ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ KROSNA ODRZAŃSKIEGO

O G Ł O S Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz uchwały nr XXIV/177/2008 z dnia 30 października 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice, obejmującego teren ograniczony:
1) od północy terenami Pracowniczych Ogrodów Działkowych oraz napowietrzną linią energetyczną średniego napięcia SN w obrębie Marcinowice,
2) od zachodu terenami rolniczymi wyłączonymi z zabudowy, terenami leśnymi, Energetyczną Rozdzielnią Stacyjną RS i terenami rolniczymi przeznaczonymi pod zabudowę w obrębie Marcinowice,
3) od południa terenem zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej przy ul. Bolesława Śmiałego oraz ul. Metalowców,
4) od wschodu ulicą Działkowca;
zawiadamiam o wyłożeniu, do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 22 października 2009r. do 12 listopada 2009r., w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek B pokój nr 12 w godz. od 10ºº do 14ºº.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 listopada 2009r., w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek A w Sali Tysiąclecia o godz. 13ºº.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 listopada 2009r.

w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się, z wyłożonym do publicznego wglądu projektem dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obrębu Marcinowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i dokumentacją sprawy (uzgodnieniami i opiniami) oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu w dniach od 22 października 2009r. do 12 listopada 2009r., w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, budynek B pokój nr 12 w godz. od 10ºº do 14ºº.
Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej do Burmistrza Krosna Odrzańskiego, który jest właściwym do ich rozpatrzenia, ustnie do protokołu w budynku B pokój nr 12 a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Burmistrza Krosna Odrzańskiego na adres: .
Uwaga lub wniosek powinny zawierać imię i nazwisko adres, przedmiot uwagi lub wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-20 15:18:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-20 15:18:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-20 15:18:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15763 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

działając zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń wywieszono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniami nr 123/09 i 124/09 z dnia 14 października 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Ciecińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Ciecińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-14 13:31:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-14 13:31:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-14 13:31:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul.Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 27 i 28/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami nr 119/09, 120/09, 122/09 z dnia 13 października 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-13 09:33:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-13 09:33:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-10-13 09:33:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15328 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul.Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 26/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 117/09 z dnia 23 września 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-24 08:10:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-24 08:10:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-24 08:10:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15048 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu


Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do dzierżawy objętych zarządzeniami nr : 112/09 z dnia 14 września 2009 r. i 113/09, 114/09 z dnia 15 września 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-15 11:16:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-15 11:16:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-15 11:16:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14747 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 – jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul.Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 25/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrzańskie, przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem nr 107/09 z dnia 26 sierpnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-27 12:09:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-27 12:09:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-27 12:09:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14649 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nr 24/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniami nr : 96, 97, 98, 99/100/09 z dnia 24 sierpnia .2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-26 09:45:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-26 09:45:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-26 09:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14496 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszony wykaz nr 23/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr : 89/09 z dnia 17 sierpnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-18 12:56:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-18 12:56:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-18 12:56:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13894 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wyniki-półkolonia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Krosno Odrzańskie w 2009 roku, w zakresie ochrony i promocji zdrowia, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/199/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
 
Lp.Podmiot składający ofertęNazwa ofertyKwota przyznanej dotacji
1.Krośnieńskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży w Krośnie OdrzańskimIntegracyjna półkolonia letnia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat „Nasza półkolonia – zabawa na całego!”10.000,00

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-02 14:56:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-02 14:56:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Maryniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-02 14:56:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13665 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 22/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 69 z dnia 17 czerwca 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-22 13:49:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-22 13:49:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-06-22 13:49:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13749 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji