ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Mariusz Grycan

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

SESJA NR XXVI/2012 z dnia 01.10.2012 r.

SESJA NR XXVII/2012 z dnia 12.11.2012 r.

SESJA NR XXX/12 z dnia 20.12.2012 r.

SESJA NR XXXII/13 z dnia 01.02.2013 r

SESJA NR XXXIX/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r

SESJA NR XLI z dnia 30 października 2013 r

SESJA NR L z dnia 28 maja 2014 r

SESJA NR LI z dnia 26 czerwca 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wniosek:
W imieniu Radnego Grzegorza Nogi wniósł o wykoszenie placu zabaw przy ul. Metalowców i w jego okolicach.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż plac zabaw przy ul. Metalowców był koszony w drugiej połowie czerwca 2014 r. Kolejne koszenie planowane jest w lipcu 2014 r., jeśli zajdzie taka potrzeba.
 
Pytanie:
Zapytał, na czyj koszt został wyremontowany chodnik przy ulicy Chrobrego? Zapytał, czy koszty pokryła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czy Gmina? Wniósł o wystosowanie pisma do GDDKiA w sprawie wykonania remontu parkingu przy ulicy Chrobrego.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż prace remontowe wykonała GDDKiA na swój koszt. Parking przy ul. Chrobrego (rejon dawnej apteki) stanowi własność Gminy. Zadanie polegające na jego remoncie zostanie zgłoszone do projektu budżetu na 2015 r.
 
Wniosek:
Wniósł o informacje na temat kosztów Rybobrania. Poprosił o szczegółowy wykaz, na co przeznaczono konkretne kwoty. Zapytał, z jakich źródeł gmina pozyskała dofinansowanie na tę imprezę? Wyjaśnił, iż zdaje sobie sprawę, że to czasochłonne zadanie.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński odpowiedział, iż wciąż jeszcze spływają faktury za organizację „Rybobrania”. Miło jednak poinformować, że tegoroczna impreza, której szacunkowy koszt na ten moment waha się w granicy 185 tys. zł, została dofinansowana z następujących środków:
  • Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” – kwota blisko 90 tys. zł (w tym projekt pn. „Transgraniczny Dzień Młodych” – ok. 43 tys. zł  oraz projekt pn. „Transgraniczny Festiwal Sztuki Kulinarnej” – ok. 45 tys. zł);
  • sponsorzy: PGE Gubin S.A., Homanit Sp. z o.o., Bank Spółdzielczy w Krośnie Odrzańskim, Bank BGŻ S.A., BZ WBK, Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych KROMET Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „TERCET” Kazimierczak Dorota, Krośnieńsko – Gubińska Grupa Rybacka, Nadleśnictwo Krosno, Nadleśnictwo Bytnica, Nadleśnictwo Brzózka, Piekarnia – Cukiernia „Nowa” Rajmunda Dratwy, Zakład Cukierniczo – Piekarniczy „Stenia”, Restauracja „Kuźnia Smaku”, Hotel „Odra” – blisko 35 tys. zł;
  • wyłączność na sprzedaż gastronomii – 16 tys. zł;
  • wyłączność za wesołe miasteczko – 3 tys. zł.
 
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński zauważył, że rolą samorządu jest zaspokajanie potrzeb zbiorowych, a te są związane nie tylko z działaniami infrastrukturalnymi. „Rybobranie” było świętem wszystkich mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, które oprócz charakteru integracyjnego miało też niewątpliwie walory promocyjne. Biorąc pod uwagę ogrom święta, udało się osiągnąć założone cele stosunkowo niewielkim nakładem kosztów. Inne imprezy, w miastach o podobnej wielkości, ale organizowane często z mniejszym rozmachem kosztują podobnie. Wydatki na „Rybobranie” były jednak nieporównywalnie mniejsze z tymi, poniesionymi np. na „Winobranie” w Zielonej Górze, które w ubiegłym roku kosztowało około 2 mln. złotych. 
 
Wniosek:
Poprosił o informację dotyczącą losowania samochodu podczas Rybobrania.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż w dniu 22 czerwca 2014 r. na scenie usytuowanej na terenie portu rzecznego w Krośnie Odrzańskim przy Bulwarze Jana Pawła II, o godzinie 1700, odbyło się losowanie laureatów w loterii pn. „Autograniena Rybobranie”. Loteria urządzana była na podstawie decyzji Dyrektora Izby Celnej w Łodzi nr 360000-IAGW-9284-3/14/EM z dnia 12 maja 2014 r. wydanej w oparciu o zatwierdzony przez ww. organ regulamin loterii. Nadzór nad prawidłowością urządzania loterii oraz losowania nagród sprawowała wewnętrzna Komisja nadzoru, w skład której wchodziły uprawnione osoby legitymujące się odpowiednim świadectwem zawodowym. Tryb losowania oraz jego zasady zostały szczegółowo przedstawione w pkt 13 ww. regulaminu. Z założenia przyjęto odmienne zasady dla losowania nagród I i II stopnia oraz dla nagrody głównej. W przypadku tej ostatniej - samochodu osobowego, określono, że procedura wyłaniania laureata nagrody głównej będzie podejmowana tylko w dniu losowania, aż do chwili ostatecznego wyłonienia zwycięzcy, bądź do wyczerpania kuponów promocyjnych biorących udział w losowaniu. Z tego też tytułu warunkiem uznania kogoś za laureata nagrody głównej była:
  • osobista obecność w trakcie losowania i zgłoszenie się do prowadzącego losowanie w ciągu trzydziestu sekund od wyczytania danych laureata z dokumentem potwierdzającym tożsamość i dane uczestnika (zgodne z podanymi w kuponie promocyjnym) lub w przypadku nie stawienia się w wyznaczonym miejscu osobiście
  • odebranie połączenia telefonicznego, zgodnie oraz potwierdzenie organizatorowi w trakcie rozmowy telefonicznej danych uczestnika zawartych w wylosowanym kuponie loteryjnym,
  • złożenie oświadczenia, że laureat przyjmuje nagrodę główną,
  • podanie serii i nr dokumentu tożsamości oraz nr PESEL laureata.
W związku z tym, osoba wylosowana, która nie posiadała dokumentu tożsamości, nie mogła być uznana za laureata loterii. Regulamin nie przewidywał możliwości dostarczenia tego dokumentu w terminie późniejszym. Należy podkreślić, że każdy z uczestników własnoręcznym podpisem potwierdził, że zapoznał się z regulaminem loterii, a w dniu losowania i w czasie jego trwania prowadzący wielokrotnie powtarzał, jakie są zasady losowania. W załączeniu wyciąg z Regulaminu Loterii promocyjnej pn. „Autogranie na Rybobranie” (dokument do pobrania).
 
Pytanie:
Zapytał, dlaczego do Rybobrania nie zaangażowano Sołectw, stowarzyszeń? Poinformował, iż podczas imprezy zauważył może jedno stoisko z rybami.
Odpowiedź:
Odpowiedź CAK Zamek w załączeniu (dokument do pobrania).
 
Wniosek:
Przypomniał, iż w związku z organizacją Dnia Dziecka w Czarnowie prosił, aby w dodatku do Gazety Lubuskiej opłacanym przez Gminę, opublikować informację o tej imprezie. Stwierdził, że ani przed ani po festynie nie było takiej wiadomości. Poprosił, aby opublikować informację o festynie w Wężyskach, który odbędzie się w dniu 29 czerwca.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż materiały publikowane w Informatorze Samorządowym ukazującym się w każdym sobotnim wydaniu Gazety Lubuskiej, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Gminą Krosno Odrzańskie, a Wydawnictwem, muszą być dostarczane drogą mailową najpóźniej w każdy wtorek, do godziny 13.00. W związku z powyższym nie ma możliwości publikacji informacji przekazanych Redakcji po tym terminie, z uwagi na fakt, że weekendowy dodatek składany jest przez Gazetę Lubuską już tego dnia. Z tego względu nie udało się opublikować zarówno zapowiedzi o festynie w Czarnowie, jak i Wężyskach. Pragnę jednak zapewnić, że informacja o organizowanych przez nasze Sołectwa imprezach letnich znajdzie się w najbliższym wydaniu Informatora Samorządowego „MOST”.
 
Pytanie:
Spytał o losy fotoradaru przy Szkole Podstawowej Nr 1. Poprosił o skierowanie wniosku do Inspekcji Transportu Drogowego.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż Inspekcja Transportu Drogowego miała czas do 30 czerwca 2014 roku na dostosowanie techniczne fotoradarów albo ich całkowite usunięcie. Przepisy nie zezwalają na atrapy umieszczane przy drogach. Obudowa, w której można umieścić urządzenie do pomiaru prędkości nie spełnia jednak wymogów technicznych (np. powinno być przemalowane na żółto).  Stosowne pismo w tej sprawie zostanie wystosowane do ITD.
 
Wniosek:
Wniósł o przygotowanie informacji o podziale środków na ten rok dla poszczególnych Ochotniczych Straży Pożarnych.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż finansowanie jednostek OSP dokonywane jest zgodnie z postanowieniami art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiącej, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6, ponosi gmina. Co do zasady przydziału zaplanowanych w budżecie środków finansowych przeznaczonych na funkcjonowanie jednostek OSP, nie stosuje się podziału na poszczególne jednostki z wyznaczeniem wysokości wsparcia finansowego. Finansowanie jednostek jest oparte na zasadzie realnych potrzeb danej jednostki jej wyposażenia, ilości członków, przynależności do KSRG, mobilności oraz rodzaju wykonywanych czynności ratowniczych. Wydatkowanie środków na remonty pojazdów, bieżące zakupy sprzętu, umundurowania, zakupu usług dla jednostek OSP, odbywa się na podstawie pisemnych wniosków Prezesa OSP. Zakupy paliwa, ubezpieczenia pojazdów, koszty badań lekarskich oraz inne opłaty i składki, przeglądy techniczne i legalizacje, realizowane są na podstawie przedstawionych faktur przez wykonawców i wcześniej zawartych umów. Niektóre Jednostki OSP już zrealizowały zakupy z dofinansowaniem przez ZW ZOSP RP (np. OSP Czarnowo). Ilość wyjazdów do działań również skutkuje znacznymi kwotami przeznaczonymi na wypłatę ekwiwalentu, zakupy paliwa i remonty. Informuję, że Jednostka OSP Czarnowo, otrzymała w roku bieżącym znaczne wsparcie finansowe min. na zakup umundurowania, opon, akumulatorów, baterii do radiotelefonów itp. Wszystkie potrzeby wyszczególnione we wnioskach Prezesa OSP zostały zrealizowane, a ponadto wypłacany jest na bieżąco ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych oraz realizowane są płatności faktur za zakupy i usługi. W bieżącym roku poziom wydatków na funkcjonowanie OSP jest bardzo wysoki i w pierwszym półroczu na niektórych paragrafach realizacja budżetu kształtuje się na poziomie 80%. Na wysoki poziom wydatków miał wpływ przede wszystkim znaczny wzrost ilości wyjazdów do działań ratowniczych oraz zakupy materiałów i wyposażenia. Dla właściwego funkcjonowania Jednostek OSP do końca 2014 r., zwiększono kwoty środków finansowych przeznaczonych na potrzeby OSP.
 
Pytanie:
Poinformował, iż zgłosił się do niego strażak, który przez 15 godzin zabezpieczał Rybobranie i nie otrzymał nawet ciepłej herbaty, czy posiłku. Poprosił o informacje na ten temat.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż Prezes OSP Czarnowo, wyraził zgodę na zabezpieczenie parkingów oraz zapewnienie bezpiecznego przebiegu Rybobrania, zorganizowanego przez CAK ZAMEK w dniach 20 do 22 czerwca 2014 r., w Krośnie Odrzańskim. Wszelkie szczegóły dotyczące udziału strażaków w wymienionym przedsięwzięciu, zostały ustalone wcześniej z Komendantem Straży Miejskiej, a także Dyrektorem CAK Zamek, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia wyżywienia dla strażaków biorących udział w zabezpieczeniu. Jak wynika z wyjaśnień udzielonych telefonicznie 1 lipca 2014 r. przez Pana Bolesława Olejarza, wszyscy strażacy z OSP Czarnowo otrzymali talony na wyżywienie i napoje i nie są mu znane przypadki, aby ktokolwiek z jego strażaków nie otrzymał wyżywienia. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę Pana Radnego o bezpośredni kontakt z Prezesem OSP w Czarnowie i ewentualną rozmowę ze strażakiem, który zgłosił brak wyżywienia. Zastępca Burmistrza nadmienił, że w trakcie głównych obchodów (w tym największych koncertów) tegorocznego Rybobrania, w zabezpieczeniu pomagały też dwie inne Jednostki OSP wraz z wozami bojowymi, a były to: OSP Wężyska i OSP Radnica. Nikt nie zgłaszał uwag, co do wyżywienia, gdyż było ono zaplanowane i zapewnione.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-07-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-07-24 13:30:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-27 09:14:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-27 09:14:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
515 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SESJA NR LIV z dnia 29 października 2014 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Pytanie:
Zapytał czy podjęto decyzję w sprawie chodnika w Wężyskach. Zapytał czy z budżetu gminy zostaną pokryte koszty robocizny.
Odpowiedź:
Zastępca Burmistrza Grzegorz Garczyński poinformował, iż rozmawiał na ten temat kilkanaście dni temu z sołtysem. W tej chwili środków na ten cel w budżecie gminy nie ma. Być może pojawią się do końca roku.
 
Pytanie:
Zapytał czy mieszkańcy muszą uiszczać opłaty za wynajem świetlic wiejskich na spotkania z kandydatami na burmistrza czy radnych.
Odpowiedź:
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Janina Pawlik poinformowała, iż w ubiegłym roku Zarządzeniem Burmistrza, po licznych konsultacjach z sołtysami, wprowadzono regulamin korzystania ze świetlic wiejskich. Sołtysi posiadają wszystkie druki i dokumenty niezbędne do prowadzenia tego typu ewidencji. Nie ma zwolnień z uiszczania opłat. Bez względu na to kto wynajmuje świetlicę winien dostosować się do zasad obowiązującego regulaminu.  Dodała, iż regulamin zawiera zapis mówiący o tym, iż sołtys może zwolnić z opłaty mieszkańców sołectwa, którzy aktywnie uczestniczą w pracach na rzecz danej miejscowości. Jest to w gestii sołtysa.
Burmistrz Marek Cebula powiedział, że kampania wyborcza ma być finansowana ze środków komitetów wyborczych. Nie powinno się zatem szukać ominięcia ustawy, w taki sposób, iż to mieszkańcy zapraszają kandydata. Dodał, iż komitety wyborcze mają prawo wynajmować lokale do prowadzenia kampanii wyborczej. Każdy może wynająć świetlicę zgodnie z procedurami. Nikt nikomu tego nie ogranicza.
 
Pytanie:
Powiedział, że jeden z kandydatów na burmistrza przez okres tygodnia wysyłał e-maile i dzwonił do redaktora naczelnego Krośnieńskiej Telewizji, z zapytaniem o spoty wyborcze. W końcu uzyskał informacje. Radny stwierdził, iż powinny one być przekazywane kandydatom szybko.
Odpowiedź:
Burmistrz Marek Cebula wyjaśnił, iż sprawa nie trwała tydzień. Jedni kandydaci otrzymali informacje drogą e-mail a drudzy nie. Burmistrz nie wie z czego to wynika. Przypomniał, iż w 2010 roku ówczesny Burmistrz Chinalski zakazał reklam wyborczych w telewizji Krośnieńskie Wydarzenia. Takiego zakazu w tym roku nie ma. Wszystkie komitety mają równy dostęp. Reklamy można umieszczać odpłatnie.
Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Anna Januszkiewicz dodała, iż cennik za umieszczenie reklamy w Krośnieńskich Wydarzeniach obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku i jest dostępny na stronach internetowych. Faktycznie jednego dnia Pan ubiegający się o kontakt z redaktorem naczelnym miał z tym problem. Zgłosił się następnie do Pani Naczelnik i w ciągu jednego dnia otrzymał wszystkie informacje.     
Burmistrz Marek Cebula powiedział, że w telewizji można umieszczać reklamy wyborcze. Nie będzie jednak bloków bezpłatnych, gdyż telewizja Krośnieńskie Wydarzenia nie podlega pod ustawę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jako telewizja publiczna.
 
Wniosek:
Wniósł o przedstawienie podziału środków na poszczególne OSP. Radny wcześniej nie otrzymał zadowalającej odpowiedzi. Zapytał na co i ile otrzymała każda OSP. Jeśli środki z tego funduszu nie były wydatkowane na straż, to na jaki cel.
Odpowiedź:
Burmistrz Marek Cebula ponownie poinformował, że nie stosuje się odgórnego podziału środków na poszczególne Jednostki OSP. Burmistrz załączył zestawienia wydatków podstawowych na utrzymanie gotowości bojowej oraz wydatków na utrzymanie remiz. Podkreślił, że z budżetu przeznaczonego na Ochotnicze Straże Pożarne nie wydatkuje się środków na „inne cele”. Budżetu nie można także nazywać „funduszem”, bo ten jako taki, rządziłby się innymi prawami.
 
Pytanie:
Zapytał jakie interwencje czyniono, aby powstała ścieżka rowerowa na ulicy Chrobrego.
Odpowiedź:
Burmistrz Marek Cebula poinformował, że w tym temacie są chyba 3 odpowiedzi od GDDKiA. Podtrzymywane jest jedno stanowisko, iż chodnik jest za wąski na utworzenie tam ścieżki rowerowej. 
 
Wniosek:
Powiedział, że jeden z kandydatów złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Otrzymał pismo, iż odpowiedź zostanie udzielona do 2 grudnia 2014 r., czyli już po wyborach samorządowych. Uzasadniając wskazano, iż wnioskowane materiały stanowią informację nową jakościowo i do ich wytworzenia konieczne jest intelektualne zaangażowanie podmiotu ją wytwarzającego. We wniosku było pytanie o zadłużenie gminy. Radny zapytał o to samo dzisiaj i otrzymał odpowiedź od razu. Nie trzeba zatem czekać aż do 2 grudnia. Poprosił o szybsze udzielenie odpowiedzi składającemu wniosek. Poprosił, aby słowa o transparentnej gminie wcielać w życie.   
Odpowiedź:
Burmistrz Marek Cebula stwierdził, iż dziwnym trafem składa się, że w kampanii wyborczej pojawia się lawina interpelacji i wniosków o udzielenie informacji. Osoba, o której wspominał Radny Grycan, zażądała przekazania informacji zbiorczej często za okres 5 lat. Większość informacji, o które pyta mieszkaniec znajduje się w BIP. Wystarczy posiedzieć przed komputerem i je znaleźć. Burmistrz musi specjalnie zlecić wykonanie tych zadań pracownikowi. Mieszkaniec otrzymał odpowiedź, że informacje zostaną udostępnione. Nie będzie musiał dochodzić jej przed sądem. Mieszkaniec żąda  informacji przetworzonej, która wymaga intelektualnego zaangażowania pracowników Urzędu Miasta. Urząd Miasta normalnie funkcjonuje. Burmistrz nie pozwoli, aby pracownicy zajmowali się tylko i wyłącznie wnioskami o udzielenie informacji publicznej. Dodał, iż odpowiedź zostanie mieszkańcowi udzielona w trybie zgodnym z ustawą o dostępie do informacji publicznej. Ustawa mówi o 14-dniowym terminie. Burmistrz nie rozumie czy jest jakakolwiek potrzeba, aby poganiał pracowników, by przygotowali odpowiedzi na interpelacje szybciej. Zapytał czy odpowiedź w ostatnim dniu terminu nie jest transparentnością. Jest to chyba pomylenie pojęć. Po raz kolejny poinformował, iż mieszkaniec zadał pytanie, jako informację zbiorczą. Burmistrz nie może odpowiedzieć na część pytań, jeśli wszystko było w jednym zapytaniu. Przygotowana zostanie zbiorcza odpowiedź.  
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-11-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-11-25 08:21:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-10 10:59:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Karwowska-Pawłowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-03-10 11:01:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
399 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji