Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Komunikaty i ogłoszenia

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

Informacja ogłoszona dnia 2018-12-20 14:27:14 przez Marzena Grabowska

OGŁOSZENIE o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.

                                                                                                           Krosno Odrzańskie, 2018 – 12 –20
 
 
Ogłoszenie
o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych.
 
Na podstawie:
 1. art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
 2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w  sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300),
 3. uchwały Rady Miejskiej Nr LX/475/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2019 - 2023
  (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2673),
 4. uchwały Rady Miejskiej Nr LX/474/18 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie programu współpracy Gminy Krosno Odrzańskie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 (Dz. U. Woj. Lubuskiego z 2018 r., poz. 2672),
 
Burmistrz Krosna Odrzańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w roku 2019 realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, ochrony zdrowia, kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania
i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także działalności charytatywnej.
 
 1. Upowszechnianie kultury fizycznej obejmuje:
 1. prowadzenie działalności szkoleniowej oraz organizację i udział w zawodach sportowych w zakresie różnych dyscyplin sportowych,
 2. organizację imprez sportowych, sportowo-rekreacyjnych, treningów dla mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie, w szczególności zawodów sportowych, festynów, turniejów, udział sportowych reprezentacji w imprezach i zawodach sportowych.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi 278 000,00 zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy 00/100 zł).
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego zadania w roku 2018 277 100,00 zł, a w roku  2017 roku wyniosła 271 367,00 zł.
           
2. Ochrona zdrowia obejmuje:
 1. promocję zdrowego stylu życia wśród lokalnej społeczności, organizację imprez z zakresu turystyki kwalifikowanej oraz imprez o charakterze ekologicznym, rekreacyjno – sportowych mających na celu promocję zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej - 3.000,00 zł.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadania wynosi 3 000,00 zł. (słownie: trzy tysiące 00/100 zł).
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego zadania w 2018 r wyniosła 83 750,00 zł, a w 2017 roku - 87.370,00 zł.
 
3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego obejmuje:
 • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego, twórczości ludowej, twórczości dzieci i młodzieży,
 • ochronę unikalnych i zanikających umiejętności artystycznych, ich warsztatów i pracowni,
 • prezentację dorobku artystycznego lokalnych stowarzyszeń kulturalnych i artystycznych,
 • organizację festiwali, konkursów, przeglądów, warsztatów, spotkań, plenerów, koncertów, wystaw historycznych i muzealnych, mających istotne znaczenie dla lokalnej społeczności,
 • upowszechnianie, promocję i popularyzację w kraju i za granicą lokalnej twórczości i wykonawstwa artystycznego,
 • wydawanie niekomercyjnych publikacji,
 • wspieranie wszelkich form edukacji dzieci i młodzieży.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy 00/100 zł).
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego typu zadań w roku 2018 r. wyniosła 14 000,00 zł, a 2017 – 7 000,00 zł.
 
4. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej obejmuje:
 • rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
 • kształtowanie szacunku do ojczyzny, regionu,
 • organizację wystaw, warsztatów, spotkań, imprez rekreacyjnych, wycieczek oraz innych przedsięwzięć służących podtrzymywaniu tradycji narodowej i obywatelskiej,
 • organizację uroczystości rocznicowych i obchodów świąt państwowych,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu upamiętnienie osób, miejsc i wydarzeń historycznych szczególnie unikatowych z punktu widzenia historii lokalnej,
 • kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich wśród dzieci i młodzieży.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące
00/100 zł.).
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację tego typu zadań w roku 2018 r. i 2017 wyniosła 2 550,00 zł.
 
5. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, a także działalność charytatywna obejmuje:
 • tworzenie i realizację programów osłonowych,
 • organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych i innych, wymagających wsparcia i ochrony poziomu życia,
 • organizowanie i udzielanie pomocy materialnej dla osób o niskich dochodach, bezdomnych, a także dla rodzin wielodzietnych.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące
00/100 zł).
W roku 2018 i 2017 nie przekazano środków finansowych na realizację tego typu zadań.
 
6. Ekologia i ochrona zwierząt obejmuje:
 • organizację szkoleń z zakresu ekologii, ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego,
 • organizację wystaw, warsztatów, spotkań, imprez rekreacyjnych, wycieczek oraz innych przedsięwzięć służących utrzymaniu prawidłowego stanu środowiska i propagowaniu postaw ekologicznych,
 • wspomaganie leczenia i badań zwierząt.
 
Wysokość dotacji przeznaczonej na realizację zadań wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące
00/100 zł).  W roku 2018 i 2017 nie przekazano środków finansowych na realizację tego typu zadań.
 
7. Zastrzega się zmiany wysokości dotacji w stosunku do złożonej oferty.
Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu. W takim przypadku podmiot składający ofertę może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.
 
8. Wkład własny stowarzyszenia w realizację zadania nie może być mniejszy niż 15 % przy czym udział finansowy środków własnych oraz pozyskanych z innych źródeł nie może być mniejszy niż 5% kosztów realizacji zadania.
Środki z wkładu własnego oferent może wykorzystać na realizację zadania publicznego od dnia ogłoszenia wyników konkursu.
 
9. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełnią następujące warunki:
 1. będą realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Krosno Odrzańskie,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 3. dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
 4. posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu,
 5. dysponują odpowiednim lokalem, zapleczem socjalnym lub dostępem do bazy sportowej umożliwiającym realizację zadania,
 6. przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu.
 
Do oferty należy dołączyć:
 1. aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, potwierdzony „za zgodność z oryginałem” i podpisem osób uprawnionych (nie dotyczy organizacji zarejestrowanych w krs),
 2. kopię umowy lub statutu spółki potwierdzoną za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Dokumenty dołączone do oferty należy złożyć w formie oryginału lub kopii opatrzonej klauzulą: „stwierdzam zgodność z oryginałem” wraz z datą na każdej stronie dokumentu oraz podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej.
 
W przypadku składania więcej niż jednej oferty wymagany jest tylko jeden komplet załączników.
W przypadku, gdy osoby uprawnione nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis powinien zawierać pełne imię i nazwisko oraz funkcję pełnioną w reprezentacji organizacji pozarządowej.
 
Podmioty nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.
 
10. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 
11. Termin i warunki realizacji zadania.
Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych należy przedłożyć w terminie 30 dni od dnia wykonania zadania, wskazanego w umowie.
Zadania winny być wykonane do dnia 31.12.2019 r., zgodnie z niżej wymienionymi warunkami:
 1. dofinansowanie nie może przekroczyć 85 % całkowitych kosztów zadania,
 2. wsparcie w/w zadań nastąpi poprzez udzielenie dotacji z przeznaczeniem na:                                                                                                                                     a) koszty merytoryczne (bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego) tj.:
 • transport,
 • wyżywienie,
 • zakwaterowanie uczestników zadania,
 • wynajem obiektów sportowych,
 • wynagrodzenie osób związanych z realizacją zadania,
 • zakup materiałów oraz usług niezbędnych do realizacji zadania (np. ubezpieczenie, licencje, wpisowe uprawniające do udziału w zawodach, niezbędne opłaty związane z realizacja zadania, zakup wody, odżywek i suplementów, materiałów plastycznych, biurowych, zakup niezbędnych materiałów, itp.),                              b) koszty obsługi zadania (związane z obsługą i administracją realizowanego zadania – działania o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym w tym obsługą finansową projektu):
 • koszty obsługi księgowej,
 • obsługa techniczna, sędziowska i medyczna zadania, itp.,
 • zabezpieczenie ochrony (zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych),                                                                                                                              c) inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji:
 • przygotowanie boiska pod organizację zawodów sportowych,
 • zakup sprzętu sportowego (do 20 % udzielonej dotacji),
 • zakup nagród rzeczowych dla uczestników zadania (tj. medale, puchary, statuetki, itp.),
 • wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych do 20 % udzielonej dotacji.
 
Dotacja nie może być wykorzystana na:
 • budowę, zakup budynków, zakup gruntów oraz działalność gospodarczą,
 • pokrycie deficytu działalności organizacji,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura (o ile nie stanowi niezbędnego elementu w realizacji projektu),
 • działalność polityczną i religijną,
 • pokrycie kosztów kar.
 
12. Termin składania ofert
Oferty realizacji zadań objętych konkursem muszą być złożone w wersji elektronicznej oraz papierowej za pomocą programu „WITKAC”, udostępnionego na stronie witkac.pl lub na stronie www.krosnoodrzanskie.pl do 11.01.2019 r. do godziny 14:30
Wersję papierową z podpisami osób reprezentujących organizację zgodnie z zapisami w krs należy przesłać pocztą (obowiązuje data wpływu do urzędu) lub złożyć osobiście w kopercie opatrzonej nazwą i adresem oferenta w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, ul. Parkowa 1 – Biuro Obsługi Interesanta (bud. A) w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 11.01.2019 r.
 
Suma kontrolna wersji papierowej oraz elektronicznej musi być identyczna.
 
13. Oferty złożone na innych drukach lub złożone po terminie zostaną odrzucone
z przyczyn formalnych.
 
14. Oferty rozpatrzone będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Krosna Odrzańskiego, przy zachowaniu następujących kryteriów:
 1. wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert,
 2. oferty złożone po terminie oraz oferty zawierające błędy formalne nieuzupełnione w terminie 5 dni
  od dnia powiadomienia pisemnego, mailowego lub telefonicznego – zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
 3. oferty, które przeszły ocenę formalną zostaną poddane ocenie merytorycznej,
 4. podstawowym warunkiem udzielenia dotacji organizacji pozarządowej jest zgodność prowadzonej przez nią działalności statutowej z dziedziną zlecanego zadania,
 5. ponadto oferta podlega ocenie w zakresie:
 • możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 • przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
 • proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,
 • planowanego przez oferenta finansowego wkładu własnego (czyli środki finansowe własne organizacji lub środki pochodzące z innych źródeł) na realizację zadania publicznego,
 • uwzględnianego planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
 • realizacji zadań publicznych zleconych oferentowi w latach poprzednich (m.in. rzetelność
  i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków),                                                                                                                                                              6. ocena Komisji Konkursowej wraz z propozycją wysokości dotacji przedstawiona będzie Burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, który podejmie ostateczną decyzję w przedmiotowej sprawie,                                                                                                                                                                                                                        7. od decyzji Burmistrza Krosna Odrzańskiego nie stosuje się trybu odwołania.
 
15. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia zakończenia obrad Komisji Konkursowej.
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie opublikowana na: stronie internetowej www.bip.krosnoodrzanskie.pl, www.krosnoodrzanskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w systemie „witkac.pl.”
 
16. Przyznanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z wybranym podmiotem.
 
17. Postępowanie konkursowe unieważnia się w przypadku, gdy:
 • nie wpłynęła żadna oferta,
 • wpłynęła jedna oferta nie spełniająca warunków konkursu,
 • żadna z ofert nie spełnia warunków konkursu,
 • wystąpiła istotna zmiana okoliczności, uniemożliwiająca zawarcie umowy, czego nie można było wcześniej przewidzieć.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   18. Organizacje pozarządowe wyrażające chęć udziału w pracach komisji konkursowej proszone są o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia 04.01.2019 r. W pracy komisji konkursowej nie mogą brać udziału reprezentanci organizacji pozarządowych wnioskujących o dotację.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marzena Grabowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aneta Maryniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-20 14:26:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Marzena Grabowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-20 14:27:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marzena Grabowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-12-20 14:27:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3033 raz(y)