ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia o naborze

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja ogłoszona dnia 2008-03-13 08:51:10 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Krosno Odrzańskie, 2008.03.13

O.II-1110/6/08

Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Urząd Stanu Cywilnego.I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę

III. Wymagania od kandydatów związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:

1. Spełnia wymagania określone w art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych.
2. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne.
4. Posiada wykształcenie wyższe.
5. Posiada co najmniej trzyletni staż pracy.

B. Wymagania dodatkowe.

1.Znajomość obsługi komputera.
2.Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
3.Umiejętność pracy w zespole.
4.Obiektywizm, bezstronność, kreatywność, obowiązkowość.
5.Rzetelność, dokładność, umiejętność zachowania dyskrecji, komunikatywność.IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004., Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.).
2.Utrzymanie w stałej aktualności wszystkich dokumentów związanych z obronnością.
3.Prowadzenie spraw związanych z nakładaniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony (prowadzenie ewidencji świadczeń).
4.Organizowanie szkoleń obronnych z kierownikami komórek organizacyjnych Urzędu.
5.Nadzór nad realizacją przedsięwzięć obronnych w Urzędzie, przedsiębiorstwach i jednostkach organizacyjnych podległych Burmistrzowi
6.Organizacyjno - rzeczowe zabezpieczenie potrzeb w realizacji przedsięwzięć Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
7.Przygotowywanie planów działalności w zakresie realizacji zadań i funkcjonowania formacji obrony cywilnej.
8.Przygotowywanie projektów aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza w zakresie obrony Cywilnej.
9.Prowadzenie kancelarii tajnej
V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub uwierzytelniona kopia).
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym
stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w ramach procedury naboru nie podlegają zwrotowi. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie naboru zakwalifikują się do dalszego etapu, zostaną umieszczone w protokole i będą stanowiły załącznik do protokołu z przeprowadzonego naboru. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowane osoby.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1.Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 26.03.2008. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2.Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i USC w Krośnie Odrzańskim”.


Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowe.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-03-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-03-13 08:51:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-03-13 08:51:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-03-13 08:51:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony