ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Nabór kandydatów na ławników sądów powszechnych 2012-2015

Akapit nr 1 - brak tytułu

K O M U N I K A T
w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015
 
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w oparciu o art. 161 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami), na kadencję 2012-2015 Rada Miejska w Krośnie Odrzańskim powinna wybrać następującą ilość ławników:
-        do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze – Wydział Cywilny – 1 ławnik,
-        do Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim – Wydział Rodzinny i Nieletnich ‑10 ławników,
Nabór kandydatów rozpoczyna się w dniu 14 czerwca br.
i potrwa do dnia 30 czerwca br.
 
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
 
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych art. 158 – 163 (uwzględniając ostatnie zmiany z dnia 15 kwietnia 2011 r.):
 
I. Ławnikiem może być ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
 
II. Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
III. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
 
IV. Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Do karty zgłoszenia kandydat na ławnika ma obowiązek dołączyć:
 
1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
5)      dwa zdjęcia, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (zdjęcia należy dostarczyć w kopercie, a na ich odwrocie wpisać swoje imię i nazwisko),
6)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na w/w liście).
7)      do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).
 
Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji podnosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim po dniu 30 czerwca 2011, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada miejska stwierdza w drodze uchwały.
Zgłoszenia należy dostarczyć do Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, pok. Nr 4 w godz. 8.00 - 15.00 do dnia 30 czerwca 2011 r.
 
Informacji udziela Naczelnik Wydziału USCiSO tel. 68 383 50 17 wew. 214 (w godz. 8.00 ‑15.00).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Kossowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kossowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-14 09:29:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-14 09:41:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-14 09:41:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13017 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2010 r. Nr 102, poz.651 –jednolity tekst z późn.zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy Nr 5//11 z dnia 13 czerwca 2011 r. lokali przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego Nr 94/11 z dnia 13 czerwca 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-13 12:46:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-13 12:46:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-13 12:46:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12251 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z wpłynięciem oferty Krośnieńskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Krośnie Odrzańskim w trybie pozakonkursowym zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 tekst jednolity z późn. zm.)  dotyczącej realizacji zadania publicznego pn. Półkolonia letnia dla dzieci w wielu 8 – 12 lat „Baw się razem z nami” proszę o zgłaszanie do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim uwag do prezentowanej oferty.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-06 15:08:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-06 15:10:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-06 15:10:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nr 4/11 z dn. 27 maja 2011r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do bezprzetargowej dzierżawy na wniosek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-27 14:30:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-27 14:30:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-27 14:30:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 4/11 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonej do sprzedaży objętej Zarządzeniem nr 85/11 z dnia 18 maja 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-25 11:17:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-25 11:17:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-25 11:17:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12629 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2011 roku, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr LV/357/10 z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie              z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011.
 
Zadanie I - "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" - wykaz ofert wybranych do realizacji:
Lp.
Podmiot składający ofertę
Nazwa oferty
Kwota przyznanej dotacji
1.
Jeździecki Klub Sportowy Gostchorze
Działalność klubu jeździeckiego w Gostchorzu w tym udział w zawodach sportowych
 
3.000,00
 
 
 
Zadanie II - "Ochrona i promocja zdrowia” - wykaz ofert wybranych do realizacji:
1)      organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej - wykaz ofert wybranych do realizacji:
Lp.
Podmiot składający ofertę
Nazwa oferty
Kwota przyznanej dotacji
1.
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom w Nowinach Wielki
Organizacja różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży z elementami profilaktyki przeciwalkoholowej z Gminy Krosno Odrzańskie
16.800,00
 
2.
Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
VII Wędrowny Obóz Młodzieżowy – Lato na rowerze „Przemęt – szlakiem Cystersów
4.195,00
3.
Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim
Realizacja zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia
16.405,00
4.
Siatkarski Klub Sportowy „Tęcza” w Krośnie Odrzańskim
Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin,                 w których występują problemy alkoholowe
10.000,00
5.
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze
Kolonia letnia z profilaktyką alkoholową z cyklu „Kraina 100 – milowego lasu”
18.600,00
 
 
 
2)        organizacja festynów, imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez rekreacyjno – sportowych,  wykładów, prelekcji mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 
 
Lp.
Podmiot składający ofertę
Nazwa oferty
Kwota przyznanej dotacji
1.
Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży w Zielonej Górze
„Świat z kolorowego papieru”
 
2.750,00
2.
Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży w Zielonej Górze
„Naprzeciw młodym – wolni od nałogów”
 
 
2.220,00
3.
Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
Proobronne – Rodzinne Zawody Sportowo – Turystyczne „Z mamą i tatą na sportowo”
 
1.000,00
4.
Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
Walory krajoznawcze, przyrodnicze historyczno – poznawcze okolic Głuchołaz i źródeł Odry”
 
3.000,00
5.
Oddział Wojskowy PTTK w Krośnie Odrzańskim
XXVII Wielokonkurencyjne Zawody Turystyczne „Jesień – 2011”
 
700,00
6.
Zielonogórski Klub Fantastyki „Ad Astra” Zielona Góra
Nowoczesne gry towarzyskie jako alternatywna forma spędzania wolnego czasu
 
3.300,00
 
 
3)        prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie.
Lp.
Podmiot składający ofertę
Nazwa oferty
Kwota przyznanej dotacji
1.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec Słubice
„Kraina wrażliwości” zajęcia świetlicowe
7.650,00
2.
Chorągiew Ziemi Lubuskiej Hufiec Słubice
Prowadzenie i utrzymanie świetlic środowiskowych dla dzieci i młodzieży z Gminy Krosno Odrzańskie
17.350,00
 
 
Zadanie III „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji” - wykaz ofert wybranych do realizacji:
Lp.
Podmiot składający ofertę
Nazwa oferty
Kwota przyznanej dotacji
1.
Stowarzyszenie Pracowników Warsztatów Terapii Zajęciowej „SYNERGIA” Krosno Odrzańskie
VII Wojewódzki Przegląd Małych Form Teatralnych i Muzycznych Warsztatów Terapii Zajęciowej
2.500,00
2.
Stowarzyszenie „Skarpa Gostchorze”
Festyn z okazji Flisu Odrzańskiego
2.500,00
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-11 12:00:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-11 12:02:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-11 12:01:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12997 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nr 3/11 z dn. 5 maja 2011r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do bezprzetargowej dzierżawy na wniosek.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-06 08:58:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-06 08:58:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-06 08:58:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12866 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych, w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony i promocji zdrowia oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nr 2/11 z dn. 5 kwietnia 2011r. nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do bezprzetargowej dzierżawy objętych zarządzeniem nr 54/11 z dnia 31 marca 2011 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-04-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-04-05 14:53:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-04-05 14:53:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-04-05 14:53:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13420 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
 
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 3/11 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonej do sprzedaży objętej Zarządzeniem nr 30/11 z dnia 11 marca 2011 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-17 08:04:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-17 08:04:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-17 08:04:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13642 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji