ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2011-06-07
 
O g ł o s z e n i e
 
              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych , położonych na terenie miasta  Krosno Odrzańskie przy ul. Kosynierów.
 
nr działki
pow. w m2.
wartość działki
cena wywoławcza
wadium
319/115
1271
91.100,00 zł.
9.200,00 zł.
319/16
1146
98.800,00 zł.
9.900,00 zł
319/117
1400
101.500,00 zł.
10.200,00 zł.
319/119, 326/1
1470
106.570,00 zł
10.700,00 zł.
319/20
827
71.300,00 zł.
7.200,00 zł.
319/121,326/2
894
77.100,00 zł.
7.800,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 lipca 2011 r. o godz. 900 w pokoju nr 20 blok B Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. przy ul. Parkowej nr 1.
 
Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 30 czerwca 2011 r. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 
Termin uiszczenia  wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium + 23% podatku VAT upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Uchylanie się od tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 
Rozpoczęcie budowy musi nastąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy notarialnej, a jej zakończenie w ciągu następnych 3 lat. Za rozpoczęcie budowy uważa się wylanie ław fundamentowych ,a zakończenie budowy stan surowy zamknięty.
 
Nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
 
Do pierwszej opłaty zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami , Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17 tel. 683835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-06-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-06-07 13:48:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-06-07 13:50:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-06-07 13:50:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Usługi edukacyjne w ramach projektu „Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.IV-042/1/2011

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - usługi

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r.)

 

Gmina Krosno Odrzańskie , 66-600 Krosno Odrzańskie, ul.Parkowa 1, tel./068/3835080,/068/3835017, fax /068/3835122, e-mail:

<e-mail>

, adres strony internetowej: http://www.krosnoodrzanskie.pl,

działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 113 poz.759 z 2010 r.) udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

Usługi edukacyjne w ramach projektu

Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych

uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach”

Nomenklatura CPV: 80.00.00.00-4

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – zamówienie podzielono na 16 części, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Usługi edukacyjne w ramach projektu Program rozwojowy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Wężyskach” numer WND-POKL.09.01.02-08-059/10-00 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX:Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Przedmiot zamówienia polega na realizacji usług edukacyjnych w określonych zakresach tematycznych w Zespole Szkół w Wężyskach na rzecz uczniów.

Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 grudnia 2012 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadium: nie jest wymagane wniesienie wadium.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, w Biurze Obsługi Interesanta, budynek A.

Termin składania ofert upływa dnia 7 czerwca 2011 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 7 czerwca 2011 r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 11 budynku B (budynek biblioteki).

Termin związania ofertą określa się na 30 dni od terminu składania ofert.

Uprawniona do kontaktów z oferentami: Marta Izdebska, tel. /068/ 3835017, 3835080, wewn. 520, pokój nr 11 w budynku B Urzędu Miasta, w godz. 8:00-15:30.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (budynek B, pokój nr 11), po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania lub pobrać drogą elektroniczną (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/203/Ogloszenia_o_przetargach/) z pisemnym potwierdzeniem pobrania SIWZ.

Krosno Odrzańskie, 2011-05-30

Zatwierdzam

BURMISTRZ

Marek Cebula

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-31 09:39:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-31 09:40:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-07-18 12:43:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12864 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu "Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Krośnie Odrzańskim przy ul. Armii Czerwonej, ul. Matejki i ul. Metalowców”

Akapit nr 1 - brak tytułu

               OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Numer ogłoszenia BZP: 134074 - 2011 ;
data zamieszczenia: 30.05.2011 r.
                
"Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Krośnie Odrzańskim
przy ul. Armii Czerwonej, ul. Matejki i ul. Metalowców”
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
 
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
 
3. Adres strony internetowej
 
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych
 
„Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w w Krośnie Odrzańskim przy ul. Armii Czerwonej, ul. Matejki i ul. Metalowców”.
 
Szczegółowy zakres robót zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia
30 czerwca 2011 r.
 
7. Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (rodzajem) tj. zamówienia w zakresie dostaw i montażu placów zabaw.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację niniejszego zamówienia.
 
8. Informację na temat wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
 
10. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa dnia 07 czerwca 2011 roku , o godz. 10.00 Oferty należy złożyć
w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta
 
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
12. Pozostałe informacje
Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcie umowy ramowej,
- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,
- składania ofert wariantowych,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
13. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
 
 
     Burmistrz
Marek Cebula

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Węglik
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Węglik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-30 13:36:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-30 13:36:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-30 13:41:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13823 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2011-05-30
 
O g ł o s z e n i e
 
              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych, położonych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
 
położenie
nr działki
pow. w m2
wartość działki
cena wywoławcza
wadium
ul. Armii Ludowej
579/2, 580/3
664
48.800,00 zł.
4.900,00 zł.
ul. Dąbrowskiego
462/2
1135
80.800,00 zł.
8.080,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 900 w pokoju nr 20 blok B Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. przy ul. Parkowej nr 1.
 
Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 22 czerwca 2011 r. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.
 
Termin uiszczenia  wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium + 23% podatku VAT upływa najpóźniej w dniu podpisania umowy notarialnej. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu. Uchylanie się od tego terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym.
 
Rozpoczęcie budowy musi nastąpić w terminie 2 lat od daty zawarcia umowy notarialnej, a jej zakończenie w ciągu następnych 3 lat. Za rozpoczęcie budowy uważa się wylanie ław fundamentowych ,a zakończenie budowy stan surowy zamknięty.
 
Nieruchomości nie są obciążone na rzecz osób trzecich.
 
Do pierwszej opłaty zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami , Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17 tel. 683835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-30 11:09:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-30 11:10:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-30 11:10:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13812 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

INFORMACJA dotyczy przetargu na „Budowę ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica – Jezioro Moczydło”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2011-05-20

 
IR-VII-271.2.2011
 
 
INFORMACJA
 
dotyczy przetargu na „Budowę ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica – Jezioro Moczydło”
 
 
Zamawiający Gmina Krosno Odrzańskie informuje, że ze planowany przebieg przyszłego ciągu rowerowo – pieszego (tereny leśne) utrudnia prowadzenie robót ciężkim sprzętem.
Dlatego też każdy oferent przy dokonywaniu wyceny inwestycji powinien uwzględnić warunki panujące na całej trasie ciągu rowerowo – pieszego
W związku z tym uzasadnionym jest przed przystąpieniem do wyceny robót przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
Niniejszą informacje należy dołączyć do oferty.
 
 
 
 
Przewodniczący
Komisji Przetargowej
 
Ryszard Słupski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-19 11:23:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-19 11:23:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-19 11:26:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14300 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu: Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica – Jezioro Moczydło

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
                                                                                                  Krosno Odrzańskie, 2011-05-11
 
IR-VII-271.2.2011
 
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Numer ogłoszenia BZP: 111790-2011 ; data zamieszczenia: 12.05.2011 r.
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
 
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
 
3. Adres strony internetowej
 
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica – Jezioro Moczydło o długości 1694,45 i szer. 2,5 m. Nawierzchnia z mieszanki mineralno – asfaltowych na podbudowie z kruszywa łamanego
 
Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obrszarów Wiejskich Oś IV LEADER
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6. Termin wykonania zamówienia
31 sierpnia 2011 r.
 
7. Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- w okresie ostatnich 5 lat wykonał, co najmniej 2 zamówienia w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (rodzajem) tj. zamówienia w zakresie wykonywania nawierzchni bitumicznych - 1000 m2 każde zamówienie.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację niniejszego zamówienia.
5). Udzieli, co najmniej 2 letniego okresu rękojmi.
 
Ocena spełniania warunków nastąpią w oparciu o dostarczone dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.
  
8. Informację na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 27.05.2011 r. do godz.10.00 do wniesienia wadium w kwocie 10.000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 złotych).
2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
3.. Oryginały dokumentów dotyczących wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:  Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, BZ WBK S.A. O/Krosno Odrzańskie, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium – „Budowa ciągu rowerowo - pieszego Osiecznica – Jezioro Moczydło
4. Oferta jest uznana przez Zamawiającego jako zabezpieczona wadium wniesionym w pieniądzu tylko wtedy, jeśli kwota wadium znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
5. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego – wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia – następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.
 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
 
10. Miejsce i termin składania ofert
Termin składania ofert upływa dnia 27 maja 2011 roku , o godz. 10.00
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta
 
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 
12. Pozostałe informacje
Zamawiający nie przewiduje:
- zawarcie umowy ramowej,
- zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4,
- składania ofert wariantowych,
- wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
13.Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta
 
 
 
 
BURMISTRZ
 
Marek Cebula

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-12 15:28:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-12 15:35:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-30 10:29:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14430 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie,2011-05-06
 
                                         O g ł o s z e n i e
 
 
              Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym o pow. użytkowej 346,54 m2 położonej w Krośnie Odrz. przy ulicy Obrońców Stalingradu 12a.
 
Nr działki
Powierzchnia
wartość nieruchomości
cena wywoławcza
wadium
282/3 i 283
1327
229.166,00 zł.
23.000,00 zł.
 
Przetarg odbędzie się w dniu 7 czerwca 2011 r. o godz. 900 w pokoju nr 20 blok B w Krośnie Odrz. przy ul. Parkowej nr 1.
 
Wadium w pieniądzu w podanej wysokości należy wpłacić na konto Urzędu Miasta nr 64 1090 1551 0000 00005500 1056 BZ WBK S.A. 2 Oddział Krosno Odrz., najpóźniej do dnia 31 maja 2011 r. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
 
Termin uiszczenia wylicytowanej ceny pomniejszonej o wpłacone wadium upływa najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.. Zawiadomienie o terminie podpisania aktu nastąpi w ciągu 21 dni od daty przetargu Uchylanie od podpisania aktu notarialnego powoduje przepadek wadium, a przetarg czyni niebyłym. Nieruchomość nie jest obciążona na rzecz osób trzecich.
 
Do ceny wylicytowanej zostaną doliczone koszty przygotowania dokumentacji formalno-prawnej w wysokości 500,00 zł.
 
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
 
Wszelkich informacji udziela się w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta w Krośnie Odrz. ul. Parkowa nr 1,blok B, pokój nr 17 tel. 3835110 wew. 317.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Masłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Masłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-05-06 12:33:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-05-06 12:33:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-05-06 12:33:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14476 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej, przeznaczonej na cele mieszkalne.

Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod budowę jednorodzinnych domów mieszkalnych, położonych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.

Nawigacja między stronami listy informacji