ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz ochrony zdrowia.

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-12 15:15:22 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/285/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010. Gmina Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu ochrony zdrowia.
 
1.      Zakres realizacji zadań z upowszechniania kultury fizycznej i sportu obejmuje:
 
a)      działalność wielosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim w zakresie
piłki nożnej, tenisa stołowego oraz brydża sportowego w tym:
-        przygotowanie i udział drużyn klubowych do rozgrywek ligowych, zapewnienie kadry szkoleniowej,
-        organizację imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów, udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych,
-        organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 215.000,00 zł. (słownie: dwieście piętnaście tysięcy 00/100 złotych).
 
b)     działalność jednosekcyjnego klubu sportowego w Krośnie Odrzańskim w zakresie piłki siatkowej w tym:
-        przygotowanie i udział drużyn klubowych do rozgrywek ligowych, zapewnienie kadry szkoleniowej,
-        organizację szkoleń dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo.
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 18.000,00 zł. (słownie: osiemnaście tysięcy 00/100 złotych).
 
c)      szkolenie oraz udział krośnieńskich łuczników w ligowych zawodach łuczniczych.
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych).
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na łączną realizację zadań wynosi 235.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy 00/100 złotych).
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego typu zadań w 2009 roku wyniosła 227.000,00 zł.
2.      Zakres realizacji zadania z ochrony zdrowia obejmuje:
a) prowadzenie i utrzymanie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na łączną realizację zadania wynosi 20.500,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy piećset 00/100 złotych)
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego zadania w 2009 roku wyniosła 20.200,00 zł.
 
3.      Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
 
4.      Udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 15% kosztów realizacji zadania
 
5.      W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią łącznie następujące warunki:
a)    będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
b)   prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c)    dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
d)   posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania rozgrywek ligowych,
e)    dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadań,
f)    przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
-        raportem z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
-        sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowopowstałych),
-        dokumentami określającymi status prawny organizacji i organy upoważnione do jej reprezentowania – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
-        obowiązującym statutem organizacji, podpisanym przez osoby reprezentujące organizację,
-        zaświadczeniem lub oświadczeniem oferenta o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS   i Urzędu Skarbowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),
-        deklaracją oferenta o zobowiązaniu się do otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego w przypadku wyboru oferty do realizacji zadania publicznego,
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
6.      Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
7.      Termin i warunki realizacji zadania.
a)      zadania winny być wykonane do 31.12.2010 r., a sprawozdanie z realizacji zadania zleconego przedłożone w terminie 30 dni od wykonania zadania.
b)      pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
8.      Termin składania ofert
Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 12.02.2010 r. z dopiskiem „Konkurs ofert – Sport” na konkurs z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportuoraz z dopiskiem „Konkurs ofert – ochrona zdrowia” na konkurs z zakresu ochrony zdrowia.
 
Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2005 r. Nr 264, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie www.krosnoodrzanskie.pl
 
9.      Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
 
10. Oferty rozpatrzone będą przez zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
 
1)      Kryteria formalne
 
-        podmiot składający ofertę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
-        cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniami określonymi w konkursie,
-        złożony kompletny i prawodłowo wypełniony formularz oferty (wraz z wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
-        wszystkie kopie dokumentów poświadczone są za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmioty i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
 
2)      Kryteria merytoryczne:
 
-        zadanie realizowane będzie na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,   
-        zadanie będzie realizowane przez kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami,
-        podmiot składający ofertę posuada doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu ( do oferty można dołączyć odpowiednie rekomendacje lub opinie),
-        zgodność projektu z założeniami konkursu,
-        posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych, sprzętowych i finansowych,
-        harmonogram działań w odniesieniu do zadania tzn. realność realizacji zadania w założonych terminach,
-        adekwatność i jakość przyjętych metod oraz działań w stosunku do realizacji zadania,
-        ogólny i jednostkowy koszt realizacji projektu, w tym wkład własny organizacji oraz  udział innych źródeł finansowania (przez wkład własny organizacji rozumie się wkład finansowy oraz wkład pozafinansowy),
-        przejrzystość kalkulacji,
-        struktura wydatków,
-        efekty realizacji zadania w stosunku do założeń konkursu,
-        perspektywa kontynuacji projektu,
-        dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Krosno Odrzańskie;
 
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad zespołu konsultacyjnego.
Organizacje, które otrzymają wsparcie na realizację zdania zostaną o tym powiadomione pisemnie. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
 
12. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
W razie nieprzewidzianej zmiany budżetu wysokość przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
13. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
-        nie wpłynęła żadna oferta,
-        wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
-        żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
-        wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Ćwieczkowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marzena Ćwieczkowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-12 15:13:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-12 15:15:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-12 15:18:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
847 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony