ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Krosna Odrzańskiego – Marek Cebula
Tel. 0 68 383 50 17 wew. 501
Fax 0 68 383 5122
E-mail:

Zastępca Burmistrza – Grzegorz Garczyński
Tel. 0 68 383 50 17 wew. 502
Fax 0 68 383 5122
E-mail:

Burmistrz jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb bezpośredniego wyboru burmistrza oraz jego odwołania określa ustawa z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta i ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r.
Burmistrz gminy wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz.
W realizacji zadań własnych gminy burmistrz podlega wyłącznie radzie gminy.
Do ustawowo wskazanych zadań burmistrza należy w szczególności:
• przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,
• określanie sposobu wykonywania uchwał,
• gospodarowanie mieniem komunalnym,
• wykonywanie budżetu,
• zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Jako organ administracji
Burmistrz wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Do wydawania decyzji burmistrz może upoważnić swojego zastępcę lub innych pracowników urzędu gminy. Od decyzji wydawanych przez burmistrza służy odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego, chyba że szczególny przepis ustawowy stanowi inaczej.
Jako kierownik urzędu
Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy. Burmistrz może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy burmistrza lub sekretarzowi gminy. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-05 13:31:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-21 12:18:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-15 14:28:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10655 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komitety osiedlowe w mieście Krosno Odrzańskie

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 1. SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 1
  Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 1
  : MIROSŁAW SZKODOWSKI
  Zarząd Komitetu Osiedlowego Nr 1: Helena Wójs, Artur Kozakiewicz, Henryk Kromski, Kazimierz Szkućko, Kazimierz Gąska
  Komisja Rewizyjna: Tadeusz Przezdzięk, Jerzy Błaszkiewicz, Wanda Śpiewak

 2. SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NR 2
  Przewodniczący Komitetu Osiedlowego Nr 2
  : TOMASZ KUCHARSKI
  Zarząd Komitetu Osiedlowego Nr 2: Józef Cieślak, Maria Siuda, Janusz Kamerduła
  Komisja Rewizyjna : Zygmunt Orzeszko, Wojciech Jurewicz, Kazimiera Potocka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Kasperska-Napierała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-06 10:15:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-21 12:18:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-08-21 10:18:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Kierownikiem Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim jest Burmistrz. Aktem regulującym organizację i zasady funkcjonowania urzędu jest Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, wprowadzony Zarządzeniem Nr 37/09 Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 30 grudnia 2009 r.
Zarządzenie Nr 5/10
Zarządzenie Nr 19/10
Wykonując zadania urząd współpracuje z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 12:08:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 12:08:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-05 08:29:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16753 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Podział kompetencji pomiędzy Burmistrza i Zastępcę Burmistrza

Akapit nr 1 - brak tytułu

1. Burmistrz obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawyprowadzone przez:
1)   Wydział Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego;
2)   Straż Miejską;
3)   Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego;
4)   Pion Ochrony i Pełnomocnika Ochrony Informacji Niejawnej. 
5) Inspektor Ochrony Danych
Ponadto Burmistrz wykonuje funkcję zgromadzenia wspólników w Krośnieńskiej Spółce Wodociągowo – Komunalnej oraz nadzoruje działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim.
 
2. Zastępca Burmistrza obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy prowadzone przez:
1)   Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa;
2)   Wydział Oświaty, Kultury i Sportu.
     Ponadto Zastęcpca Burmistrza nadzoruje pracę jednostek organizacyjnych i obejmuje bezpośrednim nadzorem działalność :
1)   Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim;
2)   Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim;
3)   Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Krośnie Odrzańskim;
4)   Centrum Artystyczno – Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim;
5)   Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim;
6)   Zespołu Edukacyjnego w Osiecznicy;
7)   Szkoła Podstawowa w Wężyskach;
8) Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;
9)Szkoły Podstawowej Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;
10)Szkoły Podstawowej w Radnicy;
11)Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krośnie Odrzańskim;
12)Przedszkola Nr  1 w Krośnie Odrzańskim;
13)Przedszkola Nr 2 w Krośnie Odrzańskim;
14)Przedszkola Nr 3 w Krośnie Odrzańskim;
15)Przedszkola Nr 4 w Krośnie Odrzańskim;
16) Klub Dziecięcy „Maleństwa” 
17) Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
 
Burmistrz powierzył okresowo nadzór nad Wydziałem Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego Zastępcy Burmistrza
 
 3. Skarbnik obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy prowadzone przez Wydział Finansowy.
 
4. Sekretarz obejmuje bezpośrednim nadzorem sprawy prowadzone przez:
1)   Wydział Organizacyjny;
2)  Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich;
3) Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Czarnolewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Czarnolewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 16:55:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Gierczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-01-29 11:43:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Jednostki organizacyjne Gminy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina może tworzyć jednostki organizacyjne w celu wykonywania zadań, w tym również wykonywania zadań własnych o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bie-żące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych. Jednostki organizacyjne realizują cele i wykonują zadania okre-ślone w statutach tych jednostek.
 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Wiejska 23, tel/fax 68 383 5185
Zakład budżetowy

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3360, fax 0 68 383 3361
Jednostka budżetowa

3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3, tel. 68 383 5404,  68 383 0624
Jednostka budżetowa
4. Mediateka - Biblioteka Publiczna w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 3, tel 0 68 383 5026, 512-756-504
Instytucja kultury
 
5. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Krośnie Odrzańskim
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 10H, tel. 0 68 383 3380, fax 0 68 383 3381
Jednostka budżetowa
6. Centrum Artystyczno-Kulturalne "Zamek"
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 1, tel. 0 68 383 8994,
Instytucja kultury
 
Jednośtki oświatowe
 
 Szkoły:
1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krośnie Odrzańskim (w skład wchodzą Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie i Przedszkole w Starym Raduszcu)
Adres: ul. Bohaterów WP 21; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Wioletta Radecka-Weretko
e-mail: 
tel. 683835178
 
2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
Adres: ul. Moniuszki 30; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Izabela Sańko
e-mail: 
tel. 683835243

3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie Odrzańskim
Adres: ul. Pułaskiego 3; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Wiesława Kołarzyk
e-mail: 
tel. 683839500

4. Zespół Edukacyjny w Osiecznicy (w skład wchodzą Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu i Przedszkole)
Adres: ul. Szkolna 15, Osiecznica; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Małgorzata Brodzińska
e-mail: 
tel. 683837024

5. Szkoła Podstawowa im. Św. Jadwigi Śląskiej w Wężyskach
Adres: Wężyska 162; 66-600 Krosno Odrzańskie.
Dyrektor - Iwona Skołozubow
e-mail: 
tel. 683831867
 
6.Szkoła Podstawowa im ks. Jerzego Popiełuszki w Radnicy
Adres: Radnica 146; 66 - 600 krosno Odrzańskie
p.o. Dyrektor: Ewa Sierszyńska
e-mail: 

Przedszkola:

1. Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 2
Dyrektor: Zuzanna Adułło
e-mail: 
http://bip.wrota.lubuskie.pl/p1_krosno_odrzanskie/
tel.683835179

2. Przedszkole nr 2 im. Złotej Rybki w Krośnie Odrzańskim 
Obecna siedziba: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 2
p.o. Dyrektor: Ewa Dublańska
e-mail: 

3. Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d
Dyrektor: Danuta Gąsior
e-mail.: 
tel. 683835456

4. Przedszkole nr 4 w Krośnie Odrzańskim
Adres:66-600 Krosno Odrzańskie, ul. B. Chrobrego 33
Dyrektor: Maria Kalska
e-mail: 
tel 683835247
 
 
Instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
 
1. Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d
Dyrektor: Danuta Gąsior
e-mail: 
tel. 510 376 168
 
2. Klub Dziecięcy "Maleństwa" w Krośnie Odrzańskim
Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Srebrna Góra 2
Kierownik: Zuzanna Adułło
e-mail:
tel: 68-383-51-79

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Mikołajczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Mikołajczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 17:19:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-12-02 11:34:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24576 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przynależności do stowarzyszeń, spółek i związków gmin

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Gmina Krosno Odrzańskie jest członkiem niżej wymienionych spółek, stowarzyszeń i związków gmin:


1. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze
ul. Chopina 14, 65-001 Zielona Góra
Rok przystąpienia: 1993 r.
Cel statutowy:
Podejmowanie społecznie użytecznej działalności w zakresie (m.in.):
- prowadzenia działań o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, szkoleniowym, doradczym i wydawniczym – mających na celu inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwoju przedsiębiorczości,
- udostepnianie przedsiębiorcom wiedzy związanej z prowadzeniem przedsiębiorstwa oraz inormacji dot. warunków i zasad funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych,
- inicjowania i wspomagania inicjatyw gospodarczych i organizacyjnych na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i redukcji bezrobocia
- wspieranie rozwoju społeczno – gospodarczego gmin, powiatów i regionów oraz przekształceń strukturalnych obszarów wiejskich

2. Centrum Innowacji Technologii i Rozwoju Sp. z o.o.
65-520 Zielona Góra, Ul. Ptasia 2b
Rok przystąpienia: 1996 r.
Cel statutowy:
Spółka specjalizuje się w czynnościach związanych z procedurą pozyskiwania i obsługi funduszy pomocowych, a w szczególności Funduszu Phare CBC. Spółka współdziała z inwestorem w każdej fazie podejmowania decyzji na rzecz realizacji projektu Gminy.
 
3. Stowarzyszenie Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Sprewa – Nysa – Bóbr
66-620 Gubin, Ul. Piastowska 18
Rok przystąpienia: 1995 r.
Cel statutowy:
Wszechstronna działalność na rzecz obszarów przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec, ich sanacji ekologicznej, rozkwitu gospodarczego i kulturalnego oraz stałej poprawy warunków życia ich mieszkańców, w tym zniwelowanie istniejących różnic sytuacji ekonomicznej.
Realizacja wyznaczonego celu ukierunkowana jest m.in. na:
- współdziałanie z niemieckimi podmiotami działalności komunalnej i wspólnotami komunalnymi w ramach Euroregionu,
- harmonizowanie działalności komunalnej w zakresie programowania rozwoju terenów objętych działalnością Euroregionu,
- działanie na rzecz przyspieszonego rozwoju i wzajemnego dostosowania systemów infrastruktury technicznej i społeczno-usługowej o zasięgu oddziaływania ponadgranicznego,
- dążenie do zwiększania potencjału ekonomicznego Euroregionu przy zachowaniu zasad i rygorów ekologicznych,
- tworzenie korzystnych warunków dla ponadgranicznej współpracy różnych podmiotów w dziedzinie kultury, nauki, oświaty, turystyki i rekreacji, zdrowia, opieki społecznej oraz innych przyjętych przez członków Stowarzyszenia,
- współdziałanie w zapobieganiu oraz zwalczaniu katastrof i klęsk żywiołowych,
- integracja ludności całego regionu poprzez tworzenie warunków i sprzyjanie rozwojowi bezpośrednich kontaktów osobistych pomiędzy mieszkańcami sąsiadujących ze sobą krajów,
- stałe informowanie opinii publicznej po obu stronach o celach, zasadach, programach i konkretnych przedsięwzięciach w zakresie współpracy transgranicznej.
 
4. Kapituła Najstarszych Miast i Miejscowości w Polsce
Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 29.06.2000r.
Cel statutowy:
Celem Kapituły jest :
• upowszechnianie wiedzy o historii zrzeszonych miast i miejscowości;
• wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie ochrony dóbr kultury, ekologii i ochrony środowiska;
• wymiana doświadczeń i współpraca w zakresie kultury, sportu i rekreacji
• pozyskiwanie środków finansowych na ochronę dziedzictwa kulturowego zrzeszonych miast i miejscowości
• promocja i prezentacja dorobku historycznego i gospodarczego członków Kapituły
• pozyskiwanie środków finansowych na promocję gospodarczą zrzeszonych miast i miejscowości
• udzielanie pomocy zrzeszonym miastom i miejscowościom w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego, ekologii i ochrony środowiska
• podejmowanie działań zmierzających do wprowadzania zmian w ustawodawstwie polskim w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego
• umacnianie tożsamości regionalnej.
  
5. Związek Miast Nadodrzańskich
Al. 3 Maja 1 a, 70-214 Szczecin
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 29.11.2000 r.
Cel statutowy:
Cele Stowarzyszenia (m.in.):
• wspieranie rozwoju gospodarczego miast nadodrzańskich,
• kształtowanie świadomości ekologicznej pozwalającej na właściwe korzystanie z dóbr natury,
• troska o wspólne dziedzictwo kulturowe,
• propagowanie walorów turystycznych regionów nadodrzańskich
• wspieranie rozwoju portów i żeglugi towarowo – pasażerskiej na Odrze
 
6. Związek Międzygminny „Odra Warta”
Ul. Zachodnia 2, 66-300 Międzyrzecz
Rok przystąpienia: Uchwałą rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z 27.08.1999 r.
Cel statutowy:
Cel Związku: wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, obejmujące zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną i cieplną oraz wodę, a także odprowadzania nieczystości, poprzez budowę i eksploatację sieci elektroenergetycznej, sieci energii cieplnej, sieci gazowej, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i instalacji z nimi związanych, w tym również obiektów wytwarzających energię z uwzględnieniem najdalej posuniętej ochrony środowiska naturalnego.
27 marca 2002 r. Gmina Krosno Odrzańskie podpisała umowę o współpracy w ramach gazyfikacji ze Spółką z o.o. „Media Odra Warta” dot. budowy przez ww Spółkę sieci dystrybucji gazu.
Ustalony w umowie termin przewiduje doprowadzenie gazu do Krosna Odrzańskiego do dnia 15.10.2003 r.
  
7. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych Powiatu Krośnieńskiego
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 26.04.2002 r.
Cel statutowy:
Cel Stowarzyszenia – wspieranie inicjatyw i wspólnych przedsięwzięć w zakresie:
• wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrony wspólnych interesów gmin i powiatu krośnieńskiego
• promowanie przedsiębiorczości i nowoczesnych rozwiązań gospodarczych
• popularyzowanie wiedzy związanej z problematyka rozwoju gospodarczego,
• rozwój świadomości obywatelskiej,
• tworzenie instytucjonalnych form rozwoju gospodarczego powiatu,
• popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie powiatu krośnieńskiego oraz gmin wchodzących a w skład stowarzyszenia,
• wspieranie wszelkich inicjatyw na rzecz zmniejszenia bezrobocia i rozwoju gospodarczego,
• inicjowanie wszelkich działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu krośnieńskiego.
 
8. Lubuska Regionalna Organizacja Turystyczna LOTur
ul. Podgórna 7,
65-057 Zielona Góra
Rok przystąpienia: Uchwała Rady Miejskiej w Krośnie Odrz. z dnia 22.09.2000 r.
Celem działalności Organizacji jest:
• kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
• integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa,
• zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo,
• wzrost wpływów z turystyki,
• poprawa infrastruktury turystycznej w województwie,
• stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem ”it”,
• inicjowanie, opiniowanie, wspomaganie i współpraca z lokalnymi organizacjami turystycznymi,
• inicjowanie, opiniowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
• koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w województwie
• stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Joanna Ejsmont
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Ejsmont
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-08-27 17:39:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-08-27 17:47:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-08-27 15:47:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10386 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej - 2003 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-10-06 08:00:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-10-06 08:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-10-06 06:06:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11771 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Pracowników Urzędu Miasta - 2003 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-10-10 09:12:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-10-10 12:19:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-10-10 10:19:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
15837 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ustawa z dnia 23 listopada 2002 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz zmianie niektórych innych ustaw, wprowadziła obowiązek udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej, informacji zawartych w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje publiczne, m.in.:
- radnych,
- wójtów,
- burmistrzów,
- starostów,
- sekretarzy,
- skarbników gmin oraz powiatów.

Zgodnie z art. 24i. ust. 1 informacje zawarte w oświadczeniu majatkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości, a z art. 24i, ust.3 jawne informacje zawarte w oświadczeniach majatkowych są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002r. Nr 153, poz. 1271).

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Grzegorz Ostrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2003-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Grzegorz Ostrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2003-10-10 11:26:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2003-10-10 11:29:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2003-10-10 09:29:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16516 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenia majątkowe Dyrektorów i Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy - 2003 r.

Nawigacja między stronami listy informacji