ˆ

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-08-09 09:30:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Naczelnik: Jolanta Adułło-Hoffmann tel. (68) 4109 780, pokój nr 9 (Budynek B)
Lokalizacja wydziału: budynek B, pokoje: 8, 9, 10.
 
Pracownicy:
 • Aneta Maryniec -tel. 68 4109 782, pokój nr 10,
 • Agnieszka Kaczoruk -tel. 68 4109 783, pokój nr 10,
 • Marzena Grabowska - tel. 68 4109 781, pokój nr 10
 • Elżbieta Siwik - tel. 68 4109 787, pokój nr 10
 • Beata Nowak - tel. 68 4109 732, pokój nr 8
 • Małgorzata Kozakiewicz - tel. 68 4109 733, pokój nr 8
 • Danuta Czarnota - tel. 68 4109 730, pokój nr 8
 • Gabriela Stasiorowska - tel. 68 4109 731, pokój nr 8
Zadania wydziału:
 
Do zadań Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu należy:
1. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę w
    zakresie przestrzegania przepisów dotyczących:
a) prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej, kadrowej i archiwalnej,
b) organizacji pracy,
c) bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i uczniów.
2.  Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez gminę funkcji organu prowadzącego    
     przedszkoli i szkół podstawowych, a w szczególności:
a) zapewnienie warunków działania,
b) ustalenie potrzeb w zakresie remontów i zadań inwestycyjnych,
c) zapewnienie obsługi organizacyjnej,
d) pomoc w realizacji innych zadań statutowych.
3.  Prowadzenie ewidencji i kontroli spełnienia obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą
     na terenie gminy.
 1. Zapewnienie warunków działania szkół i przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki.
 2. Zapewnienie warunków do realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka
  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 3. Ustalenie sieci publicznych przedszkoli, szkół podstawowych  oraz granic obwodów szkół podstawowych.
 4. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją szkół i placówek oraz łączeniem w zespół i rozwiązywaniem zespołów, a także tworzenie filii szkół i przedszkoli.
 5. Przygotowywanie opinii dla osób prawnych i fizycznych w sprawie zakładania żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół niepublicznych.
 6. Wydawanie zezwoleń lub odmowy na prowadzenie żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne.
 7. Prowadzenie rejestru niepublicznych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół.
 8. Opracowywanie zasad odpłatności za pobyt dzieci w żłobku i przedszkolu.
 9. Prowadzenie oświatowych baz danych w zakresie zadań organu prowadzącego.
 10. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych statystycznych w zakresie edukacji.
 11. Prowadzenie rejestru pieczęci urzędowych szkół i placówek.
 12. Przygotowywanie we współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych do zatwierdzenia przez organ prowadzący rocznych projektów organizacji przedszkoli i szkół podstawowych na nowy rok szkolny oraz aneksów do tych projektów.
 13. Analiza wykorzystania środków finansowych przekazanych placówkom oświatowym.
 14. Wydawanie decyzji w sprawie przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 15. Dokonywanie oceny pracy dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych.
 16. Zbieranie i przetwarzanie informacji dotyczących stanu realizacji zadań oświatowych w gminie za poprzedni rok szkolny, w tym o efektach kształcenia na każdym etapie szkolnej edukacji oraz przygotowywanie sprawozdania końcowego z realizacji zadań.
 17. Nadzór nad prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym na nauczyciela mianowanego w szkołach i przedszkolach.
 18. Prowadzenie spraw związanych z ubieganiem się nauczycieli o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, prowadzenie rejestru wydanych zaświadczeń o zdaniu egzaminu i rejestru wydanych aktów nadania stopnia awansu zawodowego.
 19. Opiniowanie przeniesienia nauczyciela mianowanego do pracy w innej szkole lub placówce.
 20. Wydawanie decyzji o uzupełnieniu etatu przez nauczyciela.
 21. Opiniowanie i przygotowywanie dokumentów dotyczących wyrażania stanowiska dot. Obniżki nauczycielowi obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na wniosek dyrektora placówki.
 22. Rejestracja umów zleceń, umów o dzieło z placówek oświatowych.
 23. Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników szkół i przedszkoli.
 24. Organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowiska dyrektorów nadzorowanych placówek.
 25. Opracowywanie projektu regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagradzania w placówkach oświatowych.
 26. Współpraca z dyrektorami placówek oświatowych w zakresie ustalania regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych.
 27. Negocjowanie projektów układów zbiorowych pracy dla pracowników placówek oświatowych nie będących nauczycielami.
 28. Współpraca ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie w sprawie opiniowania
  i uzgadniania regulaminu wynagradzania nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, przyznawania nagród dla pracowników oświaty, zwolnień pracowników oświaty.
 29. Prowadzenie spraw i przygotowywanie dokumentów związanych z nadaniem odznaczeń oraz nagród pracownikom oświaty.
 30. Prowadzenie archiwum byłych pracowników szkół i przedszkoli.
 31. Organizowanie szkoleń i narad z dyrektorami placówek oświatowych.
 32. Koordynowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów oraz przygotowywanie sprawozdań z doskonalenia.
 33. Prowadzenie sprawozdawczości oraz wykonywanie zadań związanych z ustawą o systemie informacji oświatowej.
 34. Organizowanie dowozów uczniów do szkół i dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem przewozów szkolnych.
 35. Organizowanie dowozów uczniów niepełnosprawnych do szkół.
 36. Prowadzenie spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 37. Koordynowanie spraw dotyczących działalności młodzieżowej rady miejskiej.
 38. Organizowanie gminnych obchodów dnia edukacji narodowej.
 39. Prowadzenie współpracy szkół i placówek w ramach programów unijnych i rządowych.
 40. Współpraca z organizacjami pozarządowymi wynikająca z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ze szczególnym uwzględnieniem zlecania zadań publicznych związanych z działalnością merytoryczną wydziału.
 41. Przygotowywanie i realizacja programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.
 42. Opiniowanie wniosków o dotacje dla organizacji pozarządowych.
 43. Nadzorowanie pod względem merytorycznym i kontrolowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przez organizacje pozarządowe.
 44. Zwrot kosztów dotacji udzielonej na uczniów uczęszczających do niepublicznych placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych gmin a zamieszkałych na terenie gminy krosno odrzańskie.
 45. Opracowywanie i analiza planów strategicznych dotyczących lokalnego systemu oświaty.
 46. Współpraca z nadrzędnymi instytucjami w dziedzinie oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej w celu realizacji zadań i programów o zasięgu regionalnym bądź ogólnopolskim.
 47. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie organizowania, prowadzenia i upowszechniania kultury, uzgadnianie kierunków i form realizacji wspólnych przedsięwzięć.
 48. Nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych gminy działających w zakresie: kultury, sportu, opieki społecznej, świadczenia pomocy osobom w trudnej sytuacji (ośrodka sportu i rekreacji, warsztatów terapii zajęciowych, biblioteki publicznej miasta i gminy, ośrodka pomocy społecznej, centrum artystyczno – kulturalnego „zamek”) w zakresie ich zadań statutowych.
 49. Gromadzenie i przechowywanie aktualnych statutów, regulaminów i innej dokumentacji stanowiącej o organizacji jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez wydział.
 50. Prowadzenie rejestru instytucji kultury.
 51. Koordynacja prac i obsługa działalności rady ds. Kultury w przypadku jej powołania.
 52. Rozliczanie zwrotu kosztów przejazdu do specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych dzieci i opiekunów z terenu gminy.
 53. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia i współdziałanie w tym zakresie z innymi podmiotami i jednostkami.
 54. Coroczne sprawdzanie osiągnięcia średniego poziomu wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego nauczycieli.
 55. Obsługa w zakresie finansowo – księgowym, administracyjnym, organizacyjnym i kadrowym jednostek oświatowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Krośno Odrzańskie w ramach Centrum Usług Wspólnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Gierczyński Data wytworzenia informacji: 2005-08-09 09:30:52
Osoba, która odpowiada za treść: Dawid Gierczyński Data wprowadzenia do BIP 2005-08-09 09:30:52
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2005-08-09 09:31:35
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 09:46:47
Artykuł był wyświetlony: 5741 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu