ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

wyniki-półkolonia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-07-02 14:56:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Krosno Odrzańskie w 2009 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/199/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
 
Lp.Podmiot składający ofertęNazwa ofertyKwota przyznanej dotacji
1.Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Krośnie OdrzańskimIntegracyjna półkolonia letnia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat „Nasza półkolonia – zabawa na całego!”10.000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Maryniec Data wytworzenia informacji: 2009-07-02 14:56:31
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2009-07-02 14:56:31
Wprowadził informację do BIP: Aneta Maryniec Data udostępnienia informacji: 2009-07-02 14:56:57
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Maryniec Data ostatniej zmiany: 2009-07-02 14:56:57
Artykuł był wyświetlony: 13037 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-06-22 13:49:09

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 22/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 69 z dnia 17 czerwca 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 13:49:09
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2009-06-22 13:49:09
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 13:49:41
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-06-22 13:49:41
Artykuł był wyświetlony: 13091 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

konkurs - półkolonia

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-05-27 10:20:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/199/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
1. Zakres realizacji zadania obejmuje:
1) organizację półkolonii letniej dla dzieci z terenu gminy Krosno Odrzańskie - przewidziana wysokość dotacji wynosi 10.000,00 zł.
Zadanie rozliczane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł). Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego typu zadań w 2008 roku wyniosła 79.920,00 zł
Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zasady przyznawania dotacji:
1) dotację może uzyskać tylko bezpośredni realizator zadania,
2) dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
3) środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadania,
4) wysokość dofinansowania wypoczynku letniego wynosi:
 do 35 zł dziennie na jednego uczestnika,
 w ramach przyjętej stawki należy sfinansować koszty pobytu dziecka, w tym wyżywienie, dowóz uczestników na miejsce wypoczynku, wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obsługowego, koszty realizacji programu wypoczynku, ubezpieczenia, itp.
 w przypadku, gdy suma dofinansowania wypoczynku w złożonych ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników niż to określono w przedstawionej ofercie.
3. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
4. Udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 15% kosztów realizacji zadania.
5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią łącznie następujące warunki:
a) będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e) dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy umożliwiającej realizację zadania,
f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
 raportem z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowo powstałych),
 sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowo powstałych),
 dokumentami określającymi status prawny organizacji i organów upoważnionych do jej reprezentowania – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 obowiązującym statutem organizacji, podpisanym przez osoby reprezentujące organizację,
 zaświadczeniem lub oświadczeniem oferenta o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia),
 deklaracją oferenta o zobowiązaniu się do otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego w przypadku wyboru oferty do realizacji zadania publicznego. Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
6. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7. Termin i warunki realizacji zadania:
a) zadania winny być wykonane do 31.12.2009 r., a sprawozdanie z realizacji zadania zleconego przedłożone w terminie 30 dni od wykonania zadania.
b) pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
8. Termin składania ofert Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 25.06.2009 r. z dopiskiem „Konkurs ofert – ochrona zdrowia”. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 254, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie www.krosnoodrzanskie.pl
9. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
10. Oferty rozpatrzone będą przez zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
1) Kryteria formalne
 podmiot składający ofertę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniami określonymi w konkursie,
 kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz z wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
 wszystkie kopie dokumentów poświadczone są za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2) Kryteria merytoryczne:
 zadanie winno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie oraz przez kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami,
 podmiot składający ofertę posiada doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (do oferty można dołączyć odpowiednie rekomendacje lub opinie),
 zgodność projektu z założeniami konkursu,
 posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych, sprzętowych i finansowych,
 harmonogram działań w odniesieniu do zadania tzn. realność realizacji zadania w założonych terminach,
 adekwatność i jakość przyjętych metod oraz działań w stosunku do realizacji zadania,
 ogólny i jednostkowy koszt realizacji projektu, w tym wkład własny organizacji oraz udział innych źródeł finansowania (przez wkład własny organizacji rozumie się wkład finansowy oraz wkład pozafinansowy),
 przejrzystość kalkulacji,
 struktura wydatków,
 efekty realizacji zadania w stosunku do założeń konkursu,
 perspektywa kontynuacji projektu,
 dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Krosno Odrzańskie.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad zespołu konsultacyjnego.
Organizacje, które otrzymają wsparcie na realizację zdania zostaną o tym powiadomione pisemnie. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
12. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem. W razie nieprzewidzianej zmiany budżetu, wysokość przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
13. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta, b) wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
c) żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Maryniec Data wytworzenia informacji: 2009-05-27 10:20:29
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Maryniec Data wprowadzenia do BIP 2009-05-27 10:20:29
Wprowadził informację do BIP: Aneta Maryniec Data udostępnienia informacji: 2009-05-27 10:20:57
Osoba, która zmieniła informację: Aneta Maryniec Data ostatniej zmiany: 2009-05-27 10:20:57
Artykuł był wyświetlony: 13086 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-05-20 13:44:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

        Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 21/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 58 z dnia 20 maja 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2009-05-20 13:44:30
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2009-05-20 13:44:30
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-05-20 13:44:40
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-05-20 13:44:40
Artykuł był wyświetlony: 13132 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-05-13 09:49:21

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 20/2009 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr : 51/09., 52/09 z dnia 8 maja .2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Masłowska Data wytworzenia informacji: 2009-05-13 09:49:21
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Masłowska Data wprowadzenia do BIP 2009-05-13 09:49:21
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-05-13 09:49:26
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-05-13 09:49:26
Artykuł był wyświetlony: 13125 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-05-12 07:33:42

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 19/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 49 z dnia 08 maja 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2009-05-12 07:33:42
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2009-05-12 07:33:42
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-05-12 07:33:54
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-05-12 07:33:54
Artykuł był wyświetlony: 13059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-05-05 15:03:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

        Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 16/2009, 17/2009, 18/2009 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr :38/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r., 45/09., 46/09 z dnia 4 maja .2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Masłowska Data wytworzenia informacji: 2009-05-05 15:03:52
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Masłowska Data wprowadzenia do BIP 2009-05-05 15:03:52
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-05-05 15:04:01
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-05-05 15:04:01
Artykuł był wyświetlony: 13077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-23 08:26:59

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 15/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 42 z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2009-04-23 08:26:59
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2009-04-23 08:26:59
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-04-23 08:27:11
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-04-23 08:27:11
Artykuł był wyświetlony: 13059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-09 12:45:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 1//09, 12/2009, 13/2009, 14/2009 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr :32/09 z dnia 6.04.2009 r., 35/09, 36/09 i 37/09 z dnia 7.04.2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Danuta Masłowska Data wytworzenia informacji: 2009-04-09 12:45:55
Osoba, która odpowiada za treść: Danuta Masłowska Data wprowadzenia do BIP 2009-04-09 12:45:55
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-04-09 12:46:05
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-04-09 12:46:05
Artykuł był wyświetlony: 13033 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2009-04-03 14:17:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 10 /09 i 11/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami Nr 28, 29, 30, 31 z dnia
02 kwietnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Teresa Worgan Data wytworzenia informacji: 2009-04-03 14:17:01
Osoba, która odpowiada za treść: Teresa Worgan Data wprowadzenia do BIP 2009-04-03 14:17:01
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2009-04-03 14:17:12
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2009-04-03 14:17:12
Artykuł był wyświetlony: 12934 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu