ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

nabór na stanowisko Informatyka

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-11-08 15:33:24 przez Wioletta Pobiedzińska

Akapit nr - brak tytułu

 O-II.2110.8.2012                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 2012-11-08


                                                                        Burmistrz Krosna Odrzańskiego
                                                     informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
                                                     na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym
                                                                    Urzędu Miasta w Krośnie OdrzańskimI. Miejsce zatrudnienia
   Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
   ul. Parkowa 1
   66-600 Krosno Odrzańskie
   
II. Forma zatrudnienia: –  zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy
                                              tj. 0,5 etatu, na stanowisku urzędniczym.

III. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:

A. Wymagania niezbędne. Kandydatem może być osoba, która:
1. Spełnia wymagania określone art. 6 ust. 1 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
4. Posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku informatyka lub pokrewne.
5. Posiada min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe, w tym 1 rok w administracji samorządowej (preferowane osoby z doświadczeniem w pracy w urzędach gmin/miast) na stanowisku informatyka.

B. Wymagania dodatkowe:
1. Znajomość zagadnień związanych z opisanym poniżej zakresem zadań wykonywanych na stanowisku informatyka w Wydziale Organizacyjnym.
2. Znajomość programów funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego, znajomość programów do tworzenia i obróbki grafiki oraz programowania.
3. Znajomość języka angielskiego w stopniu min. komunikatywnym.
4. Znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o samorządzie gminnym, postępowania administracyjnego, ustawy prawo zamówień publicznych
5. Staranność, samodzielność, obowiązkowość, zdolność planowania pracy.
6. Prawo jazdy kat. B
 
 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw dotyczących zastosowania komputerów i systemów informatycznych w Urzędzie.
2. Prowadzenie, aktualizacja i unowocześnianie strony internetowej Urzędu Miasta.
3. Realizacja zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej w szczególności prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej oraz współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie przekazywania informacji do BIP.
4. Dbałość o bezawaryjne funkcjonowanie wyposażenia komputerowego i telekomunikacyjnego w Urzędzie Miasta oraz jego konserwacja.
5. Wdrażanie oprogramowania sprzętu komputerowego oraz organizowanie jego napraw w serwisach gwarancyjnych i pogwarancyjnych.
6. Zarządzanie aplikacjami użytkowymi w ramach systemu Linux i innych systemów użytkowanych przez Urząd Miasta, w tym:
a) Gminny Rejestr Odpadów,
b) Pomoc Materialna dla Uczniów,
c) System Informacji Prawnej Lex,
d) EGB – Ewidencja Gruntów i Budynków,
e) SIO – System Informacji Oświatowej,
f) Ewidencja Ludności – TECHNIKA,
g) ZMOKU – Zintegrowany Moduł Obsługi Końcowego Użytkownika – do obsługi obszarów z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz aktów stanu cywilnego,
h) PB_USC – system rejestracji aktów stanu cywilnego,
i) mienie gminne,
j) Karty Kontowe – księgowość podatkowa i windykacja,
k) SFINX – Podatki – LINUX,
l) e- Mandat,
m) IntelliCAD – oprogramowanie do wspierania projektowania,
n) Legislator – edytor aktów prawnych,
o) aplikacje ogólnoużytkowe w ramach pakietów biurowych OFFICE.
7. Sporządzanie wymaganych kopii zapasowych systemów informatycznych.
8. Instalacja nowych aplikacji, ich utrzymanie, aktualizacja, instruktaż.
9. Bieżąca analiza możliwości dofinansowania rozwoju informatycznego w Urzędzie Miasta.
10. Bieżące administrowanie programu do elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta.
11. Prowadzenie spraw związanych z systemem alarmowym w Urzędzie Miasta.
12. Administrowanie intranetem – systemem komunikacji wewnętrznej Urzędu Miasta.
13. Współpraca przy tworzeniu prezentacji multimedialnych Gminy Krosno Odrzańskie oraz opieka nad sprzętem multimedialnym Urzędu (projektor, system nagłośnieniowy w Sali 1000-lecia i inne).
14. Konserwacja i sprawowanie dozoru technicznego nad urządzeniami kserograficznymi w Urzędzie Miasta.
15. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w systemach informatycznych.
16. Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie.
17. Prowadzenie wymaganej dokumentacji dla procedur wynikających z prawa zamówień publicznych w odniesieniu
do zakupów i zamówień dokonywanych na stanowisku pracy.
V. Warunki pracy na stanowisku: stanowisko administracyjno – biurowe.
VI. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%;

VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
4. Kserokopia dowodu osobistego.
5. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom lub zaświadczenie ukończenia studiów wyższych – potwierdzona przez kandydata za zgodność z oryginałem.
6. Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje (zaświadczenia o szkoleniach – potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
7. Dokumenty potwierdzające staż pracy (kserokopie świadectw pracy – potwierdzone przez kandydata
za zgodność z oryginałem, zaświadczenie o zatrudnieniu)
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.
List motywacyjny, CV, wymagane oświadczenia powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata do zatrudnienia. Oferty zawierające nie podpisane dokumenty i oświadczenia nie będą rozpatrywane.
 
VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 19 listopada 2012 r.
O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko informatyka w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) oraz Regulaminem postępowania przy naborze pracowników na wolne stanowiska urzędnicze, wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim oraz wolne stanowiska kierowników gminnych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych wprowadzonym Zarządzeniem nr 10/11 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 15 marca 2011 r.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 tekst jednolity ze zm.) oraz ustawą z 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatem jest Pani Agnieszka Czarnolewska – Sekretarz Gminy,
Telefon kontaktowy: 68 4109 705
 

                                                                                                             Burmistrz Krosna Odrzańskiego
        
                                                                                                                              Marek Cebula
 
 
« powrót do poprzedniej strony