ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 11.08.2009r.
IR.VIII-340/7/09

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Krośnie Odrzańskim przy ul. Bolesława Chrobrego 33”.

Wykonawcą, którego ofertę wybrano jest firma:
EKOBUD sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 45a, 65-021 Zielona Góra z ceną ofertową: 2 087 837,26 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta zawiera najniższą cenę, jest kompletna i spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wykonawca uzyskał 100,00 punktów za kryterium „cena oferty”.

Zestawienie pozostałych ofert oraz ich ocena.

1. Zakład Instalacyjno – Budowlany Stanisław Piekarski ul. Reymonta 6, 67-100 Nowa Sól
z ceną ofertową: 2 389 714,31 zł
Wykonawca uzyskał 88,00 punktów za kryterium „cena oferty”.
2. Konsorcjum firm:
Zakład Ogólnobudowlany Żary sp. z o.o. – Lider
Zakład Ogólnobudowlany HYDROBIEL Stefan Bielawski - Partner
z ceną ofertową: 2 709 337,55 zł
Wykonawca uzyskał 77,00 punktów za kryterium „cena oferty”.
3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DGA” Adam Dygas, Gabriela Dygas ul. Malczewskiego 65, 65-140 Zielona Góra
z ceną ofertową: 2 282 856,51 zł
Wykonawca uzyskał 92,00 punktów za kryterium „cena oferty”.
4. Firma Ogólnobudowlana „BUD-LECH” Lech Fedorowicz, ul. Pionierów Lubuskich 48, 66-002 Stary Kisielin
z ceną ofertową: 2 423 954,67 zł
Wykonawca uzyskał 87,00 punktów za kryterium „cena oferty”.

Z-ca Burmistrza Mirosław Glaz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-11 13:02:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-11 13:02:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-11 13:02:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 11.08.2009r.
IR.VIII-340/6/09

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Zgodnie z art. 15 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający: Rzymsko – Katolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, Osiecznica ul. Ks. Emila Wilguckiego 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
powierzył przeprowadzenie postępowania przetargowego na:
„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach”.
GMINIE KROSNO ODRZAŃSKIE UL. PARKOWA 1 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE,
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 7.08. 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:

„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach”.
między Zamawiającym: Rzymsko – Katolicką Parafią p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła, Osiecznica ul. Ks. Emila Wilguckiego 1, 66-600 Krosno Odrzańskie
a Wykonawcą: Zakładem Ogólnobudowlanym Grażyna Husar – Zakowicz ul. Jęczmienna 3, 68-200 ŻARY
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).

Poniżej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zgodnie z treścią formularza ZP-403.
„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP 218766-2009, data zamieszczenia: 2.07.2009

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
”Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano- montażowych związanych z realizacją zadania pn.: ”Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach”.
Obiekt powstał w XVI wieku i jest wpisany do rejestru zabytków od dnia 20.05.1963r. pod numerem 464.
Podstawowe dane techniczne obiektu:
- podstawowe wymiary rzutu nawy 10,83 x 17,95 m
- wysokość nawy do gzymsu wieńczącego H1 = 6,50 m
- wysokość nawy w kalenicy dachu H2 = 13,50 m
- wysokość korony wieży Hw = 16,50 m
- powierzchnia użytkowa Pu = 137,30 m2
- powierzchnia zabudowy Pz = 206,90 m2
- kubatura obiektu V = 2088,0 m3

Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Remont dachu w następującym zakresie:
– rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej,
– wymianę ołacenia dachu,
– roboty odgrzybieniowe elementów konstrukcji dachu,
– założenie folii dachowej pod dachówkę,
– pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w łuskę,
– uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy z cynku,
– wykonanie nowych rynien i rur spustowych,
– pokrycie hełmu wieży blachą miedzianą,
– wywiezienie dachówki rozbiórkowej,
– wymianę instalacji odgromowej na dachu i ścianach.

2. Remont elewacji w następującym zakresie:

- czyszczenie, konserwacja i malowanie stolarki okiennej i drzwiowej,
- naprawa tynku elewacji polegająca na skuciu tynku odparzonego, uzupełnieniu tynków
zewnętrznych kat. III i przetarciu całości dla wyrównania powierzchni pod malowanie,
- wykonanie tynku renowacyjnego na murach od strony zewnętrznej do wys. 1,0 m,
- malowanie elewacji wg projektowanej kolorystyki

3. Usunięcie opaski betonowej wokół kościoła i wykonanie obsypki żwirowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 151 581,46 zł

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 7.08.2009r.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Ogólnobudowlany Grażyna Husar – Zakowicz, ul. Jęczmienna 3, 68-200 Żary

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 147 127,89 zł
Oferta z najniższą ceną: 147 127,89 zł, oferta z najwyższą ceną: 218 367,57 zł
Waluta: PLN.


Z-ca Burmistrza
Mirosław Glaz  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-11 09:24:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-11 09:24:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-11 09:24:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14591 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzupełnienie - boisko Wężyska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 10-08-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-10/2009
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - uzupełnienie
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
"BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WĘŻYSKACH"
 I. Wybrano następującą ofertę: EKO GARDEN Sp. z o.o. 74-400 Dębno; woj. zachodniopomorskie ul. Waryńskiego 37/5 tel/fax. 0683277703 / 0957603058; REGON 320414509; NIP 597-168-22-75 Cena wybranej oferty (z VAT): 272.785,90 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100), w tym VAT: 49.190,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 90/100). Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, po przeprowadzonej korekcie wyniosła 272.785,90 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.
 
UZASADNIENIE
 
Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyKryterium/ Cena (zł)Stawki VATLiczba pkt.
1.Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata”
58-310 Szczawno Zdrój ul. Chopina 3
Netto: 345.371,25
Brutto: 369.547,24
7%Oferta odrzucona
2.Zielona Architektura Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna
01-227 Warszawa ul. Szymczaka 1/29
Netto: 530.860,92
Brutto: 583.567,56
7%
22%
Oferta odrzucona
3.Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni S.C.
22-100 Chełm ul. Czerwonego Krzyża 6
Netto: 440.268,27
Brutto: 537.127,29
22%50,78
4.„Ogród” Usługi Ogrodnicze
Leszek Kułak 66-440 Skwierzyna ul. Lawendowa 1
Netto: 187.675,36
Brutto: 214.679,60
7%
22%
Oferta odrzucona
5.PHU „Torfex” S.C.
Krzysztof Grzelak, Iwona Opadczyk 66-600 Krosno Odrzańskie Czarnowo 86
Netto: 256.411,57
Brutto: 299.952,65
3%
22%
Oferta odrzucona
6.EKO GARDEN Sp. z o.o.
74-400 Dębno ul. Waryńskiego 37/5
Netto: 223.595,00
Brutto: 272.785,90
22%100
Oferty odrzucone Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Przyjmując orzecznictwo ustawy Pzp, gdzie błędnie podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia oferty, zachodzi konieczność odrzucenia z postępowania ofert z błędnie przyjętą stawka podatku VAT. Złożone oferty zostały odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny i jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19-05-2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT budowy boisk sportowych wraz z zapleczem i robotami towarzyszącymi – PKOB 2411, naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty i usługi związane z wykonawstwem wymienionego w ww. piśmie obiektu będą podlegały opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej w wysokości 22%, gdyż brak obowiązujących przepisach w zakresie podatku od towarów i usług podstawy prawnej w tym przypadku obniżonej stawki podatku.
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Mirosław Glaz
                                                                                                                     
                                                                                                             

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-10 15:36:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-10 15:36:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-10 15:36:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14436 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uzupełnienie - do boiska w Osiecznicy

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 10-08-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-11/2009
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY- uzupełnienie
 
 Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:  "BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM W OSIECZNICY"
I. Wybrano następującą ofertę: EKO GARDEN Sp. z o.o. 74-400 Dębno, woj. zachodniopomorskie ul. Waryńskiego 37/5 tel/fax. 0683277703 / 0957603058; REGON 320414509; NIP 597-168-22-75 Cena wybranej oferty (z VAT): 272.993,30 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 30/100), w tym VAT: 49.228,30 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 30/100). Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę, po przeprowadzonej korekcie wyniosła 272.993,30 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 100 pkt.
UZASADNIENIE
 Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Nr ofertyNazwa (firma) i adres wykonawcyKryterium/ Cena (zł)Podatek VATLiczba pkt.
1.Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „Beata”
58-310 Szczawno Zdrój ul. Chopina 3
Netto: 248.697,82
Brutto:266.106,67
7%Oferta odrzucona
2.Zielona Architektura Anna i Marek Wypychowscy Spółka Jawna
01-227 Warszawa ul. Szymczaka 1/29
Netto: 471.881,74
Brutto: 520.370,83
7%
22%
Oferta odrzucona
3.Firma Ogrodnicza Leśniewscy – Architektura Zieleni S.C.
22-100 Chełm ul. Czerwonego Krzyża 6
Netto: 399.411,44
Brutto:487.281,96
22%56,02
4.PHU „Torfex” S.C.
Krzysztof Grzelak, Iwona Opadczyk 66-600 Krosno Odrzańskie Czarnowo 86
Netto: 250.888,00
Brutto:294.701,60
3%
22%
Oferta odrzucona
5.EKO GARDEN Sp. z o.o.
74-400 Dębno ul. Waryńskiego 37/5
Netto: 223.765,00
Brutto: 272.993,30
22%100
6.„Ogród” Usługi Ogrodnicze
Leszek Kułak 66-440 Skwierzyna ul. Lawendowa 1
Netto: 178.937,52
Brutto: 205.558,56
7%
22%
Oferta odrzucona
Oferty odrzucone uzasadnienie prawne i faktyczne:
Przyjmując orzecznictwo ustawy Pzp, gdzie błędnie podanie stawki podatku VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, który nie podlega poprawie i skutkuje koniecznością odrzucenia oferty, zachodzi konieczność odrzucenia z postępowania ofert z błędnie przyjętą stawka podatku VAT. Złożone oferty zostały odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 i pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych – oferta zawiera błąd w obliczeniu ceny i jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 19-05-2004 r. w przedmiocie opodatkowania podatkiem VAT budowy boisk sportowych wraz z zapleczem i robotami towarzyszącymi – PKOB 2411, naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze informuje, iż na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) roboty i usługi związane z wykonawstwem wymienionego w ww. piśmie obiektu będą podlegały opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług wg stawki podstawowej w wysokości 22%, gdyż brak obowiązujących przepisach w zakresie podatku od towarów i usług podstawy prawnej w tym przypadku obniżonej stawki podatku.
 
Z up. Burmistrza
Z-ca Burmistrza Mirosław Glaz

                                                                                                                         

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ryszard Słupski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Słupski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-10 15:25:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kolus
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-10 15:36:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kolus
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-10 15:36:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14455 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                         Krosno Odrzańskie, 2009-08-10
IR.VII-7041/18/09 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 10 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:
 
Budowa parkingów przy ul. Pułaskiego oraz remont drogi dojazdowej” 
 
Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym KROSBUD, Henryk Gołąb, ul. Piastów 24/7, 66-600 Krosno Odrzańskie
Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.).
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 106095 - 2009; data zamieszczenia: 07.07.2009
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Prądzyńskiego i budynku Poznańska 19 II etap.”
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Data udzielenia zamówienia 2009-08-10
Liczba otrzymanych ofert - 2
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe KROSBUD
Henryk Gołąb
ul. Piastów 24/7
66-600 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:
Cena wybranej oferty: 247.878,28
Oferta z najniższą ceną: 247.878,28
Oferta z najwyższą ceną: 291.621,54
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-10 10:56:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-10 10:57:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-10 10:57:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

boisko Wężyska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 07-08-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-10/2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/ tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

"BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W WĘŻYSKACH"

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 118.770,39 euro (słownie: sto osiemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt euro 39/100).

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr – 200806 rok wydania – 2009, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 6 b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 4

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 272.785,90 zł b) cena najdroższej oferty: 537.127,29 zł

7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: EKO GARDEN Sp. z o.o.
b) REGON 320414509 NIP 597-168-22-75
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
74-400 Dębno woj. zachodniopomorskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Waryńskiego 37/5
tel/fax. 0683277703 / 0957603058
Cena wybranej oferty (z VAT): 272.785,90 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 90/100),
w tym VAT: 49.190,90 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 90/100).
Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
MIROSŁAW GLAZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-07 14:31:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-07 14:32:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-07 14:32:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14446 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

boisko Osiecznica

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 07-08-2009

Znak sprawy: IR.IV-341-11/2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:
GMINA KROSNO ODRZAŃSKIE
b) REGON 000526133 NIP 926-10-00-601
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie, pow. krośnieński
d) ulica, nr domu, nr lokalu:
ul. Parkowa 1
e) internet: http://www.krosnoodrzanskie.pl e-mail:
f)numer kierunkowy /068/ tel. 383 50 80, 383 50 17 fax 383 51 22
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

"BUDOWA BOISKA PIŁKARSKIEGO PRZY ZESPOLE EDUKACYJNYM W OSIECZNICY"

3) Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania – 105.329,02 euro (słownie: sto pięć tysięcy trzysta dwadzieścia dziewięć euro 02/100).

4) Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr – 200728 rok wydania – 2009, postępowanie przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego.

5) Dane o ofertach:
a) liczba złożonych ofert: 6 b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: 4

6) Ceny ofert:
a) cena najtańszej oferty 272.993,30 zł b) cena najdroższej oferty: 487.281,96 zł

7) Wybrano następującą ofertę:
a) firma: EKO GARDEN Sp. z o.o.
b) REGON 320414509 NIP 597-168-22-75
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:
74-400 Dębno woj. zachodniopomorskie
d) ulica, nr domu, nr lokalu: ul. Waryńskiego 37/5
tel/fax. 0683277703 / 0957603058
Cena wybranej oferty (z VAT): 272.993,30 (słownie: dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 30/100),
w tym VAT: 49.228,30 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 30/100).
 
Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza
MIROSŁAW GLAZ

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marta Izdebska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marta Izdebska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-07 14:29:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marta Izdebska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-07 14:32:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Izdebska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-07 14:32:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14668 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

IR.VII-7041/16/09
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje, że w dniu 3 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa w procedurze zamówienia publicznego na:
 
„Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Prądzyńskiego i budynku Poznańska 19 II etap.”
 
Umowę zawarto z Przedsiębiorstwem Melioracyjno – Budowlanym Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5, Osiecznica, 66-660 Krosno Odrzańskie Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z późn. zm.). Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 100079 - 2009; data zamieszczenia: 26.06.2009
ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie , woj. lubuskie, tel. 068 383 50 17, faks 068 383 51 22.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa infrastruktury drogowej w rejonie ul. Prądzyńskiego i budynku Poznańska 19 II etap.”
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
Data udzielenia zamówienia 2009-08-03
Liczba otrzymanych ofert - 2
NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Melioracyjno – Budowlane Wiesław Balcer ul. Krośnieńska 5, Osiecznica 66-660 Krosno Odrzańskie
INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ:
Cena wybranej oferty: 320.077,86
Oferta z najniższą ceną: 320.077,86
Oferta z najwyższą ceną: 422.013,56
Waluta: PLN.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Waldemar Pelec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-08-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Waldemar Pelec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-08-04 08:19:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Waldemar Pelec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-08-04 08:20:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Waldemar Pelec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-08-04 08:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14603 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie, 2009-07-30
GN.VII.5541-5/09
Ogłoszenie w BZP nr 104441 – 2009

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058; Nr 220, poz. 1420 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 101) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn:
,,Remont drogi gminnej dojazdowej do pól we wsi Łochowice – dz. nr: 280,121 o łącznej długości 1775 mb.,,

I. Wybrano następującą ofertę:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,, Filuś,, Jacek Szewciw
ul. 40-Lecia PRL 76, 66 – 600 Krosno Odrz.

Jedynym kryterium oceny była cena. Oferta złożona przez w/w Wykonawcę wyniosła 129.903,13 zł brutto i została uznana za najkorzystniejszą Ofertę uzyskując - 300 pkt.

UZASADNIENIE

Najniższa zaoferowana cena. Oferta jest kompletna pod względem formalnym oraz spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Zbiorcze zestawienie oraz streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:
Numer
oferty
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena
Liczba punktów
1.
Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe ,,KAMBUD,, ul. Długa 6, 67-100 Nowa Sól
251.698,46 zł
154,8
2.
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Ryszard Kwapiszewski ul. Norwida 1a , 67-100 Nowa Sól
279.403,01 zł
139,5
3.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
,,FILUŚ,, Jacek Szewciw Ul. 40-Lecia PRL 76
129.903,13 zł
300

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bogdan Matuszewski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bogdan Matuszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-31 14:10:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Krzysztof Alejun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-31 14:11:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Krzysztof Alejun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-31 14:11:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14542 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

kośćiół czetowice

Akapit nr 1 - brak tytułu

Krosno Odrzańskie 30.07.2009r.


IR.VIII-340/6/09


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania inwestycyjnego pn.:

„Remont Kościoła Filialnego pw. Matki Boskiej Bolesnej w Czetowicach w gminie Krosno Odrzańskie”


Wykonawcą, którego ofertę wybrano jest firma:
Zakład Ogólnobudowlany Grażyna Husar – Zakowicz, ul. Jęczmienna 3, 68-200 Żary
z ceną ofertową 179 496,03 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru: oferta zawiera najniższą cenę, jest kompletna i spełnia warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. Wykonawca uzyskał 100,00 punktów za kryterium „cena oferty”.

Zestawienie pozostałych ofert oraz ich ocena.
WA.SZ. DACH sp. z o.o. HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH ul. Sycowska 49, 60-003 Poznań z ceną ofertową 266 408,44 zł brutto.


Burmistrz
Andrzej Chinalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Bożena Tubielewicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-07-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Tubielewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-07-31 08:44:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Bożena Tubielewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-07-31 08:44:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Bożena Tubielewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-07-31 08:44:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
14421 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji