ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu - „WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3”

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IV-341-06/2009


OGŁOSZENIE O PRZETARGU - roboty budowlane


o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r.)

Gmina Krosno Odrzańskie , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, tel./068/3835080,/068/3835017, fax /068/3835122, e-mail: , adres strony internetowej: http://www.krosnoodrzanskie.pl,
działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3”

Nomenklatura CPV: 45110000-1, 45453100-8, 45410000-4, 4542100-4, 45421130-4, 45442100-8
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) demontaż elementów stolarki drzwiowej,
2) wykucia,
3) wykonanie nowego otworu drzwiowego,
4) przymurowanie i uzupełnienie ubytków, wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach,
5) montaż stolarki otworowej:
- montaż drzwi aluminiowych kompletnych oszklonych w otworze drzwiowym między segmentami "B" i "C"
- montaż drzwi PCV kompletnych pełnych w otworze drzwiowym do klasy nr 10 (matematyka)
- montaż ościeżnic drewnianych
- montaż ościeżnic stalowych
- montaż skrzydeł drzwiowych pełnych drewnianych
6) wykonanie tynków ościeży i powierzchni posadzek – naprawa stanu po montażu stolarki
7) malowanie wewnętrznych tynków gładkich
8) wywiezienie gruzu i starej stolarki.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 24 sierpnia 2009 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium: nie jest wymagane wniesienie wadium.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta, budynek A.
Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2009 r. o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2009 r. o godzinie 12:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 11 budynku B (budynek biblioteki).
Termin związania ofertą określa się na 30 dni od terminu składania ofert.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: Marta Izdebska, tel. /068/ 3835017, 3835080, wewn. 520, pokój nr 11 w budynku B Urzędu Miasta, w godz. 8:00-15:30.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (budynek B, pokój nr 11), po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania lub pobrać drogą elektroniczną z pisemnym potwierdzeniem pobrania SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2009-06-04
 
BURMISTRZ
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-04 15:23:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-04 15:28:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu - „WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3”

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IV-341-05/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - roboty budowlane


o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 223, poz. 1655 z 2007 r.)

Gmina Krosno Odrzańskie , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, tel./068/3835080,/068/3835017, fax /068/3835122, e-mail: , adres strony internetowej: http://www.krosnoodrzanskie.pl,
działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 223 poz.1655 z 2007 r.) udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

„WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3”

Nomenklatura CPV: 45310000-3, 45312310-3
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- demontaż istniejących elementów instalacji elektrycznej,
- wykonanie tablic elektrycznych i ich zasilania,
- wykonanie oświetlenia elektrycznego,
- wykonanie instalacji gniazd 1-fazowych i trójfazowych wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi,
- kompletacja wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,
- wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża,
- ułożenie wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,
- wykonanie oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w dokumentacji,
- przeprowadzenie wymaganych prób i badań potwierdzonych protokołami kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej.
Termin wykonania zamówienia: do dnia 24 sierpnia 2009 r.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wadium: nie jest wymagane wniesienie wadium.
Kryterium oceny ofert: cena 100%
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta, budynek A.
Termin składania ofert upływa dnia 26 czerwca 2009 r. o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 czerwca 2009 r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 11 budynku B (budynek biblioteki).
Termin związania ofertą określa się na 30 dni od terminu składania ofert.
Uprawniona do kontaktów z oferentami: Marta Izdebska, tel. /068/ 3835017, 3835080, wewn. 520, pokój nr 11 w budynku B Urzędu Miasta, w godz. 8:00-15:30.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (budynek B, pokój nr 11), po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania lub pobrać drogą elektroniczną z pisemnym potwierdzeniem pobrania SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2009-06-04
BURMISTRZ
Andrzej Chinalski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-06-04 15:15:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-06-04 15:21:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4970 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyjaśnienia do SIWZ - „Budowa bieżni sportowej w ramach kompleksu Orlik 2012”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-05-28

IR.IV-341-4/1/2009


WYJAŚNIENIA

Dotyczy: wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:


„Budowa bieżni sportowej w ramach kompleksu Orlik 2012”

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że w dniu 26-05-2009 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

1) Czy Zamawiający określi przedmiot zamówienia zgodnie z Polską Normą budowlaną PN-EN 14877, i zrezygnuje z żądania parametrów wskazujących na konkretny produkt?

Wyjaśnienie:

W SIWZ znajduje się zapis:
Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wysokiej jakości robót z materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.
Szczegółowy opis znajduje się w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarze robót.
Szczegółowa specyfikacja techniczna D.10.10.02. nawierzchnie poliuretanowe (str. 80) mówi:
Spośród dostępnych na rynku nawierzchni poliuretanowych zaadoptowano w przedmiotowym projekcie nawierzchnie firmy Conica Technik AG Grupa, typu Conipur ET 35mm + Conipur SP 11+2mm (przepuszczalna).
Jest to przykładowa adaptacja tartanu posiadająca określone parametry techniczne takie jak grubość, zdolność przepuszczania wody.
Każdą inną nawierzchnię poliuretanową będzie można zastosować o ile Inspektor Nadzoru dopuści ją, po dokonaniu oceny zgodności odpowiednich parametrów technicznych zaproponowanej nawierzchni tartanowej przez Wykonawcę - z zaprojektowaną. Nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać stosowne aprobaty oraz certyfikaty dopuszczające do stosowania na boiskach sportowych.

Uwaga!
Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.

 

Przewodniczący
Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-28 13:11:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-28 13:12:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4914 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 15 maja 2009r.

O g ł o s z e n i e

     Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowych, położonych w Krośnie Odrzańskim, przeznaczonych na cele mieszkalne.
L/p
położenie i opis nieruchomości
działka nr pow. m2 udział w nieruchomości
wartość nieruchomości cena wywoławcza
wadium
1.
Krosno Odrzańskie
ul. 1 Maja nr 28/10 lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc o pow. użytkowej 24.70 m2, położony na III piętrze
612/8
294m2
udział w użytkowaniu wieczystym i częściach wspól. budynku 23/1000
37.100,00 zł
4.000,00 zł
2.
Krosno Odrzańskie
 ul. 1 Maja nr 26/15 lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o pow. użytkowej 46,88 m2 położony na IV piętrze
612/8
294 m2
udział w użytkowaniu wieczystym i częściach wspól. budynku 43/1000
69.800,00 zł
7.000,00 zł


     Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godzinie 1030 w sali 1000 lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Parkowej nr 1.
     Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta numer 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056 Bank Zachodni WBK S.A 2 Oddział w Krośnie Odrz. najpóźniej do dnia 08 czerwca 2009 r. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Nabywca zobowiązany jest do ponoszenia na rzecz jednostki sprawującej zarząd budynkiem kosztów eksploatacji oraz remontów bieżących i kapitalnych.
      Termin uiszczenia wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium powinna być na koncie Urzędu najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego. Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15 % ceny wylicytowanej, a opłaty roczne wynoszą 1 % ceny działki, którą należy uiszczać do 31 marca każdego roku bez wezwania. Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego mogą być aktualizowane na skutek zmiany wartości gruntu w okresach nie krótszych niż 1 rok. O terminie zawarcia aktu nabywca zostanie poinformowany w ciągu 21 dni od daty przetargu. Niedotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
     Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 350,00,-zł,.
      Nie zgłoszenie się do zawarcia aktu notarialnego w kancelarii notarialnej powoduje przepadek wadium., a przetarg czyni niebyłym.
       Lokale można oglądać 05 czerwca 2009 r. 10:00 do 11:00.

       Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1, blok B pokój 17, tel.068 3835017 wew.317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Teresa Worgan
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Teresa Worgan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-18 10:01:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-18 10:04:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4859 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2009.05.12
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż działek budowlanych pod budowę jednorodzinnego domu mieszkalnego , położonych w Nowym Raduszcu
 
nr działki
pow. w m2
wartość działki
cena wywoławcza
wadium
289/1
1814
16.980,00 zł2.000,00 zł
289/2
1698
15.890,00 zł2.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godz. 10 00 w sali 1000 lecia Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. przy ul. Parkowej nr 1.
Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 8 czerwca 2009 r. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich. Rozpoczęcie budowy musi nastąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy notarialnej a jej zakończenie w ciągu następnych 3 lat.Za rozpoczęcie budowy uważa się wylanie ław fundamentowych a zakończenie budowy stan surowy zamknięty
 
Termin uiszczenia wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium + 22% podatku VAT upływa najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego .O terminie zawarcia aktu zawiadomienie nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Nie dotrzymanie tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 
Do ceny wylicytowanej doliczone zostaną koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami , Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17 tel. 3835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-12 13:34:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-12 13:34:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4876 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Krosno Odrzańskie,2009.05.12
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych
położenie
nr działki
pow. w m2
wartość nieruchomości
cena wywoławcza
wadium
Mieszka I
44/100
840
44.770,00 zł4.500,00 zł.
Mieszka I
44/101
831
44.290,00 zł4.500,00 zł
Mieszka I
44/102
905
48.200,00 zł5.000,00 zł
Mieszka I
44/103
960
51.170,00 zł5.500,00 zł
 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2009 r. o godz. 900 w sali 1000 lecia w Krośnie Odrz. przy ul. Parkowej nr 1.
 Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta
nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 8 czerwca 2009r.Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
Pierwsza opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego wynosi 15% ceny wylicytowanej, opłaty roczne 1% ceny wylicytowanej, do których zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.Opłaty roczne mogą być aktualizowane raz w roku z uwagi na wzrost cen rynkowych. Do pierwszej opłaty zostaną doliczone koszty sporządzenia dokumentacji formalno-prawnej w kwocie 500,00 zł.
Termin uiszczenia pierwszej opłaty rocznej pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego. Zawiadomienie o dacie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu . Nie dotrzymanie tego terminu spowoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomości gruntowe nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
Rozpoczęcie budowy musi nastąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy notarialnej a jej zakończenie w ciągu następnych 3 lat .Za rozpoczęcie budowy uważa się wylanie ław fundamentowych a zakończenie budowy stan surowy zamknięty.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17 tel. 3835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-12 13:26:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-12 13:26:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dotyczy: zmiany do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Remont schodów terenowych Widok – Świerczewskiego”
 
Zamawiający informuje, że wprowadza się następujące zmiany w SIWZ na w/w zadanie inwestycyjne :
 
1. W punkcie X zapis
 
„Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium – Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.
 
Zmienia się na:
 
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium – „Remont schodów terenowych Widok – Świerczewskiego”
 
2. W punkcie XII zapis
 
OFERTA NA : Remont drogi gminnej Nowy Raduszec – Stary Raduszec
 
Zmienia się na:
 
OFERTA NA : „Remont schodów terenowych Widok – Świerczewskiego”
 
UWAGA! Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.
 
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-12 09:43:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-12 09:43:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-12-05 12:41:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4880 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu - „BUDOWA BIEŻNI SPORTOWEJ W RAMACH KOMPLEKSU ORLIK 2012”

Akapit nr 2 - brak tytułu

Wyjaśnienia do SIWZ - „Przebudowa budynku przy ul. Chrobrego 9 w Krośnie Odrzańskim na mieszkania”.

Akapit nr 2 - brak tytułu

Nawigacja między stronami listy informacji