ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.Drukuj informację Zamówienie publiczne: otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.

Szczegóły informacji

otwarty nabór na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej – RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.

Status: w toku

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Finansowanie: RPO Lubuskie 2020

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-08-09 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-08-09 12:30:00

Ogłoszono dnia: 2016-07-20 przez Justyna Socik

Treść:

OGŁOSZENIE
Kierownika ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy
 
 
                       Działając na podstawie Nr 66/08 Burmistrza Miasta Gozdnica z dnia 17 września 2008r.zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 ze zm.)  Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Gozdnicy ogłasza otwarty nabór partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowywania i realizacji projektu w ramach działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej -  RPO Lubuskie 2020, w latach 2016-2018.
Oferty składać mogą wyłącznie podmioty określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118).
Pełna informacja o konkursie oraz dokumentacja konkursowa dostępna jest na stronie http://bip.wrota.lubuskie.pl/uggozdnica.
 
 1. Cel partnerstwa
Wspólne przygotowanie oraz realizacja projektu mającego na celu aktywizację społeczną i zawodową uczestników poprzez zastosowanie usług aktywnej integracji oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w terenu gminy Gozdnica.
 1. Zakres tematyczny partnerstwa
 1. Przygotowanie oraz wdrożenie kompleksowych i zindywidualizowanych programów aktywizacji społeczno-zawodowej przy wykorzystaniu   usług aktywnej integracji o charakterze:  społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym.
 
 1. Termin składania ofert
 1. Ofertę należy złożyć w formie papierowej na wzorze formularza stanowiący załącznik
  do ogłoszenia. Formularz należy wypełnić w języku polskim, komputerowo.
 2. Oferty będą przyjmowane do dnia 9 sierpnia 2016 r. do godz. 12 00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gozdnicy, ul. Wojska Polskiego 5, pokój nr 2.
 3. Oferta oraz załącznik do oferty powinna być podpisana przez osobę upoważnioną
  do reprezentowania kandydata na Partnera, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z publicznych rejestrów.
 4. Podpisy na ofercie należy złożyć w sposób czytelny, umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny i pieczęć imienna).
 
 
 1. Wymagania
 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa. Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 5.
 2. Deklarowany wkład kandydata na Partnera w realizację celu partnerstwa, w tym:
- zasoby ludzkie – kadra zaangażowana w realizację projektu, kwalifikację, doświadczenie merytoryczne kadry w obszarze obsługi inwestora;
- potencjał organizacyjny – wypracowane procedury, standardy pracy, sposoby działania organizacji i współpracy z innymi podmiotami;
- potencjał techniczny – posiadanie zasobów lokalowych, sprzętu, systemów informatycznych.
Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktów wynosi 15, z czego za każdy
z podpunktów maksymalnie 5 punktów.
 1. Doświadczenie kandydata na Partnera w realizacji projektów zbieżnych z celami partnerstwa w tym:
- rodzaje projektów, zakres tematycznych realizowanych działań;
- liczba i wartość projektów realizowanych w latach 2012-2015 w obszarze zbieżnym z celami partnerstwa w tym projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Maksymalna ilość możliwych do otrzymania punktach wynosi 10, z czego za każdy
z podpunktów kryterium maksymalnie 5 punktów.
 
 1. Do zgłoszenia należy dołączyć:
 1. Formularz oferty Partnera do projektu – załącznik do zgłoszenia,
 2. Dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (kopia wyciągu z KRS),
 3. Statut (kopia),
 4. CV osób kluczowych po stronie Partnera, w tym odpowiadających za realizację zadeklarowanych działań projektowych.
 
 1. Uwagi
 1. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:
- podpisania umowy partnerskiej z kandydatem na Partnera, którego zgłoszenie zostało najwyżej ocenione,
- unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 1. W przypadku unieważnienia naboru Ośrodek Pomocy Społecznej w Gozdnicy nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniósł z tego tytułu podmiot, który złożył ofertę, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za koszty przygotowania oferty.
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://bip.wrota.lubuskie.pl/uggozdnica.
 3. W przypadku złożenia oferty po terminie, pozostawia się ją bez rozpatrzenia.
 4. Po ogłoszeniu wyników naboru, z wybranym partnerem zostanie podpisana umowa
  o partnerstwie, zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie konkursu.
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających zawarcie umowy o partnerstwie z wybranym w wyniku naboru partnerem, dopuszcza się możliwość zawarcia umowy z podmiotem, który następny w kolejności został najwyżej oceniony.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Gozdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Justyna Socik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Justyna Socik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-20 19:42:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-21 05:35:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-21 05:35:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony