ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Budowa parkingów przy ul. Pułaskiego oraz remont drogi dojazdowej

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7041/18/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 
Numer ogłoszenia BZP: 106095 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej
www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest Budowa parkingów przy ul. Pułaskiego oraz remont drogi dojazdowej. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce cem-piaskowej - 1344 m2, nawierzchnia z betonowej kostki brukowej grub.6 cm na podsypce cem-piaskowej – 450 m2. Szczegółowy zakres robót określono w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do ogłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.a Zamawiający nie przewiduje zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. PZP
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
16 listopada 2009 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
 Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki :
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a) podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia ( rodzajem ) tj. zamówienia w zakresie budowy dróg i parkingów (jedno zadanie o pow. min. 1500 m2) b). kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów)
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi. W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne. Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu. Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców. Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach
Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty następujące dokumenty: Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :
1. formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.)
2. kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z )
3. oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z )
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5. wypełnić druk - doświadczenie zawodowe - tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3 realizacje za ostatnie 5 lat ), (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z )
6. kserokopia uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do OIIB
7. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podanym zakresem wykonywanych czynności ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5) – PODWYKONAWCOM NIE MOŻNA POWIERZYĆ WYKONANIA KONSTRUKCJI DROGI I PARKINGÓW
8. podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ
9. ORYGINAŁ DOWODU WNIESIANIA WADIUM
9. Informację na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 12.000,00 PLN
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta Termin składania ofert upływa dnia 28 lipca 2009 roku , o godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie przewiduje: - zamiaru zawarcia umowy ramowej, - zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-07 08:41:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-07 09:02:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5001 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-07-02

IR.IV-341-11/2/2009


WYJAŚNIENIA

Dotyczy: wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:


„Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy”

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że w dniach 01,02-07-2009r. wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ma wziąć pod uwagę przedmiar robót czy projekt zagospodarowania terenu? Ponieważ są znaczne rozbieżności np.: z przedmiaru robót wynika, że powierzchnia płyty boiska wynosi 6996 m2, piłkochwyty mają mieć długość 36m i wysokość 6m, natomiast z projektu zagospodarowania terenu wynika, że powierzchnia płyty boiska wynosi 7280m2, a piłkochwyty maja mieć 2x60m i wys. 5m? Proszę o jednoznaczną odpowiedź i ewentualne zmiany w przedmiarze robót.
Wyjaśnienie:
Wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ma wziąć pod uwagę przedmiar robót.
Powierzchnia płyty boiska (pokrytej trawą z rolki) wynosi 6656 m, natomiast 6996 m2 stanowi cała powierzchnia wraz z obszarem przy boisku. Różnica 340 m2 jest to teren przy boisku, który należy obsiać.
Piłkochwyty zastosować takie jak w przedmiarze czyli 2x18m i wys. 6m.

2) Czy trawa z rolki ma być rozłożona na powierzchni 6656m2?
Wyjaśnienie:
TAK. Trawa z rolki ma być rozłożona na powierzchni 6656m2.


3) dotyczy nawodnienia: Proszę opisać pkt 17 przedmiaru robót „Montaż spryskiwaczy” w ilości 12t?
Wyjaśnienie:
W przedmiarze robót pkt 17 w części dotyczącej nawodnienia „Montaż spryskiwaczy” nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być 12 szt.

4) Dotyczy zapisu w formularzu „Oferta” w pkt 12 o dołączeniu do oferty: „Formularz cenowy wraz z załącznikami: 1) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne (kserokopie)” - czy istniejący zapis wynika ze standardowego formularza Oferty, a przedmiotowe załączniki nie są wymagane w niniejszym Przetargu i ich brak nie będzie podstawą do odrzucenia oferty? Jednocześnie zaznaczam, że problemowy Formularz ofertowy nie został dołączony do SIWZ i brak jest jakiejkolwiek wzmianki o nim w tresci SIWZ.
Wyjaśnienie:
Przedmiotowe załączniki nie są wymagane w niniejszym Przetargu i ich brak nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały należy dostarczyć na dzień odbioru końcowego zadania lub na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.

5) Dotyczy zapisu w formularzu „Oferta” w pkt 12 o dołączeniu do oferty: „Wypełniony i zatwierdzony wzór Umowy” - Czy zamawiający wymaga uzupełnienia całej Umowy, co na tym etapie nie jest możliwe, czy jedynie podpisu pod zapisem „AKCEPTUJ Ę WZÓR UMOWY”. Czy na tym etapie w zapisie „Oświadczenie” wymagany jest podpis współmałżonka, zwłaszcza w przypadku gdy współmałżonkowie są razem ujęci w KRS?
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga podpisu pod zapisem „AKCEPTUJ Ę WZÓR UMOWY”

Uwaga!
Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.


Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-03 15:06:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-03 15:07:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyjaśneinia - „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Wężyskach”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-07-02

IR.IV-341-10/2/2009


WYJAŚNIENIA

Dotyczy: wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

„Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Wężyskach”

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że w dniach 01,02-07-2009r. wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy wykonawca w ofercie ma przedstawić zakup humusu na uformowanie warstwy urodzajnej boiska, czy Inwestor dostarczy humus na koszt własny?
Wyjaśnienie:
Wykonawca w ofercie ma przedstawić zakup humusu na uformowanie warstwy urodzajnej boiska.

2) Czy wykonawca ma skalkulować koszt opłat za wycięcie krzewów i drzew, które obecnie porastają teren przeznaczony na boisko?
Wyjaśnienie:
Opłaty za wycięcie krzewów i drzew, które obecnie porastają teren przeznaczony na boisko leżą po stronie Zamawiającego.

3) Czy Wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ma wziąć pod uwagę przedmiar robót czy projekt zagospodarowania terenu? Ponieważ są znaczne rozbieżności np.: z przedmiaru robót wynika, że powierzchnia płyty boiska wynosi 7884 m2, piłkochwyty mają mieć długość 36m i wysokość 6m, natomiast z projektu zagospodarowania terenu wynika, że powierzchnia płyty boiska wynosi 7526m2, a piłkochwyty maja mieć 2x71m i wys. 5m? Proszę o jednoznaczną odpowiedź i ewentualne zmiany w przedmiarze robót.
Wyjaśnienie:
Wykonawca przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego ma wziąć pod uwagę przedmiar robót.
Powierzchnia płyty boiska (pokrytej trawą z rolki) wynosi 7526 m, natomiast 7884 m2 stanowi cała powierzchnia wraz z obszarem przy boisku. Różnica 358 m2 jest to teren przy boisku, który należy obsiać.
Piłkochwyty zastosować takie jak w przedmiarze czyli 2x18m i wys. 6m.

4) Czy trawa z rolki ma być rozłożona na powierzchni 7526m2?
Wyjaśnienie:
TAK. Trawa z rolki ma być rozłożona na powierzchni 7526m2.

5) dotyczy nawodnienia: Proszę opisać pkt 8 przedmiaru robót „Montaż spryskiwaczy” w ilości 12t?
Wyjaśnienie:
W przedmiarze robót pkt 8 w części dotyczącej nawodnienia „Montaż spryskiwaczy” nastąpiła omyłka pisarska. Powinno być 12 szt.

6) Czy Zamawiający posiada badania geologiczne?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie posiada badań geologicznych.

7) Proszę określić na jaką głębokość ma być wykopana studnia głębinowa, ponieważ są rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a opisem technicznym?
Wyjaśnienie:
Ponieważ Zamawiający nie posiada badań geologicznych nie może określić dokładnej głębokości wykopania studni. Studnia głębinowa ma być wykopana na głębokość do 20 m zgodnie z przedmiarem robót.

8) Czy Zamawiający nie przewiduje wykonania podbudowy boiska ani systemu drenarskiego na budowanym boisku piłkarskim?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie przewiduje wykonania podbudowy boiska ani systemu drenarskiego na budowanym boisku piłkarskim.

9) Czy ziemia urodzajna jako warstwa wegetacyjna na boisko i na skarpy ma być zakupiona i skalkulowana przez Oferenta?
Wyjaśnienie:
Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie zakup i dostarczenie do miejsca wbudowania ziemi urodzajnej o odpowiednich parametrach, umożliwiających zastosowanie jej na boisku jak warstwę wegetacyjną dla trawiastej nawierzchni boiska.

10)
Czy Zamawiający posiada pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej, a Oferent powinien skalkulować jedynie ich montaż? Czy też zakup i montaż?
Wyjaśnienie:
Zamawiający posiada pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej, a Oferent powinien skalkulować jedynie ich montaż.

11) Dotyczy zapisu w formularzu „Oferta” w pkt 12 o dołączeniu do oferty: „Formularz cenowy wraz z załącznikami: 1) atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne (kserokopie)” - czy istniejący zapis wynika ze standardowego formularza Oferty, a przedmiotowe załączniki nie są wymagane w niniejszym Przetargu i ich brak nie będzie podstawą do odrzucenia oferty? Jednocześnie zaznaczam, że problemowy Formularz ofertowy nie został dołączony do SIWZ i brak jest jakiejkolwiek wzmianki o nim w tresci SIWZ.
Wyjaśnienie:
Przedmiotowe załączniki nie są wymagane w niniejszym Przetargu i ich brak nie będzie podstawą do odrzucenia oferty. Atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na wbudowane materiały należy dostarczyć na dzień odbioru końcowego zadania lub na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie realizacji zadania.

12)
Dotyczy zapisu w formularzu „Oferta” w pkt 12 o dołączeniu do oferty: „Wypełniony i zatwierdzony wzór Umowy” - Czy zamawiający wymaga uzupełnienia całej Umowy, co na tym etapie nie jest możliwe, czy jedynie podpisu pod zapisem „AKCEPTUJ Ę WZÓR UMOWY”. Czy na tym etapie w zapisie „Oświadczenie” wymagany jest podpis współmałżonka, zwłaszcza w przypadku gdy współmałżonkowie są razem ujęci w KRS?
Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga podpisu pod zapisem „AKCEPTUJ Ę WZÓR UMOWY”

Uwaga!
Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-03 15:03:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-03 15:03:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5083 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

GN.VII-5541/5/09

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Numer ogłoszenia BZP: 104441-2009

1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej
www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Remont drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Łochowice – dz. nr: 280,121 o łącznej długości 1775 mb.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.a Zamawiający nie przewiduje zamówieniach uzupełniających, o których
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. PZP
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
15 września 2009 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki :
   1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
     a) podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
   2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
     a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia ( rodzajem ) tj. zamówienia w zakresie budowy schodów terenowych
     b). kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów)
   3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
   4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi.
   W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne.
Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu.
   Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców.
   Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie.
   W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
      Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach

Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :
1. formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.)
2. kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z )
3. oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z )
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot.
Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5. wypełnić druk - doświadczenie zawodowe - tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3 realizacje za ostatnie 5 lat ), (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z )
6. kserokopia uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do OIIB
7. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podanym zakresem wykonywanych czynności ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5) –
8. podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ
9. Informację na temat wadium
Nie dotyczy
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta
Termin składania ofert upływa dnia 27 lipca 2009 roku , o godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje:
- zamiaru zawarcia umowy ramowej,
- zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Matuszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Matuszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-03 08:54:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-03 08:57:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5047 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2009.07.02
 
O g ł o s z e n i e

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych
położenie
nr działki
pow. w m2
wartość nieruchomości
cena wywoławcza
wadium
Mieszka I
44/104 944
50.300,00 zł
5.300,00 zł
Mieszka I
44/105 787
41.950,00 zł
4.200,00 zł
Mieszka I
44/106 819
43.650,00 zł
4.400,00 zł
Mieszka I
44/107 807
43.000,00 zł
4.300,00 zł
 
        Przetarg odbędzie się w dniu 4 sierpnia 2009 r. o godz. 9:00 w sali 1000 lecia w Krośnie Odrz. przy ul. Parkowej nr 1.
        Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 28 lipca 2009r. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
        Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny wylicytowanej, opłaty roczne 1% ceny wylicytowanej, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.Opłaty roczne mogą być aktualizowane raz w roku z uwagi na wzrost cen rynkowych. Do pierwszej opłaty zostaną doliczone koszty sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej w kwocie 500,00 zł.
        Termin uiszczenia pierwszej opłaty rocznej pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego. Zawiadomienie o dacie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu . Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
        Nieruchomości gruntowe nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
       Rozpoczęcie budowy musi nastąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy notarialnej a jej zakończenie w ciągu następnych 3 lat .Za rozpoczęcie budowy uważa się wylanie ław fundamentowych a zakończenie budowy stan surowy zamknięty.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17 tel. 3835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-03 08:49:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-03 08:49:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5046 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2.07.2009r.

IR.VIII-340/6/09


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
I. ZAMAWIAJĄCY

I.1 Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zamawiającym jest:
Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, Osiecznica ul. Ks. Emila Wilguckiego 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel/fax 068-3837010

Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania przetargowego:

Gminie Krosno Odrzańskie
Ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie
www.krosnoodrzanskie.pl
e-mail:

II.1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”

II.1.2 Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach”.
Obiekt powstał w XVI wieku i jest wpisany do rejestru zabytków od dnia 20.05.1963r. pod numerem 464.

Podstawowe dane techniczne obiektu
- podstawowe wymiary rzutu nawy 10,83 x 17,95 m
- wysokość nawy do gzymsu wieńczącego H1 = 6,50 m
- wysokość nawy w kalenicy dachu H2 = 13,50 m
- wysokość korony wieży Hw = 16,50 m
- powierzchnia użytkowa Pu = 137,30 m2
- powierzchnia zabudowy Pz = 206,90 m2
- kubatura obiektu V = 2088,0 m3

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Remont dachu w następującym zakresie:
– rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej,
– wymianę ołacenia dachu,
– roboty odgrzybieniowe elementów konstrukcji dachu,
– założenie folii dachowej pod dachówkę,
– pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę,
– uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku,
– wykonanie nowych rynien i rur spustowych,
– pokrycie hełmu wieży blachą miedzianą,
– wywiezienie dachówki rozbiórkowej,
– wymianę instalacji odgromowej na dachu i ścianach.

2. Remont elewacji w następującym zakresie:
- czyszczenie, konserwacja i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
- naprawa tynku elewacji polegająca na skuciu tynku odparzonego, uzupełnieniu tynków
zewnętrznych kat. III i przetarciu całości dla wyrównania powierzchni pod malowanie
- wykonanie tynku renowacyjnego na murach od strony zewnętrznej do wys. 1,0 m,
- malowanie elewacji wg projektowanej kolorystyki

3. Usunięcie opaski betonowej wokół kościoła i wykonanie obsypki żwirowej.

Zamówienie obejmuje ponadto następujące prace, które powinny być uwzględnione w cenie ofertowej:
a) zabezpieczenie robót pod względem BHP,
b) prace przygotowawcze i porządkowe w trakcie i po realizacji robót,
c) koszt energii elektrycznej i wody.

Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany i przedmiar robót, stanowiący integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
45.00.00.00-7
II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej; Nie
II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie
II.2. Termin wykonania zamówienia: 30 listopad 2009r.
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1 WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacje na temat wadium: nie dotyczy
III.2 WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) Spełniają warunki określone a art.22 ust.1ustawy pzp. Spełnianie warunku oceniane będzie na podstawie dokumentów i oświadczeń wchodzących w skład oferty .
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 223, poz.1655 z 2007 r.).
c) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, wykażą, że posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych o porównywanym zakresie z przedmiotem zamówienia, a w szczególności udokumentują, że jako wykonawca w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zadanie o porównywalnym zakresie robót z przedmiotem zamówienia, tzn. remont kościoła lub innego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.
d) wykażą, że dysponują wykwalifikowaną kadrą posiadającą uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
e) złożą ofertę zgodną z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przepisami Prawa zamówień publicznych;
f) Ocena spełniania wymogów udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie sprawdzenia: „ spełnia – nie spełnia”.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy.
2. Wykonawca, oprócz n/w dokumentów, jest zobowiązany do złożenia podstawowych informacji o sobie, zgodnie z załączonym wzorem.
3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 i art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.
4. Zaakceptowany wzór umowy – Formularz wzoru umowy.
5. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót [w układzie miesięcznym] - stanowiący załącznik do umowy.
6. Formularz cenowy – wypełniony (kosztorys uproszczony).
7. Kosztorys szczegółowy.
8. Zamawiający celem potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, żąda załączenia do oferty następujących dokumentów:

a) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

b) Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę.

c) Aktualnej informacji z krajowego rejestru karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, informacja musi być złożona przez każdego wykonawcę

d) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

e) W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

f) Aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzająca, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie zaświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.


W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:


a) doświadczenie zawodowe. Zamawiający wymaga sporządzenia i załączenia do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wykazane roboty zostały wykonane należycie (referencje od zamawiających). Wymagane jest wykazanie w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 1 zadanie o porównywalnym zakresie robót z przedmiotem zamówienia, tzn. remont kościoła lub innego obiektu wpisanego do rejestru zabytków.
b) Potencjał kadrowy: Wymagane jest wykazanie kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac związanych z przedmiotem zamówienia, należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień oraz kopię zaświadczenia o wpisie do właściwej izby samorządu zawodowego

c) Zamawiający wymaga aby Oferent przedstawił dokument stwierdzający, że jest on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i przedstawił polisę lub inny dokument ubezpieczenia.


IV. PROCEDURA

IV.1. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.2. Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: Najniższa cena

IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie

IV.3 INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.krosnoodrzanskie.pl/bip/przetargi

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
Wydział Rozwoju, Inwestycji Planowania Przestrzennego
Ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

VI.3.4. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa1, 66-600 Krosno Odrzańskie
Biuro Obsługi Interesanta, Budynek A Urzędu Miasta
do dnia 23.07.2009 r. do godz. 12:00


Otwarcie ofert nastąpi 23.07.2009 o godz. 12.30
w siedzibie Zamawiającego: Sala 1000 – lecia ( parter budynku A Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim )

Termin związania ofertą:
okres 30 dni (licząc od terminu składania ofert)

Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 2.07.2009r. Numer ogłoszenia: 218766-2009
Ogłoszenie nie dotyczy zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

IV.3.13 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu ze środków UE

Nie dotyczy.
 


Podpisał:
 Burmistrz
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-02 10:11:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-02 13:11:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5063 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyjaśnienia - „Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Wężyskach”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-06-30

IR.IV-341-10/1/2009


WYJAŚNIENIA

Dotyczy: wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

„Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Szkół w Wężyskach”

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje:

Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie zakup i dostarczenie do miejsca wbudowania ziemi urodzajnej o odpowiednich parametrach, umożliwiających zastosowanie jej na boisku jak warstwę wegetacyjną dla trawiastej nawierzchni boiska.
Warstwę wegetacyjną - należy wykonać na uprzednio przygotowanym gruncie rodzimym. Z gruntu rodzimego należy najpierw usunąć roślinność, w szczególności chwasty (Roundoup), po czym wyprofilować za pomocą spycharki do płaszczyzny zgodnej z projektem technicznym, w zakresie spadków podłużnych lub poprzecznych. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do wykonania warstwy wegetacyjnej. Jej prawidłowa budowa pozwala na właściwy rozrost korzeni traw i jest w stanie wytrzymać użytkowanie sportowe.
Warstwa wegetacyjna trawnika sportowego musi być tak zbudowana, aby mimo zagęszczenia spowodowanego przez grę zawodników oraz użytkowanie, pozwoliła na oddychanie korzeni i odprowadzała wodę w kierunku drenażu. Stanowi z reguły mieszankę wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiałów pomocniczych. Skład mieszanki należy określać każdorazowo indywidualnie i zależny jest od jakości gleby powierzchniowej oraz piasku. Warstwa ta nie może zwierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej wymaga sporego doświadczenia oraz wykonania badań określających cechy pomocnicze (np. pH) oraz skład granulometryczny poszczególnych komponentów przewidzianych do wykonania warstwy wegetacyjnej. Z tego względu zaleca się powierzenie wykonania warstwy wegetacyjnej doświadczonym Wykonawcom.
Materiały pomocnicze to nawozy bądź substancje wspomagające glebę (piasek, kompost, torf). Używając kompostu lub torfu, należy zwrócić uwagę, aby przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, inaczej mogą wystąpić problemy wzrostowe trawy. Odradza się ze względów higienicznych stosowanie osadów ściekowych. Zawartość substancji organicznych powinna wahać się w przedziale od 1 % - 3 %. Jeśli udział substancji organicznych jest większy, może obniżyć się znacznie przepuszczalność.
Budowa.
Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna mieszanka. Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pył, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać.
Ziarnistość.
Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były większe niż 20mm a przy powierzchni nie przekraczały 30mm. Zaleca się jednakże, aby nie przekraczały 15mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców a przy pielęgnacji niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu, np. podczas napowietrzania. Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. Udział ziaren wielkości 0,02mm nie powinien przekraczać 10% . Największe ziarno może mieć nie więcej niż 32mm. Udział ziarna o wielkości 8-32 mm nie powinien przekraczać 5 %. Zaleca się, o ile to możliwe, używanie materiałów nie zawierających ziaren powyżej 5mm. Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalność niżej leżących warstw nie ulega zakłóceniu.
Twardość.
Nie powinny powstawać ślady jeżdżenia o głębokości większej niż 2 cm, nie wskazane jest też zbyt duże zagęszczenie.
Grubość warstwy.
Przy wyborze grubości warstwy wegetacyjnej trawnika należy wziąć pod uwagę metodę budowy.
Przyjmuje się grubość warstwy pod nawierzchnie sportowe od 20 do 30cm. W przypadku boisk w Wężyskach oraz Osiecznicy 25cm.

Zamawiający posiada pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej, a Oferent powinien skalkulować jedynie ich montaż.
 

Uwaga!
Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.


Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-01 14:50:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-01 14:51:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:40:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

wyjaśnienia boisko Osiecznica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-06-30

IR.IV-341-11/1/2009


WYJAŚNIENIA

Dotyczy: wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:


„Budowa boiska piłkarskiego przy Zespole Edukacyjnym w Osiecznicy”

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że w dniach 26-06-2009r. i 29-06-2009r. wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stawek VAT (22% na wykonanie syst. nawadniającego, 7% na prace związane z wykonaniem nawierzchni trawiastej)?
Wyjaśnienie:
Zamawiający dopuszcza zastosowanie dwóch stawek VAT.
O stawce VAT decyduje wystawiający fakturę (na podstawie ustawy o podatku VAT i klasyfikacji usług).


2) Czy Zamawiający posiada badania geologiczne?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie posiada badań geologicznych.


3) Proszę określić na jaką głębokość ma być wykopana studnia głębinowa, ponieważ są rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót a opisem technicznym?
Wyjaśnienie:
Ponieważ Zamawiający nie posiada badań geologicznych nie może określić dokładnej głębokości wykopania studni. Studnia głębinowa ma być wykopana na głębokość do 20 m zgodnie z przedmiarem robót.

4) Czy Zamawiający nie przewiduje wykonania podbudowy boiska ani systemu drenarskiego na budowanym boisku piłkarskim?
Wyjaśnienie:
Zamawiający nie przewiduje wykonania podbudowy boiska ani systemu drenarskiego na budowanym boisku piłkarskim.


5) Czy ziemia urodzajna jako warstwa wegetacyjna na boisko i na skarpy ma być zakupiona i skalkulowana przez Oferenta?
Wyjaśnienie:
Oferent powinien uwzględnić w swojej ofercie zakup i dostarczenie do miejsca wbudowania ziemi urodzajnej o odpowiednich parametrach, umożliwiających zastosowanie jej na boisku jak warstwę wegetacyjną dla trawiastej nawierzchni boiska.
Warstwę wegetacyjną - należy wykonać na uprzednio przygotowanym gruncie rodzimym. Z gruntu rodzimego należy najpierw usunąć roślinność, w szczególności chwasty (Roundoup), po czym wyprofilować za pomocą spycharki do płaszczyzny zgodnej z projektem technicznym, w zakresie spadków podłużnych lub poprzecznych. Na tak przygotowanym podłożu można przystąpić do wykonania warstwy wegetacyjnej. Jej prawidłowa budowa pozwala na właściwy rozrost korzeni traw i jest w stanie wytrzymać użytkowanie sportowe.
Warstwa wegetacyjna trawnika sportowego musi być tak zbudowana, aby mimo zagęszczenia spowodowanego przez grę zawodników oraz użytkowanie, pozwoliła na oddychanie korzeni i odprowadzała wodę w kierunku drenażu. Stanowi z reguły mieszankę wierzchniej warstwy gleby i piasku, ewentualnie materiałów pomocniczych. Skład mieszanki należy określać każdorazowo indywidualnie i zależny jest od jakości gleby powierzchniowej oraz piasku. Warstwa ta nie może zwierać żadnych substancji szkodliwych dla roślin. Przygotowanie warstwy wegetacyjnej wymaga sporego doświadczenia oraz wykonania badań określających cechy pomocnicze (np. pH) oraz skład granulometryczny poszczególnych komponentów przewidzianych do wykonania warstwy wegetacyjnej. Z tego względu zaleca się powierzenie wykonania warstwy wegetacyjnej doświadczonym Wykonawcom.
Materiały pomocnicze to nawozy bądź substancje wspomagające glebę (piasek, kompost, torf). Używając kompostu lub torfu, należy zwrócić uwagę, aby przeszedł kontrole jakości i był dobrze sfermentowany, inaczej mogą wystąpić problemy wzrostowe trawy. Odradza się ze względów higienicznych stosowanie osadów ściekowych. Zawartość substancji organicznych powinna wahać się w przedziale od 1 % - 3 %. Jeśli udział substancji organicznych jest większy, może obniżyć się znacznie przepuszczalność.
Budowa.
Podczas mieszania poszczególnych komponentów należy zwrócić uwagę na to, aby powstała niejednorodna mieszanka. Jeśli składniki wierzchniej warstwy gleby zostaną zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pył, powstaje zbyt jednolita mieszanka, przyjmująca formę zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w takim przypadku ulega zakłóceniu. Do przygotowania odpowiedniej struktury gleby najlepiej użyć agregatu uprawowego np. glebogryzarki przeciwbieżnej (przesiewnej) lub przygotować mieszankę poza terenem, a następnie rozsypać.
Ziarnistość.
Wymaga się, aby składniki gleby w mieszankach warstwy wegetacyjnej nie były większe niż 20mm a przy powierzchni nie przekraczały 30mm. Zaleca się jednakże, aby nie przekraczały 15mm, gdyż istnieje niebezpieczeństwo kontuzji sportowców a przy pielęgnacji niebezpieczeństwo uszkodzenia sprzętu, np. podczas napowietrzania. Podłoże powinno być przygotowane i mieścić się w krzywej uziarnienia. Udział ziaren wielkości 0,02mm nie powinien przekraczać 10% . Największe ziarno może mieć nie więcej niż 32mm. Udział ziarna o wielkości 8-32 mm nie powinien przekraczać 5 %. Zaleca się, o ile to możliwe, używanie materiałów nie zawierających ziaren powyżej 5mm. Dzięki dobrze przygotowanej warstwie wegetacyjnej funkcjonalność niżej leżących warstw nie ulega zakłóceniu.
Twardość.
Nie powinny powstawać ślady jeżdżenia o głębokości większej niż 2 cm, nie wskazane jest też zbyt duże zagęszczenie.
Grubość warstwy.
Przy wyborze grubości warstwy wegetacyjnej trawnika należy wziąć pod uwagę metodę budowy.
Przyjmuje się grubość warstwy pod nawierzchnie sportowe od 20 do 30cm. W przypadku boisk w Wężyskach oraz Osiecznicy 25cm.

6)
Czy Zamawiający posiada pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej, a Oferent powinien skalkulować jedynie ich montaż? Czy też zakup i montaż?
Wyjaśnienie:
Zamawiający posiada pełnowymiarowe bramki do piłki nożnej, a Oferent powinien skalkulować jedynie ich montaż.


Uwaga!
Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-01 14:40:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-01 14:42:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5043 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 TERMINIE OD 01.09.2009 DO 30.06.2010.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OK.IV/341/1/2009
Krosno Odrzańskie, 2009.06.29

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 usłudze o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot wyrażonych na podstawie w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
 na wykonanie zadania pn:
,,DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 TERMINIE OD 01.09.2009 DO 30.06.2010”.
 
1. ZAMAWIAJĄCY GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE Siedziba zamawiającego: 66 – 600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, tel. 0-68 383 50 17, fax. 0-68 383 51 22,
1.1. Ogólny adres internetowy zamawiającego: http://www.krosnoodrzanskie.pl; e-mail:
2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ,,Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 do 30.06.2010”.
2.2. Rodzaj zamówienia – usługa.
2.3 Lokalizacja usługi – teren gminy Krosno Odrzańskie.
2.4 Ogłoszenie dotyczy – zamówienia publicznego.
2.5 Informacja na temat umowy ramowej – nie dotyczy.
2.6 Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewozów dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Krosno Odrzańskie do szkół, przedszkoli i z powrotem w okresie od 01.09.2009r. do 30.06.2010r., na utworzonych przez oferenta liniach regularnych, z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży z biletem miesięcznym (w cenach biletów ustalonych w niniejszym postępowaniu), wg harmonogramu przedstawionego w niniejszej specyfikacji. Ponadto zleceniobiorca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu.
Wykaz dzieci dojeżdżających do szkół w roku szkolnym 2009/2010 z terenu gminy Krosno Odrzańskie – tabela zbiorcza
Lp.
Odległość w kilometrach
Cena biletu szkolnego za miesiąc w zł
Liczba dojeżdżających uczniów
Wartość w zł
Wartość ogółem w przeliczeniu na 10 miesięcy
1
2
3
4
5
6
1.
0-3
 
65
 
 
2.
4-6
 
155
 
 
3.
7-9
 
109+10*
 
 
4.
10-12
 
54
 
 
5.
13-15
 
37
 
 
6.
16-18
 
10
 
 
Razem
 
440
 * Przewidywane zwiększenie liczby dojeżdżających uczniów w ciągu roku szkolnego na wszystkich liniach.
2.7 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany liczby uczniów na wszystkich liniach przewozowych w całym okresie trwania umowy.
2.8 Wspólny słownik zamówień [CPV]: 60113000 - 3 i 60113100 - 4
2.9 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
2.10 Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 01 WRZEŚNIA 2009 ROKU DO 30 CZERWCA 2010 ROKU.
4. INFORMACJA NA TEMAT WADIUM: NIE DOTYCZY.
5. WARUNKI UDZIAŁU:
5.1 Opis warunków udziału w postępowaniu. Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego usługodawcy (wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki: 1) posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności (art. 22 ust. 1), 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).
5.2 Opis sposobu oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń na zasadzie „spełnia – nie spełnia”.
5.3. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych,
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3. Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, ważnej na cały okres wykonywania zamówienia,
4. Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, tj. środków transportu, zawierający dane pojazdów dotyczące marki, ilości miejsc,
5. Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,
6. Aktualne zaświadczenie od właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatku lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległej płatności, lub uzyskał wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
7. Aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub uzyskał wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 8. Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat usług o charakterze zbliżonym do niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.
 9. Zatwierdzony wzór umowy – stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
10. Wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1
6. PROCEDURA
6.1. Tryb udzielania zamówienia – przetarg nieograniczony
6.2. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
6.3. Informacja o wykorzystaniu aukcji elektronicznej – nie.
7. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
7.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krosnoodrzanskie.pl.
7.2. Miejsce i termin składania ofert: Termin składania ofert upływa dnia 13 lipca 2009 r. o godzinie 10:00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1 w Krośnie Odrzańskim, budynek „A” – hol, w Biurze Obsługi Interesanta.
7.3 Otwarcie ofert nastąpi dnia 13 lipca 2009 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, budynek „A” – pokój nr 26.
7.4. Termin związania z ofertą: Termin związania z ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert
8. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI.
8.1. Osoba uprawnioną do kontaktów z oferentami w imieniu zamawiającego jest Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu – Jerzy Dębicki pok. nr 26, tel. 068-383-50-17 wew. 126.

Załączniki

  • SIWZ (DOC, 292 KiB) Data ogłoszenia do BIP: 2009-11-13 | Data wytworzenia informacji: 2009-11-13 | na dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009 do 30.06.2010

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aneta Maryniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-29 13:12:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-29 13:12:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7041/16/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Numer ogłoszenia BZP: 100079 - 2009; data zamieszczenia: 26.06.2009
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej
www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa infrastruktury Drogowej w rejonie ul. Prądzyńskiego i budynku Poznańska 19 II etap. Warstwa wiążąca grub. 8 cm z betonu asfaltowego o uziarn.0/16 mm – 1049 m2, warstwa ścieralna nawierzchni grub. 5 cm z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 mm – 1049 m2, nawierzchnia chodników z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm (szara) - 309 m2, nawierzchnia parkingów z betonowej kostki brukowej grub.8 cm na podsypce cem-piaskowej grub. 5 cm (kolor czerwony) 592 – m2. Szczegółowy zakres robót określono w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do ogłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.a Zamawiający nie przewiduje zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. PZP
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia
10 listopada 2009 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki :
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a) podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia ( rodzajem ) tj. zamówienia w zakresie budowy dróg i parkingów (jedno zadanie o pow. min. 1500 m2) b). kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów)
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi. W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne. Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu. Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców. Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :
1. formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.)
2. kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z )
3. oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z )
4. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5. wypełnić druk - doświadczenie zawodowe - tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3 realizacje za ostatnie 5 lat ), (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z )
6. kserokopia uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do OIIB
7. wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podanym zakresem wykonywanych czynności ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5) – PODWYKONAWCOM NIE MOŻNA POWIERZYĆ WYKONANIA KONSTRUKCJI SCHODÓW
8. podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ
9. ORYGINAŁ DOWODU WNIESIANIA WADIUM
9. Informację na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 11.500,00 PLN
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta Termin składania ofert upływa dnia 20 lipca 2009 roku , o godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje: - zamiaru zawarcia umowy ramowej, - zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-26 09:44:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-26 11:19:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji