ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

nadzór strefa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-05-28

IR.II-7020/9/I/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na:

Prowadzenie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem

„Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”.


1. Wybrano ofertę:

Projektowanie i Nadzór Instalacyjno - Inżynieryjny
Stanisław Żyłowski
Os. Pomorskie 14B/9
65-548 Zielona Góra


Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 44.225,48 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

2. UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kryterium/ Cena brutto (zł)
Liczba pkt.
1
Projektowanie i Nadzór Instalacyjno - Inżynieryjny
Stanisław Żyłowski
Os. Pomorskie 14B/9
65-548 Zielona Góra
44.225,48
100,00
2
Biuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje
Paweł Stefańczyk
ul. Norwida 2,
66-600 Krosno Odrzańskie
53.070,00
83,33BURMISTRZ
Andrzej ChinalskiRejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-29 10:47:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-29 10:47:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-29 10:47:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13902 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

strefa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-05-26

IR.II-7020/9/09


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 23 maja 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:


„Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”


Umowę zawarto z „ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy, ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

Krosno Odrzańskie: Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”

Numer ogłoszenia: 167124 - 2009; data zamieszczenia: 26.05.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 85820 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Uzbrojenie Terenu Strefy przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie:

a) Układu drogowego z jezdnią, chodnikiem, oświetleniem i odwodnieniem:
droga o nawierzchni asfaltowej – 10.634 m2;
chodniki z płyt betonowych 35x35 cm – 1.410,5 m2;
linia kablowa NN – 2.200,00 mb;
montaż słupów oświetleniowych – 56 szt.

b) budowy sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości L = 2.326,7 mb,
kanały o średnicy zewnętrznej 200 mm L = 189,6 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 250 mm L = 568,0 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 400 mm L = 1.569,1 mb

c) budowy sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości L= 2.457,5 mb,
kanały o średnicy zewnętrznej 200 mm L = 291,9 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 250 mm L = 1.342,5 mb
kanały o średnicy zewnętrznej 315 mm L = 823,1 mb


d) budowy sieci wodociągowej o łącznej długości L= 1.757,3 mb,
rurociąg o średnicy zewnętrznej 160 mm L = 1.550,7 mb
rurociąg o średnicy zewnętrznej 90 mm L = 206,6 mb

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.13.00-8, 45.23.32.00-1, 45.31.61.10-9, 45.23.24.40-8.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 7.461.970,91 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.05.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

”ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. z o.o
ul. Słubicka 4
59-220 Legnica
Woj. dolnośląskie


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 4.833.356,12
Oferta z najniższą ceną: 4.833.356,12 oferta z najwyższą ceną: 7.816.539,58
Waluta: PLN.


Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-26 15:04:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-26 15:04:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-26 15:04:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13831 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Schody Widok - Swierczewskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7041/14/09
Ogłoszenie w BZP nr 67225 – 2009
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Remont schodów terenowych Widok - Świerczewskiego”
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5, Osiecznica
66-660 Krosno Odrzańskie
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 209.324,67 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 400 pkt.
UZASADNIENIE Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy, cena, liczba punktów
1 Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowe Katarzyna Stefańska ul. Piastów 18g/8 66-600 Krosno Odrzańskie Cena 211.284,25   Liczba punktów 396,28;
2 Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5 Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie Cena 209.324,67   Liczba punktów 400,00;
3 Zakład Budowlany, Stanisław Szorek ul. Kożuchowska 32 65-364 Zielona Góra Cena 314.828,98  Liczba punktów 199,44.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-25 13:57:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-25 13:57:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-25 13:57:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13824 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

strefa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-05-15

IR.II-7020/9/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:


„Uzbrojenie Terenu Strefy Przemysłowej w Krośnie Odrzańskim”


I. Wybrano następującą ofertę:

„ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. zo.o.
ul. Słubicka 4
59-220 Legnica


Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, po przeprowadzonej korekcie wyniosła 5.920.043,62 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Kryterium/ Cena brutto (zł)
Liczba pkt.
1
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „SAN-BUD”
Wojciech Pawlik
ul. Wyczółkowskiego 2
65-140 Zielona Góra
9.536.178,29
185,49
2
Konsorcjum Firm
Lider:
Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
Ul. Poznańska 9
66-600 Krosno Odrzańskie
Partner 1:
P.P.U. „WIMA-COMP” Budowa i Konserwacja
Urządzeń Wodnych
Ul. Jana Pawła II 50
66-600 Krosno Odrzańskie, Osiecznica
Partner 2:
Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „INSTEL” Sp.J.
Ul. Kręta 5, 67-700 zielona Góra
8.052.521,27
219,69
3
„ABM POL-DRÓG Legnica” Sp. zo.o.
ul. Słubicka 4, 59-220 Legnica
5.896.694,47
300


Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza
Mirosław Glaz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-05-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-05-15 12:33:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-05-15 12:33:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-05-15 12:33:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13768 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                           Krosno Odrzańskie, 27-04-2009
Znak sprawy: IR.IV-341-1/2009
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/ tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
"BUDOWA ZAPLECZA SOCJALNEGO W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU "MOJE BOISKO – ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. MONIUSZKI 30"
3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania
– 35.335,69 euro (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta trzydzieści pięć euro 69/100).
4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr – 76482 rok wydania – 2009, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 8
b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 0
6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 137.500,00 zł
b) cena najdroższej oferty: 258.640,00 zł
7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: „KONTENER – OBORNIKI” Sp. z o.o.
b) REGON 639688332 NIP 766-16-94-397
c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 64-600 Oborniki woj. wielkopolskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: Ocieszyn 12, tel/fax. 061/2970090 / 061/2970089
Cena wybranej oferty (z VAT): 137.500,00 zł (słownie: sto trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych 00/100), w tym VAT: 24.795,08 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych 08/100).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-27 15:23:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-27 15:24:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-27 15:24:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13945 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7041/14/09
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 Numer ogłoszenia BZP: 67255 - 2009; data zamieszczenia: 27.04.2009
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122.
2. Określenie trybu zamówienia
Przetarg nieograniczony.
3. Adres strony internetowej
www.krosnoodrzanskie.pl, e-mail:
4. Określenie przedmiotu wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia jest II etap remontu schodów od ul. Widok do ul. Świerczewskiego w Krośnie Odrzańskim – 120 mb. Zakres robót określono w formularzu kosztorysu ofertowego stanowiący załącznik do ogłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 4.a Zamawiający nie przewiduje zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4. PZP
5. Informacja o możliwości składania oferty wariantowej
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia 14 sierpnia 2009 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
Niniejszy przetarg otwarty jest dla każdego wykonawcy ( w tym także wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), który spełnia następujące warunki :
1) Posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, a) podmiot jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami ustawowymi i zdolny do wykonania przedmiotu zamówienia.
2). Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; a) w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 3 zamówienia w zakresie realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia ( rodzajem ) tj. zamówienia w zakresie budowy schodów terenowych b). kierownik robót musi posiadać uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi i należeć do Okręgowej Izby Inżynierów ( należy dołączyć kserokopie uprawnień i zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów)
3). Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4). Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5). Udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji i okresu rękojmi. W przypadku składania oferty wspólnej wymienione wyżej warunki zamawiający uzna za spełnione, jeżeli oferenci przedstawią dowody, że łącznie spełniają lub przekraczają warunki minimalne. Wymogi kwalifikacyjne opisane wyżej stosuje się do wszystkich podmiotów występujących wspólnie. Oferent poza własnymi dokumentami i oświadczeniami musi także dostarczyć dokumenty i oświadczenia każdego podmiotu. Wymogi kwalifikacyjne odnoszące się do kierownika robót dotyczą również podwykonawców. Wykonawca przedstawi w ofercie dokumenty i oświadczenia w tym zakresie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ocena spełniania warunków nastąpi w oparciu o w/w dokumenty na zasadzie spełnia / nie spełnia.
8. Informacja o oświadczeniach i dokumentach Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty następujące dokumenty:
Oferent ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć do oferty wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami niniejszej specyfikacji :
1). formularz oferty – wg wzoru załączonego druku, ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 1 do s.i.w.z.)
2). kosztorys ofertowy (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 2 do s.i.w.z )
3). oświadczenie oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 3 do s.i.w.z )
4). aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do załączenia do oferty umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
5). wypełnić druk - doświadczenie zawodowe - tj. wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania , oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie. ( minimum 3 realizacje za ostatnie 5 lat ), (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 4 do s.i.w.z )
6). kserokopia uprawnień w zakresie kierowania robotami budowlanymi dla wyznaczonego do nadzoru kierownika budowy wraz z zaświadczeniem o przynależności do OIIB
7). wykaz podwykonawców, którzy będą wykonywać zamówienie z podanym zakresem wykonywanych czynności ( wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5) – PODWYKONAWCOM NIE MOŻNA POWIERZYĆ WYKONANIA KONSTRUKCJI SCHODÓW
8). podstawowe informacje o wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ
9). ORYGINAŁ DOWODU WNIESIANIA WADIUM
9. Informację na temat wadium
Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 8.000,00 PLN
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena - 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Parkowa 1, Biuro Obsługi Interesanta Termin składania ofert upływa dnia 19 maja 2009 roku , o godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje: - zamiaru zawarcia umowy ramowej, - zamiaru ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, - wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego osobiście lub składając pisemny wniosek na adres: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE, UL. PARKOWA 1, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-27 15:01:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
0000-00-00 00:00:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
0000-00-00 00:00:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13735 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
43530 – 2009 IR.VII-7041/9/09
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający podpisał umowę z Oferentem, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 77 857,82 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy z którym zawarto umowę:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT , ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 77 857,82 zł brutto
- 77 857,82 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-17 13:28:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-17 13:29:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-17 13:29:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13919 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o wyniku postępowania

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
43530 – 2009 IR.VII-7041/9/09
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
 4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego”
5. Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 77 857,82 zł brutto
6. Nazwa i Adres Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT , ul. Szosa Poznańska 17, 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 77 857,82 zł brutto
- 77 857,82 zł brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-17 13:17:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-17 13:20:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-17 13:20:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.Metalowców, Działkowca, Bol.Śmiałego w obrębie Krosno Odrz. i na części obrębu Marcinowice

Akapit nr 1 - brak tytułu

znak sprawy IR.III-731-01/2009
Stosownie do art.93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 , poz.1655z późn.zm.) unieważnienia się postępowanie przetargowe na zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Bolesława Śmiałego, Metalowców i Działkowca w obrębie Krosno Odrzańskie i na części obszaru położonego w obrębie Marcinowie” (ogłoszenie w BPZ 28965-2009 i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w dn. 27.01.2009r. oraz zmiana ogłoszenia w BPZ 24558-2009 i na stronie internetowej Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim w dn. 11.02.2009r. ).
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-04-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-04-02 15:19:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-04-02 15:20:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Węgrzyn-Przybylska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-04-02 15:20:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13709 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy

1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania:
25804 – 2009 IR.VII-7041/12/09
2. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Krosno Odrzańskie, 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, woj. lubuskie, pow. krośnieński
3. Osoba upoważniona do kontaktów:
Waldemar Pelec, tel. 0–68 383 5080 lub 383 5017, fax. 0–68 3835122, e-mail:
4. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej Nowy Raduszec – Stary Raduszec”
5. Uzasadnienie wyboru: Zamawiający wybrał Oferenta , którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w SIWZ i podał najniższą cenę wykonania zamówienia – 345.961,20 brutto 6.
Nazwa i Adres Wykonawcy z którym zawarto umowę:
KONSORCJUM Przedsiębiorstwo Transportu i Maszyn Drogowych S.A., ul. Szpitalna 7, 59-400 Jawor - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o. ul. Poznańska 9 66-600 Krosno Odrzańskie
7. Najwyższa i najniższa cena
- 372.124,35 brutto
- 345.961,20 brutto

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-03-30 08:06:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-03-30 08:06:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-03-30 08:06:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13702 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji