ˆ

Ogłoszenia o naborze

Szczegóły informacji

nabór audyt

Informacja ogłoszona dnia 2008-10-22 09:26:14 przez Sylwia Bendkowska

Akapit nr 1 - brak tytułu

O.II-1110/18/08

Krosno Odrzańskie, 22.10.2008


Burmistrz Krosna Odrzańskiego
informuje o wolnym stanowisku pracy i ogłasza nabór
na audytora wewnętrznego
w Krośnie Odrzańskim


I. Miejsce pracy:
Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim
ul. Parkowa 1
66-600 Krosno Odrzańskie

II. Forma zatrudnienia: – umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy

III. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na tym stanowisku:
A. Wymagania niezbędne.
Kandydatem może być osoba która:
1. Jest pełnoletnim obywatelem polskim.
2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
3. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
6. Posiada wykształcenie wyższe (preferowane prawo, ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość).
7. Posiada łącznie dwuletni staż pracy:
- na stanowiskach urzędniczych w jednostkach o których mowa w art 1 Ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)
- w służbie cywilnej,
- w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi,
- w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
- na kierowniczych stanowiskach państwowych,
8. Posiada jedno z następujących kwalifikacji zawodowych uprawniających do przeprowadzania audytu  wewnętrznego (certyfikaty):
- Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP),Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control SelfAssessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Chartered Financial Analyst (CFA) lub,
- ukończyła aplikację kontrolerską i złożyła egzamin kontrolerski z wynikiem pozytywnym przed komisją  egzaminacyjną powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, lub
- złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej, lub
- posiada uprawnienia biegłego rewidenta lub,
- złożyła z pozytywnym wynikiem egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów.

B. Wymagania dodatkowe.
1. Samodzielność, dokładność, komunikatywność.
2. Znajomość obsługi komputera.
3. Umiejętność pracy w zespole
4. Odpowiedzialność i obowiązkowość.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) między innymi: 
- Badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim.
- Opracowywanie rocznego planu audytu wewnętrznego.
- Opracowywanie programu zadania audytowego.
- Przeprowadzanie audytów wewnętrznych.
- Zapewnienie prawidłowego i terminowego przeprowadzania audytu wewnętrznego.
- Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonego audytu.
2. Przestrzeganie porządku i dyscypliny pracy oraz przepisów o tajemnicy służbowej i państwowej.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. Życiorys (CV) z opisem dotychczasowej kariery zawodowej.
2. List motywacyjny.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Dokumenty potwierdzające wykształcenie – (uwierzytelnione kserokopie dyplomów, certyfikatów lub zaświadczeń.
5. Kopie dokumentów potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata.
6. Referencje z poprzednich miejsc pracy.
7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.
8. Oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych.
9. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany za przestępstwo umyślne.
10. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

VI. Sposób i termin składania ofert:
1. Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać osobiście w zamkniętych kopertach w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta lub drogą pocztową do dnia 05 listopada 2008r. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Na kopercie powinien znajdować się napis: „Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim” .

Nabór odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w naborze, zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta na stronie internetowej bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 roku o pracownikach samorządowych Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Informacje dodatkowe o naborze można uzyskać w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. Osobą upoważnioną do kontaktu z kandydatami jest: Joanna Ejsmont – Sekretarz Gminy. Telefon kontaktowy 068 383 50 17.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Krosno Odrzańskie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Monika Legun
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Legun
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-22 09:20:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Legun
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-22 09:26:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Legun
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2008-10-22 09:26:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12392 raz(y)