ˆ

Wydział Finansowy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Finansowy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-08-09 09:20:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

Skarbnik Gminy: Ilona Ogiba - tel. 68 4109 720, pokój nr 17
Naczelnik Wydziału: Anna Halicka - tel. 68 4109 721, pokój nr 21
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, kasa.
 
Pracownicy:
 • Joanna Niedzielska - tel. 68 4109 736, kasa urzędu,
 • Weronika Waszkiewicz - tel. 68 4109 725, pokój nr 22,
 • Wanda Kulka - tel. 68 4109 734, pokój nr 18,
 • Lidia Rauba - tel. 68 4109 726, pokój nr 23,
 • Agnieszka Augustyniak - tel. 68 4109 723, pokój nr 20,
 • Agnieszka Wolanin - tel. 68 4109 738, pokój nr 19
 • Karolina Cepielik - tel. 68 4109 728, pokój nr 24,
 • Anna Bohatkiewicz - tel. 68 4109 729, pokój nr 24,
 • Anna Kudełka - tel. 68 4109 727, pokój nr 23,
 • Grzegorz Szurgot - tel. 68 4109 735, pokój nr 18,
 • Kamila Korman - tel. 68 4109 738, pokój nr 19.

Zadania wydziału:

Do zadań Wydziału Finansowego należy:
1) prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy i urzędu;
2) przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu gminy oraz podjęcia uchwały
w sprawie absolutorium dla burmistrza;
3) udzielanie burmistrzowi pomocy w wykonywaniu budżetu gminy;
4) czuwanie nad zachowaniem równowagi budżetowej oraz odpowiednich relacji pomiędzy realizacją dochodów i wydatków budżetowych przy uwzględnieniu odpowiedniej rytmiczności;
5) prowadzenie ewidencji i spraw związanych z udzielonymi i otrzymanymi pożyczkami, kredytami, poręczeniami i gwarancjami;
6) kontrola wydatkowania środków finansowych przyznanych z budżetu gminy w jednostkach organizacyjnych;
7) prowadzenie księgowości dochodów i wydatków budżetowych gminy i obsługiwanych przez urząd jednostek organizacyjnych;
8) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
9) prowadzenie finansowej sprawozdawczości  budżetowej i pozabudżetowej;
10) przyjmowanie sprawozdań budżetowych od jednostek organizacyjnych, ich kontrola
i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej gminnych jednostek oświatowych;
12) przygotowywanie propozycji projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych dotyczących w szczególności:
a) podatku od nieruchomości,
b) podatku rolnego,
c) podatku leśnego,
d) podatku od środków transportowych,
e) opłaty od posiadania psów;
13) dokonywanie wymiaru podatków i prowadzenie księgowości podatkowej w zakresie podatków
i opłat stanowiących dochód gminy;
14) prowadzenie ewidencji podatników podatków w oparciu o deklaracje, informacje podatkowe, ewidencję gruntów oraz inne dokumenty;
15) prowadzenie rejestru decyzji podatkowych;
16) prowadzenie spraw z zakresu udzielanych ulg w zapłacie podatków i opłat lokalnych tj. umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty oraz przygotowywanie decyzji w tych sprawach;
17) prowadzenie ewidencji wniosków podatników o zastosowanie ulg i zwolnień ustawowych
w podatku rolnym;
18) prowadzenie windykacji zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych na rzecz gminy  (wystawianie upomnień oraz tytułów wykonawczych, kierowanie spraw na drogę sądową);
19) kontrola podatników na terenie gminy z zakresu podatków i opłat należnych gminie;
20) prowadzenie rachunkowości w zakresie niepodatkowych dochodów gminy;
21) prowadzenie ewidencji wpłat i windykacji należności z tytułu:
a) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
b) przeniesienia prawa własności gruntów komunalnych na rzecz osób fizycznych,
c) opłat za najem i dzierżawę nieruchomości gminnych,
d) sprzedaży mienia gminy,
e) opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
f) grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych i prawnych z wyłączeniem mandatów wystawianych przez Straż Miejską;
22) rozliczanie dochodów z tytułu opłaty targowej i innych dochodów gminy pobieranych w drodze inkasa;
23) prowadzenie ewidencji wniosków z tytułu umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty spłaty  należności niepodatkowych podlegających windykacji, przygotowywanie rozstrzygnięć w tych sprawach oraz opracowywanie sprawozdań;
24) wydawanie zaświadczeń o nie zaleganiu z płatnościami;
25) wydawanie zaświadczeń w oparciu o akta podatkowe;
26) prowadzenie spraw płacowych i ubezpieczeniowych pracowników urzędu oraz osób wykonujących prace na podstawie umów cywilno – prawnych w tym:
a) sporządzanie list płac,
b) prowadzenie dokumentacji zasiłków płatnych z ZUS,
c) sporządzanie wszystkich dokumentów rozliczeniowych wymaganych przez ZUS,
d) sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym w zakresie podatku
od osób fizycznych, sporządzanie dokumentów PIT;
e) sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń i potrąceń z wynagrodzeń;
27) sporządzanie sprawozdań z funduszu płac;
28) naliczanie ryczałtów za korzystanie przez pracowników urzędu z prywatnych samochodów
do celów służbowych;
29) sporządzanie list diet radnych i sołtysów;
30) prowadzenie obsługi finansowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
31) prowadzenie obsługi finansowej Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
32) prowadzenie w ramach budżetu gminy obsługi finansowej jednostek pomocniczych gminy
i Funduszu Sołeckiego w tym coroczne przygotowywanie informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwo;
33) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym wszystkich rachunków, faktur, delegacji służbowych;
34) przygotowywanie dokumentów do dokonywania przelewów;
35) rozliczanie zaliczek pobranych przez pracowników na zakup materiałów, paliwa, usług;
36) prowadzenie rozliczeń publiczno – prawnych (w szczególności: podatek VAT, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz PFRON), sporządzanie i przesyłanie deklaracji do odpowiednich instytucji;
37) prowadzenie ewidencji sprzedaży VAT;
38) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych oraz tabel amortyzacji środków trwałych;
39) obsługa kasowa gminy i urzędu oraz obsługiwanych przez urząd jednostek organizacyjnych;
40) prowadzenie kasy fiskalnej urzędu.
41) współpraca z Urzędem Skarbowym, sądami i komornikami w zakresie prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej;
42) naliczanie, pobieranie i ewidencjonowanie opłaty skarbowej oraz stosowanie w praktyce ustawy
o opłacie skarbowej;
43) koordynowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu, poprzez pełnienie funkcji jednostki współpracującej
z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w Ministerstwie Finansów, a w szczególności opracowanie instrukcji postępowania w przypadkach wskazanych w ustawie;
44) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla przedsiębiorców, współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie udzielania tej pomocy;
45) przygotowywanie dokumentacji i projektów decyzji w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Gierczyński Data wytworzenia informacji: 2005-08-09 09:20:56
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Gierczyński Data wprowadzenia do BIP 2005-08-09 09:20:56
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2005-08-09 09:21:43
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2017-10-26 10:09:15
Artykuł był wyświetlony: 5988 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu