ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim Drukuj informację Zamówienie publiczne: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim

Szczegóły informacji

Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Gozdnica

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 161573 -2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-08-19 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2016-07-27 przez Marek Jankowiak

Treść:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gozdnicy , ul. Świerczewskiego 2, 68-130 Gozdnica, woj. lubuskie, tel. 068 3601076, faks 068 3601076.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gozdnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II:
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)    Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim.
II.1.2)    Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1 .Przedmiotem zamówienia jest odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gozdnica o statusie miejskim w zakresie: 1)odbioru od właścicieli nieruchomości zamieszkałych zebranych odpadów komunalnych w poniższy sposób: a)odpady zebrane selektywnie: papier i tektura (150101; 200101), szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (150107; 200102), tworzywa sztuczne, metale i opakowania wieiomateriałowe, w tym po chemii gospodarczej (150102; 200139; 150104; 200140; 150105), odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady odpady pozostałe po segregacji selektywnie zbieranych odpadów komunalnych odpady wielkogabarytowe. Wszystkie ww. frakcje należy odbierać od właścicieli nieruchomości w sposób selektywny, tj. każdą frakcję osobno, bez mieszania posegregowanych już odpadów komunalnych. Selektywna zbiórka będzie się odbywać w systemie pojemnikowo-workowym. b)zmieszane odpady komunalne, oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do przetwarzania lub składowania należy dostarczyć do regionalnej instalacji. Zgodnie z aktualnie obowiązującym Planem gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego regionalną instalację do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Marszowie., którego Gmina Gozdnica o statusie miejskim jest współwłaścicielem. c)Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wymienionych w pkt. a i b odpadów z miejsca ich gromadzenia - pergoli śmietnikowych i innych miejsc tradycyjnie wykorzystywanych w tym celu. W przypadku posesji ogrodzonych obowiązek taki istnieje w przypadku gdy pojemniki/worki ustawione są w odległości do 10m od furtki/bramy, a wejście na nieruchomość jest możliwe i nie stwarza zagrożenia dla pracowników Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek odbioru odpadów z nieruchomości ogrodzonych w każdym przypadku zgłoszonym przez Zamawiającego w sytuacji, gdy dotyczy to nieruchomości zamieszkałych przez osoby niepełnosprawne, schorowane lub w inny sposób unieruchomione, a nie stanowi to zagrożenia dla pracowników Wykonawcy. 2)odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z podziałem na frakcje: a)przeterminowane leki i opakowania po lekach (200132), b)zużyte baterie i akumulatory (200134), c)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (200136), d)meble i inne odpady wielkogabarytowe (200307) e)odpady budowlane i rozbiórkowe, z podziałem na gruz czysty i pozostałe odpady (170101, 170102, 170107), f)chemikalia, w tym chemii budowlanej g)zużyte opony (160103), h)tekstylia, odzież i obuwie, i)odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone oraz bioodpady (200108,200201), j)papier i tektura (150101; 200101), k)szkło i odpady opakowaniowe ze szkła (150107; 200102), l)tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe (150102; 200139; 150104; 200140; 150105), m)inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych 3)transportu zebranych w/w odpadów odbywać się będzie do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art.17 oraz art.20 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz.21); 4)wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, oraz worki do selektywnej zbiórki tych odpadów, przy czym w nieruchomościach zamieszkiwanych przez 20 osób i mniej odpady selektywne mogą być odbierane w systemie workowym. Zamawiający poinformuje wykonawcę o przypadkach wyznaczenia przez zarządcę 2 lub więcej nieruchomości, w których razem zamieszkuje więcej niż 20 osób jako jednego miejsca gromadzenia odpadów . W takich przypadkach Wykonawca ma obowiązek odbierania odpadów wyłącznie w systemie pojemnikowym. 5)wyposażenia PSZOK w pojemniki 1100 I i KP-7 lub podobne wg. potrzeb, w uzasadnionych przypadkach mniejsze np. na leki, baterie, świetlówki. 6)kontroli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 7) sprawozdawczości..
II.1.5)    przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 90.51.40.00-3, 34.92.84.80-6.
II.1.7)    Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8)    Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJAM III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
27.07.2016    bzp2.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=161573&rok=2016-07-27
III.2) ZALICZKI
IIII.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1 .Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a także brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Wykonawcy muszą spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, dotyczące: 1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności ustala posiadanie: a)wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Gozdnica o statusie miejskim prowadzonego przez Burmistrza Gminy Gozdnica; b)wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska; c)zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) w związku z art. 233 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21), spełnia / nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 2)posiadania wiedzy i doświadczenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). Za spełnienie warunku posiadania doświadczenia, uważa się wykazanie wykonania usług odpowiadających swoim rodzajem przed/niotowi zamówienia tj. polegających na odbiorze od właścicieli nieruchomości co najmniej 1000 Mg odpadów w ciągu roku, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (w tym wielkość odebranych odpadów komunalnych w Mg) oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały należycie wykonane; spełnia / nie spełnia
III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 3)potencjału technicznego. Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego, uważa się posiadania narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia tj. co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz co najmniej jednego pojazdu przystosowanego do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej spełnia / nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 4)osób zdolnych do wykonania zamówienia. Za spełnienie warunku osoby zdolne do wykonania zamówienia jest oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ; spełnia / nie spełnia .
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 5)sytuacji ekonomicznej i finansowej, opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 500.000 PLN (słownie pięćset tysięcy złotych); spełnia / nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•    potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
•    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech iat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
•    oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
•    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
•    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
IIl.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
•    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskowo dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
•    zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•    lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•    1 - Cena - 97
•    2 - kryterium środowiskowe - 3
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http:// www.bip.gozdnica.pi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Gozdnicy; 68-130 Gozdnica ul. Świerczewskiego 2 pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wnioskowo dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.08.2016 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Gozdnicy 68-130 Gozdnica ul. Świerczewskiego 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Gozdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek Jankowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Jankowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-27 18:28:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-27 18:33:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-23 18:08:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
601 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony