychczasowego przebiegu wykonać zgodnie z geometrią wg planu sytuacyjnego. Od strony południowej wprowadza się nowe nawierzchnie chodnika w kolorze czerwonym w celu umożliwienia zatrzymywania pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych. Drzewa należy obłożyć obrzeżami z zachowaniem przestrzeni biologicznie czynnej. Wielkość przestrzeni zostanie ustalona indywidualnie dla każdego z drzew, w zależności od wielkości systemu korzeniowego. Niweleta drogi będzie podlegała jedynie korekcie o grubość nowej nawierzchni. Zachowany zostaje jej istniejący spadek b. Droga w przekroju poprzecznym. Planuje się zachowanie istniejących przekrojów ulicznych, to jest jezdnia bitumiczna obramowana obustronnie krawężnikiem betonowym na ławie betonowej i obustronnym chodnikiem z kostki brukowej betonowej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Elementy te podlegały będą wymianie i korekcie w odniesieniu do nowej niwelety dróg. Ze względów czytelności i bezpieczeństwa ruchu pieszego optycznie wydzielone zostaną różnymi kolorami przejazdy przez chodnik stanowiące dojazdy do posesji. Również wzdłuż krawędzi chodnika planuje się ułożenie kostki w kolorze czerwonym co stanowić będzie dodatkową barierę optyczną mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Planuje się zachowanie istniejącego przekroju poprzecznego. Przed ułożeniem nowych warstw bitumicznych, które podniosą niweletę śr. o 6cm, korekty wysokościowej będą wymagały krawężniki. Całość nawierzchni należy sfrezować tak aby wyrównać istniejące podłoże niwelując nierówności (średnio 2cm, nie głębiej niż 4cm). Projektuje się światło krawężnika o wartości 10cm. Planuje się wymianę krawężników na całym odcinku drogi na krawężniki betonowe 15x30cm oraz 15x22cm. Na wjazdach i wskazanych w PZT miejscach zastosować krawężniki najazdowe wtopione 15x22cm. Krawężniki najazdowe należy zastosować także na całej długości jezdni od strony południowej pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Kościelna i Fabryczną a zjazdem na osiedle Zacisze-Kościelna. Krawężnik na zjazdach do posesji należy obniżyć do uzyskania światła 2cm. Na włączeniach dróg bocznych skrzyżowaniach zastosować krawężniki łukowe o promieniach właściwych dla danego włączenia. Projektuje się dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni od osi w kierunku krawężnika o wartości 2%. Chodnik dla pieszych o spadku 2% w kierunku jezdni ulicy. Chodnik od strony posesji należy oddzielić obrzeżem betonowym 8x30cm lub wykonać do istniejących ogrodzeń, ścian budynków. Wszelkie okna piwniczne i drzewa w ciągu chodnika obramować obrzeżem betonowym 8x30cm. Na wjazdach od strony posesji zastosować krawężnik wtopiony 15x22cm na ławie betonowej. c. Konstrukcja przekroju poprzecznego dróg. W związku ze złym stanem nawierzchni ulicy zaprojektowano wzmocnienie jej konstrukcji. Projektuje się korekcyjne frezowanie do głębokości śr. 2cm, następnie ułożenie siatki antyrysowej - geosiatka w celu zapobieżenia przenoszeniu istniejących spękań na nowe warstwy nawierzchniowe. Następnie wprowadza się wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną o średnim zużyciu 100kg/m2 (4cm). Elementem wieńczącym będzie całkowicie nowa warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm. Konstrukcja przekroju poprzecznego drogi. - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm - warstwa profilująco-wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o śr. zużyciu 100kg/m2 (4cm) - geosiatka Rn=80kN na szerokości całej jezdni - istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu korekcyjnym Konstrukcja przekroju poprzecznego chodników - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr. 8cm dla miejsc umożliwiających zatrzymywanie pojazdów - podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 10cm Konstrukcja przekroju poprzecznego zjazdów z kostki polbruk. - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej o gr.8cm - podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm Konstrukcja przekroju poprzecznego zjazdu bitumicznego. - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm - warstwa profilująco-wiążąca z betonu asfaltowego AC16W o śr. zużyciu 100kg/m2 (4cm) - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr. 20cm Krawężniki należy ustawiać na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Obrzeża należy ustawiać na podsypce cementowo piaskowej 1:4. d. Odwodnienie Projekt nie zakłada interwencji w istniejący system odwodnienia ulicy objętej opracowaniem. e. Urządzenia obce W ramach zadania należy wykonać regulację wszystkich napotkanych urządzeń obcych w pasie drogowym. Należy też ocenić ich stan techniczny i w przypadku braku możliwości ich dostosowania do wymagań nowych nawierzchni poinformować o tym Zarządcę danej sieci oraz Zamawiającego. W ramach przebudowy ulicy zaplanowano wymianę całego istniejącego oznakowania pionowego. Oceny stanu urządzeń należy dokonać przy udziale właściciela urządzeń przed rozpoczęciem robót drogowych. f. Organizacja ruchu na czas trwania robót i docelowa Projekt organizacji ruchu na czas wykonywanych robót zostanie opracowany przez Wykonawcę robót i dostosowany do harmonogramu prowadzonych robót z uwzględnieniem kolejności ich realizacji i wymaganych zamknięć i utrudnień. Projekt zostanie opracowany w sposób uwzgledniający potrzeby komunikacyjne firm i mieszkańców ulic objętych przebudową. g. Inne Usunięcie sześciu pni, pozostałości po ściętych drzewach. 5. Technologia robót Po wprowadzeniu uzgodnionej tymczasowej organizacji ruchu należy wykonać prace rozbiórkowe istniejących nawierzchni. Po wytyczeniu geodezyjnym planowanych robót należy przystąpić do prac brukarskich. Ze względu na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanych sieci prace należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. Wszystkie zbliżenia do istniejących sieci prowadzić w sposób ręczny. W pierwszej kolejności należy wykonać prace związane z ułożeniem krawężników. Następnie po ustawieniu krawężników można wykonać podbudowy i nawierzchnie chodników i zjazdów oraz przygotować podłoże pod ułożenie nowej nawierzchni. W dalszej kolejności można przystąpić do układania warstw bitumicznych zgodnie z technologią. Elementem końcowym będzie przywrócenie docelowego oznakowania. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie przyjęta dla nich technologią producenta, obowiązującymi przepisami, Normami branżowymi i w zgodności ze sztuką budowlaną Dokładny opis zakresu i technologii wykonania znajduje się w załączonej dokumentacji , przedmiarze robót oraz opracowanej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zgodnie z załączoną do SIWZ dokumentacja projektową. Załączone kosztorysy ofertowe ( ślepe) nie stanowią podstawy rozliczenia i należy je traktować jako dokumenty pomocnicze przy ustalaniu zakresu robót do złożenia oferty cenowej. Wymaga się, aby Wykonawcy na wykonane roboty udzielili minimum 36-miesięcznej –maksimum 48 miesięcznej gwarancji i rękojmi na okres 48 miesięcy jakości, natomiast na zainstalowane urządzenia zgodnie z gwarancją udzielaną przez producenta, jednak na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru ostatecznego. Podane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót) wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i należy je rozpatrywać z wyrazem „lub równoważne” albo „nie gorsze niż”. 6. Wykonanie robót budowlanych. 1. roboty budowlane 1) Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (dalej STWiOR), wytycznymi określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ), z wiedzą, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 2) Wykonawca po wykonaniu robót przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do zgłoszenia o zakończeniu robót. 3) Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone – odbiór końcowy, jeżeli odbiór nastąpi bez stwierdzonych usterek. 4) W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 5) Do wykonania zamówienia wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 6) Użyte w dokumentacji nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projektach. 7) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości). 8) Wykonawca wykona i przygotuje oraz złoży w formie trwale spiętej wszelkie dokumenty za wykonany przedmiot zamówienia, a zwłaszcza : a) instrukcje (w języku polskim) użytkowania zamontowanych urządzeń, b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urządzeń, c) protokoły z badania materiałów i urządzeń, d) dokumenty potwierdzające jakość materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia, e) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia, a odnoszące się do jego realizacji, zwłaszcza rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania, f) zmiany w dokumentacji i rysunki ze zmianami naniesionymi w trakcie realizacji zadania wraz z uzyskanymi decyzjami odpowiednich organów. g) protokoły z przeprowadzonych prób i badań, h) powykonawcze pomiary geodezyjne. 9) Zabrania się stosowania materiałów nie odpowiadających wymaganiom odpowiedniej Normy oraz o innych parametrach niż określone w projekcie. 10) Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia - do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez Inspektora nadzoru. 11) Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów. Płytki chodnikowe, kostkę brukową ( nieuszkodzone) i frezowinę Wykonawca złoży na paletach lub schałduje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w odległości do 1,5 km. 12) Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązujących przepisach : a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 883 ze zmianami) cyt.: Art. 4. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) cyt.: Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych - również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 2. Zatrudnienie -Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących niżej wymienione czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca1974r. –Kodeks pracy. (z wyłączeniem kadry kierowniczej i administracyjnej oraz kierowników budowy). *Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2.1. Zamawiający wymaga zatrudnienia pracownika fizycznego na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę min 3 osoby (po min jednej osobie w n/w zakresie) wykonujące wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) Operator walca przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego przedmiotu zamówienia; b) Operator rozściełacza przy wykonywaniu nawierzchni z betonu asfaltowego przedmiotu zamówienia c) Zatrudnionych przy układaniu nawierzchni chodników dotyczącego przedmiotu zamówienia. 2.2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.1. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu, potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób (osoby) wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; lub b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności: bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników, wysokości ich wynagrodzenia). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; lub c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; lub d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2.4. Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia. 1) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.1. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 5.000,00 zł. brutto za osobę wskazaną do wykonania czynności objętej wymogiem z ppkt 2.1 SIWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 2.1 czynności. 2) W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w ppkt. 2.3 Zamawiający może odstąpić od umowy i naliczyć Wykonawcy dodatkowo karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania obowiązków zatrudnienia zgodnie z ppkt 2, w tym również do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy 7. Podwykonawcy. Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót podwykonawcom. Powierzany im zakres robót do wykonania należy podać w ofercie. 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podanie przez Wykonawcę firm podwykonawców. (art. 36b ust 1 ustawy Pzp) 2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp– jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 3. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody, wyrażonej poprzez akceptację przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powierzyć wykonania zakresu tych robót budowlanych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy innemu Podwykonawcy niż wymienionemu w ust. 1 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 5. Zawarcie umowy przez Wykonawcę na wykonanie robót budowlanych przez Podwykonawcę - w części wskazanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie - nastąpić może tylko i wyłącznie na zasadach i warunkach określonych w art. 647 1 KC oraz w trybie niżej określonym. 6. Wykonawca wykazujący w ofercie zamiar wykonywania części zamówienia w zakresie robót budowlanych z udziałem Podwykonawców zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt umowy z wykazanym w ofercie Podwykonawcą najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym. 7. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszej umowy, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, lub projektu jej zmiany, w terminie 3 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu zgłoszenia zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, nie później jednak niż na 7 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. W przypadku konieczności dokonania zmian w projekcie umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu zmian umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, najpóźniej w terminie 7 dni od dnia powstania konieczności dokonania zmian, nie później jednak niż na 7 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo. 8. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz umowa o podwykonawstwo, powinny spełniać następujące wymagania: a) mieć formę pisemną pod rygorem nieważności, b) w przypadku projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - dokładnie określać zakres robót budowlanych powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin ich wykonania, c) gdy przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie odpowiednio robót budowlanych, dostaw lub usług, - ściśle odpowiadać części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą d) zawierać zapisy umożliwiające Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji umowy przez podwykonawcę, e) nie może zawierać terminu zapłaty dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie przez podwykonawcę zleconych mu robót budowlanych, dostaw lub usług f) nie może wyłączać odpowiedzialności Wykonawcy przed Zamawiającym za wykonanie całości robót budowlanych, także tych wykonanych przez podwykonawców, g) zawierać warunek zaakceptowania jej przez Zamawiającego na zasadach wynikających z niniejszej umowy, h) nie może zawierać zapisów sprzecznych z niniejszą umową o roboty budowlane zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, i) nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę lub uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy, j) zapewniać w umowach taki okres odpowiedzialności Podwykonawcy za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego k) zastrzegać w umowie obowiązek Wykonawcy i Podwykonawcy przedstawienia Zamawiającemu (równolegle - w terminie wystawienia faktury Wykonawcy) egzemplarz - potwierdzonej przez Podwykonawcę kserokopią faktury skierowanej do Wykonawcy 9. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub jej zmian, w szczególności w przypadku: a) niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15 10. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian, w terminie określonym w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. 11. Wykonawca, po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po akceptacji projektu jej zmian lub po upływie terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmian, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 3 dni robocze przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych 12. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, w szczególności w przypadku: a) niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 15 13. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmian, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane przez Zamawiającego. 14. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu lub projektu jej zmian przez Zamawiającego, a przystąpienie do realizacji przez Podwykonawcę robót budowlanych może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 15. Wykonawca, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednakże nie później niż na 3 dni robocze przed dniem realizacji usługi lub dostawy przez Podwykonawcę, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo, o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot umowy o podwykonawstwo z tytułu dostawy lub usługi został wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jako niepodlegający temu obowiązkowi. Wyłączeniu, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie podlegają umowy o podwykonawstwo, których wartość przekracza 50 000 zł. 16. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 17. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, o których mowa w ust. od 6 do 14, których termin zapłaty jest dłuższy niż określony w ust. 15, Zamawiający wzywa Wykonawcę do wprowadzenia zmian w tej umowie w terminie 7 dni, pod rygorem wystąpienia o kary umowne, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 5 istotnych dla stron postanowień umowy. 18. Wykonawca wraz z kopią umowy z podwykonawstwo, przedłoży wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 19. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu budowy Podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 20. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań określonych tą umową, wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego. 21. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 22. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. Podwykonawca oświadczy, że roboty budowlane są wykonywane przy zastosowaniu materiałów (urządzeń itp.), do których Podwykonawca posiada prawo własności, i że prawo to nie jest obciążone prawami osób trzecich, oraz że nie toczy się w związku z tym żadne postępowanie sądowe lub egzekucyjne Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących części zamówienia: - roboty nawierzchniowe bitumiczne 17. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 16 ppkt 5 SIWZ 1.1 ppkt 5 lit. 5.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 4. W przypadku Wykonawców z zagranicy są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, w którym Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, ze dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. 5. Zamawiający żąda od Wykonawców przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45233220-7
45233222-1
45233000-9
45233280-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach
Okres w dniach
Data rozpoczęcia
Data zakończenia
     
2018-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykazał się wykonaniem minimum jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania - potwierdzonych dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez robotę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumie się jedno zadanie polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi z betonu asfaltowego wraz z wykonaniem chodnika/ów z kostki brukowej betonowej. UWAGA! Nie spełni warunku Wykonawca, który wskaże wykonanie kilku robót budowlanych dla różnych Zamawiających wraz z chodnikami do wysokości łącznej 250 000,00 zł brutto., jak również nie spełni warunku wykazanie kilku robót budowlanych i osobno chodników do wysokości łącznej 250 000,00 zł brutto W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie warunek może być spełniony przez, wykonawców łącznie (wspólnie).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
5.1. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne - wg załącznika nr 6 do SIWZ. (Dokument powinien potwierdzać wspólne (łączne) spełnienie przez współpartnerów występujących wspólnie wymagań i warunków udziału w postępowaniu – dokument/y przedstawia jeden lub kilku współpartnerów)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
5.2. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postepowaniu. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, w/w dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę – Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5, (informacja z otwarcia ofert) przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23. – załącznik 4a lub 4b do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. 30 dni od daty składania ofert. FORMY WNOSZENIA WADIUM: 1) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielczy w Iłowej konto nr: 70 9658 0006 0000 1283 2017 0001 z dopiskiem na blankiecie przelewu: Wadium przetargowe na „Przebudowa drogi gminnej 100927F w Gozdnicy” Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w terminie do dnia 28.02.2018 r. do godz. 10:00 rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium. 2) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować w kasie u Zamawiającego najpóźniej w dniu 31.01.2018r. do godz. 10:00 (pok. 5) lub przesłać z ofertą w oddzielnej kopercie , a kopię załączyć do oferty. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3) Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona 4)Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a. 1a. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
gwarancja
10,00
termin płatności
30,00
termin płatności
30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana formy prawnej Wykonawcy w przypadku przekształcenia; c) zmiana podwykonawcy, d) powierzenie części zamówienia podwykonawcy/om za zgodą Zamawiającego, e) zmiana powierzenia części zakresu podwykonawcy lub zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez podwykonawcę. 1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA TERMIN WYKONANIA UMOWY 1.2.1. Możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w zakresie następujących obowiązków Zamawiającego: a) przekazanie terenu budowy; b) przekazanie dokumentów budowy. 1.2.2. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualnie wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; b) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; c) oczekiwanie Wykonawcy na niezbędne opinie, decyzje; d) przedłużenie procedury przetargowej; e) uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.); f) konieczność prowadzenia uzgodnień z właścicielami urządzeń obcych lub właścicielami nieruchomości; g) technologię wykonywania robót; h) zmiany stanu prawnego; i) warunki geotechniczne, których nie można było przewidzieć; j) niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót.; k) wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót; l) działania sił natury, uznanych za stan klęski żywiołowej; m) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 1.2.3. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia umowy, jeśli przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 1.3 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE 1.3.1. Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być sporządzony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniani

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Gozdnica
Osoba, która wytworzyla informację: Marek Jankowiak Data wytworzenia informacji: 2018-02-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marek Jankowiak Data wprowadzenia do BIP 2018-02-12 21:53:41
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-12 22:02:09
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-03-12 14:30:16
Artykuł był wyświetlony: 284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu