ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w w m. Radnica

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IX-340/2/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane
o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych [t.j. Dz.U. nr 223, poz.1655 z 2007r. ze zmianami]
na wykonanie zadania pn:
„Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica”

1. ZAMAWIAJĄCY
Parafia Rzymsko - Katolicka pw Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
w Radnicy
Siedziba Zamawiającego: 66-600 Krosno Odrzańskie, Radnica 21, woj. lubuskie,
tel. 0–68 383-50-17, fax. 0–68 383-51-22
,
1.1. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania przetargowego:
Gminie Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
zwanej Pełnomocnikiem Zamawiającego, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1.2. adres internetowy Pełnomocnika Zamawiającego:
http:// www.krosnoodrzanskie.pl; e-mail:

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
„Renowacja Cmentarza Parafialnego z XIX w. w miejscowości Radnica”
2.2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
2.3. Lokalizacja robót budowlanych – teren działki nr 255 w miejscowości Radnica, gmina Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie.
2.4 Określenie przedmiotu zamówienia:
- wykonanie ogrodzenia o długości 445,00 mb z paneli stalowych, systemowych o wysokości paneli 153 cm, szerokość paneli 250 cm, na słupkach stalowych oraz bramy i furtki,
- wykonanie głównego ciągu pieszo-jezdnego wraz z wykonaniem placu dla postawienia kontenerów do gromadzenia zanieczyszczeń o powierzchni łącznej 494,75 m2, nawierzchnia z kostki betonowej,
- wykonanie ciągów pieszych między kwaterami o powierzchni 813,40 m2, nawierzchnia z grysu bazaltowego.
2.5. Wspólny słownik zamówień [CPV]: 45 21 54 00-1, 45 34 20 00-6, 45 23 32 22 -2
2.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej - NIE
2.7. czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – NIE

3. Termin wykonania zamówienia – wymagany,
3.1. Data zakończenia - do dnia 30 listopada 2009 roku.
4. Informacja na temat wadium – nie dotyczy.
5. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających - nie dotyczy

6. WARUNKI UDZIAŁU
6.1. Opis warunków udziału w postępowaniu:
Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy (w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki:
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności [art. 22 ust.1 pkt.1
2) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz wykaże, że dysponuje wykwalifikowana kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, to jest - w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o porównywalnym zakresie zamówienia.
3) Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
6.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia „spełnia – nie spełnia”.
6.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2) Aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Aktualna informacja z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - jeżeli dotyczy.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5) Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.6) Sporządzenie i załączenie do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie.
7) Wymagane jest wskazanie osoby - kierownika robót, posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem zamówienia. Do wykazu załączyć kopię posiadanych uprawnień budowlanych i kopie zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.
8) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 i art. 2 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9) Polisa O.C. Wykonawcy
10) Oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z placem budowy, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową.
11) Oświadczenie Wykonawcy, o zakresie robót, które wykonawca wykona własnymi siłami i o zakresie robót, które wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

7. PROCEDURA
7.1. Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony
7.2. Kryteria oceny ofert - cena - 100%
7.3. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna – Nie

8. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
8.1. Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosnoodrzanskie.pl
8.2. Miejsce i termin składania ofert:
Termin składania ofert upływa dnia 25 września 2009 r. o godzinie 12:00.
Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim ul. Parkowa 1, budynek „A” - hol, w Biurze Obsługi Interesanta.
8.3. Otwarcie ofert nastąpi:
dnia 25 września 2009 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1, budynek „A” – Sala 1000-lecia.
8.4. Termin związania z ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem
terminu składania ofert.

9. Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
26.08.2009 r. , Numer ogłoszenia: 294012-2009 i 294094-2009

10. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów - nie dotyczy.
11. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej - nie dotyczy.
12. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej - nie dotyczy.

13. Informacje dodatkowe:
Dofinansowanie projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.Krosno Odrzańskie dnia 2009-08-26


Pełnomocnik Zamawiającego:
Burmistrz Krosna Odrzańskiego
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jolanta Duziak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jolanta Duziak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-26 14:02:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Jolanta Duziak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-26 14:08:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4957 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 24.08.2009r.

IR.VIII-340/9/09
 
 Wyjaśnienia i zmiany do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:
„Budowa remizy i szatni dla sportowców w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”
Zamawiający informuje, że w ogłoszeniu i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się zmianę nazwy przedmiotu zamówienia na następującą:
„Budowa remizy wraz z salą szkoleniowo – treningową w Radnicy” – III etap roboty wykończeniowe.
 
UWAGA! Niniejszą zmianę należy wprowadzić do oferty i załączników a niniejsze wyjaśnienie należy dołączyć do oferty.
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewiecz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewiecz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-24 13:16:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-24 13:18:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5020 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYKONANIE KAROSACJI NADWOZIA POŻARNICZEGO TYPU GCBA (GAŚNICZY, CIĘŻKI, BECZKA, AUTOPOMPA) NA PODWOZIU JELCZ 004 DLA OSP W OSIECZNICY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 20 sierpnia 2009 roku

USCiSO.II-341/4/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail: ,
 2. Określenie trybu zamówienia zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w rozporządzeniu na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742), na: „Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”
 3. Strona internetowa, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/przetargi/ogłoszenia o przetargach. Informacje dodatkowe Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego, budynek A, w pokoju nr 28 lub po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania na adres: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 136845-2009 rok wydania – 2009.
 4. Określenie przedmiotu, wielkość zamówienia i informacja o ofertach częściowych Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie karosacji nadwozia na podwoziu samochodu Jelcz 004, gdzie podwozie należy do OSP w Osiecznicy W zakres prac do wykonania wchodzi:
I. KABINA ZESPOLONA
II. WYKOŃCZENIE KABINY ZESPOLONEJ
III. ZABUDOWA NADWOZIA - ZABUDOWA POŻARNICZA
IV. ZBIORNIK WODY V. AUTOPOMPA
VI. INSTALACJA WODNA - PIANOWA
VII. DZIAŁKO WODNE
VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
IX. LAKIEROWANIE
 X. PRACE UZUPEŁNIAJĄCE PRZY PODWOZIU
Wspólny słownik zamówień:
34 14 42 10 – 3 Wozy strażackie
34 21 00 00 – 2 Nadwozia pojazdów mechanicznych
Wielkość zamówienia:
Wykonanie 1 nadwozia.
Informacja o ofertach częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) w stosunku do żadnej z części zamówienia.
5. Informacja o ofertach wariantowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ustawy Prawo zamówień (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) publicznych w stosunku do żadnej z części zamówienia.
6. Termin wykonania zamówienia Nieprzekraczalny termin zamówienia to 60 dni, licząc od dnia następnego po podpisaniu umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków Warunki udziału w postępowaniu
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnie z wymogami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058),
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058),
e) złożą ofertę zgodną z wymaganiami SIWZ i przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Sposób dokonania oceny spełnienia powyższych warunków Ocena spełniania warunków nastąpi na podstawie przedłożonych i podpisanych oświadczeń załączonych do SIWZ, a także oryginalnych lub poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów – zaświadczeń przedłożonych przez Wykonawcę.
8. Informacja na temat wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) – 100%
10. Miejsce i termin składania ofert Miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, budynek A (hol), Biuro Obsługi Interesanta lub przesyłając drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie. Termin składania ofert Termin składania ofert upływa dnia 01 września 2009 r. o godzinie 11:00. Informacja dodatkowa Osobami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego są: - Agnieszka Haręża – tel. (068) 383 50 17, (068) 383 50 80 wew. 128, pokój 28 w siedzibie Zamawiającego (budynek A), w godz. 9.00 – 14.00, - Aleksander Byliński – tel. (068) 383 50 17, (068) 383 50 80 wew. 202, pokój 2 w siedzibie Zamawiającego (budynek A), w godz. 9.00 – 12.00
11. Termin związania z ofertą Wykonawca jest związany z ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej Nie dotyczy
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów. Nie dotyczy
14. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Nie dotyczy
15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Haręża
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 09:42:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-20 09:48:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4966 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

informacja o proteście firmy MARVEL

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.08.18
INFORMACJA

Na podstawie art. 181 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Gmina Krosno Odrzańskie, jako zamawiający usługę publiczną, polegającą na dowożeniu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r., przekazuje informację o złożonym w dniu 14.08.2009 r. przez firmę MARVEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Budowlańców 3, protestu do treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym oraz zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jednocześnie wzywa się wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu.

Załączniki

  • protest (PDF, 524 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2009-11-13 | Data wytworzenia informacji: 2009-11-13 | protest firmy MARVEL

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-18 13:22:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-18 13:28:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4962 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 17.08.2009r.
IR.VIII-340/9/09

Wyjaśnienia i zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Budowa remizy i szatni dla sportowców w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

Zamawiający informuje, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wprowadza się następujące zmiany:

1. z przedmiaru robót budowlanych należy wykreślić:
  • poz. 1550 – „Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.- piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową”
  • poz. 1560 – „Ogrodzenie firmy HERAS z panelami PALLAS wys. 1,8m z powłoką ocynkowaną z lakierem poliestrowym, ze słupkami ogrodzeniowymi 6x4x200 cm co 251,5 cm”.
2. na str. 12 SIWZ po wyrazach: „z dopiskiem Wadium” winno być: „Budowa remizy i szatni dla sportowców w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

3. na str. 7 SIWZ po wyrazach: „Wspólny Słownik Zamówienia CPV” winno być: 45.00.00.00-7.
4. na str. 10 w p.7.8 po wyrazach: „dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia” wprowadza się zapis: „lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia”.

UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.
Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-17 13:47:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-17 13:47:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 14.08.2009r.
IR.VIII-340/9/09

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
I. ZAMAWIAJĄCY

I.1 Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie
Ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
www.krosnoodrzanskie.pl
e-mail:

I.2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja Samorządowa

II.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Budowa remizy i szatni dla sportowców w Radnicy – III etap roboty wykończeniowe”

II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego w III etapie, tzn. roboty wykończeniowe w remizie i wieża p.poż.
1. stan surowy wieży p.poż.,
2. ścianki działowe w budynku remizy,
3. montaż okien dachowych połaciowych i innych elementów dachu,
4. izolacje i tynki,
5. stolarka okienna i drzwiowa,
6. roboty wykończeniowe ścian i posadzki,
7. elewacje,
8. drogi i place,
9. montaż bramy i furtki,
10. zieleń,
11. przyłącza wod. – kan., gaz.,
12. instalacje wod.-kan.,
13. technologia kotłowni gazowej,
14. instalacje elektryczne,
15. montaż słupów oświetleniowych.

Zamówienie obejmuje ponadto następujące elementy i prace, które oprócz elementów zawartych w przedmiarze powinny być uwzględnione w cenie ofertowej:
a) wszystkie prace geodezyjne związane z wytyczaniem, pomiarami powykonawczymi i dokumentacją powykonawczą całości realizowanego zadania,
b) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót pod względem BHP,
c) prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót,
d) koszt energii elektrycznej i wody.
e) wykonanie podłoża pod zbiornik gazowy zgodnie z wymaganiami dostawcy zbiornika.

Zestawienie wymiarów, powierzchni i kubatury budynku
Długość: 35,00 m
Szerokość: 12,48 m
Wysokość: 10,47 m
Powierzchnia całkowita: 738,0 m2
Kubatura: 3 192,5 m3

Wspólny Słownik Zamówienia:
CPV - 45.00.00.00-7

II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
II.2. Termin wykonania zamówienia: 30.08.2010r.
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacje na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 40.000,00 złotych
III.2 WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone a art.22 ust.1ustawy pzp. Spełnianie warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń wchodzących w skład oferty .
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r.).
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych o porównywanym zakresie z przedmiotem zamówienia, a w szczególności udokumentują, że jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zadanie o porównywalnym zakresie robót z przedmiotem zamówienia, tzn. budynek użyteczności publicznej wykończony pod klucz o kubaturze minimum 3 000,00 m3
d) wykażą, że dysponują wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
e) złożą ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przepisami Prawa zamówień publicznych;
f) Ocena spełniania wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia: „ spełnia – nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Dowód wniesienia Wadium
2. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.
3. Wykonawca, oprócz n/w dokumentów, jest zobowiązany do złożenia podstawowych informacji o sobie, zgodnie z załączonym wzorem.
4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
5. Zaakceptowany wzór umowy – Formularz wzoru umowy.
6. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót [w układzie miesięcznym] - stanowiący załącznik do umowy.
7. Formularz cenowy – wypełniony (kosztorys uproszczony).
8. Kosztorys szczegółowy.
9. Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

b) Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.

c) Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

f) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:


a) doświadczenie zawodowe. Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie (referencje od zamawiających). Wymagane jest wykazanie w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zadanie o porównywalnym zakresie robót z przedmiotem zamówienia, tzn. budynek użyteczności publicznej wykończony pod klucz o kubaturze minimum 3 000,00 m3.
b) Potencjał kadrowy: Wymagane jest wykazanie kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem zamówienia oraz kierowników robót w danej branży tj:
- kierownika robót sanitarnych
- kierownika robót elektrycznych
Do wykazu należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię
zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

c) Zamawiający wymaga oby Oferent przedstawił dokument stwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i przedstawił polisę lub inny dokument ubezpieczenia.


IV. PROCEDURA

IV.1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.2. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Najniższa cena

IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.krosnoodrzanskie.pl/bip/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Wydział Rozwoju, Inwestycji Planowania Przestrzennego
Ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VI.3.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Biuro Obsługi Interesanta, Budynek A Urzędu Miasta
do dnia 8.09.2009 r. do godz. 12:00

Otwarcie ofert nastąpi 8.09.2009 o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego: Sala 1000 – lecia ( parter budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim )

Termin związania ofertą:
okres 30 dni (licząc od terminu składania ofert)

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 14.08.2009 Numer ogłoszenia: 279256-2009
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.3.13 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków UE

Gmina Krosno Odrzańskie ubiega się o dofinansowanie tego zadania ze środków UE.

Podpisał: Z-ca Burmistrza Mirosław Glaz


Załączniki:
1. SIWZ
2. Projekt zagospodarowania
3. Rysunki techniczne
4. Projekt budowlany
5. Projekt wykonawczy
6. Przedmiar robót
7. Opis techniczny
8. Specyfikacja wykonania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-14 12:49:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-14 15:16:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4961 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7041/7-3/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Numer ogłoszenia BZP: 133831 - 2009; data zamieszczenia: 14.08.2009
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej
www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 11-13 Nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm (szara) - 288 m2, Szczegółowy zakres robót określono w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do ogłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.a Zamawiający nie przewiduje zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. PZP
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
26 października 2009 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki :
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a) podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia ( rodzajem ) tj. budowy nawierzchni drogowych z kostki betonowej – co najmniej 300 m2 każde zamówienie. b). kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów)
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi. W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne. Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu. Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców. Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach
Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty następujące dokumenty: Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :
1. formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.)
2. kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z )
3. oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z )
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5. wypełnić druk - doświadczenie zawodowe - tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3 realizacje za ostatnie 5 lat ), (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z )
6. kserokopia uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do OIIB
7. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podanym zakresem wykonywanych czynności ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5) – PODWYKONAWCOM NIE MOŻNA POWIERZYĆ WYKONANIA KONSTRUKCJI SCHODÓW
8. podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ
9. ORYGINAŁ DOWODU WNIESIANIA WADIUM
 
9. Informację na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2.400,00 PLN
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta Termin składania ofert upływa dnia 4 września 2009 roku , o godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje: - zamiaru zawarcia umowy ramowej, - zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
ZASTĘPCA BURMISTRZA
 
mgr Mirosław Glaz
 

Załączniki

  • (RAR, 1.6 MiB) Data ogłoszenia do BIP: 2009-11-13 | Data wytworzenia informacji: 2009-11-13

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-14 08:35:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-14 08:38:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4940 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

odpowiedz na protest

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009.08.06

Znak sprawy: OK.IV.341/2/2009
 
Zamawiający:
Gmina Krosno Odrzańskie
Ul. Parkowa 1
66 – 600 Krosno Odrzańskie
 
Protestujący:
MARVEL POLSKA sp. z o.o.
Ul. Budowlańców 3
66 – 010 Nowogród Bobrzański
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
 
Dotyczy: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009r. do 30.06.2010r.
 
Zamawiający działając na podstawie art. 183 ust. 1, 4 i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223 poz. 1655 z późn. zm), zwaną dalej ustawą Pzp, informuje, że wniesiony protest do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009r. do 30.06.2010r. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, po rozpatrzeniu, postanawia w całości go uwzględnić.
UZASADNIENIE:
W dniu 06 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego wpłynął protest wykonawcy MARVEL POLSKA sp. z.o.o., ul Budowlańców 3, 66 – 010 Nowogród Bobrzański. Protestujący odnosi się do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zarzuca naruszenie postanowień:
1) art. 43 ust. 1 ustawy Pzp, wnosząc jednocześnie o wpisanie w rozdziale XIV SIWZ następującej treści: „Oferty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2009 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 sierpnia 2009 roku o godz. 10.30 w Urzędzie Miasta, Sala 1000-lecia” Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych”.
Zamawiający, rozstrzygając protest, postanowił uwzględnić zarzuty Protestującego w zakresie przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert. Zamawiający dokonuje modyfikacji rozdziału XIV SIWZ, przedłużając termin składania ofert do dnia 14 sierpnia 2009 r. do godziny 10.00 i ich otwarcia do dnia 14 sierpnia do godzin 10.30.
2) art. 7 ust. 1 i art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, wnosząc jednocześnie o modyfikację rozdziału III SIWZ w sposób zgodny z zapisami ustawowymi, w szczególności wykreślenie zapisu „Dworzec PKS” i zamieszczenie informacji, iż Zamawiający zapewnia nieodpłatne korzystanie z przystanków wymienionych w Rozdziale III SIWZ.
Zamawiający rozstrzygając protest postanowił uwzględnić zarzuty Protestującego w zakresie modyfikacji Rozdziału III wykreślając zapis „Dworzec PKS”, a w to miejsce wpisując ul. Słoneczna. Jednocześnie zamawiający informuje, że nie będzie pobierał opłat za korzystanie z przystanków wymienionych w Rozdziale III SIWZ.
 3) art. 7 ust 1 i art. 29 ust. 2 ustawy Pzp, jednocześnie wnosząc o modyfikację treści Rozdziałów XV i XVII pkt 1 SIWZ, załącznika nr 1 pkt 8 i załącznika nr 3 § 3.1. SIWZ w sposób zgodny z zapisami ustawowymi w szczególności zawarcia precyzyjnego zapisu określającego maksymalną dopuszczalną zmianę liczby uczniów na wszystkich liniach łącznie, lub dla każdej linii z osobna.
Zamawiający postanowił uwzględnić zarzuty Protestującego w zakresie modyfikacji Rozdziałów XV i XVII pkt 1 SIWZ, załącznika nr 1 pkt 8 i załącznika nr 3 § 3.1. SIWZ, umieszczając informację, że przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczniów dowożonych w ciągu roku szkolnego na wszystkich liniach łącznie maksymalnie do 10 osób.
POUCZENIE
Od niniejszego rozstrzygnięcia, na podstawie art. 184 ust. 2 ustawy Pzp (protestu) służy odwołanie do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-06 14:30:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-06 14:33:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4929 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

informacja wpłynięciu protestu

Akapit nr 1 - brak tytułu

INFORMACJA

      Na podstawie art. 181 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póżn zm.) Gmina Krosno Odrzańskie informuje o złożeniu w dniu 06.08.2009 r. przez firmę MARVEL POLSKA sp. z o.o., ul. Budowlańców 3, 66 – 010 Nowogród Bobrzański, protestu do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia usługi dotyczącej dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 r. do 30.06.2010 r.
      Jednocześnie Gmina Krosno Odrzańskie, jako zamawiający czynność publiczną, na podstawie art. 180 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż termin składania ofert na wykonanie w/w usługi został przedłużony do dnia 14 sierpnia 2009 roku, godziny 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym dniu, o godz. 10.30. Treść ogłoszenia o zamówieniu i postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które uległy zmianie w wyniku wniesionego przez MARVEL POLSKA Sp. z o.o. w dniu 06.08.2009 r. protestu, są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
      Wzywa się wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu

Załączniki

  • protest (PDF, 524 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2009-11-13 | Data wytworzenia informacji: 2009-11-13 | protest do SIWZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-06 13:54:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aneta Maryniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-06 14:24:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 TERMINIE OD 01.09.2009 DO 30.06.2010.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OK.IV/341/2/2009
 Krosno Odrzańskie, 2009.07.31

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
– usłudze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot wyrażonych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) na wykonanie zadania
 pn: ,,DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 TERMINIE OD 01.09.2009 DO 30.06.2010”.
1. ZAMAWIAJĄCY GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE Siedziba zamawiającego: 66 – 600 Krosno Odrzań
skie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 50 17, fax. 0-68 383 51 22, 1.1. Ogólny adres internetowy zamawiającego: http://www.krosnoodrzanskie.pl; e-mail:
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ,,Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 do 30.06.2010”. 2.2. Rodzaj zamówienia – usługa.
2.3 Lokalizacja usługi – teren gminy Krosno Odrzańskie.
2.4 Ogłoszenie dotyczy – zamówienia publicznego.
2.5 Informacja na temat umowy ramowej – nie dotyczy.
2.6 Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewozów dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie do szkół, przedszkoli i z powrotem w okresie od 01.09.2009r. do 30.06.2010r., na utworzonych przez oferenta liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu), wg harmonogramu przedstawionego w niniejszej specyfikacji. Ponadto zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu.
 
Wykaz dzieci dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2009/2010 z terenu gminy Krosno Odrzańskie – tabela zbiorcza
 
Lp.Odległość w kilometrachCena biletu szkolnego za miesiąc w złLiczba dojeżdżających uczniówWartość w złWartość ogółem w przeliczeniu na 10 miesięcy
10-383
24-6164
37-9110+10*
410-1254
513-1539
616-1810
Razem 460+10*=470
* Przewidywane zwiększenie liczby dojeżdżających uczniów w ciągu roku szkolnego na wszystkich liniach.
2.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów na wszystkich liniach przewozowych w całym okresie trwania umowy.
2.8 Wspólny słownik zamówień [CPV]: 60113000 - 3 i 60113100 - 4
2.9 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 2.10 Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 01 WRZEŚNIA 2009 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU.
 4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: NIE DOTYCZY.
 5. WARUNKI UDZIAŁU:
 5.1 Opis warunków udziału w postępowaniu. Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego usługodawcy (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności (art. 22 ust. 1),
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych),
3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych),
4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5.2 Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
5.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ważnej na cały okres wykonywania zamówienia,
4. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, tj. środków transportu, zawierający dane pojazdów dotyczące marki, ilości miejsc,
5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
6. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatku lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległej płatności, lub uzyskał wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub uzyskał wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
8. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług o charakterze zbliżonym do niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
9. Zatwierdzony wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
10. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
6. PROCEDURA
6.1. Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony
6.2. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
6.3. Informacja o wykorzystaniu aukcji elektronicznej – nie.
7. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
7.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosnoodrzanskie.pl.
7.2. Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 07 sierpnia 2009 r. o godzinie 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1 w Krośnie Odrzańskim, budynek „A” – hol, w Biurze Obsługi Interesanta.
 7.3 Otwarcie ofert nastąpi dnia 07 sierpnia 2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, budynek „A” – Sala 1000-lecia.
7.4. Termin związania z ofertą: Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert
 8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI.
8.1. Osoba uprawnioną do kontaktów z oferentami w imieniu zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Jerzy Dębicki pok. nr 26, tel. 068-383-50-17 wew. 126.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-31 11:12:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-31 11:12:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4904 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji