ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Gozdnicy
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: remontu do wykonania w lokalu wolnym w Gozdnicy przy ul. Kościelna 1/2 o pow. 27,25 m2 składającego się z kuchni i pokojuDrukuj informację Zamówienie publiczne: remontu do wykonania w lokalu wolnym w Gozdnicy przy ul. Kościelna 1/2 o pow. 27,25 m2 składającego się z kuchni i pokoju

Szczegóły informacji

remontu do wykonania w lokalu wolnym w Gozdnicy przy ul. Kościelna 1/2 o pow. 27,25 m2 składającego się z kuchni i pokoju

Status: w toku

Tryb: zapytanie ofertowe

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Gozdnica

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2016-08-22 10:00:00

Ogłoszono dnia: 2016-08-08 przez Marek Jankowiak

Treść:

GM.271.6.2016           
         
                           ZAPYTANIE  OFERTOWE
Zamawiający:
 
Gmina Gozdnica
68-130  Gozdnica,
      ul. Świerczewskiego 2
      adres do korespondencji w postępowaniu:
       email: urzad@gozdnica.pl
 
      Przedmiot zamówienia - roboty budowlane:
 
Zakres remontu do wykonania w lokalu wolnym w Gozdnicy przy ul. Kościelna 1/2  o pow. 27,25 m2 składającego się z kuchni i pokoju.
 
L.p.
Opis remontu
J/m
Ilość
1.
Wymiana inst. elektrycznej w lokalu + pomiary.
lok
1
2.
Wykonanie  trzonu  kuchennego.
szt.
1
3.
Postawienie pieca licowanego kaflami o kub. 0,9 m3 w pokoju.
szt.
1
4.
Opinia kominiarska dot. prawidłowości podłączenia i sposobu zwentylowania  pomieszczeń.
szt.
1
5.
Wymiana stolarki okiennej z drewnianej na PCV wym. około 85x130
zastosowane okucia okienne powinny być wyposażone w opcję rozszczelnienia tzw. mikrowentylację. Okna jednoskrzydłowe  uchylno-rozwieralne
 
 
 
 
 
 
 
szt.
3
6.
Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych.
szt.
3
7.
Wymiana drzwi wejściowych do lokalu.
szt.
1
8.
Wymiana drzwi wewnętrznych w lokalu.
szt.
1
9.
Wykonanie podłóg  PVC w pom. kuchnia i pokój.
lok.
1
10.
Montaż listew podłogowych.
lok.
1
11.
Wymiana inst. wod-kan + opomiarowanie - wodomierz o przepływie 1,5 m3/h / kuchnia /
lok.
1
12.
Montaż zlewozmywaka na szafce + bateria.
kpl.
1
13.
Ułożenie płytek cer. w pom. kuchnia  - fartuch przy zlewozmywaku.
lok.
1
14.
Zbicie zmurszałych  tynków na – do wysok. 1,0 m od posadzki.
lok
1
15.
Uzupełnienie  tynków cementowych.
lok
1
16.
Uzupełnienie ubytków tynków cem-wap na ścianach i sufitach .
lok
1
17.
Malowanie wapienne sufitów i ścian.
lok
1
Zakres remontu do wykonania w lokalu zamieszkałym w  Gozdnicy przy ul. Sikorskiego 1/5.
 
L.p.
Opis remontu
J/m
Ilość
I.
 Przesunięcie otworu drzwiowego w tym m. innymi:
lok.
1
1.
Przełożenie istniejącej instalacji elektrycznej podtynkowej
 
szt
1
2.
Wykucie ościeżnicy drzwionwe + demontaż skrzydła drzwiowego
 
 
drzwiowego
szt.
1
3.
Montaż w nowym miejscu ościeżnicy drzwi + skrzydła drzwiowego
szt.
1
4.
Uzupełnienie ścianki po zdemontowanej ościeżnicy
szt.
1
5.
Uzupełnienie tynków ścian
szt.
1
6.
Malowanie ściany emulsyjne wew. lokalu mieszkalnego
 
 
II
Wykonanie ścianki działowej na korytarzu z regipsów na ruszcie metalowym o wym., 1,25 x 2,75 w tym:
szt.
2
 
Montaż ościeżnicy + skrzydła drzwiowego 90x200 wejściowego ww. ściance.
szt.
2
  1.  
Szpachlowanie i malowanie nowej ścianki i ściany po przekuciach
szt.
1
 
Zamawiający zaleca wizję w terenie tj. Gozdnica ul. Kościelna 1/2 i Sikorskiego 1/5.
 
Wszelkie informacje dotyczące zapytania ofertowego można uzyskać w   siedzibie Urzędu Miejskiego w Gozdnicy ul. Świerczewskiego 2 w Referacie Gospodarki Miejskiej pok. nr 9.
Informacji na temat zapytania udziela: Marek Jankowiak lub Małgorzata Graczyk.
 
  1. Termin realizacji zamówienia - do  15.10.2016 r.
6.    Opis sposobu obliczania ceny
1.   Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe.
2. Do wynagrodzenia określonego w ust. 1 stosuje się zasady przewidziane w postanowieniach art. 632 par. l kodeksu cywilnego. W szczególności wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie mógł przewidzieć rozmiaru oraz kosztów prac. Wynagrodzenie to nie ulega zmianie i obejmuje wszelkie koszty robót i materiałów, niewyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej i niniejszym zapytaniu, niezbędnych do wykonania całości prac objętych niniejszą umową w sposób zgodny z wymogami sztuki budowlanej oraz przepisami obowiązującego prawa budowlanego.
3.   Ceną w rozumieniu przepisów art. 3 ust. l pkt l ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, póz. 1050) jest całkowita wartość jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić za przedmiot zamówienia, uwzględniając wszelkie narzuty.
7. Kryterium wyboru
l. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującym    kryterium:
a ) Cena brutto ( C ) wykonania remontu:................. - waga 100 %
b)    Pkt wg wzoru - najniższa C oferty / C badanej oferty x 100 x 100 % Zamówienie będzie udzielone Wykonawcy który uzyska największą ilość punktów .
8.    Oferty należy składać do dnia 22.08.2016 r. do godziny l000 w siedzibie  Urzędu – sekretariat.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.08.2016  r. o godzinie 1030 w siedzibie Urzędu pok. nr 9 .
9.   Termin związania ofertą - 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Gozdnica
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marek jankowiak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-08-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marek Jankowiak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-08-08 11:01:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-08-08 11:01:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-08 11:01:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony