ˆ

Uchwały Rady

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwały Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim w 2007 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2010-01-11 12:41:44 Informacja ogłoszona dnia 2010-01-11 13:12:48 przez Renata Piwowarczyk

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp. Data Numer Dotyczy
109. 28.12.2007 XVI/109/07 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na rok 2008.
108. 28.12.2007 XVI/108/07 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krosno Odrzańskie.
107. 28.12.2007 XVI/107/07 w sprawie zmiany Statutów Sołectw na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
106. 28.12.2007 XVI/106/07 w sprawie określenia zasad przekazywania sołectwom składników mienia gminnego do korzystania.
105. 28.12.2007 XVI/105/07 w sprawie określenia zasad gospodarki finansowej sołectw na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
104. 28.12.2007 XVI/104/07 w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2007.
103. 28.12.2007 XVI/103/07 w sprawie wydatków zamieszczonych w budżecie gminy na rok 2007, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
102. 20.12.2007 XV/102/07 w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.
101. 20.12.2007 XV/101/07 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim.
100. 20.12.2007 XV/100/07 w sprawie zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Odra-Warta”.
99. 20.12.2007 XV/99/07 w sprawie poparcia apelu Związku Międzygminnego „Odra-Warta” skierowanego do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.
98. 20.12.2007 XV/98/07 w sprawie ustalenia stawki dopłaty do taryfowych grup odbiorców wody na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
97. 20.12.2007 XV/97/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2008 rok.
96. 20.12.2007 XV/96/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
95. 20.12.2007 XV/95/07 w sprawie programu współpracy gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2008.
94. 20.12.2007 XV/94/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Banku Ochrony Środowiska S. A. Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Krosno Odrzańskie SUW Wężyska i Sieć Wodociągowa”.
93. 20.12.2007 XV/93/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
92. 20.12.2007 XV/92/07 w sprawie zmiany budżetu gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
91. 20.12.2007 XV/91/07 w sprawie Budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2008.
90. 29.11.2007 XIV/90/07 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Krosno Odrzańskie do przedsięwzięcia pt. „administracja szansą rozwoju województwa lubuskiego”.
89. 29.11.2007 XIV/89/07 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Krosno Odrzańskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
88. 29.11.2007 XIV/88/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Krosno Odrzańskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
87. 29.11.2007 XIV/87/07 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim.
86. 29.11.2007 XIV/86/07 w sprawie odwołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Krośnie Odrzańskim.
85. 29.11.2007 XIV/85/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
84. 29.11.2007 XIV/84/07 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2008 rok.
83. 29.11.2007 XIV/83/07 w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i jego zmiany.
82. 29.11.2007 XIV/82/07 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów Komunalnych od właścicieli nieruchomości, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
81. 29.11.2007 XIV/81/07 w sprawie zatwierdzenia taryf za wodę i odprowadzanie ścieków z urządzeń zaopatrzenia w wodę i kanalizacyjnych gminy Krosno Odrzańskie.
80. 29.11.2007 XIV/80/07 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
79. 29.11.2007 XIV/79/07 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów od osób fizycznych oraz określenia wysokości wynagrodzenia za ich pobór.
78. 29.11.2007 XIV/78/07 w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Krosno Odrzańskie.
77. 29.11.2007 XIV/77/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Krosno Odrzańskie.
76. 29.11.2007 XIV/76/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
75. 29.11.2007 XIV/75/07 w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Krośnie Odrzańskim.
74. 30.10.2007 XIII/74/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
73. 30.10.2007 XIII/73/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza.
72. 30.10.2007 XIII/72/07 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.
71. 30.10.2007 XIII/71/07 w sprawie wyboru Ławników do Sądu Okręgowego w Zielonej Górze i Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim – Wydziału Pracy i pozostałych Wydziałów na kadencję 2008-2011.
70. 30.10.2007 XIII/70/07 dotycząca porozumienia w sprawie wartości jednego punktu i ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania dla pracowników Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
69. 30.10.2007 XIII/69/07 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Szkołę Podstawową w Radnicy projektu „Szkoła Równych Szans – programy rozwojowe dla szkół w województwie lubuskim” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.
68. 30.10.2007 XIII/68/07 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych.
67. 30.10.2007 XIII/67/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
66. 30.10.2007 XIII/66/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
65. 13.09.2007 XII/65/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości.
64. 13.09.2007 XII/64/07 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników.
63. 13.09.2007 XII/63/07 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Szpitalu Powiatu Krośnieńskiego w wyborach do Sejmu i Senatu RP.
62. 14.08.2007 XI/62/07 w sprawie ustalenia rodzaju świadczeń dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
61. 14.08.2007 XI/61/07 w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli oraz sposobu podziału środków przeznaczonych na nagrody.
60. 14.08.2007 XI/60/07 w sprawie współfinansowania przygotowania przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – Etap I” wskazanego przez Ministra Środowiska do przygotowania ze środków pomocy technicznej do Funduszu Spójności oraz zawarcia porozumienia z Narodowym Funduszem Odnowy Środowiska i Gospodarki Wodnej.
59. 14.08.2007 XI/59/07 w sprawie zasad udzielenia oraz wysokości dotacji z budżetu Gminy Krosno Odrz. dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Krośnie Odrzańskim p. w. św Jadwigi Śląskiej oraz dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Osiecznicy p. w. Apostołów Piotra i Pawła, na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w Kościołach p. w. św Andrzeja w Krośnie Odrz i p. w. Chrystusa Króla w Łochowicach.
58. 14.08.2007 XI/58/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego ze środków Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie”.
57. 14.08.2007 XI/57/07 w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
56. 14.08.2007 XI/56/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
55. 19.06.2007 X/55/07 w sprawie zmiany statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie Odrzańskim.
54. 19.06.2007 X/54/07 zmieniająca uchwałę w sprawie diet radnych i przewodniczących organów pomocniczych gminy.
53. 19.06.2007 X/53/07 w sprawie diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych.
52. 19.06.2007 X/52/07 w sprawie zawarcia przez Gminę Krosno Odrzańskie wspólnie z Gminami Bytom Odrzański, Sulechów, Nowa Sól – miasto, Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Głogów porozumienia międzygminnego.
51. 19.06.2007 X/51/07 w sprawie zawarcia przez Gminę Krosno Odrzańskie wspólnie z Gminami Bytom Odrzański, Sulechów, Nowa Sól – miasto, Słubice, Kostrzyn nad Odrą oraz Głogów porozumienia międzygminnego.
50. 19.06.2007 X/50/07 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasob gminy.
49. 19.06.2007 X/49/07 w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2007-2011.
48. 19.06.2007 X/48/07 w sprawie zbycia udziałów Gminy.
47. 19.06.2007 X/47/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
46. 19.06.2007 X/46/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
45. 19.06.2007 X/45/07 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krosno Odrzańskie”.
44. 19.06.2007 X/44/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
43. 13.06.2007 IX/43/07 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 3/07 z dnia 12 maja 2007 roku Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gostchorze.
42. 13.06.2007 IX/42/07 w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Nr 2/07 z dnia 12 maja 2007 roku Zebrania Wiejskiego Sołectwa Gostchorze.
41. 27.04.2007 VIII/41/07 w sprawie zmian osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.
40. 27.04.2007 VIII/40/07 w sprawie zmian osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.
39. 27.04.2007 VIII/39/07 w sprawie zmian osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.
38. 27.04.2007 VIII/38/07 w sprawie zmian osobowych Stałych Komisji Rady Miejskiej.
37. 27.04.2007 VIII/37/07 w sprawie przystąpienia do ogólnopolskiego konkursu na najlepszy program jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminy i powiatu na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych „Równe Szanse, równy dostęp” ogłoszonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
36. 27.04.2007 VIII/36/07 w sprawie przejęcia od Powiatu Krośnieńskiego utrzymania dróg powiatowych na terenie miasta Krosno Odrzańskie.
35. 27.04.2007 VIII/35/07 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Krosno Odrz.
34. 27.04.2007 VIII/34/07 w sprawie zaciągnięcia kredytów inwestycyjnych długoterminowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków Banku Ochrony Środowiska SA Oddział w Poznaniu.
33. 27.04.2007 VIII/33/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
32. 27.04.2007 VIII/32/07 w sprawie zmiany budżetu Gminy Krosno Odrzańskie na rok 2007.
31. 27.04.2007 VIII/31/07 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy Krosno Odrzańskie za rok 2006.
30. 27.03.2007 VII/30/07 w sprawie budżetu Gminy Krosno Odrzańskie.
29. 27.03.2007 VII/29/07 w sprawie powiadomienia Skarbnika Gminy Krosno Odrzańskie o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego.
28. 27.03.2007 VII/28/07 w sprawie powołania Joanny Ejsmont na stanowisko sekretarza Gminy Krosno Odrzańskie.
27. 27.03.2007 VII/27/07 zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2007 rok.
26. 27.03.2007 VII/26/07 w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
25. 27.03.2007 VII/25/07 w sprawie organizacji pogrzebów przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Krośnie Odrzańskim.
24. 27.03.2007 VII/24/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krosno Odrzańskie.
23. 27.03.2007 VII/23/07 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krosno Odrzańskie.
22. 27.03.2007 VII/22/07 w sprawie wyrażenia opinii o celowości wznowienia połączenia na linii kolejowej Zielona Góra – Gubin – Zielona Góra w zakresie przewozów pasażerskich.
21. 27.03.2007 VII/21/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Krosno Odrzańskie.
20. 27.03.2007 VII/20/07 w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2007.
19. 27.03.2007 VII/19/07 dotycząca wyrażenia opinii w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatu Krośnieńskiego.
18. 08.02.2007 VI/18/07 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim na 2007r.
17. 08.02.2007 VI/17/07 w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa.
16. 08.02.2007 VI/16/07 w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Krosno Odrzańskie na 2007 rok.
15. 08.02.2007 VI/15/07 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Krosno Odrzańskie.
14. 08.02.2007 VI/14/07 w sprawie ustanowienia Krośnieńskiej Nagrody Kulturalnej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Kasperska-Napierała Data wytworzenia informacji: 2010-01-11 12:41:44
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Kasperska-Napierała Data wprowadzenia do BIP 2010-01-11 12:41:44
Wprowadził informację do BIP: Krzysztof Alejun Data udostępnienia informacji: 2010-01-11 13:12:48
Osoba, która zmieniła informację: Krzysztof Alejun Data ostatniej zmiany: 2010-01-11 13:12:48
Artykuł był wyświetlony: 2225 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu