ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o przetargu: "Zakup urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości z rejestracją wykroczeń w postaci zdjęć - w wersji zainstalowanej w pojeździe i na trójnogu"

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

SM. 271.2.2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU


 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, pow. krośnieński, woj. lubuskie,

tel. 68 383 50 80 lub 68 383 5017, fax. 68 383 5122.

2. Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony.

3. Adres strony internetowej:

www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:

<e-mail>

4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości

składania ofert częściowych:


 

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Zakup urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości z rejestracją wykroczeń w postaci zdjęć - w wersji zainstalowanej w pojeździe i na trójnogu.

1.2. W zakresie parametrów techniczno – eksploatacyjnych urządzenie musi spełnić następujące

warunki:

1) urządzenie do samoczynnej rejestracji wykroczeń musi spełniać wszystkie wymagania

rozporządzenia ministra gospodarki z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinno

odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego

zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów

pomiarowych;

2) urządzenie powinno posiadać zatwierdzenie typu oraz aktualne świadectwo legalizacji pierwotnej;

3) urządzenie powinno umożliwiać dokonywanie pomiarów w każdych warunkach atmosferycznych;

4) urządzenie powinno zapewnić pomiar z rozróżnieniem pojazdów osobowych i ciężarowych tzn.

możliwość ustawienia dwóch niezależnych limitów prędkości dla samochodów osobowych

i ciężarowych;

5) rejestracja informacji identyfikujących wykonany pomiar:

- prędkość zmierzona,

- czas z dokładnością do 1 sekundy,

- data,

- kierunek,

- numer zdjęcia,

- numer urządzenia pomiarowego.

6) urządzenie powinno automatycznie rejestrować wykroczenia wykonaniem zdjęcia po przekroczeniu

zadanego limitu prędkości:

- przestawienie limitu prędkości ze skokiem 1 km/h,

- możliwość ustawienia limitu prędkości oddzielnie dla pojazdów osobowych i ciężarowych,

7) rejestracja informacji identyfikujących miejsce pomiaru:

- miejsce,

- stanowisko,

- dozwolony limit prędkości dla pojazdów osobowych i ciężarowych;

8) urządzenie powinno posiadać system kontroli parametrów i warunków pracy podstawowych

elementów systemu oraz posiadać zabezpieczenia uniemożliwiające uruchomienie i pomiary

po przekroczeniu tych parametrów.

9) parametry konstrukcyjne urządzenia powinny umożliwiać niezakłóconą pracę w trudnych warunkach

atmosferycznych w zakresie temperatur – 10º C do + 60º C;

10) urządzenie powinno zapewnić wykonanie zdjęcia o właściwej czytelności szczególnie twarzy

kierowcy i numeru rejestracyjnego pojazdu, który przekroczył dozwoloną prędkość;

11) urządzenie powinno umożliwić pomiar prędkości pojazdów w granicach od 20 km/h do 250 km/h

w różnych warunkach oświetleniowych;

12) urządzenie powinno być wyposażone w twardy dysk lub pamięć wewnętrzną umożliwiający

zapisanie zdjęć oraz inne akcesoria umożliwiające przenoszenie danych z urządzenia do

komputera;

13) urządzenie powinno umożliwić pomiar i samoczynną rejestrację wykroczenia bez ingerencji

strażnika zarówno w trybie stacjonarnym jak i mobilnym, w trakcie przemieszczania się pojazdu

służbowego;

14) system pomiarowy powinien mieć możliwość ograniczania mocy wyjściowej promieniowania, w celu

zapobiegania wykryciu antyradarami;

15) system pomiarowy powinien być zainstalowany w pojeździe zapewniający wykonywanie pomiarów

z wnętrza pojazdu przez szybę;

16) powinno posiadać w zestawie opcje montażu na statywie na zewnątrz pojazdu ;

17) system rejestrujący powinien umożliwiać kontrolę zarejestrowanych wykroczeń bez przerwania

pomiarów ;

18) system rejestrujący powinien umożliwiać wstępną obróbkę zarejestrowanych wykroczeń bez

przerwania pomiarów;

19) kamera rejestrująca powinna mieć matrycę megapikselową nie mniejszą niż 1.3 Mpix i i nie

większą niż 3 Mpix. Wykonywanie zdjęcia w formacie JPEG nie powinny mieć objętości większej

niż 1MB.

20) urządzenie rejestrujące powinno posiadać możliwość przechowywania w wewnętrznej nieusuwalnej

pamięci co najmniej 4000 zdjęć pierwotnych w postaci nieskompresowanej bitmapy (RAW, TIF

etc.) dla celów dowodowych. Zdjęcie pierwotne powinno posiadać co najmniej następujące

matadany:

a) typ numer fabryczny urządzenia,

b) miejsce i datę wykonywania pomiaru,

c) nazwisko osoby i świadka wykonujących pomiary (dwie osoby),

d) unikalny numer porządkowy zdjęcia z cyfrą kontrolną CRC;

21) urządzenie rejestrujące powinno posiadać system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp do danych

osobom nieuprawnionym.

22) urządzenie rejestrujące powinno posiadać nieusuwalny rejestr logów systemowych rejestrujących

czas pracy urządzenia oraz dane o użytkowniku.

23) urządzenie powinno posiadać dodatkowe wyposażenie wspomagające dokładność pomiaru z dużej

odległości, umożliwiające jednoznaczną identyfikację kierowcy;

24) urządzenie powinno automatycznie rozróżniać pojazdy ciężarowe od osobowych w trakcie

wykonywania pomiarów i w konsekwencji automatycznego wyboru prędkości progowej;

25) mierzenia pojazdów odjeżdżających, nadjeżdżających lub w obu kierunkach jednocześnie;

26) czas pracy urządzenia z wykorzystaniem własnego zasilania minimum 8 godzin;

27) menu obsługi urządzenia i instrukcja musi być w języku polskim;

28) urządzenie powinno być kompletne i realizować funkcje pomiaru prędkości i rejestracji wykroczeń

bez konieczności zakupu jakichkolwiek innych dodatkowych akcesoriów eksploatacyjnych.

 


 

5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


 

6. Termin wykonania zamówienia:

 

Do siedmiu dni od wyłonienia firmy i podpisania umowy na zakup urządzenia do automatycznego pomiaru prędkości z rejestracją wykroczeń w postaci zdjęć - w wersji zainstalowanej w pojeździe i na trójnogu..


 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się firmy, które spełniają następujące warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie – w okresie ostatnich 2 lat były realizowane podobne zamówienia;


 

Ocena spełnienia warunków nastąpi w oparciu o dostarczone dokumenty na zasadzie spełnienia /nie spełnienia.


 

8. Informacja na temat wadium:

Nie dotyczy.


 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena – 100%.


 

10. Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 2011 – 03 – 16 o godz. 12.00. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, Biuro Obsługi Interesanta.


 

11. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.


 


 

12. Pozostałe informacje:

Zamawiający nie przewiduje:

1) zawarcie umowy ramowej;

2) zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4;

3) składania ofert wariantowych;

4) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;

5) ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.


 

13. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta.BURMISTRZ

Marek Cebula

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Leszek Wudarzewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Leszek Wudarzewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-03-07 11:58:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-03-07 12:04:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-03-08 12:36:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu: Remont lub modernizację (wg. wyboru oferenta) napędu mieszadła prętowego zagęszczacza grawitacyjnego typu MZ/25 produkcji HB9 Poznań na oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim ”

DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN -BUTAN W BUTLACH 11 KG.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie: DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN -BUTAN W BUTLACH 11 KG.
Numer ogłoszenia: 1141 - 2011; data zamieszczenia: 03.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835185, faks 068 3835185.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN -BUTAN W BUTLACH 11 KG..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg. Skład gazu płynnego powinien odpowiadać PN-82/C-96 000. Butle do gazu płynnego winny być zbiornikami stalowymi ciśnieniowymi - przeznaczonymi do przechowywania, transportu i zasilania urządzeń gazem płynnym o pojemności 11 kg.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: - błędów pisarskich w treści umowy; - zmiany podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę; - zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT;
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację można otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23 pok. 1.. 66 - 600 Krosno Odrzańskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.01.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23 pok. nr 11...
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Waldemar Rojek
Dyrektor ZGKiM

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-01-03 13:27:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-01-03 13:29:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-03 13:29:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16586 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

REMONT NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W HALI OŚRODKA SPORU I REKREACJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. POCZTOWEJ 27

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

KROSNO ODRZAŃSKIE

UL. POCZTOWA 27


 

IR.IV-341-03/2010

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU - roboty budowlane

o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. nr 113, poz. 759 z 2010 r.)


 

Ośrodek Sportu i Rekreacji, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Szkolna 27, tel./068/3835426, fax /068/3835363, e-mail:

<e-mail>

,

działając na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. Nr 113 poz.759 z 2010 r.) udzieli zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.:

REMONT NAWIERZCHNI SPORTOWEJ W HALI OŚRODKA SPORU I REKREACJI

W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. POCZTOWEJ 27”

Nomenklatura CPV: 45.45.30.00-7

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wymianę podłogi oraz rozbiórkę boazerii ściennej w hali OSiR, które uległy zalaniu wodą na skutek powodzi w maju br.

W zakres remontu wchodzą:

 1. demontaż cokołów przyściennych,

 2. demontaż ściennej okłaziny – boazerii z paneli ściennych,

 3. demontaż wierzchniej warstwy podłogi – wykładziny obiektowej sportowej,

 4. demontaż warstw konstrukcyjnych podłogi – płyty OSB gr. 25 mm, maty sprężystej o gr. 2 cm i folii pe.,

 5. ocena podłoża betonowego i w razie konieczności wykonanie warstwy wyrównującej z masy samopoziomującej,

 6. wykonanie podłogi powierzchniowo elastycznej, tj.:

  - izolacja pozioma posadzki,

  - mata sprężysta z pianki poliuretanowej,

  - folia przezroczysta,

  - płyty ze sklejki brzozowej,

  - wierzchnia warstwy z wykładziny o gr. 4 mm (o parametrach nie gorszych niż Linodur Sport),

  - malowanie linii boisk do gry w siatkówke i koszykówkę;

 7. wyrównanie ubytków w ścianach,

 8. usunięcie warstwy farby olejnej – lamperii,

 9. wykonanie do wys. 3,5 m okładziny wygłuszającej.


 

Zakres zamówienia został szczegółowo opisany w załączonych przedmiarach robót oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót.

Zamawiający oczekuje od Wykonawcy wykonania wysokiej jakości robót z materiałów i urządzeń zgodnych z projektem lub równoważnych, posiadających odpowiednie certyfikaty i atesty.

Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany uporządkować miejsce prowadzonych robót.

Termin wykonania zamówienia: od dnia 15 czerwca 2011 r. do dnia 12 sierpnia 2011 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 i spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wadium: nie jest wymagane wniesienie wadium.

Kryterium oceny ofert: cena 100%

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim - budynek A.

Termin składania ofert upływa dnia 10 stycznia 2011 r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 stycznia 2011 r. o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w pokoju nr 11 budynku B (budynek biblioteki).

Termin związania ofertą określa się na 30 dni od terminu składania ofert.

Uprawniona do kontaktów z oferentami: Marta Izdebska, tel. /068/ 3835017, 3835080, wewn. 520, pokój nr 11 w budynku B Urzędu Miasta, w godz. 8:00-15:30.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (bezpłatną) można odebrać w Urzędzie Miasta, w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego (budynek B, pokój nr 11), po uprzednim złożeniu pisemnego zapotrzebowania lub pobrać drogą elektroniczną (http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/203/Ogloszenia_o_przetargach/) z pisemnym potwierdzeniem pobrania SIWZ.


 


 

KIEROWNIK

Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Krośnie Odrzańskim


 

Mirosław Kamiński

Krosno Odrzańskie, 2010-12-23

Akapit nr 2 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-23 14:31:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-23 14:39:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2011-01-03 14:21:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
16609 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN- BUTAN W BUTLACH 11 KG

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie: DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN- BUTAN W BUTLACH 11 KG
Numer ogłoszenia: 353527 - 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej , ul. Wiejska 23, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835185, faks 068 3835185.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowy Zakład Budżetowy.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA GAZU PŁYNNEGO PROPAN- BUTAN W BUTLACH 11 KG.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup gazu płynnego propan - butan w butlach 11 kg. Skład gazu płynnego powinien odpowiadać PN-82/C-96 000. Butle do gazu płynnego winny być zbiornikami stalowymi ciśnieniowymi - przeznaczonymi do przechowywania, transportu i zasilania urządzeń gazem płynnym o pojemności 11 kg.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.00.00-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
·         III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o    Na podstawie dostarczonych dokumentów
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • - koncesję, zezwolenie lub licencję
·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 •  
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: - błędów pisarskich w treści umowy; - zmiany podwykonawcy oraz zakresu realizacji zamówienia przez podwykonawcę; - zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT; - zmiany ceny jednostkowej gazu przewidzianej w § 3 punkt 2 Umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikację można otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Wiejska 23 pok.1..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zamawiającego w Krośnie Odrzańskim ul. Wiejska 23 pokój nr 11..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Dyrektor ZGKiM
Waldemar Rojek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Papierowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Papierowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-09 11:21:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-09 11:22:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-09 11:22:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyjaśnienia do przetargu na kredyt bankowy długoterminowy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 6 grudnia 2010 r.
F.I.3054/1/1/10
 
 
 
WYJAŚNIENIA
 
 
Dotyczy: odpowiedzi na zapytanie w przetargu nieograniczonym na udzielenia kredytu długoterminowego.
 
Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje że w dniu 2 grudnia 2010 r. wpłynęły zapytania następującej treści:
 
1.      Zwracam się z prośbą o przesłanie niżej wymienionych dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub zamieszczenie ich na stronie BIP:
1)      Sprawozdania Gminy z wykonania budżetu za lata 2008-2009 (Rb-N, Rb-27S oraz Rb-28S),
2)      Sprawozdania Gminy za III kwartał 2010 r. (Rb-27S, Rb-28S, Rb-N),
3)      Uchwała zmieniająca budżet, zgodna z kwotą dochodów zawartą w prognozie kwoty długu i spłat,
4)      Wykaz instytucji powiązanych kapitałowo z Gminą,
5)      Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:
·         z wykonania budżetu za 2008 r.
·         z wykonania budżetu za pierwsze półrocze bieżącego roku,
·         o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu.
 
Wyjaśnienie: W załączeniu przedkładam sprawozdania Rb-N, Rb-27S i Rb-28S za 2008-2009 i III kwartał 2010 r., ostatnią uchwałę Nr LV/342/10 Rady Miejskiej  w Krośnie Odrzańskim z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2010 r., wykaz instytucji powiązanych kapitałowo w których Gmina posiada 100 % udział, Opinię RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 r., Opinię RIO o informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2010 r. Jednocześnie informuję że wystąpiono o opinię o możliwości spłaty przedmiotowego kredytu i przed uruchomieniem kredytu zostanie ona przedłożona. Możliwy jest zapis  w umowie kredytowej o uruchomieniu kredytu po przedłożeniu pozytywnej opinii RIO o możliwości spłaty.
 
2.      Czy Gmina ma zawarte umowy przelewu wierzytelności? Jeśli tak to proszę o podanie kwot i terminów umów.
 
Wyjaśnienie: Gmina nie posiada takich umów.
 
3.      Czy przy umowie zostanie podpisane przez przedstawicieli Gminy oświadczenie o poddanie się egzekucji?
 
Wyjaśnienie: Tak.
 
4.      Czy przedstawiona wieloletnia prognoza finansowa Gminy uwzględnia bieżące zmiany budżetu?
Wyjaśnienie: Kolumna „Przewidywane wykonanie 2010” jest zgodna z ostatnią zmianą budżetu. Jednakże do końca roku będą musiały być wprowadzone do budżetu zmiany związane z bieżącym funkcjonowaniem np. wynikające z otrzymanych dotacji oraz z przeniesień wydatków dokonanych zgodnie z upoważnieniem określonym            w treści uchwały budżetowej na 2010 r.
 
5.      Czy w wieloletniej prognozie finansowej Gminy została uwzględniona obsługa kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2011 r.?
 
Wyjaśnienie: Tak.
 
6.      Czy podstawą stopy procentowej będzie stawka ustalona na okres 1-go miesiąca w wysokości stawki WIBOR 1M z 1-go dnia roboczego miesiąca i mająca zastosowanie do określenia wysokości oprocentowania począwszy od dnia 1-go dnia roboczego miesiąca?
 
Wyjaśnienie: Tak, jednakże odsetki powinny być naliczane za liczbę dni faktycznego korzystania z kredytu. Czyli np. jeżeli kredyt będzie uruchomiony w dniu 30 grudnia 2010 r. to postawą naliczania odsetek będzie stopa WIBOR 1M z dnia 1 grudnia 2010 r., natomiast odsetki w tym miesiącu naliczane będą za 2 dni grudnia.
 
7.      Do kiedy należy składać oferty? Rozdział X mówi o 17.12.2010 r. w Rozdziale XI została wskazana data 14.12.2010 r.
 
Wyjaśnienie: W specyfikacji nastąpił błąd drukarski w zakresie terminu składania ofert. Aby umożliwić wszystkim zainteresowanym bankom możliwość złożenia oferty proszę o przyjęcie terminu późniejszego składania ofert tj. 17.12.2010 r.
 
SKARBNIK
 
Sławomir Kulczyński

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Sławomir Kulczyński
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sławomir Kulczyński
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-06 15:25:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-06 15:51:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-06 15:51:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17337 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyjaśnienia 3 - Remont piwnic w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

Krosno Odrzańskie, 2010-12-03

IR.IV-341-02/3/2010


 

WYJAŚNIENIA

Dotyczy: wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

Remont piwnic w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1

w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bohaterów Wojska Polskiego 21”

Zamawiający, Gmina Krosno Odrzańskie, informuje, że w dniu 2 grudnia 2010 r. wpłynęły zapytania następującej treści:


 

1) Z jakim podatkiem Vat wykonawca ma złożyć ofertę? 22% czy 23%, jeśli termin wykonania prac oraz wystawienia faktury Vat przez wykonawcę ma być w roku 2011?

Wyjaśnienie:

Stawka podatku Vat obowiązuje na dzień wystawienia faktury.


 

2) Proszę o zmianę terminu płatności na krótszy (14 dni), gdyż może to spowodować brak płynności finansowej w przedsiębiorstwie oraz doprowadzić do powstania zadłużenia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zmienia terminu płatności przewidzianego w SIWZ.


 

Uwaga!

Niniejsze wyjaśnienia należy zamieścić jako załącznik do oferty.


 

Przewodniczący

Komisji Przetargowej

Ryszard Słupski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-12-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-12-03 13:42:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-12-03 13:43:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-12-03 13:46:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
17395 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji