ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-01-03 15:32:24 przez Dawid Gierczyński

Akapit nr - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2012 -01 - 03

O-V.272.1.2011
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 2 stycznia 2012 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:
Zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta
w Krośnie Odrzańskim”

Umowę zawarto z P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o., ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 tekst jednolity
z późniejszymi zmianami).Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP- 403.
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 389062-2011 z dnia 21 listopada 2011 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

ZAMAWIAJĄCY:
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
woj. lubuskie, e- mail: ,  tel. 68 383-50-17,
fax. 68 383-51-22.
2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.
ODBIORCA:
3. Nazwa i adres Odbiorcy:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie,
woj. lubuskie, e- mail: ,  tel. 068 383-50-17,
fax. 68 383-51-22.
4. Rodzaj Odbiorcy: administracja samorządowa.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Określenie przedmiotu zamówienia:
5. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Zakup i dostawa materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim”.
6. Rodzaj zamówienia: dostawa.
7. Określenie przedmiotu zamówienia: zamówienie obejmuje zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
8. Wspólny słownik zamówień (CPV): 30192000-1 Wyroby biurowe.
9. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 53468,89 zł
PROCEDURA:
10. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
11. Informacje administracyjne- zamówienie dotyczy projektu/ programu finansowego ze środków Unii Europejskiej: nie, projekt/ program: nie.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
12. Data udzielenia zamówienia 2 stycznia 2012 r.
13. Liczba otrzymanych ofert : 6.
14. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U.P. ZEMAR sp. z o.o., kraj Polska, ul. Poznańska 106, 66-300 Międzyrzecz, woj. Lubuskie.
15. Informacja o cenie wybranej oferty oraz nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT): cena wybranej oferty 53468,89, oferta z najniższą ceną: 53468,89, oferta z najwyższą ceną: 64327,36, waluta: PLN.
16. Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena (100% ceny), gdzie cena brutto najkorzystniejszej oferty to 65776,73 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemdziesiąt sześć złotych, 73/100). Kwota ta mieści się w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zakup i dostawę materiałów biurowych do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim.
17. Osoba upoważniona do kontaktów: Anna Krysińska, tel. 68-383-50-17, fax. 68-383-51-22.
 
« powrót do poprzedniej strony