ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

konkurs - półkolonia

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE

o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/199/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.
1. Zakres realizacji zadania obejmuje:
1) organizację półkolonii letniej dla dzieci z terenu gminy Krosno Odrzańskie - przewidziana wysokość dotacji wynosi 10.000,00 zł.
Zadanie rozliczane będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł). Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego typu zadań w 2008 roku wyniosła 79.920,00 zł
Powyższe zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zasady przyznawania dotacji:
1) dotację może uzyskać tylko bezpośredni realizator zadania,
2) dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
3) środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadania,
4) wysokość dofinansowania wypoczynku letniego wynosi:
 do 35 zł dziennie na jednego uczestnika,
 w ramach przyjętej stawki należy sfinansować koszty pobytu dziecka, w tym wyżywienie, dowóz uczestników na miejsce wypoczynku, wynagrodzenie personelu pedagogicznego i obsługowego, koszty realizacji programu wypoczynku, ubezpieczenia, itp.
 w przypadku, gdy suma dofinansowania wypoczynku w złożonych ofertach przekracza wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby uczestników niż to określono w przedstawionej ofercie.
3. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.
4. Udział środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 15% kosztów realizacji zadania.
5. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią łącznie następujące warunki:
a) będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
c) dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
d) posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
e) dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy umożliwiającej realizację zadania,
f) przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami:
 raportem z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy organizacji nowo powstałych),
 sprawozdaniem finansowym za ubiegły rok (nie dotyczy organizacji nowo powstałych),
 dokumentami określającymi status prawny organizacji i organów upoważnionych do jej reprezentowania – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
 obowiązującym statutem organizacji, podpisanym przez osoby reprezentujące organizację,
 zaświadczeniem lub oświadczeniem oferenta o nie zaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego (zaświadczenie ważne jest 3 miesiące od daty wystawienia),
 deklaracją oferenta o zobowiązaniu się do otwarcia wyodrębnionego rachunku bankowego w przypadku wyboru oferty do realizacji zadania publicznego. Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
6. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
7. Termin i warunki realizacji zadania:
a) zadania winny być wykonane do 31.12.2009 r., a sprawozdanie z realizacji zadania zleconego przedłożone w terminie 30 dni od wykonania zadania.
b) pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
8. Termin składania ofert Oferty należy składać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 25.06.2009 r. z dopiskiem „Konkurs ofert – ochrona zdrowia”. Oferta powinna być przygotowana w oparciu o wzór zawarty w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27.12.2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 254, poz. 2207). Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta – Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie www.krosnoodrzanskie.pl
9. Oferty złożone na innych drukach, niekompletne, lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
10. Oferty rozpatrzone będą przez zespół konsultacyjny powołany przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
1) Kryteria formalne
 podmiot składający ofertę spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.),
 cele statutowe oferenta są zbieżne z zadaniami określonymi w konkursie,
 kompletny i prawidłowo wypełniony formularz oferty (wraz z wymaganymi załącznikami), podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli,
 wszystkie kopie dokumentów poświadczone są za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu i składania oświadczeń woli w jego imieniu.
2) Kryteria merytoryczne:
 zadanie winno być realizowane na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie oraz przez kadrę z odpowiednimi kwalifikacjami,
 podmiot składający ofertę posiada doświadczenie w realizacji zadań będących przedmiotem konkursu (do oferty można dołączyć odpowiednie rekomendacje lub opinie),
 zgodność projektu z założeniami konkursu,
 posiadanie odpowiednich zasobów lokalowych, sprzętowych i finansowych,
 harmonogram działań w odniesieniu do zadania tzn. realność realizacji zadania w założonych terminach,
 adekwatność i jakość przyjętych metod oraz działań w stosunku do realizacji zadania,
 ogólny i jednostkowy koszt realizacji projektu, w tym wkład własny organizacji oraz udział innych źródeł finansowania (przez wkład własny organizacji rozumie się wkład finansowy oraz wkład pozafinansowy),
 przejrzystość kalkulacji,
 struktura wydatków,
 efekty realizacji zadania w stosunku do założeń konkursu,
 perspektywa kontynuacji projektu,
 dotychczasowa współpraca organizacji z Gminą Krosno Odrzańskie.
11. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad zespołu konsultacyjnego.
Organizacje, które otrzymają wsparcie na realizację zdania zostaną o tym powiadomione pisemnie. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
12. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem. W razie nieprzewidzianej zmiany budżetu, wysokość przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
13. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta, b) wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
c) żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-27 10:20:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-27 10:20:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Maryniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-27 10:20:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

        Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 21/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 58 z dnia 20 maja 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-20 13:44:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-20 13:44:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-20 13:44:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 20/2009 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr : 51/09., 52/09 z dnia 8 maja .2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-13 09:49:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-13 09:49:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-13 09:49:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 19/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 49 z dnia 08 maja 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-12 07:33:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-12 07:33:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-12 07:33:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

        Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 16/2009, 17/2009, 18/2009 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr :38/09 z dnia 16 kwietnia 2009 r., 45/09., 46/09 z dnia 4 maja .2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-05 15:03:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-05 15:04:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-05 15:04:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 15/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniem Nr 42 z dnia 21 kwietnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-23 08:26:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-23 08:27:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-23 08:27:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13754 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 1//09, 12/2009, 13/2009, 14/2009 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr :32/09 z dnia 6.04.2009 r., 35/09, 36/09 i 37/09 z dnia 7.04.2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-09 12:45:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-09 12:46:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-09 12:46:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13721 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcze nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 r. nr 261 poz. 2603-jednolity tekst z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń został wywieszony wykaz nr 10 /09 i 11/09 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz., przeznaczonych do sprzedaży objętych Zarządzeniami Nr 28, 29, 30, 31 z dnia
02 kwietnia 2009 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-03 14:17:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-03 14:17:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-03 14:17:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13612 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wyniki konkursu ofert - kultura i ochrona zdrowia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy w 2009 roku, ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Nr XXVII/199/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009.
I. OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA:
Organizacja różnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe.
L.p.
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1.Parafia Rzymsko-Katolicka Radnica nr 21, 66-600 Krosno Odrz. XIII Święto młodzieży – poszukajmy radości życia bez nałogów
9.000,00
2.ZHP Zielona Góra, ul. Westerplatte 27 Sprawności dla wytrwałych
16.095,00
3.Szkoła Podstawowa Nowiny Wielkie ul. Wiejska 26, Witnica Organizacja 14 – dniowego obozu rekreacyjno – wypoczynkowego pod namiotami z profilaktyką uzależnień dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy alkoholowe
43.920,00
4. Klub Łuczniczy ,,Sagittarius’’ ul. Poznańska 42 A, Krosno Odrz. Organizacja wypoczynku dla dzieci – letni obór łuczników z Krosna Odrzańskiego w Blossin
3.200,00
5. Parafialny Odział Akcji Katolickiej, Krosno Odrz.
Kolonia letnia dla dzieci ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Krośnie Odrzańskim przy Parafii św. Jadwigi Śląskiej
6.750,00
 
Festyny, imprezy z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprezy rekreacyjno – sportowe, wykłady, prelekcje mające na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi.
L.p
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1.
Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży, Zielona Góra
Ścieżkami po zdrowie przez ruch i twórczość
1.928.00
2. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży, Zielona Góra
Rzeźba i obraz alternatywą dla młodych
2.000.00
3. Lubuskie Stowarzyszenie Aktywizacji Młodzieży, Zielona Góra
Niech tradycją się stanie nasze aktywne działanie
 2.000,00
4. Wojskowy Oddział PTTK, Krosno Odrz.
Wycieczka autokarowo-rowerowa
360.00
5. Wojskowy Oddział PTTK, Krosno Odrz.
Autokarowa podróż krajoznawczo-turystyczna
720.00
6. Wojskowy Oddział PTTK, Krosno Odrz.
Wycieczka autokarowa
280.00
7. Wojskowy Oddział PTTK, Krosno Odrz. XXV Wielokonkurencyjne zawody Turystyczne „Jesień 2009”
 800,00
 8. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Krosno Odrz.
Krośnieńskie święto rowerów
2.000,00
 
 II. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI:
Organizacja imprez upamiętniających 50-lecie TMZK
L.p
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Krosno Odrz.
Organizacja imprez upamiętniających 50 lecie TMZK
 9.000,00
Wsparcie Działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
L.p
Nazwa oferenta
 Nazwa zadania
Kwota dotacji
1. Krośnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku, Krosno Odrz.Wsparcie działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku
6.500,00
Plener Malarsko-Rzeźbiarski
 L.p
Nazwa oferenta
Nazwa zadania
Kwota dotacji
1. Towarzystwo Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Krosno Odrz. Organizacja pleneru malarsko – rzeźbiarskiego „Morsko 2009”
 3.000,00
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-27 15:05:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-27 15:06:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aneta Maryniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-27 15:06:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego

Stosownie do art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz .U.z 2004 r. Nr 261, poz.2603 –jednolity tekst) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrz .ul. Parkowa nr 1 na tablicach ogłoszeń zostały wywieszone wykazy nr 9/2009 nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno Odrz. przeznaczonych do zbycia objętych zarządzeniem nr 107/ 07 z dnia 26 czerwca 2007 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-24 12:58:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-24 12:58:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-24 12:58:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji