ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Gubińskiej w obrębie 2 miasta Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXVI/222/20
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej zbywanego na rzecz najemców
Nr aktu prawnego
XXVI/221/20
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/156/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za selektywne gospodarowanie odpadami komunalnymi na obszarze Gminy Krosno Odrzańskie
Nr aktu prawnego
XXVI/220/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/155/20 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XXVI/219/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Krosno Odrzańskie na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVI/218/20
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/217/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Statutu Mediateki – Biblioteki Publicznej w Krośnie Odrzańskim
Nr aktu prawnego
XXVI/216/20
Status
Nieobowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krosno Odrzańskie na lata 2020-2030
Nr aktu prawnego
XXVI/215/20
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-11-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Krosno Odrzańskie na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XXVI/214/20
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu będącego na wyposażeniu Gminnego magazynu przeciwpowodziowego
Nr aktu prawnego
141/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji