ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-12-09 15:21:25

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 19 GRUDNIA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXVII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9:00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
  • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
  • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
  1) BUDŻETU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE NA ROK 2009:
     a) przedstawienie przez Burmistrza projektu uchwały budżetowej,
     b) odczytanie opinii poszczególnych komisji Rady Miejskiej,
     c) odczytanie opinii Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w sprawie całego projektu budżetu,
     d) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
     e) dyskusja nad projektem budżetu,
     f) głosowanie nad uchwałą budżetową.
  2) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2009 rok,
  3) Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009,
  4) ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie,
  5) wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,
  6) wyrażenia zgody na zawarcie i przedłużenie umów dzierżawy gruntów,
  7) zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady na 2009 r.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan       

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2008-12-09 15:21:25
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2008-12-09 15:21:25
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-12-09 15:22:18
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-12-09 15:22:18
Artykuł był wyświetlony: 7010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-18 12:10:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 28 LISTOPADA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXVI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9:00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
  • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
  • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
  b) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
  c) w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej,
  d) w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór,
  e) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,
  f) w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych Gminy Krosno Odrzańskie,
  g) w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
  h) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2009 r.
  i) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Krosno Odrzańskie, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krosno Odrzańskie.
 7. Przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 9. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2008-11-18 12:10:39
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2008-11-18 12:10:39
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:11:34
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-11-18 12:11:34
Artykuł był wyświetlony: 7025 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-11-18 12:02:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 19 LISTOPADA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 15. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

  a) w sprawie wyrażenia woli zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu, na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,

  b) w sprawie wyrażenia woli uchwalenia środków finansowych w budżecie Gminy na rok 2009 na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Łochowice” współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
 3. Zamknięcie sesji.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Agnieszka Kupska Data wytworzenia informacji: 2008-11-18 12:02:51
Osoba, która odpowiada za treść: Agnieszka Kupska Data wprowadzenia do BIP 2008-11-18 12:02:51
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-11-18 12:05:39
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-11-18 12:05:39
Artykuł był wyświetlony: 7029 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-21 11:10:27

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 30 PAŹDZIERNIKA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :
 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
  • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
  • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
  • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych.
 7. Informacja Burmistrza dotycząca oświadczeń majątkowych pracowników podlegających obowiązkowi złożenia oświadczenia.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  a) w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok,
  b) w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zniesienie nazwy gajówki Bronkówek,
  c) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obszaru położonego w obrębie Marcinowic,
  d) w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim,
  e) w sprawie zorganizowania wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej prowadzonych szkół i przedszkoli,
  f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie i przedłużenie umów dzierżawy gruntów.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Sprawy różne.
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan         
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-10-21 11:10:27
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-10-21 11:10:27
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-10-21 11:10:54
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-10-21 11:10:54
Artykuł był wyświetlony: 7010 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>PRZY ULICY PARKOWEJ 1<br></P></B>

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-10-10 13:24:46

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ XXIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 14:00

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim.
3. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-10-10 13:24:46
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-10-10 13:24:46
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-10-10 13:36:37
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-10-10 13:36:37
Artykuł był wyświetlony: 6825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 19 WRZEŚNIA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-09-12 13:36:56

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ XXII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM
 ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10:00
OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji.
2. Ślubowanie Radnego.
3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
   • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
   • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej, 
   • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Krosno Odrzańskie za I półrocze 2008 r.
8. Rozpatrzenie projektów uchwał:
   a) w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Rady Miejskiej,
   b) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   c) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   d) w sprawie zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na 2008 rok,
   e) w sprawie zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych długoterminowych ze środków Banku Ochrony Środowiska S.A. oddział w Poznaniu, na dofinansowanie zadań inwestycyjnych,
   f) w sprawie zasad udzielania oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrzańskie dla parafii Rzymsko – Katolickiej w Krośnie Odrzańskim pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej oraz dla parafii Rzymsko – Katolickiej w Osiecznicy pod wezwaniem Apostołów Piotra i Pawła na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościele pod wezwaniem św. Andrzeja w Krośnie Odrzańskim i w Kościele we wsi Czetowice.
   g) w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim,
   h) w sprawie „Programu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w Gminie Krosno Odrzańskie”,
   i) zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim,
   j) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości,
   k) w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości,
   l) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Nowy Raduszec”,
   m) w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Brzózka”,
   n) w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim Nr I/01/08 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
   o) zmieniające uchwałę w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej,
9. Rozpatrzenie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej.
10. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
12. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-09-12 13:36:56
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-09-12 13:36:56
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-09-12 13:43:30
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-09-12 13:43:30
Artykuł był wyświetlony: 6838 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-06-20 15:23:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

O G Ł O S Z E N I E

W DNIU 27 CZERWCA 2008 r.

W SALI 1000 - LECIA URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

PRZY ULICY PARKOWA 1

ODBĘDZIE SIĘ XXI SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 9. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE


PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji.

2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
 • Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, 
 • Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
 • Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

1) w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008,

2) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców na terenie Gminy Krosno Odrzańskie,

3) w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,

4) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości,

5) zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007 - 2011,

6) w sprawie zamiaru dokonania przekształcenia Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim,

7) dotycząca porozumienia w sprawie wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie,

8) dotycząca porozumienia w sprawie wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim,

9) w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej,

10) w sprawie nadania statutu Młodzieżowej Radzie Miejskiej,

11) w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,

12) w sprawie nadania nazwy placowi położonemu w Krośnie Odrzańskim,

13) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza,

14) w sprawie Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007 - 2013,

15) w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krosno Odrzańskie,

16) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Radnica,

17) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Czetowice,

18) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Osiecznica,

19) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Łochowice,

20) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Bielów,

21) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Wężyska,

22) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Szklarka Radnicka,

23) w sprawie zatwierdzenia - Planu Odnowy Miejscowości Chyże.

7. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

9. Sprawy różne.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Mariusz Grycan

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-06-20 15:23:44
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-06-20 15:23:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2008-06-20 15:24:28
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2008-06-20 15:24:28
Artykuł był wyświetlony: 6923 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 30 KWIETNIA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-04-22 13:34:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XX SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Ocena wykonania budżetu za rok 2007
1) Wprowadzenie
2) wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
4) dyskusja
5) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za rok 2007.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmian budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008
2) zamiaru dokonania przekształcenia Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim
3) ustanowienia użytku ekologicznego
4) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Krosno Odrzańskie w sprawie nadania nazwy placowi położonemu na działce nr 628/21 w Krośnie Odrzańskim
5) wygaśnięcia mandatu radnego.
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Rafał Gwiazdowski Data wytworzenia informacji: 2008-04-22 13:34:55
Osoba, która odpowiada za treść: Rafał Gwiazdowski Data wprowadzenia do BIP 2008-04-22 13:34:55
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2008-04-22 13:58:18
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2008-04-22 13:58:18
Artykuł był wyświetlony: 6806 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 31 MARCA 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-03-21 11:47:51

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008,
2) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Krosno Odrzańskie,
3) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Armii Czerwonej w obrębie Łochowice.
7. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.”
8. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-03-21 11:47:51
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-03-21 11:47:51
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2008-03-21 11:49:05
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2008-03-21 11:49:05
Artykuł był wyświetlony: 6829 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

<b><P ALIGN=CENTER><FONT COLOR="blue"> O G Ł O S Z E N I E<br>W DNIU 20 LUTEGO 2008 r.<br>W SALI 1000 – LECIA<br>URZĘDU MIASTA W KROŚNIE ODRZAŃSKIM<br>UL. PARKOWA 1</font></p></B>

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2008-02-13 09:42:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

ODBĘDZIE SIĘ

XVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

ROZPOCZĘCIE SESJI O GODZ. 10. 00

OBRADY SESJI SĄ OTWARTE

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :1. Otwarcie sesji.
2. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdania z działalności międzysesyjnej stałych Komisji Rady Miejskiej:
• Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
• Porządku Publicznego i Infrastruktury Komunalnej,
• Edukacji, Sportu i Spraw Społecznych.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Informacja na temat przewidywanego przebiegu i terminu realizacji inwestycji związanej z budową obwodnicy Krosna Odrzańskiego.
7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
1) nadania imienia Szkole Podstawowej w Osiecznicy,
2) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krosno Odrzańskie,
3) powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim,
4) utworzenia Lubuskiego Związku Gmin,
5) przyjęcia od Powiatu Krośnieńskiego zadań powiatowej Biblioteki Publicznej,
6) ustalenia zasad korzystania ze stołówki i wysokości opłaty za posiłki w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie,
7) ustalenia rodzaju świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
8) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
9) zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2008 rok.
8. Podjęcie apelu w sprawie przywrócenia przez PKP Przewozy Regionalne Sp. z o. o. – Lubuski Zakład Przewozów Regionalnych w Zielonej Górze pociągu pasażerskiego relacji Zielona Góra – Rzepin.
9. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji Rady Miejskiej.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Sprawy różne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2008-02-13 09:42:15
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2008-02-13 09:42:15
Wprowadził informację do BIP: Rafał Gwiazdowski Data udostępnienia informacji: 2008-02-13 09:43:34
Osoba, która zmieniła informację: Rafał Gwiazdowski Data ostatniej zmiany: 2008-02-13 09:43:34
Artykuł był wyświetlony: 6739 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu