ˆ

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2005-08-09 10:15:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich USCiSO
adres e-mail: 
Kierownik USC - Naczelnik Wydziału: Mirosław Kossowski, tel. 68 4109 750, pokój nr 4a.
Lokalizacja wydziału: budynek A, pokoje: 2, 2a, 4, 4a.
 
Pracownicy:
 • • Agnieszka Haręża - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 751, pokój nr 4, 
  • Dariusz Sawicki - Z-ca Kierownika USC, tel. 68 4109 752, pokój nr 4, 
  • Agnieszka Szurgot - tel. 68 4109 754, pokój nr 2 (ewidencja ludności, ABI), 
  • Renata Czekalska - tel. 68 4109 753, pokój nr 2 (dowody osobiste),
 • Stanisław Trocki - tel. 68 4109 756, pokój nr 2a (sprawy OSP)
  • Marek Pukanty - tel. 68 4109 755, pokój nr 2a (zarządzanie kryzysowe, sprawy obronności),
 •  

godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek od 8:00 do 15:30
wtorek - czwartek od 8:00 do 14:30
piątek od 8:00 do 13:30

Zadania wydziału:
Do zadań Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich należą:
1) prowadzenie rejestru mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy oraz ewidencji komputerowej i ich aktualizacja na podstawie zgłoszeń meldunkowych;
2) wydawanie dowodów osobistych;
3) udzielanie informacji adresowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych;
4) przyjmowanie zgłoszeń na pobyt stały i czasowy oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie;
5) współpraca z organami Policji w zakresie spraw meldunkowych;
6) współpraca z innymi organami i instytucjami w zakresie aktualizacji zapisów w dokumentach ewidencyjnych ludności;
7) przyjmowanie zgłoszeń zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy cudzoziemców;
8) prowadzenie rejestru wyborców;
9) wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
10) sporządzanie spisów wyborców oraz udział w organizacji wyborów powszechnych oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych;
11) bieżąca aktualizacja rejestru wyborców, wydawanie decyzji  o wpisaniu lub skreśleniu z rejestru wyborców;
12) zawiadamianie o zmianie stanu cywilnego, zmianie imion i nazwisk oraz zmianie obywatelstwa odpowiednich organów i instytucji;
13) przekazywanie odpowiednich danych, celem nadania numeru ewidencyjnego;
14) wydawanie poświadczeń zamieszkania na żądanie stron zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) współpraca w zakresie sporządzania wypisów z ewidencji ludności z jednostkami szkolnictwa, służby zdrowia, organów wojskowych, Policji i Straży Miejskiej, opieki społecznej i innymi instytucjami uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów;
16) prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej ruchu ludności;
17) przyjmowanie zawiadomień w sprawach odbycia zgromadzeń;
18) wydawanie decyzji na przeprowadzanie zbiórek publicznych na obszarze gminy  lub jej części;
19) przygotowywanie decyzji zezwalających na organizowanie imprez masowych;
20) współpraca z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie kierowania do pracy osób skazanych na karę ograniczenia wolności z obowiązkiem odpracowania określonej ilości godzin na cel społeczny;
21) realizowanie spraw z zakresu powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności:
a) prowadzenie rejestracji i ewidencji osób podlegających kwalifikacji wojskowej,
b) współudział w prowadzeniu kwalifikacji wojskowej, a w szczególności:
- sporządzanie wykazów osób podlegających kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego,
- wyjaśnianie przyczyn niestawiennictwa do kwalifikacji wojskowej, a w przypadku stwierdzenia niestawiennictwa nieusprawiedliwionego – wnioskowanie o przymusowe doprowadzenie przez Policję lub przygotowanie decyzji o zastosowaniu sankcji przewidzianych prawem,
c) przygotowywanie decyzji nakładających świadczenia na rzecz obrony RP,
d) prowadzenie ewidencji świadczeń na rzecz obrony RP,
e) opracowywanie planów i realizacja szkolenia obronnego pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych,
f) organizowanie akcji kurierskiej,
g) załatwianie spraw związanych z oczyszczaniem terenów z niewypałów wybuchowych i innych przedmiotów niebezpiecznych;
22) organizacyjno - rzeczowe zabezpieczenie realizacji ustawowych zadań Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego;
23) dokonywanie oceny stanu przygotowania obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań;
24) gospodarowanie sprzętem obrony cywilnej, nadzorowanie i kontrola stanu budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych obrony cywilnej;
25) przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (SWO);
26) organizacja formacji obrony cywilnej i utrzymanie ich w stanie gotowości do działania;
27) organizowanie i prowadzenie szkolenia formacji obrony cywilnej, a także szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
28) organizowanie współdziałania w koordynowaniu akcjami ratunkowymi, w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej;
29) przygotowanie ewakuacji ludności z terenów zagrożonych oraz koordynowanie tych działań;
30) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji i eksploatacji sprzętu przeciwpowodziowego oraz środków obrony cywilnej;
31) prowadzenie pomocniczej ewidencji środków trwałych i wyposażenia będącego w posiadaniu ochotniczych straży pożarnych, wyposażenia magazynu obrony cywilnej i magazynu przeciwpowodziowego;
32) podejmowanie działań w zakresie popularyzacji obrony cywilnej;
33) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem, wyszkoleniem i zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych;
34) wykonywanie innych zadań wynikających z poleceń i wytycznych burmistrza, jako Szefa Obrony Cywilnej Gminy oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubuskiego;
35) prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych;
36) nadzór i koordynacja spraw związanych z ochroną danych osobowych w urzędzie w tym wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji;
37) Urząd Stanu Cywilnego wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określone
w prawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksie rodzinnym i opiekuńczym, a w szczególności:
a) dokonywanie  rejestracji stanu cywilnego osób w formie aktów: urodzenia, małżeństwa i zgonu, sporządzanych w księgach stanu cywilnego,
b) przyjmowanie oświadczeń:
- o wstąpieniu w związek małżeński w lokalu Urzędu Stanu Cywilnego,
- o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
- od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
- o uznaniu ojcostwa,
- o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
- o zmianie imienia dziecka,
- o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez mężczyznę, kobietę i dzieci;
c) sporządzanie protokołów:
- zgłoszenia urodzenia dziecka,
- zawarcia małżeństwa poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego,
d) wpisywanie w formie wzmianek marginesowych i przypisków informacji o zmianach w stanie cywilnym osób, a dotyczących:
- małżeństwa rodziców dziecka, po sporządzeniu aktu,
- sądowego zaprzeczenia ojcostwa,
- sądowego ustalenia ojcostwa,
- przysposobienia dziecka,
- wyroku sądowego o rozwiązaniu lub unieważnieniu małżeństwa,
- sądowego sprostowania aktu stanu cywilnego,
- unieważnienia aktu stanu cywilnego,
- decyzji administracyjnych innych urzędów (zmiana nazwiska, imienia, itp.),
- informacji o zawarciu małżeństwa, jego rozwiązaniu lub unieważnieniu,
- informacji o zgonie,
e) załatwianie spraw w zakresie:
- wpisywania aktów zagranicznych do polskich ksiąg stanu cywilnego,
- prostowania, uzupełniania, odtworzenia treści, ustalenia treści aktu stanu cywilnego,
f) wydawanie zezwoleń:
- na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu o którym mowa w art. 4 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
g) wydawanie decyzji w zakresie:
- zmiany imion i nazwisk na podstawie ustawy o zmianie imienia i nazwiska,
h)  wydawanie zaświadczeń w sprawach:
- stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, na podstawie art. 41. Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego (ślub konkordatowy),
- o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą,
- o niefigurowaniu aktu w księdze, o braku księgi stanu cywilnego oraz o treści wpisów w akcie lub o ich braku,
- innych zaświadczeń związanych z rejestracją stanu cywilnego,
i) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
j) przekazywanie stosownych dokumentów na żądanie sądów, polskich placówek dyplomatycznych oraz uprawnionych instytucji i stron,
k) przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, prowadzenie
do nich skorowidzów,
l) przekazywanie ksiąg 100-letnich wraz z aktami zbiorowymi i skorowidzami do Archiwum Państwowego,
m) organizowanie uroczystości jubileuszowych (100 rocznica urodzin i 50-lecie pożycia  małżeńskiego);
38) prowadzenie spraw o wymeldowaniu „z urzędu” osób, które opuściły miejsce stałego pobytu z pominięciem obowiązku wymeldowania się;
39) koordynowanie spraw związanych z przeprowadzaniem wyborów ławników do sądów powszechnych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Dawid Gierczyński Data wytworzenia informacji: 2005-08-09 10:15:15
Osoba, która odpowiada za treść: Wioletta Pobiedzińska Data wprowadzenia do BIP 2005-08-09 10:15:15
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2005-08-09 10:15:31
Osoba, która zmieniła informację: Dawid Gierczyński Data ostatniej zmiany: 2018-07-05 10:28:28
Artykuł był wyświetlony: 8378 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu