ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Ogłoszenie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-07-29 11:30:02 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr - brak tytułu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190328 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 068 3835017, faks 068 3835122.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Krzywoustego na Osiedlu Chrobry.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa ul. Krzywoustego na Osiedlu Chrobry. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. - 1188 m2, krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej - 307 m.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
 
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
·                  Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.07.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
·                  Przedsiębiorstwo Melioracyjno - Budowlane, Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-600 Osiecznica, kraj/woj. lubuskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 163796,28 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (netto)
·                  Cena wybranej oferty: 149945,90
·                  Oferta z najniższą ceną: 149945,90 / Oferta z najwyższą ceną: 226794,80
·                  Waluta: PLN.
« powrót do poprzedniej strony