ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyjaśnienia „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie” „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie” Wyjaśnienia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 5 października 2009 r.

IR.IX-340/1-1/2009
 Dotyczy: postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn:
 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie”
 
Wyjaśnienia
 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Informujemy, iż w związku z wniesionymi pytaniami do przedmiaru robót i prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedstawia poniżej treść wniosku o wyjaśnienie, zapytań wraz udzielonymi wyjaśnieniami:
Pytanie 1. W pozycji 106 kosztorysu budowlanego nie dodano pozycji skrzydeł drzwiowych poddasza.
Odpowiedź na pytanie nr 1 Prawidłowy obmiar brzmi jak w załączonym przedmiarze stolarki w poz. 106. Prawidłowe wyrażenia obmiaru dla poz. nr 106, 107, 108, 109,110 są następujące:
 Poz.106 -parter: [DW3 - 6x0,9x2,07]+[DW7-0,9x2,07]+[DW8-0,8x2,0]+[DW5-0,9*2,07]=16,56 -poddasze: [DW3-2x0,9x2,07]+[DW6-4x0,8x2,07]+[DW10-3x0,8x2,07]+[DW9 -0,9x2,07x4]=22,77; Razem - 39,33
Poz. 107 -piwnice: 0,9x1,90x3=5,13 -parter: [4x1,05x2,25]+[0,95x2,07]+[1,45x2,25]=14,68 -poddasze: 0,95x2,07=,97; Razem - 21,78
Poz. 108 -piwnica: DW11 -0,9x1,9x3=5,13 -parter: [DW4 -4x1,0x2,2]+[DW5 -0,9x2,0]+[DW1 -1,4x2,2]=13,68 -poddasze: DW9 -0,9x2,0=1,80; Razem - 20,61
Poz. 109. -drzwi przesuwne: 2,2x2,2=4,84
Poz. 110 [DW12 -0,9x2,0]+[DW2 - 4x2,20x1,0]=11,70
 W załączeniu - poprawiony przedmiar stolarki.
Pytanie 2. Ponadto suma powierzchni drzwi wewnętrznych płytowych ujętych w kosztorysie poz. 106, 108, 109 nie zgadza się z suma powierzchni podanych w zestawieniu stolarki - rysunek nr 9 - drzwi DW3 do D11.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Prawidłowe zestawienie obmiarów w załączonym przedmiarze dotyczącym stolarki drzwiowej w poz. 106-110 i załączonym poprawionym rysunku zestawienia drzwi.
Pytanie 3. W zestawieniu stolarki nie występują drzwi przesuwne - pozycja kosztorysowa 109, proszę wyjaśnić jakie drzwi należy przyjąć do wyceny.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Należy przyjąć drzwi przesuwne wg poprawionego obmiaru poz. 109 i załączonym poprawionym rysunku zestawienia drzwi.
Pytanie 4. W poz. 110 przedmiaru robót przyjęto 11,7 m2 - 5 szt. drzwi p.poż. Wg. zestawienia stolarki takich drzwi powinno być: Dw2- 7 szt; DW12 - 1 szt., razem 17,20 m2 - 8 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Drzwi o odporności ogniowej pokazano na załączonych poprawionych zestawieniach stolarki jako DW2 - 4 szt. i DW 12 - 1 szt..
Pytanie 5. W przedmiarze nie ujęto montażu okien O8 typu „wole oczko” - 7 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 5 Poprawiony przedmiar w poz. 103 zawiera obmiar dla okna O8.
Pytanie 6. W przedmiarze poz. 232 występuje 14,1 m balustrady podjazdu- wg. rzutu rys. 12 powinno być 16,7 m.
Odpowiedź na pytanie nr 6 Przyjąć należy obmiar 16,7 mb.
Pytanie 7. Poz. 101 kosztorysu budowlanego: Montaż okien na parterze oraz na poddaszu - 1,2x 1,9 szt. 6 jednak w zestawieniu stolarki okiennej wymiany okien na poddaszu się różnią - okno O6 1,2x1,2 m, szt.6. W zestawieniu stolarki wysokość okna O6 na poddaszu to 1,2 m, a w kosztorysie jest 1,9 m. Który wymiar okna O6 przyjąć ?
Odpowiedź na pytanie nr 7 Okno O6 ma wymiar 1,2 x 1,2 m kosztorysować należy wg poz. 103 -poddasze; a nie wg poz. 101 (zmieniła się powierzchnia okna)
Powinno być:
Poz. 101. - parter: [1,2x1,9x7]+[1,4x2,4x4]+[1,4x1,9]=32,06
Poz. 103.
-piwnica: [0,88x0,9x6]
-parter: [0,5x1,0]+[0,8x1,2x3]+[klatka schodowa O7 -0,75x1,0]
-poddasze:[1,2x1,2x6]+[okno wole oko O5-7x0,9x0,6]
Pytanie 8. Poz. 103 kosztorysu budowlanego; Montaż okien w piwnicy i na parterze. W zestawieniu stolarki okiennej, okien O5 w piwnicy o wymiarach 0,88x0,9m jest 6 szt., w kosztorysie tych samych okien jest 5 szt. W zestawieniu stolarki okien O5 jest szt. 6, a w kosztorysie 5szt. Ile sztuk okna O5 należy przyjąć ?
Odpowiedź na pytanie nr 8
Ilość okien O5 - 6 szt.
Pytanie 9. Poz. 105 kosztorysu budowlanego: obróbka ościeży W zestawieniu stolarki wysokość okna O6 na poddaszu to 1,2 m, a w kosztorysie jest 1,9 m. Który wymiar okna O6 przyjąć ? W zestawieniu stolarki okien O5 jest szt. 6, a w kosztorysie 5szt. Ile sztuk okna O5 należy przyjąć ?
Odpowiedź na pytanie nr 9 Należy przyjąć wymiar okna 1,2x1,2 m, Ilość okien O5 - 6 szt.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ, a zakres i charakter udzielonych odpowiedzi na zapytania do przedmiaru robót oraz termin udzielenia odpowiedzi wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.
 Zamawiający zawiadamia o zmianie terminu składania i otwarcia ofert w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych:
• termin składania ofert – do godz. 12-tej dnia 16 października 2009 roku,
• termin otwarcia ofert - godz. 12:30, dnia 16 października 2009r.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-05 15:16:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-05 15:20:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5129 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 5 października 2009r.

IR.IX-340/1-4/2009
Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.
 Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie
Zawiadomienie
 o przedłużeniu terminu składania ofert
 Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Krosno Odrzańskie zawiadamia wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania:
 „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie”
 o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 16 października 2009r. do godz. 12:00.
 
 W związku powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w treści A - Instrukcja dla Oferentów, zmienia się: a/ ust. 12. Kwota i termin wniesienia wadium., punkt 12.1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 16 października 2009 r. do godz. 12:00 do wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 2,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 b/ ust. 13. Termin związania z ofertą, punkt 13.1 otrzymuje brzmienie: Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia 16 października 2009 r. ;
 c/ ust. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 15.1 otrzymuje brzmienie: Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. 14.4. niniejszej Specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, – hol budynku A – Biuro Obsługi Interesanta, do dnia 16 października 2009 roku do godz. 12:00.”
d/ ust. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 15.4 otrzymuje brzmienie: Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 w Krośnie Odrzańskim, Salka 1000-lecia, w dniu 16 października 2009 r. o godz. 12:30.”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu [BZP Nr 147-2009 z dnia 03-09-2009 po zmianie w BZP Nr 321879 z dnia 17.09.2009r.] zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 05.10.2009r. Numer ogłoszenia: 346212-2009.
Przewodniczący Komisji Przetargowej
 Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-10-05 15:00:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-10-05 15:00:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Krosno Odrzańskie, 2009.09.24
INFORMACJA
            Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Krosno Odrzańskie, jako zamawiający usługę publiczną, polegającą na najmie urządzenia rejestrującego wykroczenia, przekazuje informację o złożonym w dniu 21.09.2009 r. przez firmę P.W. Rameb, 41-200 Sosnowiec ul. Mirosławskiego 3, protestu do treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie wzywa się wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-25 11:53:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-25 11:56:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5157 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-17 13:31:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5313 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert - przebudowa świetlicy wiejskiej Chyże

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 17 września 2009r.
IR.IX-340/1/2009

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie zadania pn.
Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie

Zawiadomienie
o przedłużeniu terminu składania ofert

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Gmina Krosno Odrzańskie zawiadamia wszystkich wykonawców uczestniczących w postępowaniu przetargowym na wykonanie zadania:
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie”

o przedłużeniu terminu składania ofert do dnia 9 października 2009r. do godz. 12:00.

W związku powyższym Zamawiający dokonuje następujących zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w treści A - Instrukcja dla Oferentów, zmienia się:
a/ ust. 12. Kwota i termin wniesienia wadium., punkt 12.1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia
9 października 2009 r. do godz. 12:00 do wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), zgodnie z art. 45 ust. 2,3,4 ustawy Prawo zamówień publicznych;
b/ ust. 13. Termin związania z ofertą, punkt 13.1 otrzymuje brzmienie:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia 9 października 2009 r. ;
c/ ust. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 15.1 otrzymuje brzmienie:
Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w pkt. 14.4. niniejszej Specyfikacji, należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, – hol budynku A – Biuro Obsługi Interesanta, do dnia 9 października 2009 roku do godz. 12:00.”
e/ ust. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 15.4 otrzymuje brzmienie:
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu KOMISJI PRZETARGOWEJ, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, w budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 w Krośnie Odrzańskim, Salka 1000-lecia,
w dniu 9 października 2009 r. o godz. 12:30.”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu [ BZP Nr 147-2009 z dnia 03-09-2009] zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.09.2009r.
Numer ogłoszenia: 321870-2009.


Przewodniczący Komisji Przetargowej

Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-17 13:24:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-17 13:30:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5122 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7040/37/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Numer ogłoszenia BZP: 306698 - 2009; data zamieszczenia: 7.09.2009
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest remont betonem asfaltowym 1400 m2 wewnętrznej drogi gminnej we wsi Retno. Szczegółowy zakres robót określono w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do ogłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.a
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. PZP
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia 5 listopad 2009 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki:
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a)podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia ( rodzajem ) tj. budowy nawierzchni drogowych z betonu asfaltowego – co najmniej 1400 m2 każde zamówienie. b). kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów)
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi. W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne. Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu. Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców. Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach
Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty następujące dokumenty: Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji : 1.formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.) 2.kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z ) 3.oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z ) 4.aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 5.wypełnić druk - doświadczenie zawodowe - tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3 realizacje za ostatnie 5 lat ), (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z ) 6.kserokopia uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do OIIB 7.wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podanym zakresem wykonywanych czynności ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5) – PODWYKONAWCOM NIE MOŻNA POWIERZYĆ WYKONANIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 8. podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ
9. Informację na temat wadium
Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2009 roku , o godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje: - zamiaru zawarcia umowy ramowej, - zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
 
BURMISTRZ
 
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-07 08:55:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-07 09:02:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Numer ogłoszenia BZP: 147593 - 2009; data zamieszczenia: 04.09.2009
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
   1. Najem urządzenia do rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie i innych wykroczeń w ruchu drogowym, będących w zakresie uprawnień nadanych Strażom Miejskim/Gminnym.
   2. Udostepnienie licencji na używanie specjalistycznego oprogramowania do przetwarzania zarejestrowanych przez fotoradar zdjęć i wspomagania postępowania mandatowego
   3. asysta techniczna w czasie dokonywania pomiarów;
   4. asysta informatyczna w czasie obsługi specjalistycznego oprogramowania.
  1.2 W zakresie parametrów techniczno – eksploatacyjnych fotoradar musi spełniać następujące warunki:
    1. Zakres pomiarowy od 30 do 240 km/h wraz z możliwością pomiaru na dystansie do 800 metrów.
    2. Zakres temperatur pracy od -10°C do +50°C.
    3. Urządzenie mobilne przystosowane do zainstalowania w dowolnym pojeździe bez potrzeby dokonywania zmian konstrukcyjnych i dodatkowych badań, bez potrzeby wykonywania legalizacji pojazdu.
    4. Przystosowane do prowadzenia pomiarów z pobocza drogi (kąt pomiaru do 10 stopni), podczas postoju pojazdu oraz podczas jazdy samochodem dokonującym kontroli wykroczeń, umożliwiające wykonywanie zdjęć w niekorzystnych warunkach pogodowych - deszcz, śnieg.
    5. Urządzenie powinno być przystosowane do zasilania z gniazda wtykowego w samochodzie lub być wyposażone we własne niezależne źródło zasilania (czas pracy ciągłej nie krótszy niż 8 godz.).
    6. W przypadku zastosowania akumulatora, musi być możliwość doładowywania w trakcie pracy silnika pojazdu.
    7. Urządzenie powinno posiadać możliwość odtworzenia na miejscu lub w innym czasie zdjęcia kierowcy / sprawcy zarejestrowanego wykroczenia w ruchu drogowym.
    8. Pomiar z rozróżnieniem kierunku ruchu pojazdów (pojazdy odjeżdżające i nadjeżdżające).
    9. Rejestracja wykroczenia w postaci zdjęcia cyfrowego: a. obraz min. czarno – biały w technice cyfrowej z czytelnym numerem rejestracyjnym pojazdu i wizerunkiem  kierowcy b. kamera o cyfrowym zapisie zdjęć, umożliwiająca wykonywanie rejestracji przez szybę pojazdu
    10. Prezentowanie na zdjęciu (lub na wydruku zdjęcia) informacji identyfikujących wykonany pomiar.
    11. Umożliwienie przenoszenia zarejestrowanego materiału do komputera (na stanowisko komputerowe wraz z odpowiednim oprogramowaniem) celem obróbki danych i wydruku zdjęć.
    12. Urządzenie musi umożliwiać rejestrację innych wykroczeń w ruchu drogowym, będących w zakresie uprawnień nadanych Strażom Miejskim/Gminnym.
  1.3. Specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania zarejestrowanych zdjęć musi zapewnić:
    1. wszystkie komendy oraz opisy programu muszą być w języku polskim;
    2.program musi posiadać możliwość obróbki zdjęć w sposób pozwalający na ich dalsze wykorzystanie w postępowaniu mandatowym;
    3. program musi posiadać funkcję automatycznego przygotowywania listy zapytań o dane osobowe zarejestrowanych pojazdów zintegrowanego z interfejsem wymiany danych SI CEPIK poprzez łącze internetowe;
    4. program musi posiadać możliwość przygotowania i nadzorowania korespondencji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania mandatowego w stosunku do wykroczeń zarejestrowanych przez urządzenie fotoradarowe.
    5. program musi posiadać możliwość zapamiętania w bazie danych wszystkich informacji dot. zarejestrowanych wykroczeń
    6. program musi posiadać moduł pozwalający nadawać uprawnienia do korzystania z określonych funkcji programu w zależności od nadanych uprawnień (tzw. moduł administratora);
    7. program musi posiadać moduł pozwalający na generowanie zestawień dotyczących: -listy zarejestrowanych i wprowadzonych do bazy danych zdarzeń; -listy wystawionych mandatów; -listy opłaconych i nieopłaconych mandatów oraz udzielonych pouczeń;
    8. program musi dawać możliwość pracy w sieci na dwóch stanowiskach
 1.4. W ramach asysty technicznej Wykonawca musi zapewnić:
    1. udostępnić pojazd służący do transportu urządzenia do rejestracji wykroczeń
    2. zagwarantować obecność przedstawiciela Wykonawcy oraz umożliwić obecność przedstawiciela Zamawiającego w trakcie procesu rejestracji wykroczeń.
    3. przeprowadzić szkolenia Strażników Miejskich w zakresie obsługi technicznej urządzenia samoczynnie rejestrującego przekraczanie dozwolonej prędkości
    4. diagnostykę oraz serwis w zakresie technicznych problemów eksploatacyjnych.
 1.5. W ramach asysty informatycznej Wykonawca musi zapewnić:
    1. świadczenie usług doradczych w zakresie rozwoju infrastruktury komputerowej;
    2. zgranie za pomocą pamięci przenośnej na autoryzowane stanowisko komputerowe wykroczeń zarejestrowanych przez urządzenie do rejestracji wykroczeń;
    3. wydrukowanie zdjęcia wraz ze znacznikiem czasu;
    4. wykonanie czynności technicznych związanych z kopertowaniem wystawionych wezwań;
    5. sporządzenie karty PRD 5/1;
    6. wykonanie czynności związanych z archiwizacją dokumentacji;
    7. bieżącą pomoc w zakresie wykorzystania właściwości dostarczonego programu w ramach upoważnienia wystawionego przez Zamawiającego.
    8. inne czynności niezbędne dla właściwego wykorzystania specjalistycznego oprogramowania.
    9. do realizacji powyższych zadań należy stworzyć pełen etat pracowniczy z przeznaczeniem do pracy w pełnym wymiarze godzin na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
4.a Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
12 miesięcy od daty podpisania umowy
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
   1. Wykonawca musi spełniać warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 24 ust. 1 i 2 i w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2.Potencjał kadrowy: Wykonawca musi dysponować min. 2 osobami do realizacji przedmiotu zamówienia.
   3. Doświadczenie zawodowe: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał lub wykonuje należycie co najmniej pięć usług polegających na dzierżawie systemu pomiaru prędkości pojazdów zgodnie z przedmiotem zamówienia opisanym w rozdziale I pkt I SIWZ, w tym trzy trwające przez okres co najmniej 12 miesięcy.
   4. Ocena spełniania warunków udziału, w postępowaniu, przez Wykonawców zostanie dokonana według kryterium spełnia/nie spełnia.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :
   1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
   3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności.
    4. Wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (np. referencje od poprzednich Zamawiających).
9. Informację na temat wadium
Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta Termin składania ofert upływa dnia 29 września 2009 roku , o godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje: - zamiaru zawarcia umowy ramowej, - zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
 
 
BURMISTRZ
 
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-04 09:21:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-04 09:24:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:39:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5202 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IX-340/1/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz.1655 z 2007r. z późniejszymi zmianami] na wykonanie zadania pn:
„Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie”
1. ZAMAWIAJĄCY GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE Siedziba Zamawiającego: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22,
1.1. Ogólny adres internetowy zamawiającego: http:// www.krosnoodrzanskie.pl; e-mail:
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chyże gmina Krosno Odrzańskie”
2.2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
2.3. Lokalizacja robót budowlanych – miejscowość Chyże nr 38, działka nr 14, gmina Krosno Odrzańskie, powiat krośnieński, województwo lubuskie.
2.4 Ogłoszenie dotyczy – zamówienia publicznego.
2.5. Informacja na temat umowy ramowej – nie dotyczy
2.6. Określenie przedmiotu zamówienia : Wykonanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej z adaptacją poddasza na użytkowe. Budynek całorocznego użytkowania, z przystosowanym parterem dla osób niepełnosprawnych. Dane techniczne przebudowywanego budynku: - powierzchnia użytkowa cz. nadziemnej - 289,60 m2, - powierzchnia zabudowy - 210,00 m2, - kubatura budynku - 1676,00 m3. Budynek wyposażony w instalacje wod-kan, elektryczne, ogrzewanie elektryczne, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, instalacje p.poż i hydranty wewnętrzne. Elementy zagospodarowania terenu - ogrodzenie o długości 90,0 m z bramą i furtką, chodniki, place i droga dojazdowa o powierzchni łącznej 424,74 m2 , plac zabaw z wyposażeniem o powierzchni 100 m2. Elementy uzbrojenia terenu - przebudowa przyłączy wod-kan, budowa oświetlenia terenu - 3 latarnie.
2.7. Wspólny słownik zamówień [CPV]: 45 26 27 00-8; 45 11 12 91-4.
2.8. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - NIE
2.9. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – NIE
3. Termin wykonania zamówienia – 13 miesięcy licząc od daty podpisania umowy.
4. Informacja na temat wadium – wymagane wadium w wysokości 20 000,00 zł.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających - nie dotyczy
6. WARUNKI UDZIAŁU
6.1. Opis warunków udziału w postępowaniu : Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy (w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki:
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności [art. 22 ust.1 pkt.1 2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykaże, że dysponuje wykwalifikowana kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, to jest - w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie w zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia - wykonał adaptację budynku o kubaturze min. 1000 m3, 3) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia „spełnia – nie spełnia”.
6.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) Aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualna informacja z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli dotyczy.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6) Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.
7) Wymagane jest wskazanie osoby - kierownika robót, posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem zamówienia. Do wykazu załączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych i kopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego. Jeżeli zakres uprawnień budowlanych osoby wskazanej na funkcję kierownika robót nie obejmuje całości robót, należy wskazać pozostałych kierowników robót.
8) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 i art. 2 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Polisa O.C. Wykonawcy
10) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z placem budowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.
11) Oświadczenie Wykonawcy, o zakresie robót, które wykonawca wykona własnymi siłami i o zakresie robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
7. PROCEDURA
7.1. Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony
7.2. Kryteria oceny ofert - cena - 100%
7.3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna – Nie
8. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
8.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosnoodrzanskie.pl
8.2. Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 2 października 2009 r. o godzinie 12:00. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1 , budynek „A” - hol, w Biurze Obsługi Interesanta.
8.3. Otwarcie ofert nastąpi : dnia 2 października 2009 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek „A” – Sala 1000-lecia.
8.4. Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
9. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.09.2009 r. , Numer ogłoszenia: 147159-2009.
10. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy.
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy.
12. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej - nie dotyczy.
13. Informacje dodatkowe: Dofinansowanie projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”.
14. Uprawniony do kontaktów z oferentami Jolanta Duziak, tel.(0-68) 3835017 wew. 313.
 
Zatwierdzam: Burmistrz Krosna Odrzańskiego Andrzej Chinalski
Krosno Odrzańskie dnia 2009-09-03

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-03 15:00:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-03 15:00:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5151 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Radnica III etap - wyjaśnienia 03-09-2009 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 3.09.2009r.

IR.VIII-340/9/09

Wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

Zamawiający informuje, że wpłynęły pisma z następującymi pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytania
1.W przedmiarze robót budowlanych Dział „STOLARKA” poz. 500, 510, 520,
550 (tu istnieje wyraźny opisowy akcent „PCW”),570, 580 (akcent PCW) stosujecie Państwo pozycje katalogowe z zastosowaniem wyrobów aluminiowych. Proszę skonkretyzować w których pozycjach ma być wyrób PCW, a w których z aluminium. Specyfikacja wykonania i warunków odbioru stanowi o stolarce drzwiowej wewnętrznej z PCW.

2.Poz. poz. 1140,1150,1170, 1220 ATLAS CERMIT jaki? Akrylowy? Czy mineralny
do malowania? Czy mineralny kolorowy? (Specyfikacja tynk mineralny bez
określenia czy do malowania czy kolorowy – domniemam, że kolorowy bo w
kosztorysie brak pozycji „malowanie tynków”.

3.Poz. poz. 1040, 1130 czy balustrady z tych pozycji mają być zgodnie ze Specyfikacją wykonane ze stali kwasoodpornej?

4.Poz. 1190 – brak wielkości obmiaru

5.Poz. 1270 i 1280 – czy to są parapety zewnętrzne?

6.Poz. 1490 i 1500 – czy podbudowa ma się składać z kruszywa łamanego gr. 20 cm i jeszcze beton? Jeśli tak to jak gruby? Wpis w poz. B15 oznacza markę betonu czy
kruszywa.

7. Przedmiary Inwestora wykonywane są programem kosztorysowym WINBUD i Forte, ja natomiast posiadam strxa program ten drukuje w tej samej pozycji w numeracji KNR-W zamiast Waszego KNW. Czy to należy zmienić czy może zostać?

8. Czy oddanie gotowego obiektu dla Inwestora ma być z mediami, np.: sanepid,
strażak itp.?

9. Poz. 1230, 1240 i 1250 również Inwestor drukuje (KNR 0-23 IGM) w strx natomiast drukuje bez IGM – czy to jest powód do wykluczenia z przetargu?

10.Proszę o przesłanie zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej.

Odpowiedzi
Ad.1 Stolarka okienna w budynku ma być z PCW. Pozycje kosztorysowe dotyczące
montażu przyjęto przez analogię.

Ad.2 Należy przyjąć strukturę ATLAS CERMIT kolorowy.

Ad.3 Balustrady mają być ze stali nierdzewnej.

Ad.4 Poz. 1190 należy skreślić, pozostawiając numerację bez zmian.

Ad.5 Poz. 1270 i 1280 – dot. parapetów zewnętrznych.

Ad.6 Podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego gr. 20 cm.

Ad.7 i 9 Kosztorys uproszczony należy wykonać w oparciu o przedmiar robót, wypełniając
kolumny:”cena jednostkowa” i „wartość”. Aby oferty były porównywalne należy na
formularzach identycznych jak załącznik do SIWZ wypełnić ww. kolumny (z dwoma
miejscami po przecinku).

Ad.8 Przed odbiorem należy zawiadomić organy: Inspekcji Ochrony Środowiska,
Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży
Pożarnej o zakończeniu budowy. Ww. organy zajmą stanowisko w sprawie zgodności
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

Ad 10 Zestawienie stolarki zawiera projekt wykonawczy stanowiący załącznik do SIWZ.


UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-03 13:28:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-03 13:28:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Radnica III etap - wyjaśnienia 31-08-2009

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 31.08.2009r.

IR.VIII-340/9/09

Wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

Zamawiający informuje, że wpłynęło pismo z następującym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Pytanie
Treść SIWZ:
PKT.10,
(…)
Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 8.09.2009r. do wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 złotych (słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 zł).
1.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)pieniądzu,
b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c)gwarancjach bankowych,
d)gwarancjach ubezpieczeniowych,
e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty. Kopie dokumentów dot. wadium – poświadczone za zgodność z oryginałem należy zszyć trwale z ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium – Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33.
Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Proszę o wyjaśnienie jaka treść powinna być przy dopisku określającym wadium, gdyż niezgodna jest z treścią ogłoszenia.

Odpowiedź
Nazwa nadana przedmiotowi zamówienia jest następująca: „Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo - treningową w Radnicy” – III etap roboty wykończeniowe.
Stosowne wyjaśnienia w tej sprawie zostały wprowadzone do BIP-u Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w dniu 26.08.2009r.
Dopisek do wadium winien również mieć ww. treść.


UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-01 09:26:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-01 09:27:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5084 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji