ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wykonane mieszanką mineralno-asfaltową, wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, z oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zagęszczeniem masy bitumicznej i uszczelnieniem krawędzi emulsjąDrukuj informację Zamówienie publiczne: naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wykonane mieszanką mineralno-asfaltową, wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, z oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zagęszczeniem masy bitumicznej i uszczelnieniem krawędzi emulsją

Szczegóły informacji

naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wykonane mieszanką mineralno-asfaltową, wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, z oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zagęszczeniem masy bitumicznej i uszczelnieniem krawędzi emulsją

Status: w toku

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Roboty drogowe

Zamawiający: Gmina Gozdnica

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-08-22 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2016-08-08 przez Małgorzata Graczyk

Treść:

GM.271.7.2016
         
ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamawiający:
 
Gmina Gozdnica
68-130  Gozdnica
ul. Świerczewskiego 2
 
      Przedmiot zamówienia - roboty drogowe :
 
Zakres robót do wykonania – uzupełnienie ubytków w nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych i osiedlowych w Gozdnicy masą asfaltową na gorąco z zagęszczeniem, a w szczególności:
 
naprawy cząstkowe nawierzchni dróg wykonane mieszanką mineralno-asfaltową, wraz z zakupem, załadunkiem, dowozem, bez wycinania łat, z oczyszczeniem, spryskaniem dna i boków emulsją asfaltową, wbudowaniem i zagęszczeniem masy bitumicznej i uszczelnieniem krawędzi emulsją.
 
 Ilość masy asfaltowej do ułożenia – 30 ton.
 
Zamawiający zaleca wizję w terenie w Gozdnicy.
 
 
Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w   siedzibie
Urzędu Miejskiego w Gozdnicy ul. Świerczewskiego 2 w Referacie Gospodarki Miejskiej pok. nr 9
Informacji na temat zapytania udziela:
Marek Jankowiak lub Małgorzata Graczyk
 
  1. Nie dopuszcza się złożenie oferty częściowej.
  2. Termin realizacji zamówienia - do  15.10.2016 r.
7.    Opis sposobu obliczania ceny
a)   Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
 
b) Do wynagrodzenia określonego w pkt. a stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 par. l kodeksu cywilnego. W szczególności wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszym zapytaniem w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego.
c)   Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. l pkt l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, póz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie narzuty.
8. Kryterium wyboru
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym    kryterium:
a ) Cena brutto ( C ) wykonania remontu:................. - waga 100 %
b)    Pkt wg wzoru - najniższa C oferty / C badanej oferty x 100 x 100 % Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy który uzyska największą ilość punktów.
9.    Oferty należy składać do dnia 22.08.2016 r. do godziny 1100 w siedzibie  Urzędu – sekretariat
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2016  r. o godzinie 1130 w siedzibie Urzędu pok. nr 9 .
10.  Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Gozdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Graczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Graczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-08 10:59:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-08 10:59:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-12 07:26:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony