ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-11-23 12:12:24 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-11-23

 

                              

O. V – 341/1/09

 

 

 

               OGŁOSZENIE

               O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

1.      Nazwa i adres Zamawiającego

 

Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:

<e-mail>

,

 

2.      Określenie trybu zamówienia

 

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w rozporządzeniu na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), na:

 

                                  „Zakup i dostawę materiałów biurowych
                                  do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

 

3.      Strona internetowa, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia

 

http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/przetargi/ogłoszenia o przetargach.

 

Informacje dodatkowe

·        Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać osobiście
w siedzibie Zamawiającego, budynek A, w Biurze Obsługi Interesantów lub po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania na adres: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

·        Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 402478-2009 rok wydania – 2009.

 

4.      Określenie przedmiotu, wielkość zamówienia i informacja o ofertach częściowych

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Główny przedmiot zamówienia:

CPV:  30192000-1 – Wyroby biurowe

 

Dodatkowy przedmiot zamówienia:

CPV – 22600000-6 – Tusz- 25 szt.

CPV – 22816100-4 – Bloczki notatkowe- 85 szt.

CPV – 22816100-4 – Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki- 25 op.

CPV – 22851000-0 – Skoroszyty- 255 op.

CPV – 22990000-6 – Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodzaju papier lub tektura w rodzaju używanych do celów graficznych- 52 op.

CPV – 24910000-6 – Kleje- 80 szt.

CPV – 30125110-5 – Toner do drukarek laserowych/ faksów- 235 szt./ 50 szt.

CPV – 30141200-1 – Kalkulatory biurkowe- 8 szt.

CPV – 30145100-8 – Rolki do kalkulatorów- 130 szt.

CPV – 30192100-2 – Gumki- 35 szt.

CPV – 30192111-2 – Poduszki z tuszem- 8 szt.

CPV – 30192121-5 – Długopisy kulkowe- 30 op.

CPV – 30192130-1 – Ołówki- 80 szt.

CPV – 30192133-2 – Temperówki do ołówków-10 szt.

CPV – 30192160-0 – Korektory- 125 szt. 

CPV – 30192300-4 – Taśmy barwiące- 15 szt.

CPV – 30192800-9 – Etykiety samoprzylepne- 2 op.

CPV – 30192930-9 – Korektory w piórze- 55 szt.

CPV – 30197100-7 – Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie- 38 op.

CPV – 30197220-4 – Spinacze do papieru- 30 op.

CPV – 30197320-5 – Zszywacze- 8 szt.

CPV – 30197321-2 – Usuwacz zszywek- 8 szt.

CPV – 30197330-8 – Dziurkacze- 8 szt.

CPV – 30197644-2 – Papier kserograficzny- 1015 szt.

CVP – 30199100-1 – Kalka; papier samokopiujący; zestawy powielające oraz papier bez kalki- 106 op.

CVP – 30199130-0 – Kalka  inna niż maszynowa- 6 op.

CVP – 30199230-1 – Koperty- 75 kartonów

CVP – 30199300-3 – Papier wytłaczany lub perforowany- 50 op.

CVP – 30199500-5 – Segregatory; pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby- 560 szt.

CVP – 30199720-3 – Papier listowy-50 op.

CVP – 30234000-8 – Nośniki do przechowywania- 80 szt.

CVP – 30234300-1 – Płyty kompaktowe (CD)- 70 szt.

CVP – 30237320-8 – Dyskietki- 10 op.

CVP – 30237430-2 – Markery- 200 szt.

CVP – 39241200-5 – Nożyczki- 10 szt.

CVP – 39292500-0 – Linijki- 12 szt.

CVP – 39541130-6 – Sznurek- 10 szt.

 

Wielkość zamówienia:

Toner do drukarki HP LJ 1320 zastępczy – 45 szt.,

Toner do drukarki HP LJ 1300 zastępczy – 30 szt.,

Toner do drukarki HP LJ 3050 zastępczy – 40 szt.,

Rolka papierowa do maszynek liczących – 130 szt.,

Papier ksero A4 biały – 1000 ryz,

Papier ksero A3 biały – 15 ryz,

Segregator tekturowy A4/70 kolor z szyną – 280 szt.,

Skoroszyt przeźroczysty z wąsem PCV (1 op. – 10 szt.) – 80 op.,

Obwoluta do dokumentów (1op. – 100 szt.) – 100 op.,

Koperta przestrzenna S-DS.-200 – 250 szt.,

Korektor w długopisie – 55 szt.,

Klej w sztyfcie 15 gram – 80 szt.,

Ołówek techniczny drewniany HB – 80 szt.,

Marker fluorescencyjny – 100 szt.,

Długopis cienkopiszący z zatyczką (1 op. – 20 szt.) – 30 op.;

 

Szczegółowe określenie i wielkość przedmiotu zamówienia został zamieszczony w załączniku nr 2  SIWZ.

 

Informacja o ofertach częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655z późn. zm.) w stosunku do żadnej z części zamówienia.

 

5.      Informacja o ofertach wariantowych

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) publicznych w stosunku do żadnej z części zamówienia.

 

6.      Termin wykonania zamówienia

 

Od 1 stycznia 2010 roku

do 31 grudnia 2010 roku.

 

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

W postępowaniu mogą uczestniczyć wykonawcy którzy:

a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

b)     posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d)     nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.),

e)     złożą ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków

Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń załączonych do SIWZ, a także oryginalnych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów – zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę.

 

8.      Informacja na temat wadium

 

Nie dotyczy 

9.      Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%

 

10.  Miejsce i termin składania ofert

 

Miejsce składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, budynek A (hol), Biuro Obsługi Interesanta lub przesyłając drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie.

 

Termin składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 04.12.2009 r. o godzinie 11:00.

 

Informacja dodatkowa

Osoba uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Anna Mikołajczyk, tel. (0-68) 3835017, wew. 521 w godz. 9.00 –14.00.

 

11. Termin związania z ofertą

 

Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.

 

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Nie dotyczy

 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

 

Nie dotyczy

 

14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

 

Nie dotyczy

 

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

 

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.


 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony