ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla odbiorców usług Krośnieńskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-06-05 13:53:43

Akapit nr 1 - brak tytułu

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 15 maja 2018 r. zatwierdzono ustaloną przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Krosno Odrzańskie  na okres 3 lat, tj. od 12 czerwca 2018 r. do 11 czerwca 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Anna Mikołajczyk Data wytworzenia informacji: 2018-06-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Mikołajczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-06-05 13:53:43
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-06-05 13:54:47
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-06-05 13:54:47
Artykuł był wyświetlony: 5777 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-30 08:21:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marzena Grabowska Data wytworzenia informacji: 2018-05-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Marytniec Data wprowadzenia do BIP 2018-05-30 08:21:35
Wprowadził informację do BIP: Marzena Grabowska Data udostępnienia informacji: 2018-05-30 08:24:44
Osoba, która zmieniła informację: Marzena Grabowska Data ostatniej zmiany: 2018-05-30 08:24:44
Artykuł był wyświetlony: 5390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-24 21:44:18

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, informuję, że:
 
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krosna Odrzańskiego, z siedzibą
  przy ul. Parkowej 1, 66 – 600 Krosno Odrzańskie,
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Dane kontaktowe inspektora: Agnieszka Szurgot ( ),
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu
  lub na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.
Podstawa prawna:
 • art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 • ustawa z dnia 8 marca 2018 r. o samorządzie gminnym;
oraz:
 • kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa o gospodarce nieruchomościami;
 • ustawa o klęskach żywiołowych;
 • ustawa o ubezpieczeniu rolników;
 • ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • ustawa Prawo łowieckie;
 • ustawa o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
 • ustawa o ochronie przyrody;
 • ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • ustawa Prawo geologiczne i górnicze;
 • ustawa o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania
  na środowisko, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
  na środowisko;
 • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego;
 • ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawa o drogach publicznych;
 • ustawa Prawo budowlane;
 • ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
 • ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych;
 • ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie;
 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • kodeks wyborczy;
 • ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • ustawa o pracownikach samorządowych;
 • kodeks pracy;
 • ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • prawo oświatowe;
 • ustawa o finansowaniu oświaty;
 • kodeks cywilny;
 • ustawa o pomocy społecznej;
 • ustawa o świadczeniach rodzinnych;
 • ustawa o rachunkowości;
 • ustawa o karcie dużej rodziny;
 • ustawa o swobodzie działalności gospodarczej;
 • ustawa o usługach turystycznych;
 • ustawa o transporcie drogowym;
 • ustawa o strażach gminnych;
 • kodeks postępowania o wykroczenia;
 • kodeks wykroczeń;
 • ustawa o ewidencji ludności;
 • ustawa o cudzoziemcach;
 • ustawa o obywatelstwie polskim;
 • ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej;
 • ustawa o ochronie przeciwpożarowej;
 • ustawa o zmianie imienia i nazwiska;
 • ustawa o orderach i odznaczeniach;
 • ustawa prawo o aktach stanu cywilnego;
 • kodeks rodzinny i opiekuńczy;
 • ustawa prawo prywatne międzynarodowe;
 • kodeks karny;
 • ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych;
 • ustawa prawo o zgromadzeniach;
 • ustawa o dowodach osobistych;
 • ustawa o rachunkowości;
 • ustawa o finansach publicznych;
 • ordynacja podatkowa;
 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • ustawa o podatku rolnym;
 • ustawa o podatku leśnym;
 • ustawa o podatkach i opłatach lokalnych;
 • ustawa o opłacie skarbowej;
 • ustawa o komornikach sądowych i egzekucji;
 • ustawa o pomocy publicznej;
 • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych.
 1. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub osoby przez nie upoważnione,
 2. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie
  z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
  i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane przechowywane są do momentu ustania celu przetwarzania lub cofnięcia wyrażonej gody,
 3. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
  do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo cofnięcia wyrażonej zgody (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody),
 4. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 5. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne pod rygorem ich ustalenia przez administratora we własnym zakresie,
 6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
 
W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z pracownikiem merytorycznym lub inspektorem ochrony danych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Szurgot Data wytworzenia informacji: 2018-05-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Szurgot Data wprowadzenia do BIP 2018-05-24 21:44:18
Wprowadził informację do BIP: Dawid Gierczyński Data udostępnienia informacji: 2018-05-24 21:47:56
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-05-24 21:47:56
Artykuł był wyświetlony: 5966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz Nr 40/2018 nieruchomości będącej własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonej do zbycia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 11:25:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Kulczak Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 11:25:05
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 11:26:36
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 11:26:36
Artykuł był wyświetlony: 5422 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz Nr 39/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 11:19:56

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 11:19:56
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 11:22:24
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 11:22:24
Artykuł był wyświetlony: 4353 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz Nr 38/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 11:14:59

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 11:14:59
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 11:16:36
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 11:16:36
Artykuł był wyświetlony: 4089 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

W Y K A Z Nr 37/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do sprzedaży

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 11:12:04

Załączniki

 • wykaz 37 (DOC, 40 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2018-05-23 11:13:21 | Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 11:12:04
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 11:13:44
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 11:13:44
Artykuł był wyświetlony: 3285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 36/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 11:07:11

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 11:07:11
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 11:09:54
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 11:09:54
Artykuł był wyświetlony: 2429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 35/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do najmu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 11:02:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 11:02:10
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 11:04:19
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 11:04:19
Artykuł był wyświetlony: 1620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nr 34/2018 nieruchomości będących własnością Gminy Krosno Odrzańskie przeznaczonych do dzierżawy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-23 10:54:08

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Buratyńska Data wytworzenia informacji: 2018-05-23 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Buratyńska Data wprowadzenia do BIP 2018-05-23 10:54:08
Wprowadził informację do BIP: Katarzyna Buratyńska Data udostępnienia informacji: 2018-05-23 10:55:36
Osoba, która zmieniła informację: Katarzyna Buratyńska Data ostatniej zmiany: 2018-05-23 10:55:36
Artykuł był wyświetlony: 1193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu