ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 17 września 2009 roku
 
USCiSO. II–341/4/09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Burmistrz krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 17 września 2009 roku została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:
 „Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”
Umowę zawarto z Przedsiębiorstwa Wielobranżowego OMAR ul. Ks. Popiełuszki 13/3, 78-300 Świdwin. Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742).
Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 136845 – 2009 z dnia 20 sierpnia 2009 r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
ZAMAWIAJĄCY:
 1.Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, e – mail: , tel. 068 383-50-17, fax. 068 383-51-22.
2.Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.
ODBIORCA:
3.Nazwa i adres Odbiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Osiecznicy, ul. Leśna 3, 66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, tel. 601-809-109, 784-932-778
4.Rodzaj Odbiorcy: Stowarzyszenie.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Określenie przedmiotu zamówienia:
5.Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: „Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”.
6.Rodzaj zamówienia: Dostawa.
7.Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie i dostarczenie nadwozia na podwoziu Jelcz 004 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiecznicy.
8.Wspólny słownik zamówień (CPV): 3414 42 10 – 3 Wozy strażackie, 34 21 00 00 – 2 Nadwozia pojazdów mechanicznych.
9.Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT): 112 149,53 zł.
PROCEDURA:
10.Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony.
11.Informacje administracyjne – zamówienie dotyczy projektu/programu finansowego ze środków Unii Europejskiej: Nie, projekt/program: Nie.
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
12.Data udzielenia zamówienia: 17 września 2009 roku.
13.Liczba otrzymanych ofert: 3.
14.Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OMAR, kraj Polska, ul. Ks. Popiełuszki 13/3, 78-300 Świdwin, woj. zachodniopomorskie.
15.Informacja o cenie wybranej oferty oraz niepodlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT): Cena wybranej oferty: 90 000, 00, Oferta z najniższą ceną: 90 000,00, Oferta z najwyższą ceną: 128 000,00, Waluta: PLN.
16.Uzasadnienie wyboru Wykonawcy: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena (100% ceny), gdzie cena brutto najkorzystniejszej oferty to – 96.300,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100). Kwota ta mieści się w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy.
 17.Osoba upoważniona do kontaktów: Agnieszka Haręża, Aleksander Byliński, tel. 068 383-50-17, fax. 068 383-51-22.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Haręża
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-17 12:27:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-17 12:27:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-17 12:27:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14500 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-09-16

IR.VII-7041/7-3/09
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 16 września 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:
 
„Budowę miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 11-13”
 
Umowę zawarto z
Przedsiębiorstwem Melioracyjno – Budowlanym Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
133831 - 2009; data zamieszczenia: 14.08.2009 r.
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest „Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 11-13”
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Data udzielenia zamówienia 2009-09-16
Liczba otrzymanych ofert - 2
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:
Cena wybranej oferty: 57.768,22
Oferta z najniższą ceną: 57.768,22
oferta z najwyższą ceną: 139.090,98
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-17 11:03:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-17 11:03:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-17 11:03:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14481 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gimnazjum kanaliza

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: IR.IV-341-13/09
Krosno Odrzańskie, 11-09-2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:

"WYMIANA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ, CYRKULACJI I KANALIZACJI SANITARNEJ ORAZ INSTALACJI P.POŻ. W BUDYNKU GIMNAZJUM W KROŚNIE ODRZAŃSKIM PRZY UL. PUŁASKIEGO 3"

I. Wybrano następującą ofertę:
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-HANDLOWE
„WIP” S.C. MARIAN WIATROWSKI, MIECZYSŁAW PIANKA
ul. Krośnieńska 3, 65-625 Zielona Góra
tel/fax. 068 457-11-14; REGON 970264200; NIP 929-010-05-35
Cena wybranej oferty (z VAT): 120.363,71 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta sześdziesiąt trzy złote 71/100), w tym VAT: 21.704,93 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset cztery złote 93/100).
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 120.363,71 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Oferta nr 1
P.P.U. „WIMA-COMP”
Budowa i Konserwacja Urządzeń Wodnych
Krzysztof Szajkowski
Osiecznica, ul. Jana Pawła II 50
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena netto: 160.690,85
Cena brutto: 196.042,84
Liczba punktów: 61,40
Oferta nr 2
„PIS” Nowoczesne Techniki Grzewcze
al. Wojska Polskiego 9
65-077 Zielona Góra
Cena netto: 224.065,82
Cena brutto: 273.360,30
Liczba punktów: 44,03
Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe
„WIP” s.c.
Marian Wiatrowski, Mieczysław Pianka
ul. Krośnieńska 3
65-625 Zielona Góra
Cena netto: 399.411,44
Cena brutto:487.281,96
Liczba punktów: 100,00

BURMISTRZ

Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-11 08:14:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-11 08:14:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-11 08:14:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14333 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, dnia 08 września 2009 roku

USCiSO.II - 341/4/09
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) Gmina Krosno Odrzańskie w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”
 
Zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego OMAR (oferta Nr 3) siedziba i adres – ul. Ks. Popiełuszki 13/3, 78-300 Świdwin.
Cena oferty Nr 3 wynosi: cena netto: 90 000,00 zł. podatek VAT: 6 300,00 zł. cena brutto: 96 300,00 zł.  
 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki wynikające ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest ofertą najkorzystniejszą. Jedynym kryterium w niniejszym postępowaniu jest cena (100% ceny), gdzie cena brutto najkorzystniejszej oferty to – 96.300,00 zł. (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych, 00/100). Kwota ta mieści się w cenie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy.
 
W w/w postępowaniu oferty złożyli również następujący Wykonawcy:
• Zakład Wielobranżowy BONEX Mirosław Nowowiejski (oferta Nr 1), siedziba i adres: ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska cena brutto oferty Nr 1: 119 947,00 zł.,
• ABOT Spółka z o. o. (oferta Nr 2), siedziba i adres: ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn
cena brutto oferty Nr 2: 136 960,00 zł.
 
Streszczenie oceny ofert i porównanie złożonych ofert w kryterium oceny jakim jest 100% ceny:
oferta Nr 1 – Zakład Wielobranżowy BONEX Mirosław Nowowiejski – ocena jednostkowa 80,28 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 240,84 punktów,
oferta Nr 2 – ABOT Spółka z o. o. - ocena jednostkowa 70,31 punktów pomnożona razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 210,93 punktów,
oferta Nr 3 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe OMAR – ocena jednostkowa 100,00 punktów pomnożone razy 3 (trzy osoby w Komisji) co daje łączną punktację 300,00 punktów.
 
W postępowaniu została odrzucona oferta Nr 1 Wykonawcy : Zakładu Wielobranżowego BONEX Mirosław Nowowiejski ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska.
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty Nr 1: W dniu 01 września 2009 roku w trakcie otwierania ofert, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonego na: „Wykonanie karosacji nadwozia pożarniczego typu GCBA (gaśniczy, ciężki, beczka, autopompa) na podwoziu Jelcz 004 dla OSP w Osiecznicy”, Komisja przetargowa stwierdziła, że oferta Nr 1 Wykonawcy: Zakładu Wielobranżowego BONEX Mirosław Nowowiejski, ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska, nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu z powodu brak podpisów i pieczęci imiennych potwierdzającej za zgodność z oryginałem kserokopii zaświadczeń o nie zaleganiu w podatkach i o nie zaleganiu w opłacaniu składek ZUS/KRUS, co nie spełnia zgodności oferty ze SIWZ.
 
Na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) w/w Wykonawca został wezwany do ponownego złożenia dokumentów które nie spełniały warunków udziału w postępowaniu w terminie do dnia 07 września 2009 roku. Wykonawca nie przedłożył wymaganych dokumentów zgodnych ze SIWS do dnia 08 września 2009 roku.
 
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742) Zamawiający: Gmina Krosno Odrzańskie ODRZUCA ofertę Nr 1 Wykonawcy: Zakład Wielobranżowy BONEX Mirosław Nowowiejski, ul. Konopnickiej 259, 42-260 Kamienica Polska z powodu braku poprawienia omyłek, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3. w wyznaczonym przez Zamawiającego: Gminę Krosno Odrzańskie terminie do 07 września 2009 roku.
 
W postępowaniu żaden z Wykonawców nie został wykluczony.
 
W związku z powyższym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 3. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym pismem zawiadamiam wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Niniejsze zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosno Odrzańskie i zostanie wysłane wszystkim Wykonawcom w dniu 8 września 2009 roku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Agnieszka Haręża
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Haręża
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-08 15:22:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-08 15:22:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-08 15:22:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14534 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7041/7-3/09
Ogłoszenie w BZP nr 133831 – 2009
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
 
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Kopernika 11-13”
 
I. Wybrano następującą ofertę:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane Wiesław Balcer
ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie
Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 57.768,22 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.
UZASADNIENIE
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer oferty                               Nazwa (firma) i adres wykonawcy                 Cena       Liczba punktów     
     1                                         Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe
                                                „KROSBUD” H. Gołąb, ul. Piastów 24/7
                                                66-600 Krosno Odrzańskie                           139.090,98         124,59
 
     2                                         Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane
                                                Wiesław Balcer, ul. Krośnieńska 5
                                                Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie           57.768,22          300
 
 
BURMISTRZ
 
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-09-08 08:49:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-09-08 08:50:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-09-08 08:50:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
1. Numer ogłoszenia o wszczęciu postępowania 261536 – 2009 OK.IV/341/2/2009
2.Zamawiający: GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE ul. Parkowa 1 66 – 600 Krosno Odrzańskie Regon: 970770267 NIP: 926-10-00-601 tel. 068 383 50 17 fax 068 383 51 22 http: // www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
3.Osoba upoważniona do kontaktów: Jerzy Dębicki, tel. 068 383 50 17 wew. 126.
4.Przedmiot zamówienia: DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W TERMINIE OD 1.09.2009 DO 30.06.2010.
5.Uzasadnienie wyboru oferty: Zamawiający wybrał Wykonawcę, którego oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, oraz podał najniższą cenę wykonania zamówienia tj. 169.080,30 zł brutto
6.Nazwa i adres Wykonawcy, z którym zawarto umowę: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra sp. z o.o. ul. Jana z Kolna 2a 65 – 014 Zielona Góra

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Dębicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Dębicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-31 14:50:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Rafał Gwiazdowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-31 14:50:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Rafał Gwiazdowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-31 14:50:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14457 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przedszkole 4 przebudowa

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 27.08.2009r.


IR.VIII-340/7/09
 
 


Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 26.08. 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:

Przebudowę budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33.
między Zamawiającym: Gminą Krosno Odrzańskie
a Wykonawcą: firmą EKOBUD sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 45a, 65-021 Zielona Góra.

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.

„Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33”.


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP 234552-2009, data zamieszczenia: 13.07.2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33”.


Opis ogólny stanu istniejącego, funkcja obiektu

Budynek przedszkola jest budynkiem wolnostojącym, w całości podpiwniczonym , piętrowym z użytkowym poddaszem i strychem .
Konstrukcja budynku tradycyjna, dach o konstrukcji drewnianej , czterospadowy o zróżnicowanych wysokościach, pokryty dachówką ceramiczną.
Budynek został zrealizowany w dwóch etapach. Wschodnie skrzydło budynku stanowi wybudowana w pierwszej połowie ubiegłego wieku willa , do której od strony zachodniej dobudowano nowe skrzydło . Realizacja drugiego etapu oraz prace modernizacyjno - remontowe części starej zostały przeprowadzone w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku .
Budynek posiada trzy wewnętrzne klatki schodowe : dwie klatki w części starej oraz jedną w części nowej .
Wejścia do budynku – dwa w części starej oraz dwa w części nowej, w tym jedno prowadzące bezpośrednio do zaplecza kuchni .

W budynku mieści się 3- oddziałowe przedszkole.
W piwnicy znajdują się pomieszczenia magazynowe, pralnia oraz pomieszczenia
woźnego. Na parterze znajdują się sale dla dzieci najmłodszych ( jadalnia, sypialnia, pokój zabaw), aula (świetlica), wc i umywalnie dla dzieci i personelu, kuchnia z rozdzielnią i zmywalnią, gabinet dyrektorki, pokój biurowy oraz pomieszczenia gospodarcze .
Na piętrze usytuowane są sale zabaw, jadalnie i umywalnie dla dzieci ( dla 2 grup ), salka zajęć ruchowych, rozdzielnia posiłków i zmywalnia, pokój nauczycielski oraz pomieszczenia gospodarcze dla sprzątaczek .
Na poddaszu znajdują się: nieużytkowane pokoje, sanitariat oraz niezagospodarowane części poddasza.
Dane liczbowe :

6.1.Powierzchnia zabudowy --------------------------------------------560,00 m2
6.2.Powierzchnia użytkowa netto --------------------------------- 1419,60 m2
w tym :
- piwnica ------------------------------------ 393,80 m2
- parter ---------------------------------------401,80 m2
- I piętro ------------------------------------372,20 m2
- poddasze ---------------------------------- 251,80 m2
6.3.Kubatura -----------------------------------------------------------6985,00 m3

Ogólny opis robót budowlanych związanych z przebudową :

Prace budowlane rozbiórkowe
1.rozbiórka części ścianek działowych
2.demontaż wszystkich drzwi wewnętrznych i zewnętrznych prowadzących do nowej ,,części,,
3.wykucia w ścianach nośnych – poszerzenie istniejących otworów drzwiowych , wykucie nowych
4.skucie wszystkich płytek ceramicznych na posadzkach i ścianach
5.na tarasach rozbiórka posadzek ( do stropu ) i demontaż barierek
6.skucie tynków w pomieszczeniach starej kotłowni
7.rozbiórka schodów zewnętrznych od strony południowej ( schody prowadzące bezpośrednio z pokoju do ogrodu )
8.rozbiórka schodów zewnętrznych i zadaszenia na ścianie zachodniej
9.rozbiórka zewnętrznego zsypu na opał
10.demontaż wszystkich wykładzin pvc
11.demontaż wszystkich osłon grzejnikowych i boazerii drewnianych na ścianach
12.demontaż wszystkich balustrad ( schody, tarasy )
13.demontaż elementów obudowy stropu nad poddaszem ( tynk , podbitka polepa , deski…)
14.wykucie bruzd w ścianach przy podłączaniu istniejącej wentylacji grawitacyjnej do innych pomieszczeń
15.demontaż parapetów zewnętrznych
16. zdjęcie dachówki na całej połaci dachowej
17.demontaż ścian bocznych oraz pokrycia daszków lukarn ( wszystkich warstw do odsłonięcia elementów konstrukcyjnych )
18.demontaż zniszczonych elementów głównej więźby dachowej
19.demontaż istniejącej instalacji elektrycznej
20.demontaż istniejących instalacji sanitarnych
- centralnego ogrzewania i wszystkie istniejące grzejniki
- instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz instalację hydrantową; zdemontować istniejące odbiorniki
- kanalizacji sanitarnej dotyczy to również odpływów w piwnicach; zdemontować istniejące przybory kanalizacyjne
prace budowlane projektowane :
1.wymurowanie nowych ścianek działowych, zamurowania otworów drzwiowych
2.przebudowa klatek schodowych – likwidacja zabiegu, poszerzenie biegu i podestu w głównej klatce schodowej , montaż nowych balustrad
3.osadzenie nadproży stalowych w ścianach istniejących
4.montaż typowych kabin wc w sanitariatach dla dzieci
5.osadzenie nowych drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicami oraz zewnętrznych w części starej
6.wykonanie nowych posadzek ceramicznych
7.renowacja, cyklinowanie i lakierowanie parkietów
8.wykonanie nowych tynków i okładzin ściennych – roboty malarskie
9.remont tarasów: ułożenie nowych płytek wraz z wykonaniem nowych warstw podkładowych , montaż nowych balustrad
10.remont schodów zewnętrznych od strony wschodniej, przebudowa schodów zewnętrznych przed wejściem głównym
11.podłączenie istniejących murowanych kanałów wentylacyjnych do projektowanych pomieszczeń
12.remont daszku nad wejściem do nowej części budynku
13.remont stropu nad poddaszem
14.remont lukarn: dachów i ścian
15.zabezpieczenie pożarowe elementów drewnianych na poddaszu
16.wymiana zniszczonych elementów więźby dachowej
17.ułożenie nowego pokrycia dachu
18.montaż klap dymowych
19.wykonanie opierzeń i obróbek blacharskich na dachu : lukarn , kominów,
20.wykonanie ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych
21.osadzenie parapetów zewnętrznych
22.budowa nowej instalacji elektrycznej
23. budowa nowych instalacji sanitarnych:
24.budowa instalacji p.poż.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 2 431 495,67 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2009r.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

EKOBUD sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 45A, 65-021 Zielona Góra
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 1 711 342,02 zł
Oferta z najniższą ceną: 1 711 342,02 zł
oferta z najwyższą ceną: 2 220 768,48 zł
Waluta: PLN.

 


Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-27 10:29:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-27 10:30:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Tubielewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-27 10:30:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14301 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak sprawy: OK.IV.341/2/2009

Ogłoszenie o wyniku postępowania
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 970770267 NIP 926-10-00-601

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:

f) numer kierunkowy /068/
tel. 383 50 17 fax 383 51 22

2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

DOWÓZ DZIECI I MŁODZIEŻY DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
Z TERENU GMINY KROSNO ODRZAŃSKIE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010
 W TERMINIE OD 01.09.2009 DO 30.06.2010

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania - kwota nieprzekraczająca kwot wyrażonych w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z dnia 2007 r. NR 223, poz. 1655 z późn. zm.).
4) Ogłoszenie postępowania zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krosno Odrzańskie i Biuletynie Zamówień Publicznych.
5) Postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.
6) Dane o ofertach
   a) liczba złożonych ofert: 2
   b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrzenia: 0
7) Nazwy oferentów:
   a) MARVEL Polska Sp. z o.o.
   b) Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
8) Cena ofert (cena biletów miesięcznych):
   a)MARVEL Polska Sp. z o.o. - 202.521,00 zł brutto
   b) PKS Zielona Góra SP. z o.o. - 169.080,30 zł brutto
9) Wybrano następującą ofertę:
   a) firma: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o.
   b) REGON 977898183 NIP 929-16-71-100
   c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 65-014 Zielona Góra, woj. lubuskie
   d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Jana z Kolna 2a
telefon: (068) 322 04 00 fax: (068) 322 04 01
   e) cena wybranej oferty z (VAT): 169.080,30 zł brutto
(słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt złotych i 30 groszy)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Dębicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Dębicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-21 07:54:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-21 07:54:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-21 07:54:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14479 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-08-20
Znak sprawy: OK.IV.341/2/2009

Zamawiający:
Gmina Krosno Odrzańskie
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

Protestujący:
MARVEL Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlańców 3
66-010 Nowogród Bobrzański

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Rozstrzygnięcie protestu


Dotyczy: Dowóz dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009r do 30.06.2010r.


Zamawiający, działając na podstawie art.180 ust. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp, (Dz.U.z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje, że wniesiony protest do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego dowozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli z terenu Gminy Krosno Odrzańskie w roku szkolnym 2009/2010 w terminie od 01.09.2009r do 30.06.2010r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, został odrzucony.
UZASADNIENIE

W dniu 14 sierpnia 2009r. do Zamawiającego wpłynął protest Wykonawcy MARVEL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodzie Bobrzańskim, odnoszący się do treści ogłoszenia o zamówieniu oraz zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Protest wniesiono po terminie, po zamknięciu okresu składania ofert na wykonanie zamawianej usługi, po godzinie 10:30, t.j. godzinie otwarcia ofert. Wobec powyższego, Zamawiający, korzystając z przepisu art. 180 ust. 7 ustawy Pzp, postanowił odrzucić wniesiony protest.
POUCZENIE

Na mocy art. 182 ust. 2 pkt 1 oraz art. 184 ust. 1a ustawy Pzp niniejsze rozstrzygnięcie protestu jest ostateczne.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Jerzy Dębicki
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Jerzy Dębicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-21 07:50:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-21 07:50:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-21 07:50:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14426 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

"BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADNICY"

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 18-08-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-12/2009
 
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
"BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z OGRODZENIEM I ODWODNIENIEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W RADNICY"
I. Wybrano następującą ofertę:
 Firma Ogrodnicza Leśniewscy Architektura Zieleni
 ul. Czerwonego Krzyża 6
 622-100 Chełm
 tel/fax. (082)567 17 07; (082)565 28 80;
 REGON 002686094;
 NIP 563-10-19-282
 Cena wybranej oferty (z VAT): 468.155,52 (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych 52/100 groszy), w tym VAT: 84.421,49 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta dwadzieścia jeden złotych 49/100 groszy).
 UZASADNIENIE:
 Do upływu terminu składania ofert złożono 1 ofertę. Kryterium oceny - najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Streszczenie oceny złożonej oferty:
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyKryterium/ Cena (zł)Termin wykonaniaLiczba pkt.
1.Firma Ogrodnicza Leśniewscy
Architektura Zieleni ul. Czerwonego Krzyża 6 22-100 Chełm
468.155,52
30.11.2009
100
 
 
Burmistrz Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszrd Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszrd Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-20 12:22:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-20 12:22:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-20 12:22:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji