ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5-2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Główny księgowy

Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Mirocinie Dolnym

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym

Data udostępnienia: 2018-04-09

Ogłoszono dnia: 2018-04-09 przez Michał Suski

Termin składania dokumentów: 2018-04-18 00:00:00

Nr ogłoszenia: 5-2018

Id ogłoszenia: 5-2018

Zlecający: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne do zatrudnienia osoby na w/w stanowisku:
 1. posiada obywatelstwo polskie,
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządowi terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył/a ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia
zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia
podyplomowe i posiada, co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył/a średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada, co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
b. Wymagania dodatkowe:
 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości;
 2. Umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziale księgowości;
 3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych (np.: Finanse DDJ Wolters Kluwer, BS e-CorpoNet, Płatnik) oraz Word i Excel;
 4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy w zespole;
 5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 6. Znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
 7. Znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
 8. Znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela;
 9. Sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami;
 3. Przestrzeganie i bieżące wprowadzanie w życie odpowiednich przepisów ustawowych (w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych), przepisów Ministra Finansów, Ministra Edukacji Narodowej, Pracy i Polityki Socjalnej oraz zarządzeń Kuratora, władz samorządowych i Dyrektora szkoły;
 4. Opracowywanie planów i budżetu zgodnie z przepisami i wskaźnikami;
 5. Przygotowywanie i przedstawianie przełożonym informacji o stanie finansów placówki;
 6. Terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych, GUS, SIO;
 7. Opracowywanie w oparciu o obowiązujące przepisy, wewnętrznych uregulowań w zakresie spraw finansowo-rachunkowych;
 8. Czuwanie nad całokształtem prac w zakresie rachunkowości oraz instruowanie w tym względzie pracowników;
 9. Analiza gospodarki finansowej placówki i dokonywanie wstępnej kontroli zgodności przeprowadzanych operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 10. Przestrzeganie dyscypliny finansowej przy realizacji budżetu, nieprzekraczanie wydatków przewidzianych planem finansowym;
 11. Planowe realizowanie budżetu w zakresie wydatków szkoły;
 12. Instruowanie pracowników, przygotowywanie dokumentów, druków oraz współdziałanie w ramach komisji powołanych do okresowej kontroli składników majątkowych szkoły;
 13. Czuwanie nad właściwym gospodarowaniem i skuteczną ochroną mienia placówki, okresowe kontrolowanie i terminowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za to mienie;
 14. Niedopuszczanie do tworzenia nadmiernych zapasów albo zadłużeń finansowych placówki;
 15. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej, kontroli operacji gospodarczych placówki, stanowiących przedmiot księgowań;
 16. Badanie legalności, kompletności, rzetelności i prawidłowości wszystkich dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych w tym: faktur, umów, dokumentów obrotu środkami pieniężnymi i składnikami rzeczowymi oraz dokumentów o charakterze rozliczeniowym;
 17. Sporządzanie płac pracowników szkoły, rozliczenia z zakresu ZUS i podatku pracodawcy oraz pracowników;
 18. Terminowe dokonywanie przelewów bankowych;
 19. Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej działalności socjalno-bytowej szkoły;
 20. Wykorzystywanie, w zakresie wykonywanych zadań, programów komputerowych według zasad określonych przepisami ustawowymi;
 21. Zgodnie z potrzebami placówki wykonywanie prac zleconych przez Dyrektora szkoły.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny;
 2. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (mile widziane opinie z poprzednich miejsc pracy);
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 4. zapytanie o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego;
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zawartych w ofercie pracy, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a także o przyjęciu do wiadomości, iż dane te w przypadku niewykorzystania w procesie rekrutacji ulegają zniszczeniu.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-04-18 00:00:00
b. Sposób:
Powyższe dokumenty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 kwietnia 2018r. w godz. 8.00 do 14.00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym, Mirocin Dolny 28, 67-120 Kożuchów.
Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem, adresem do korespondencji, numerem telefonu kontaktowego i dopiskiem „Konkurs na stanowisko urzędnicze – główny księgowy"
c. Miejsce:
W sekretariacie Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym, Mirocin Dolnym 28, 67-120 Kożuchów.

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Po upływie terminu złożenia dokumentów informacja o wyniku konkursu podana będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.
 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Mirocinie Dolnym.
 4. Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej.
 5. Zastrzega się prawo do nieskorzystania z oferty bez podania przyczyny.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Kożuchów
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Suski Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Adriana Basińska Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 09:06:58
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 09:07:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-30 14:24:26
Artykuł był wyświetlony: 371 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Kożuchowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu